دانلود نرم افزار

 

ومالایا krisخندان riantخندان بودن laughخندق trig,trench,sike,ditch,graft,moatخندق زدن trenchخندق کندن moatخنده laughter,laughخنده اور risible,droll,ludicrous,humorous,howlerخنده بلند gaffخنده بلندوپرسروصدا horselaughخنده تودزدیده titterخنده دار comic,ridiculous,waggish,gig,queer,laughable,hilariousخنده داربودن risibilityخنده زورکى کردن simperخنده نیشى grinخندیدن laugh,chortleخنک cool,fresh,flat,chilly,breezy,vapid,icyخنک ساختن freshخنک شدن keel,chill,freshخنک کردن cool,refrigerate,keelخنک کن بخارى radiatorخنک کننده coolerخنک نگاهداشتن refrigerateخنکى vapidity,chillخنگ stupid,denseخنیا music,melodyخنیاگر musicianخنیدن echoخو temper,habitخواب nap,dream,asleep,sleepخواب الود soporific,somnolent,sleepy,heavy,drowsy,dreamyخواب اور opiate,hypnoticخواب پارچه pileخواب پرور morpheusخواب دراثرتلقین hypnosisخواب دیدن dreamخواب رفتن sleepخواب رونده sleeperخواب سبک slumberخواب سبک وکوتاه catnapخواب کوتاه snoozeخواب گرد somnambulistخواب ماندن oversleepخواب مانند(dreamlike) dreamyخواب مرگ lethargyخواب ناراحت کننده وغم افزا nightmareخواب نیمروز napخواب هیپنوتیزم hypnosisخواب هیپنوتیزم کردن hypnotizeخواباندن suppress,stop,embed,appeaseخواباندن (n.vt.&vi.) layخواباندن گوشت براى تردونازک کردن ان tenderizeخوابانده نشدنى irrepressibleخوابانیدن soften,couchخوابدارکردن gigخوابگاه bedroom,dormitory,chamberخوابگاه (=dormitory) dormخوابگاه (جداگانه) cubicleخوابگاه (درکشتى یاترن ) bunkخوابگاه (کشتى) cabinخوابگاه کشتى berthخوابیدن sleep,kip,lieخوابیدن (دربستر) bedخوابیدن روى تخم incubationخوابیده torpid,sleeper,resting,recumbent,asleepخواجه eunuch,neuterخواجه حرمسرا eunuchخوار lowly,abject,wretch,despicableخواربار provender,grub,grocery,viandخواربارتامین کردن victualخوارباررساندن caterخواربارفروش grocerخوارشمردن scorn,disdain,despiseخوارکردن insult,reproachخوارى contempt,ignominyخواست volition,wish,will,wantخواست برگ (حق .) subpoenaخواست دادن suitخواستار demanding,wishful,volunteerخواستاربودن solicitخواستارشدن pray,request,demandخواستارى solicitationخواستگار wooer,suitorخواستگارى suit,courtخواستگارى کردن woo,suitor,suitخواستن solicit,bone,beg,ask,intend,desire,choose,call,wish,will,wantخواستنى enviable,desirableخواسته would,wish,want,request,desirous,desireخواسته نشده unaskedخواص attributeخوان tableخوانا legibleخوانائى legibilityخوانابودن legibilityخواندن spell,reading,read,invite,intoneخواندن اسامى callخواندنى vocal,readableخوانده نشده unsung,unreadخوانش studyخواننده reader,vocalist,singerخواننده زن (مج .) songbirdخواه or,whetherخواه >=<ه ifخواهان studious,desirous,complainant,candidate,fond,wishful,actorخواهان (حق .) plaintiffخواهر sisterخواهر(sissified) sissyخواهر(sissy) sissifiedخواهراندر stepsisterخواهرانه sisterlyخواهرزن sisterinlawخواهرشوهر sisterinlawخواهروار sisterlyخواهرى sorority,sisterhoodخواهرى کردن sisterخواهش wish,will,requestخواهش کردن askخواهش کردن (از) begخواهشمنداست pleaseخوب super,fine,nice,good,okay,well,prettyخوب بکاربردن wieldخوب بودن (اسکاتلند) dowخوب جادادن stowخوب رنگ گرفتن imbueخوب شدن healخوب شرح دادن imageخوب کردن healخوب گشتن rummageخوب نشدنى irreparableخوب نفوذکردن imbueخوب یادگرفتن masterخوبترین bestخوبرو comelyخوبى excellency,excellence,nicety,graceخود self,itself,helmet,own,egoخود(one'sself) oneselfخود(ان مرد) himselfخودادن season,addict,inureخودارا trigخودان زن herselfخودانگیز spontaneousخوداو(درحال تاکید) himselfخودبخود spontaneousخودبسندگى autarchyخودبین smug,egocentric,presumptuous,vain,arrogantخودبینى assumption,arrogance,insolence,vanity,conceitخودپرست selfishخودپرست (egoist) egotistخودپسند selfishخودپسندى egocentricخودت thyselfخودتان selvesخودتو thyselfخودخواه selfishخودخوشنودى complacencyخوددار undemonstrative,continentخوددارى restraint,refusal,composure,equanimity,continence,abstinenceخوددارى اجتناب refrainmentخوددارى ازشرکت درکارهاى سیاسى escapismخوددارى کردن withhold,refrain,containخوددارى کردن (از) abstainخوددارى کردن از recedeخودرااراستن preenخودرابالجن وگل ولاى الودن sloshخودرابجاى دیگرى جازدن impersonateخودرابراى امتحان اماده کردن cramخودرابراى گرم شدن یاغنودن جمع کردن snuggleخودرابمخاطره انداختن adventureخودرابناخوشى زدن malingerخودراپست کردن condescendخودراپنهان ساختن sneakخودراپهلوان وانمودکردن heroizeخودراعقب کشیدن winceخودراگرفتن prim,perkخودرالرزاندن دادن winceخودراى absolute,hidebound,headstrong,peremptory,nonconformist,opinionated,obstinate,waywardخودرو wild,weedy,automotive,automobileخودروسوارى motorcarخودروسوارى بزرگ limousineخودروسوارى داراى دوصندلى عقب وجلو sedanخودروى(هواپیما) taxiخودزندگى نامه autobiographyخودزیستنامه autobiographyخودزیستنامه نگار autobiographerخودساز jaunty,puppyishخودستا vainglorious,bravado,braggerخودستائى swagger,vaingloryخودستائى کردن boastخودسر stubborn,opinionated,wilful,wayward,headstrong,intractable,pertinaciousخودسر-نامساعد untowardخودسرانه intractableخودسرى مردم anarchyخودش himselfخودش (انزن ) herselfخودش (خودان چیز خودان جانور) itselfخودش را herselfخودشان themselves,their,selvesخودشانرا themselvesخودشخص oneselfخودشما yourselfخودشیرینى ingratiationخودشیرینى کردن ingratiateخودفروش supercilious,showy,ostentatiousخودفروشانه گام زدن swaggerخودفروشى pretension,ostentation,swankخودکار automaticخودکاربطورغیرارادى autonomousخودکاربودن automateخودکامه dictatorخودکشى suicideخودکشى کردن suicideخودم myself,ownخودمان selves,ourselves,usخودمانى homey,hobnob,hailfellow,intimate,insider,pally,unihibited,unihibit,familiar,tameخودمانى وصمیمانه homelyخودمختار autonomous,independentخودمختارى autonomyخودمدار egocentricخودن veryخودنما showy,jaunty,cocky,ostentatious,blatant,airy,priggish,perkyخودنمائى parade,ostentationخودنمائى کردن paradeخودى relative,familiar,insiderخور inlet,coveخوراک tack,tucker,nourishment,grub,feed,fare,nutrition,repast,dish,cuisine,viand,meatخوراک اسفناج spinachخوراک دادن bait,feed,nourishخوراک دستور recipeخوراک دوایاشربت doseخوراک راگوبالوبیاسبز haricotخوراک رایگان treatخوراک رشته فرنگى spaghettiخوراک شناس gourmetخوراک گوشت گاومخلوطباتخم مرغ وشیر salisburysteakخوراک لذیذ delicacy,regaleخوراک لوبیاى پرادویه childlikeخوراک همه چیزدرهم mash,hodgepodgeخوراکنرم ورقیق (مثل فرنى) papخوراکى edible,chow,larder,mealخوراکى(درجمع ) comestibleخورتابگرفتن insolateخورجین kyack,cantina,bag,valiseخورد ateخوردکننده pulverizer,oppressiveخوردگى(عمل شیمیائى) corrosionخوردن sample,take,hurtle,have,partake,abut,grub,feed,eatخوردن (اسیدوفلزات ) corrodeخوردن به strikeخوردنى comestible,edible,eatableخورده littleخورشید sunخورشیدى solarخورنده corrosiveخوره leprosy,leper,cankerخوش jocund,sweet,good,gay,buxom,blithe,blissful,merry,happyخوش اقبال luckyخوش امدن listخوش اندامى pulchritude,graceخوش اهنگى کلمات euphonyخوش ایند comely,winsome,desirableخوش ایندنبودن displeaseخوش باش hailخوش بختى fortuneخوش برخورد affable,accessibleخوش برورو shapelyخوش بنیه hale,lusty,sturdyخوش بنیه شدن invigorateخوش بین optimistic,optimist,roseate,upbeatخوش بینانه optimisticخوش ترکیب shapelyخوش تیپ dandyخوش جنس thoroughbredخوش خطى penmanshipخوش خلق kindlyخوش خوراک suaveخوش خیم benignخوش ذهن genialخوش رنگ exoticخوش روى cheerfulخوش ریخت shapelyخوش زبان volubleخوش ژست slinkyخوش سلیقه stylistخوش سیما personableخوش صحبت chattyخوش طبعى jestخوش طعم palatable,smacker,tastyخوش طعم (savoury) savoryخوش عکس photogenicخوش فکر brainyخوش قدم luckyخوش قریحه virtuosoخوش قلب blitheخوش قول punctualخوش قیافه handsome,lookerخوش گذران sensual,jovial,luxuriousخوش گذرانى mask,luxuryخوش گذرانى کردن junketخوش گوشت pancreasخوش لباس dandy,gash,gallantخوش مزاج whomever,whom,wholesomeخوش مزگى jocularityخوش مزه humorous,taffetaخوش مزه کردن relish,flavorخوش مشرب sociable,genial,chummyخوش مشربى amiabilityخوش معاشرت sociable,genialخوش منظر comely,scenic,spiffy,seemlyخوش منظره picturesqueخوش منظروبدنهاد speciousخوش نشین settlerخوش نما glossy,pretty,showyخوش نوا liltخوش نویس calligraphist,calligrapherخوش نویسى calligraphyخوش نیتى graceخوش هوا breezyخوش هیکل statuesque,upstanding,buxomخوش یمن lucky,propitiousخوشاب compoteخوشابحال گفتن macarizeخوشامد welcomeخوشامدگفتن welcomeخوشایند gracious,welcomeخوشایندبودن pleasureخوشبخت provident,blestخوشبخت بودن dowخوشبختى serendipity,luckخوشبو rosy,aromatic,scentedخوشبوئى scentخوشحال happy,merry,bouncy,wanton,glad,gay,sprightly,jollyخوشحال شدن openخوشحال کردن gladdenخوشحالى jocosity,mirth,gleeخوشحالى کردن joyخوشخو comkpliant,affableخوشخوئى complaisanceخوشدل happy,buxom,buoyantخوشرفتار debonairخوشرو gladخوشروئى affabilityخوشگذران luxuriateخوشگذرانى revelryخوشگل beautifulخوشگلى beautyخوشگوار delectableخوشمزگى humor,banter,badinage,fun,funخوشمزه toothsome,tasty,yummy,delicate,lusciousخوشمزه (zesty) zestful(ty)خوشمزه کردن sauce,zestخوشنامى reputationخوشنود content,gladخوشنودکردن agree,gladdenخوشنودى satisfactionخوشنودى ازخود complacencyخوشه ear,cluster,clump,bunch,beardخوشه چینى کردن gleanخوشه خوشه gregariousخوشه داریاگوشدارکردن earخوشه کردن bunch,clusterخوشوقت happyخوشى spree,splurge,joyance,joy,joviality,jollity,jollification,jamboree,delight,curvet,felicity,gust,glee,gala,cheer,ploy,pleasure,mirth,lark,hilarity,paradise,blissخوشى دادن humorخوشى کردن rejoice,exultخوص اصل highbornخوف scare,horrorخوفناک macabreخوک hog,pigخوک (ج .ش .) swineخوک (م .م .) porkخوک ابى(ج .ش .) sealخوک پروارى hogخوک خرطوم درازمالایا(ج .ش .) tapirخوک دانى(pigsty) pigpenخوک دریائى porpoiseخوک زائیدن pigخوک سفیدازنژادیورکشایر(ج .ش ) yorkshireخوک کمترازیک سال shoatخوک مانند piggishخوک هندى cavyخوگرفتگى addictخوگرفتن accustomخوگرفتن یاخودادن wontخوگرفته addict,wontخوگرفته به دزدى thievishخوگیرى naturalizationخولنجان galingaleخولنجان مصرى galingaleخون sap,blood,goreخون (فرانسه) sangخون الود bloodyخون الودکردن bloodخون امدن از bleedخون بسته ولخته شده goreخون بند stypticخون جارى ساختن shedخون جارى شدن از bleedخون جارى کردن bloodخون حیاتى lifebloodخون دماغ nosebleedخون روى(طب ) hemorrhageخون ریختن bleedخون ریزش hemorrhageخون ریزى hemorrhageخون سردى apathyخون شام vampireخون کسى رابجوش اوردن bloodخون گرفتن (vt.&vi.) cupخون گرفتن از bleedخون گرفته bloodshotخونابه serum,plasmaخونبها ransomخونخوار bloody,goryخونخواه avengerخونخواهى vengeanceخونخواهى کردن revenge,avengeخونریز bloodthirstyخونریزى slaughter,carnage,bloodshedخونریزى غیرطبیعى رحم (طب ) metrorrhagiaخونسرد dispassionate,cool,uninterested,unconcerned,imperturbable,impassive,meekخونسردى phlegm,indifference,unconcern,composureخونسردى وبى اعتنائى iceخونگرفته unusedخونگرم warmخونى sanguine,sanguinary,bloody,goryخونین red,mortalخوى sweat,blood,navigate,nature,grainخوى سودائى bileخویش self,kindredخویش وقوم germane,sibخویش وقوم مونث nieceخویشاوند relative,relation,kindred,kinخویشاوند(ازجنس مذکر) kinsmanخویشاوندان kinsfolk,kinfolkخویشاوندى blood,cognation,kinshipخویشتن selfخویشتن دارى continenceخویشتن گراى introvertخویشى propinquity,kinship,kin,relationshipخویشى صلبى consanguinityخیابان street,roadخیابان پرجمعیت slumخیابان کوچک alleyخیابان یاکوچه جنگل gladeخیابانى streetخیار cucumber,optionخیارترشى pickle,gherkinخیارریز gherkinخیارفسخ optionخیارکى bubonicخیاره grooveخیاط tailorخیاطخانه زنانه couturierخیاطرومبلى وپرده وغیره upholstererخیاطزنانه seamstress,dressmakerخیاطلباس هاى محلى وویژه costumerخیاطى راشکافتن unsewخیاطى کردن sewخیال fiction,fancy,wraith,whim,notion,ghost,dump,design,impression,imaginary,ideology,idea,humor,intention,vision,mind,plan,thought,spectrumخیال (pantom) phantomخیال اندیشى idealismخیال باطل daydreamخیال باطل کردن daydreamخیال بافى کردن envisionخیال خام reverieخیال داشتن intendخیال کردن think,deemخیال واهى(revery) reverieخیال وفکر specterخیالباف woolgatherer,whimsicalخیالبافى(utopism) utopianismخیالپرست quixoticخیالپرستى vagaryخیالى dreamy,romantic,abstract,brainchild,bizarre,unrealistic,unreal,imaginary,image,poetic,phantom,visionaryخیالى(=fantasy) phantasyخیانت treason,treachery,guile,rat,untruth(ful),betrayal,perfidyخیانت (درزناشوئى) infidelityخیانت امیز traitorous,treasonable(noius),treacherousخیانت علیه حکومت lesemajestyخیانت کردن selloutخیانت کردن به betray,belieخیانت یاتوطئه علیه مقام سلطنتى lesemajestyخیانتکار treacherous,traitor,conspiratorخیر welfare,no,nay,goodخیرات alms,charityخیرخواه propitious,graciousخیرخواهى benevolence,generosity,zealخیرگى dazeخیره steadfast,agazeخیره سر dour,obstinate,pertinacious,intractable,stubbornخیره سرى impudence,obstinacyخیره شدن stareخیره کردن dazzle,blindخیره نگاه کردن stare,glower,gloat,glare,gaze,gapeخیرورفاه عمومى commonwealخیریه welfareخیریه(موسسه) charitableخیز leap,lunge,bound,edema,dropsy,gradient,riseخیزاب wave,billowخیزپله riserخیزران bamboo,rattanخیززدن jump,leap,lungeخیس drunk,wet,rainy,soppy,sop,soggy,soddenخیس خوردن soakخیس خورى soakخیس شدن soddenخیس کردن ret,drown,douse,swill,sluiceخیس وکثیف شدن (دراثرتماس بااب ) drabbleخیساندن sop,soak,steep,poach,imbibe,drenchخیساندن (چرم ) abateخیساندن چرم درماده قلیائى bateخیسانده ء مالت mashخیش plough,plowخیش شدن swelterخیشومى nasalخیطى بالااوردن muffخیلى ten,jolly,so,damn,copious,extra,far,very,manyخیلى احساساتى sappyخیلى انبوه woodedخیلى اوقات oftenخیلى بد villainousخیلى بزرگ muchخیلى بشدت پرتاپ کردن precipitateخیلى بلند(درموردصدا) stentorianخیلى پیر decrepitخیلى پیش immemorialخیلى تازه spannewخیلى جدید ultramodernخیلى جلوترازدیگران (درمسابقه) outdistanceخیلى حساس hypersensitiveخیلى خوب glorious,well,benediciteخیلى خیس ولغزنده soppyخیلى دقیق meticulous,sticklerخیلى دور farawayخیلى زیاد superabundant,extreme,oodlesخیلى سنگین ponderousخیلى سهل گرفتن oversimplifyخیلى شیک ritzyخیلى ظریف quaintخیلى عالى pluperfectخیلى عظیم swithخیلى کم seldomخیلى کمترازمیزان لازم سردکردن undercoolخیلى کودن ponderousخیلى گرسنه voraciousخیلى گرم ومرطوب sultryخیلى متعصب ultraخیلى محتاط prim,ultraconservativeخیلى نامرتب raucousخیلى وحشت زده کردن overaweخیم characterخیمه tent,tabernacle,hovel,canopyخیمه برپاکردن encampخیمه بزرگ marqueeخیمه دار tenterخیمه دوز tenterخیمه زدن pitch,tentخیمه شب باز puppeteerخیمه شب بازى puppetryخیمه کروى قرقیزهاى ساکن سیبریه yurt(a)خیمه منزل lodgeخیمى characteristicداء الصدف (طب ) psoriasisدائره المعارف (=encyclopaedia) cyclopediaدائم الخمربودن tippleدائمامزاحم شدن واذیت کردن persecuteدائماوشدیداچیزى راتکان دادن churnدائمى perennial,eternal,continual,constant,ceaselessدائمى کردن perpetuateدائى uncleداتا lawداتائى lawfulداخل insideداخل درجنگ belligerentداخل رونده inwardداخل شدن enterداخل شدن در(vt.) internداخل شهرى intertwinementداخل شونده ingredientداخل عصبى interneuralداخل عضویت شدن enterداخل کردن incorporate,interpolate,insinuate,insert,ingratiateداخل کشتى inboardداخل نشدنى impenetrableداخل وریدى intravenousداخل ویاتوى چیزى(=inside) insideofداخله inlandداخلى territorial,esoteric,inward,internal,interior,inner,innate,indoorداخلى ترین innermostداخلى(adv.):رسیده inداد shout,squeal,justice,greet,outcry,ructionدادخواست plea,petition,suitدادخواه complainant,candidate,plaintiffدادخواهى lawsuit,complaintدادخواهى کردن moot,petitionدادرس judge,magistrateدادرس دادگاه بخش justiceofthepeaceدادرس عالیرتبه justiciarدادرسى judgment(gement),trialدادرسى پوچ وبى نتیجه mistrialدادزدن shout,cry,root,roar,bawlدادزدن (n.vt.vi.) hootدادکشیدن roarدادگاه bar,courtroom,courthouse,court,forumدادگاه شرع canonryدادگاه شرعى prsbyteryدادگاه محکمه tribunalدادگر justدادگستر righterدادگسترى justiceدادگیر avenger,revengerدادگیرى کردن avengeدادن grant,give,concede,render,impute,mind,mete,pay,afford,admitدادن (vt.&vi.) handدادن (به) giveدادن امتیاز investitureدادن به supplyدادن وگرفتن reciprocateداده givenدادوبیداد scrimmage,jangle,squabble,uproar,broil,brawl,wrangle,riot,rampageدادوبیدادکردن wrangle,jangleدادوبیدادکن rowdyدادوستد trade,intercourse,bargainدادوستدارتباط trafficدادوستدکردن vend,merchant,transact,tradeدار scaffold,gallowsدارا possessor,wealthyدارا(به صیغه اسم مفعول ) endowدارائى thing,purse,property,asset,possession,fortune,wealth,estateدارائى غیرمنقول realtyدارائى مشترک زن وشوهر jointureدارائى منقولى که بارث رسیده باشد heirloomدارابودن contain,enjoy,encompass,own,owe,haveدارالایتام protectory,orphanageدارالتادیب penitentiary,reformatoryدارالتادیب فواحش magdalenدارالمساکین soupkitchenداراى ابرووپیشانى بلند highbrowداراى ابزارکردن toolداراى ابهام equivocalداراى اثاثه کردن furnishداراى احتمالات زیاد iffyداراى احساسات بچگانه گل slobberداراى احساسات جنسى نسبت به جنس موافق homosexualداراى احساسات شدید patheticداراى احساسات شدید(مذهبى وغیره ) fanaticداراى احساسات شهوانى sexyداراى اخبارزیاد newsyداراى اختلال هاضمه dyspepticداراى اختیارمطلق plenipotentiaryداراى اخلاق غریب peculiarداراى اخلاق متغیروتندوباحرارت donsyداراى اخلاق وخصوصیات فردى streakyداراى ارتباطیانتیجه منطقى coherentداراى ارزش بودن availداراى اسباب ولوازم کردن tackleداراى استانه یاپایه نمودن sillداراى استحقاق rightfulداراى استحکامات کردن rampartداراى استعدادکردن giftداراى استعدادنهانى potentialداراى استعدادهنرى prehensileداراى استعدادوذوق versatileداراى اضلاع نامساوى(درموردمثلث ) scaleneداراى اطناب redundant,wordyداراى اعتبار validداراى اعتبارمشکوک apocryphalداراى افکاربلند eggheadداراى الکل spirituous,alcoholicداراى اماس کردن (طب ) inflameداراى امتیازات اولیه کردن rehabilitateداراى امضاء(درزیرصفحه) undersignedداراى انحناء وقوسهاى ظریف زنانه curvaceousداراى انرژى energeticداراى انگیزه شده motivateداراى انواع مختلف multifariousداراى اهک calcicداراى اهمیت حیاتى capitalداراى اهنگ sonant,musicalداراى بافت ویژه اى نمودن textureداراى بخارمه الود steamyداراى بدن bodily,bodiedداراى برجستگى bossyداراى برگچه هاى زوجى jugateداراى بینى کوتاه وسربالا pugnosedداراى پس افت behindداراى پستان شدن (درمورددختران ) bosomداراى پشتکار assiduousداراى پودکردن woofداراى پوشش سخت کردن incrustداراى پیچ وخم کردن zigzagداراى تاخیر tardyداراى تاکید accentualداراى تب لازم (طب ) hecticداراى تپش pulsantداراى تجانس روحى congenialداراى ترادف synonymousداراى ترانسیتورکردن transistorizeداراى ترشح splashy,splashداراى تسلسل تاریخ chronologicalداراى تشابه synonymousداراى تشابه صوتى homophoneداراى تصویریاشکل لرزان ومرتعش بودن shimmerداراى تعصب قبیله اى clannishداراى تغییرات مسلسل ازاغازتاپایان unilinearداراى تقارن (تش .) zygomorphicداراى تمایل جنسى کمترازطبیعى undersexedداراى تمایلات جنسى زیاد oversexedداراى تمایلات جنسى(ز.ع .) sexyداراى تمیزوبصیرت discreetداراى ته رنگ یاسایه رنگ نمودن tintداراى جام شیشه کردن paneداراى جزئیات elaborateداراى جسم کردن bodyداراى جمعیت کردن populateداراى چرخ یا pneumaticداراى چشمان برامده popeyedداراى چشمان فرورفته haggardداراى چشمان قى گرفته وخواب الود blearyداراى چنگک یاچنگال کردن prongداراى چوب پا stiltedداراى چین وچروک crumpداراى حالت روحانى spirituousداراى حرکت کج ومعوج knockkneedداراى حرکت مارپیچى بودن snakeداراى حساسیت sensitiveداراى حساسیت فوق العاده hypersensitiveداراى حساسیت نسبت بطبقه اجتماعى خود classconsciousداراى حسن انتخاب گلچین کننده selectiveداراى حق امتیاز patentداراى حق حق انحصارى بکسى دادن patentداراى حکومت مستقل autonomousداراى حکومت مطلقه ودیکتاتورى totalitarianداراى خاصیت اسید acidداراى خاصیت جذب absorbentداراى خاصیت درمانى curativeداراى خاصیت قلیائى alkalineداراى خالهاى جرب مانند scabbyداراى خدایان مجسم بشکل جانور zoomorphicداراى خصوصیات جنس نروماده bisexualداراى خصوصیات نجابت wellbornداراى خطوطبرجسته کردن threadداراى خلق گرفته(باthe)اسمان blueداراى خوى انسانى humanداراى دانه هاى ریز granularداراى دره تنگ کردن ravineداراى دندان کردن toothداراى دندان مضرس toothyداراى دندانه هاى غیرمنظم scraggyداراى دواکسید(ش .) dioxideداراى دوام شش ماهه semiannualداراى دوچشم binocularداراى دوچیز twofoldداراى دودندانه یابرامدگى biserrateداراى دوزن یادوشوهر bigamousداراى دوشکل bimorphemicداراى دوظرفیت divanداراى دوقسمت bipartiteداراى دوکانون bifocalداراى دوکپه bivalveداراى دوگوش binauralداراى دومجلس مقننه(مجلس شوراوسنا) bicameralداراى دومعنى equivocalداراى دوموتور bimotoredداراى دیواره یاحایل کردن curbداراى ذرات ریزکردن granulateداراى ذوق ادبى bluestockingداراى ذوق هنرى virtuosoداراى ربطزمانى chronologicalداراى رجحان preferableداراى رجولیت virileداراى رفتارمردانه mannishداراى رنگ پریده ومرده cadaverousداراى رنگ ثابت colorfastداراى رنگ خاکسترى ashenداراى رنگ غیرواضح blotchداراى رنگهاى گوناگون variedداراى روح پلید fanaticداراى روح شیطانى کردن bedevilداراى روحیه خراب واشفته feyداراى زانوى کج knockkneedداراى زبانه کردن tongueداراى زرق وبرق زیاد garishداراى زندگى تجملى luxuriousداراى زندگى مستقل autonomousداراى زنگ کردن bellداراى ساختمان خشن وزمخت gruffداراى ساختمان غیرمشخص amorphousداراى سبک یارفتاربخصوص manneredداراى سررشته competentداراى سرعت سیرهواپیماى جت jetpropelledداراى سرکردن headداراى سرورونشاط vivaciousداراى سطح ناهموار rippleداراى سعه نظر tolerant,liberalداراى سعه نظر(مج .) highbrowداراى سلیقه پست lowbrowداراى سنگرموقتى زیرزمینى کردن retrenchداراى سه زاویه triangularداراى سوظن umbrageousداراى شامه تیز nosey,nosyداراى شخصیت حقوقى corporateداراى شخصیت حقوقى کردن incorporateداراى شخصیت غیرسیاسى apoliticalداراى شخصیت کردن personify,personalizeداراى شش وزن hexameterداراى شکل استوانه cylindricalداراى شکل انسان anthropomorphicداراى شکل جسمانى incarnateداراى شکلى که مقاومت هواراکم کند streamlineداراى شکم برامده bigداراى شکم بزرگ ودهانه کوچک urceolateداراى شمع یاحائل buttressداراى شوروشعف rapturousداراى شیارکم عمق scrobiculateداراى شیارهاى موجى sinuousداراى صداى بلند loudmouthedداراى صداى تق تق rattletrapداراى صداى تیک تیک tickerداراى صداى جرنگ جرنگ jinglyداراى صداى چلب چلوب splashداراى صداى چلپ چلوپ splashyداراى صداى خش خش rustlerداراى صداى شبیه جغدیاموش squeakyداراى صداى فش فش squibداراى صداى گرفته وخشن throatyداراى صداى گوشخراش screakyداراى صداى مزاحم stridentداراى صدف یک پارچه univalveداراى صفات اصلى ونژادى racyداراى صلاحیت قانونى ableداراى صنایع بزرگ industrialداراى ضعف قوه باء impotentداراى طراوت جوانى شدن blossomداراى طعم اصلى racyداراى طنین کردن tinkleداراى ظاهرخوب کردن varnishداراى ظاهرزیباوفریبنده speciousداراى ظاهرى شبیه فلزروى zinckyداراى عدم اتکاء بنفس diffidentداراى عدم تقارلن unsymmetricalداراى عدم رسمیت unofficialداراى عدم هم اهنگى وتوازن atonalداراى عصاى سلطنتى scepteredداراى عقل سلیم saneداراى عقل معاش cannyداراى عقیده درست orthodoxداراى عقیده ناصحیح یاغیرمعمول unorthodoxداراى علاقه جنسى به جنس مقابل وبه خود bisexualداراى عنوان titleholderداراى عنوانى titularداراى عهیارقانونى sterlingداراى عوارض پست وبلند undulantداراى غشاء پرده (ج .ش .) membranaceousداراى فعالیت بیش ازاندازه (طب ) hyperactiveداراى فکر formalداراى فکربدوپست lowmindedداراى فکرحساس tendermindedداراى فکرشهوانى prurientداراى فهرست کردن (vt.&vi.) indexداراى قابلیت تخریب چوب xylotomousداراى قدرت رویش دریک جهت unipotentداراى قدرت عالیه sovereignداراى قدرت مطلقه independentداراى قدرت واختیارات سلطنتى بودن scepterداراى قدرت وزور cogentداراى قطب مغناطیسى یاالکتریکى polarداراى قوه ء تطابق adaptiveداراى قوه ابتکار ingeniousداراى قوه ارتجاعى reboundداراى قوه قضاوت سلیم judiciousداراى قیافه تحقیرامیز snootyداراى قیافه جامدوبیروح solidlookingداراى کسروزن underweightداراى کفش کردن shoeداراى کک مک کردن freckleداراى کمبود deficientداراى کنش کاوکردن rabbetداراى گرایش ویژه وعمدى tendentiousداراى گل اذین چترى فرعى umbellulateداراى گلوى بزرگ throatyداراى گونه هاى برامده cheekyداراى گیس مصنوعى کردن wigداراى لبه تیزکردن (n.&vt.&vi.) edgeداراى لبه ضخیم bluntداراى لنگراویزان aweighداراى لیت ولعل زیاد iffyداراى ماده corporealداراى ماده تخمیرى yeastyداراى مجوزقانونى دانستن sanctionداراى محبت پدرى paternalداراى مدار zonateداراى مذهب وعقایدى مخالف عقایدعموم heterodoxداراى مزه بد snappishداراى مزه تند tangyداراى مزیت preponderantداراى مسافت مساوى equidistantداراى مسیرمستقیم rectilinearداراى مصونیت قانونى وپارلمانى immuneداراى مقام بلندترى بودن از outclassداراى ملودى melodiousداراى منقارکج (شبیه عقاب ) aquilineداراى موهاى شبیه پشم ulotrichousداراى موى بلند hippieداراى موى سرخ redheadداراى موى مشکى یاخرمائى brunetteداراى میان نویسى interlinearداراى میخ مخصوص roughshodداراى ناتوانى جنسى undersexedداراى نام مستعار anonymousداراى نبوغ فکرى mastermindداراى نخل palmyداراى نژادمخلوط creoleداراى نشاسته starchyداراى نظم وترتیب orderedداراى نعل پاشنه دار roughshodداراى نفوذکامل درسرتاسرجهان immanentداراى نفوذنجومى(نج .) predominateداراى نگاه زنانه wifelyداراى نوک billedداراى نیتروژن باظرفیت بالا nitricداراى نیروى شباب youthfulداراى نیروى مردى virileداراى هجاهاى شمرده syllabicداراى هستى extantداراى هشت هجا octosyllabicداراى هوش ابتکارى ingeniousداراى وجه تشابه analogicalداراى وریدهاى برمده venousداراى وفور superabundantداراى یک برگ (گ .ش .) unifoliateداراى یک پایه(مثل دوربین عکاسى) unipodداراى یک جهت (unidirection) unidirectionalداراى یک جهت (unidirectional) unidirectionداراى یک سیم یانخ unifilarداراى یک ظرفیت univalentداراى یک مجلس مقننه unicameralداراى یک محور uniaxialداراى یک همسر monogamousداربست scaffold,trellis,studداربست بستن trellisدارچین (گ .ش ) cinnamonدارزن hangmanدارفلفل childlikeدارکوب (ج .ش .) woodpeckerدارگونه بادصبا zephyrusدارندگى ownershipدارنده holder,have,ownerدارو cure,drug,remedy,medicine,medicationداروئى medicinal,medicداروئى کردن medicateداروئى که علاج هردردباشد nostrumداروخانه policlinic,pharmacy,drugstoreداروخانه عمومى dispensaryداروخوراندن drugدارودادن dopeداروساز apothecary,pharmacist,chemistداروسازى pharmacyداروشناس pharmacistداروشناسى pharmacologyداروغه sheriffداروفروش apothecary,pharmacistداروگر druggist,pharmacist,apothecaryدارونامه pharmacopoeiaداروندار allداروى ازاله مو depilatoryداروى استفراغ اور emeticداروى اسهال kaolinداروى بدون نسخه وغیرمجاز underthecounterداروى بنداورخون stypticداروى بى هوشى anestheticداروى بیش ازحدلزوم overdoseداروى بیهوشى anaesthesiaداروى پاک کننده detergentداروى پیش گیر(طب ) restrictiveداروى تسکین دهنده tranquilizerداروى تسکین دهنده (مج .) salveداروى حشره کش insecticideداروى خواب اور soporificداروى سمى toxinداروى ضدانعقادخون anticoagulantداروى ضدعفونى disinfectantداروى ضدعفونى قرمزرنگ mercurochromeداروى قابض astringentداروى مخدر dopeداروى مسکن sedativeداروى مسهل jalapداروى مقوى غرائزجنسى aphrodisiacداروى ویژه یااختصاصى specialtyدارویازهرابکى potionداس sickle,scytheداستان narrative,fiction,fable,marchen,tale,storyداستان اخلاقى parableداستان افسانه امیز yarnداستان خیالى نوشتن romanticizeداستان سرا storytellerداستان سرائى کردن narrateداستان شبانى pastoraleداستان عاشقانه romanceداستان فرعى underplot,episodeداستان گفتن storyداستان مصور cartoonداستان منظوم layداستان یانمایشنامه ویاحوادث مسلسل tractداستانسرائى narrativeداستانى storiedداستانى راتعریف کردن narrateداسقاله pruninghookداشبورد(اتومبیل ) dashboardداشتن bear,relieve,ownداشتن خصوصیات نروماده bisexualityداشتن دوقطب bipolarityداشتن یک همسر monogamyداعى motiveداغ sultry,stigma,stain,therm,brand,hot,markداغ اهن brandironداغ زدن cauterize,brandداغ کردن singe,brand,cauterizeداغ کردن پژمرده کردن یاشدن searداغ کردن یاشدن hotداغ ننگ stigmaداغ ننگ زدن بر stigmatizeداغ ودرفش brandداغان کردن shatterداغدار scathingداغدیده کردن bereaveداغى stewدافع eductor,repulsive,repellent,loathsomeدافع اب waterproofدافع حشرات exterminatorدافع کرم حشره larvaدال بر symbolicدالان corridor,porch,hallدالان سرپوشیده vestibuleدام trap,toil,snare,noose,net,grin,decoy,ambush,quicksand,pitfallدام (مج .) hookدام افکنى grinدام بلا ravel,rattrapدام دار(جنوب امر.) rancherدام گستر seinerدام گستردن angleدام یاتور trawlداماد groom,birdegroomدامادشدن groomدامپزشک veterinarian,vetدامدارى کردن ranchدامگاه stockyard,menagerieدامن اویخته وشل لباس یاهرچیزویخته slackدامن پیراهن shirttailدامن تنگ hobbleskirtدامن دارکردن skirtدامن دوختن skirtدامن زدن provokeدامن لباس lap,skirtدامن مردانه kiltدامنه skirt,amplitude,amplitude,hillside,footدامنه کوه hillside,skirtدامى bestialدان grainدانا savant,sage,sagacious,spry,astute,wiseدانائى knowledge,wisdom,sagacityدانست knewدانستن learn,have,ascribe,aim,adjudge,account,con,cognize,wit,knowدانسته studiedدانسته ها dataدانش science,scholarship,letter,knowledge,witting,wisdomدانش امراض زنانه gynecologyدانش اموختن educateدانش اموخته alumnus,postgraduateدانش اموز student,pupil,graderدانش بى پایان ominscienceدانش پژوه scholarدانش جنگ encyclopediaدانش دگرگونى صدادرزبان phonologyدانش زمین شناسى geologyدانش سطحى smattering,superficialityدانش قلب شناسى cardiologyدانش نام onomasticsدانش نویسه treatiseدانش ومعرفت kithدانشبهرى associateدانشجو student,collegianدانشجوى دانشکده افسرى cadetدانشجوى دوره لیسانس undergraduateدانشجوى سال اول نیروى دریائى plebeian,plebeدانشجوى سال دوم (امر.) sophomoreدانشجوى سال دوم نیروى دریائى midshipman,middyدانشجوى سال سوم دانشکده یادبیرستان juniorدانشجوى طب medicoدانشجوى عالى دانشگاه یادبیرستان upperclassmanدانشسرا trainingcollegeدانشکده اى collegiateدانشکده صنعتى polytechnical,polytechnicدانشکده مقدماتى تادوساله juniorcollegeدانشگاه college,academy,universityدانشگاهى varsity,collegiateدانشمند pundit,scientist,savant,erudite,oracleدانشمندانه eruditeدانشمندتشفشان شناس vulcanologistدانشنامه diplomaدانشور scholar,masterدانشورى eruditionدانشیاب bachelorدانگ toom,toneدانگ صدا pitchدانگى dutchدانمارکى danish,daneدانه semen,seed,birdseed,bean,bait,pill,rash,kernel,granule,grainدانه ء دام baitدانه تسبیح beadدانه تگرگ hailstoneدانه دانه granularدانه دانه کردن corn,granulateدانه ریز granuleدانه زدن grainدانه زنجیر linkدانه عدس lentilدانه فلفل peppercornدانه گرده pollenدانه گیاه چشم خروس شیرین بیان هندى jequirityدانه هاى برنج (درجمع ) riceدانه هاى رسیده یانارس لوبیاى سبز haricotدانه هاى سرخک measlesدانه یاتخم میوه هایى مثل سیب pipدانه(امر.)ذرت cornداود davidداور juror,arbiter,refereeداورگان juryداورمسابقات referee,umpireداورمسابقات شدن refereeداوروالامقام justiciarداورى umpire,umpirage,decisionداورى کردن referee,arbiter,adjudicate,adjudge,umpire,judgeداورى(judgement) judgment(gement)داوطلب volunteer,applicant,entrant,candidateداوطلب شدن volunteerداوطلبانه voluntaryداوطلبى candidacyدایر active,live,openدایربودن operateدایرکردن inaugurate,establishدایره sphere,section,tambourine,rhomb,compass,circle,roundel,disk,bureauدایره (rondelle) rondelدایره استوا equatorدایره افقى rhumbدایره البروج zodiacal,zodiacدایره العلوم encyclopediaدایره المعارف encyclopediaدایره اى gyrateدایره زنگى tambourine,fasciaدایره زنگى زدن tambourineدایره زنگى(timbrel) timbreدایره سنج cyclometerدایره طول meridianدایره قائمى که ازمرکزجسم عبورمیکند azimuthدایره معلومات sphereدایره نامحدود absoluteدایره وار circular,roundدایره وارحرکت کردن troll,orbitدایه foster,nursemaid,nurseدب اصغر(نج .) ursaminorدب اکبر(نج .) dipper,ursamajorدباغ tannerدباغى کردن tanدبستان prep,schoolدبش acridدبشى acerbityدبنگ stupidدبه کردن renegeدبیر teacher,secretary,actuaryدبیرخانه secretariatدبیرستان gymnasium,schoolدبیرستان مقدماتى juniorhighschoolدجاجه swanدچار afoul,strickenدچاراختلال عصبى neuroticدچاراختلال مشاعرکردن unhingeدچاراستسقاى سر hydrocephalousدچاربهم خوردگى حال trainsickدچاربى نظمى درجلیدیه ء چشم astigmaticدچارتشنج کردن convulseدچارتنگى نفس asthmaticدچارحمله(مرض وغیره )شدن seizeدچاردوران سر dizzyدچارسقوطواضمحلال شدن collapseدچارسکته apoplecticدچارشدن به catchدچارطاعون کردن plagueدچارعلت کردن diseaseدچارکردن trouble,swamp,embroilدچارگرسنگى hungryدچارمانع کردن discomfitدچارمرض سل consumptiveدچارهراس سخت شدن shockدچاروسوسه کردن temptدچاروقفه یابى تکلیفى شدن deadlockدچاریرقان کردن jaundiceدخالت handدخالت بیجاکردن meddleدخالت کردن interfereدخانیات tobaccoدختر wench,girlie,girl,gal,daughter,quean,maid,lass,sissy,sissifiedدخترانه girlieدخترباز wencherدختربازى کردن wenchدخترباکره maidenدختربچه girlدختربرادریاخواهروغیره nieceدختربى شرم slutدخترپرستار nursemaidدخترپسر granddaughterدخترپسروار tomboyدخترپیشاهنگ هشت ساله تایازده ساله brownieدخترپیشخدمت slutدخترتارک دنیا sisterدخترترشیده spinsterدخترتعمیدى goddauhgterدخترجسور hussyدخترجوان kitty,gill,pigeonدخترخانه مانده spinsterدخترخوانده stepdaughterدخترخوشگل belleدختردختر granddaughterدختردهقان wenchدخترساده ingenueدخترشهرى townswomanدخترک doll,chit,pussy,pussدخترکوچه gamineدخترکى virginityدخترگستاخ hussyدخترگستاخ وبیشرم gamineدخترگى hymenدخترلاسى jadeدخترهوس باز gamineدختروار girlie,girlishدخترولگرد gamineدخترى girlhoodدخترى که درمدارس مختلطتحصیل میکند coedدختریازن titدخل pertinence,incomeدخل پول tillدخل داشتن به importدخل دکان tillدخل کردن earnدخمه cryptدخمه پرپیچ وخم labyrinthدخول entry,entree,arrival,admission,accession,inclusionدخول سرزده وبدون اجازه intrusionدخول کار jobentryدخولى initiatoryددمنش brutishدده سیاه mammyددودام savageryدر to,pylon,wicket,for,door,at,about,plug,pearl,valveدر(prep.) inدر(جمع )منسوجات textileدراب چلپ وچلوپ کردن sloshدراب خیساندن watersoakدراب راه رفتن wadeدراب شلپ شلپ کردن dabbleدراب صابون زدن watersoakدراب غوطه ورشدن souseدراب فروبردن soakدراب فروبردن (submers) submergeدراب یاچیزدیگرى فروبردن douseدرابتدا earlyدراتش شهوت سوختن burnدراتیه نزدیک upcomingدراثرامرى ناگهانى وحشت زده شدن boggleدراثرحرکت امواج بالاوپائین رفتن scendدراثردمیدن ایجادصداکردن blowدراثرزحمت وکارایجادکردن workoutدراثرسرمازبان nipدراثرضربت یاسرماویانورزیاد dazeدراثناء meanwhile,meantimeدراثناى اینکه whereinدراحتیاج داشتن needدراختیار disposalدراخراسم مضاف براى ثبوت مالکیت apostropheدراخرسطر hyphenدرارودن ازقبر disintermentدراز string,toom,prolix,longish,verbose,linear,lengthy,oblongدراز(adv.adj.&n.) longدرازا longitude,lengthدرازاء withدرازشدگى elongationدرازشدن lengthenدرازعمرى longevityدرازکردن protract,prolong,extend,lengthenدرازکردن (گردن ) craneدرازکش proneدرازکشیدن reposeدرازکشیدن (vt.&vi.) lieدرازگو windy,verboseدرازگوئى verbiageدرازنویس verboseدرازوباریک narrow,weedy,lankyدرازولاغر weedدرازى عمر longevityدراستین داشتن sleeveدراشام absorbentدراشامیدن absorbدراشتباه بودن errدراشغال کاوش کردن scavengeدراشکوب بالا upstairsدراصطبل نگهدارى کردن mewدراصطلاح یاعبارت واداشتن putدراطاق قراردادن chamberدراطراف around,aboutدراعماق (چیزى) innermostدراغازقراردادن initialدراغل کردن foldدراغوش حمل کردن bosomدراغوش کسى خوابیدن nestleدراغوش کشیدن caressدراغوش گرفتن hug,cuddle,entwine,embrace,claspدرافتاب خشکانیدن insolateدرافتاب رسانیدن (میوه وغیره ) insolateدرافتادن opposeدراقصى نقطه جنوب southernmostدرام dramaدرام داراى رقص وواز vaudevilleدرامان secureدرامتدادچیزى حرکت کردن (مثل کشتى) accostدرامتدادحرکت کسى aheadدرامتدادخط alongدرامد revenue,emolument,income,mean,admissionدرامد(مج .) hatchدرامدداشتن earnدرامدسالیانه زمین purchaseدرامدکشیش بخش rectoryدرامدن burgeon,measure,erupt,enterدرامیختن commixدران thereinدران نزدیکى ها offingدران هنگام therewith,thenدرانبار stockدرانتظار expectant,wistfulدرانتظارفرصت بودن lurkدرانتظارماندن bideدرانجا therein,thereدراندن (n.vt.&vi.) tearدرانوقت thenدراهترازبودن flyدراهتزاز aflutterدراهتزازبودن tilt,flickerدراوایل earlyدراوردن render,gouge,wisp,evolve,eruptدراوردن (بصورت خاصى) redactدراوردن لوزتین بوسیله عمل جراحى tonsillectomyدرایت tactدرایفاى نقش خودافراطکردن overactدراین hereinدراین باره hereinدراین جا thereدراین حدود hereaboutدراین حوالى hereaboutدراین ضمن meanwhile,meantimeدراین لحظه nowدراین موضوع thereدراینجاخفته است ه (م .ل .) hicjacetدراینده نزدیک offingدراینه منعکس ساختن mirrorدراییدن speakدرب door,portدرب بطرى وغیره closureدرب تاشو traverseدرب عقب اتومبیل tailgateدرب مدخل entranceدرباب aboutدرباتلاق فروبردن swampدرباتلاق فرورفتن bogدربار courtدربارپاپ vaticanدرباره toward,on,of,re,about,inreدربارى courtierدربازاردادوستدکردن marketدربازکن doorkeeperدربازى پیش افتادن بر outplayدربالا atop,above,overدربالاپهن ودرپائین نازک pegدربالاترین نقطه ء کشتى aloftدربالاواقع شدن headدربالاى atopدربالاى زمین aloftدربالاى سر overheadدربالاى سطح زمین abovegroundدربان janitor,doorkeeper,porterدربانک گذاشتن bankدربحبوحه heightدربحرتفکرغوطه ورشدن recollectدربحرفکرفرورفتن museدربدر gadabout,outcast,vagrant,vagabondدربدرى vagrancyدربدن جذب کردن assimilateدربر onدربرابر to,versus,against,forدربردارى inclusionدربرداشتن contain,entail,encircle,embody,comprise,comport,bear,presuppose,includeدربرزخ قراردادن purgatoryدربرکردن wearدربرگرفتن snuggle,twine,encompass,embraceدربرنامه گذاردن scheduleدربزرگ gateدربست lump,exclusive,enblocدربست کرایه دادن charterدربسترراحت غنودن cuddleدربستررفتن kipدربسترغنودن snuggleدربستن closureدربسته گذاشتن parcelدربسطدادن openدربشقاب ریختن dishدربشکه کردن barrelدربطرى بازکن corkscrewدربطرى ریختن bottleدربلندى upدربند captive,canyonدربیم وهراس انداختن panicدربیمارستان hospitalizeدربین betweenدربیهوشى یاغش انداختن entranceدرپاسخ گفتن rejoinدرپرس قراردادن viseدرپس پرده backstageدرپس کشتى aftدرپست معینى گذاردن stationدرپشت سندنوشتن endorseدرپهلو alongsideدرپوش bonnet,blindدرپوشه گذاردن jacketدرپى afterدرپى چیزى بودن attendدرپى شکارگشتن prowlدرتاریکى پى چیزى گشتن gropeدرتاقچه گذاشتن shelfدرتانک یامخزن جاى دادن tankدرتب وتاب بودن glowدرتجمل زیستن luxuriateدرتحت تاثیر(شیمیائى)هوادراوردن aerateدرتردیدبودن hoverدرترشى فروبردن souseدرتکاپوبودن lurk,scrimmageدرتله انداختن trapدرتلویزیون نشان دادن televiseدرتمام سال yeanroundدرتنگنا straitدرتنگناقراردادن lockout,sandwichدرتنگناقراردادن (ز.ع .) treeدرتنگى ومضیقه گذاردن straitenدرته اب sunkenدرتوى within,inدرتیردان قرارگرفتن quiverدرج interpolationدرجائى باقى ماندن bideدرجائى که whereدرجائیکه whereinدرجاى بلندقراردادن perchدرجاى خودخشک شدن transfixدرجاى دنج قرارگرفتن چین tuckدرجاى دیگر elsewhereدرجاى دیگرى نشاندن transplantدرجاى عوضى گذاشتن misplaceدرجریان during,afootدرجستجوى afterدرجستجوى چیزى بودن beseechدرجعبه گذاردن crateدرجعبه محصورکردن boxدرجلدچرمى قراردادن (تپانچه) holsterدرجلو former,foreدرجلوچیزى قراردادن prifixدرجمع بستن اعدادیاحروف منفرد apostropheدرجنبش astir,agogدرجه step,stair,thermometer,proportion,alloy,measure,mark,point,peg,length,grade,gradation,gauge,degreeدرجه افتخارى honoraryدرجه باشلیه baccalaureateدرجه بندى calibration,grade,gradationدرجه بندى کردن gaduate,gradeدرجه پست punyدرجه تاثیر efficacyدرجه تفضیلى comparativeدرجه تندى speedدرجه حرارت فارنهایت fahrenheitدرجه دادن rankدرجه دار noncommissionedoffic,gaduateدرجه دکترى doctorateدرجه دکترى دادن به doctorدرجه دهم tenthrateدرجه دو secondbestدرجه دوم inferior,byدرجه دوم بودن secondدرجه شدت (مرض وتب ) gradeدرجه شورى salineدرجه شیوع prevalenceدرجه صدا toneدرجه صدا(رادیووغیره ) volumeدرجه عادى averageدرجه عالى superlativeدرجه غلظت consistencyدرجه فوق دکترى postdoctoralدرجه کشش gravityدرجه کمال meridianدرجه گیرى inceptionدرجه لازم optimumدرجه موادمعدنى gradeدرجه نظامى stripeدرجه نظامى روى بازو chevronدرجه یک topnotch,classyدرجه یک فوقانى topدرجهت of,withدرجهت گردش عقربه هاى ساعت clockwiseدرجهت مخالف viceversa,counterدرجهت مخالف حرکت عقربه ساعت counterclockwiseدرجهت مغرب westwardدرجوار besidesدرجوف چیزى گذاردن insertدرجوف قراردادن encloseدرجیب پنهان کردن pocketدرجیب گذاردن pouch,pocketدرچنان درجه ویافاصله insofarasدرچند rateدرچه whereinدرچه خصوصیتى whereinدرچه زمینه whereinدرچه موقعیتى whereدرچهارچوب یاکلاف قراردادن cradleدرچهارنسخه تهیه کردن quadruplicateدرچیزى راگرفتن plugدرچیزى کارگذاشتن inlayدرحال اشتعال aglowدرحال اعتصاب struckدرحال بال بال pitapatدرحال پیشرفت ongoingدرحال تعلیق suspenseدرحال توقف پرزدن hoverدرحال تولد nascentدرحال جست وخیز(تصویرشده ) saleintدرحال جنبش vibrantدرحال جنون amokدرحال حمله باپنجه pounceدرحال حمله باچنگال pounceدرحال خیز pounceدرحال دهن دره agapeدرحال سکون station,tranquilدرحال سوختن afireدرحال ضربان pitapatدرحال عادى oneselfدرحال عطسه صحبت کردن sniffleدرحال کمون latentدرحال لرزش aflutterدرحال نزع dying,moribundدرحال یورش وچپاول sackingدرحالت inreدرحالت خواب وبیدار somnolentدرحالت ناخوداگاهى subconsciousدرحالت هیجان aglowدرحالیکه whereasدرحبس انداختن penدرحبس مجرد incommunicadoدرحدس وگمان برترى داشتن بر outguessدرحدقه یاسرپیچ قراردادن socketدرحدود about,withinدرحرکت underway,astir,agog,afloatدرحصار withinدرحضور beforeدرحقه بازى وپشت هم اندازى جلوتربودن outfoxدرحقیقت yea,sooth,whereasدرحلب یاقوطى ریختن tinدرحلقه گل قراردادن garlandدرحوالى aroundدرحین whileدرحین ارتکاب جنایت redhandedدرخاک نهادن interدرخت treeدرخت ابنوس ebonyدرخت ارغوان gainerدرخت ارغوان (گ .ش .) judastreeدرخت اشنگ aspenدرخت الوارى timberدرخت انار pomegranateدرخت انبه(گ .ش .) mangoدرخت انگور grapevineدرخت اهن ironwoodدرخت بادام almondدرخت بارور bearerدرخت به quinceدرخت بید sallow,willowدرخت پاپااویانخل امریکاى جنوبى papawدرخت پسته pistachioدرخت تازه وجوان saplingدرخت تبریزى(گ .ش .) poplarدرخت توسرخ grapefruitدرخت جابوراندى برزیلى(گ .ش ) jaborandiدرخت جنسه یاجنسان ginsengدرخت جوالدوز(گ .ش ) jacarandaدرخت جوز nutmegدرخت چنار sycamore,plantainدرخت حسن لبه benzoinدرخت خردل mustardدرخت خرما dateدرخت خون سیاوشان rattanدرخت دوساله biennialدرخت راج hollyدرخت راج کوهستانى greenwoodدرخت روغن قلم (گ .ش .) sheaدرخت زبان گنجشک aspicدرخت زبان گنجشک (fraxinus) ashدرخت زغال اخته(گ .ش .) huckleberryدرخت زیتون oliveدرخت زیره carawayدرخت ساج (teak)(گ .ش .) teakدرخت سدر lotusدرخت سرخک (cornus) dogwoodدرخت سرو(گ .ش .) cypressدرخت سنجد serviceدرخت شناسى dendrologyدرخت صمغ gumدرخت صندل sandalدرخت صنوبر poplarدرخت عناب (گ .ش .) jujubeدرخت غار laurelدرخت غوشه birchدرخت فان birchدرخت فندق (گ .ش .) hazelدرخت قهوه coffeeدرخت کارى کردن gardenدرخت کاشتن treeدرخت کاغذ papyrusدرخت کاکائو cocoaدرخت کلاه پاناما(گ .ش .) jipijapaدرخت کنار lotusدرخت کوچک روینده درزیردرخت underbrushدرخت گردو walnutدرخت گردوى امریکائى(گ .ش .) hickoryدرخت گردوى امریکاى مرکزى(گ .ش .) pecanدرخت گل flowerدرخت گل حنا balsamدرخت گنه گنه عطرى cascarillaدرخت گنه گنه(گ .ش .) cinchonaدرخت ماهون امریکائى(گ .ش ) mahoganyدرخت مرمکى boxwoodدرخت مو vineدرخت نارگیل cocoaدرخت نخل ساگو sagoدرخت وانیل (گ .ش .) vanillaدرخت وگل کاملیا(=camelia) camelliaدرخت یابوته کوتاه ورشدنکرده scrubدرخت یوکاى امریکائى(گ .ش .) yuccaدرختان جنگل راقطع کردن deforestدرختچه shrubدرختچه زار shrubberyدرختستان brake,grove,glade,woodlandدرختستان که براى جلوگیرى ازباداست windbreakدرختکارى کردن forest,woodدرخشان stellar,starry,shiny,shiner,illustrious,phosphorescent,luminous,lucid,ablaze,brightدرخشان ساختن illuminateدرخشان شدن brightenدرخشان کردن irradiateدرخشان وزودگذر meteoricدرخشانیدن glintدرخشش scintillation,shine,sparkle,spangle,luster,eclat,glitterدرخشندگى refulgence,radiance,glitter,glim,brilliance,blaze,luster,sheenدرخشندگى بسیار orientدرخشندگى زیاد glareدرخشنده resplendent,radiant,goldenدرخشیدن scintillate,star,shine,sheen,lighten,lamp,luster,glory,glitter,glisten,glint,rayدرخطا perverseدرخطر subjectدرخطرانداختن perilدرخطربودن perilدرخطرصدمه یامرگ قراردادن jeopardدرخطوطدشمن نفوذکردن infiltrateدرخفاانجام دادن lurkدرخلال meanwhile,meantimeدرخلوت asideدرخمره ریختن barrelدرخمره نهادن vatدرخواب crimpدرخواست solicitation,suit,appeal,postulate,request,demandدرخواست دادن pleaderدرخواست دهنده applicantدرخواست کردن supplicate,solicit,request,pray,plead,petition,bone,beg,applyدرخواست کردن (از)التماس کردن entreatدرخواست کردن از imploreدرخواست کننده تضرع کننده supplicantدرخواستگر applicantدرخودکوفتن repressدرخودگرفتن inceptدرخور proportionate,opportune,fit,becoming,apt,appropriate,apposite,meetدرخوربچگى littleدرخوربندگان slavishدرخوربودن befit,become,becomeدرخورتماشا theatricalدرخورجوانى juvenileدرخورد suitableدرخوردتنبلى lazyدرخوردزدان thievishدرخورراه رفتن gradientدرخورزنان womanly,wifelyدرخورعروسى marriageableدرخورفرزند filialدرد shoot,pang,pain,ailment,agony,distressدرد(dord) dregsدرداخل withinدرداخل خط (درفوتبال ) onsideدردادگاه اقامه یاادعاکردن pleadدرداعصاب neuralgiaدردام نهادن enmeshدردانشکده یادانشگاه پذیرفته شدن matriculateدرداور achyدردپشت lumbagoدرددادن painدرددل chatدرددندان toothacheدردرجخ دوم اهمیت ulteriorدردرجه دوم گذاشتن postponeدردرون کارکردن embedدردریا overboardدردریاى تفکرغوطه ورشدن poreدردزایمان travail,laborدردست اقدام underwayدردست داشتن holdدردسترس available,attainable,accessibleدردسترس واقع شدن availدردسخت strain,gripe,pangدردسر inconvenience,headacheدردسردادن botherدردسردهنده troublesomeدردشت afieldدردشدیدوناگهانى twingeدردشکم crampدردشکیدن travailدردعصب نسائى sciaticaدردعصبى neuralgiaدردفترثبت کردن journalizeدردفتردانشگاه نام نویسى کردن matriculateدردفترروزنامه واردکردن journalizeدردفترواردکردن registerدردقلب heartacheدردکردن shootدردکشیدن pain,twingeدردگوش earacheدردل نگاه داشتن smotherدردناک angry,achy,painful,grievous,soreدردناک بودن nipدرده tartar,slag,silt,sedimentary,sediment,leesدرده گرفتن scumدردهان قرقره کردن squiggleدردهن کسى راگذاشتن (مج .) corkدردویدن جلوافتادن outrunدردیاسوزش قلب heartburnدردیاکسالتى داشتن ailدردیگ پختن potدرذخیره نگاه داشتن spareدرذهن مجسم کردن envisageدرذیل امدن followدرذیل ان thereunderدرراباشدت بهم زدن slamدرراس topsideدرراه enroute,towardدرردیف بخصوصى قرارنگرفته unclassifiedدررسیدن befallدررشته ثانوى یافرعى تحصیل کردن minorدررفتگى یاضرب عضویااستخوان strainدررفتن escape,abscond,scuttleدررفته disjointedدررو port,exhaustدرروبرو counterدرروغن سرخ کرده (درموردغذا) sauteدرروى atop,onدرروى زمین overlandدررویادیدن envisionدرریه فروبردن inhaleدرز suture,slit,seam,gap,crevice,peephole,intersticeدرزبند gasketدرزپیداکردن chinkدرزدادن seamدرزدار seamyدرزدن knockدرزگاه junctureدرزگرفتن chink,caulk,gasket,seamدرزگیرى sedimentationدرزگیرى کردن lute,sealدرزلباس seamدرزمانى بسیاردور yoreدرزمره ء amongدرزمره مقدسان شمردن canonizeدرزمین agroundدرزمین قراردادن plantدرزندان افکندن cageدرزندان نهادن incarcerateدرزه jointدرزیاراه (چیزى را)گرفتن blindدرزیارتگاه گذاشتن enshrineدرزیر underneath,under,beneath,below,netherدرزیران thereunderدرزیرپا underfootدرزیرچیزى لایه قراردادن underlie,underlayدرزیرحجاب نگاه داشتن shroudدرزیرسندى نوشتن underwriteدرزیرشیروانى قراردادن loftدرزیرقرارگرفته underlyingدرزیریوغ اوردن yokeدرس point,lesson,lecture,studyدرس خصوصى دادن به tutor(ial)درس خوان studiousدرس خواندن studyدرس دادن teachدرس دادن .مکتب علمى یافلسفى schoolدرس دادن به lessonدرس مدرسه schoolworkدرس نخوانده untaught,unlettered,illiterateدرساحل ashoreدرساز headerدرسبدریختن basketدرست sock,smackdab,straightforward,straight,sound,just,trustworthy,true,correct,conscionable,exact,even,entire,right,outandout,orthodox,whole,genuine,veracious,valid,plumb,perfect,legitimate,integral,upright,authentic,accurateدرست ادانشده inarticulateدرست انجام ندادن underactدرست بیان نردن misstateدرست خمیرکردن temperدرست رفتارکردن behaveدرست رفتارنکردن misbehaveدرست ساختن temperدرست شدن rightدرست شکل بخودنگرفته unlickedدرست کار righteous,honestدرست کردن straighten,trim,agree,address,adapt,build,mend,make,integrate,emend,devise,concoct,gully,organize,weave,compose,clean,right,regulate,redd,fixدرست کردن موى سر dressدرست نشدنى incorrigible,irreclaimableدرست نشده inexactدرست نفهمیدن mistake,misapprehendدرست نوشتن spellدرست نویسى orthographyدرستکار upright,rightدرستکارى rectitude,honestyدرستون بدهى گذاشتن debitدرستون بستانکارواردکردن creditدرستى justice,truth,accuracy,precision,legitimacy,integrity,honesty,rectitudeدرسراسر everywhereدرسرتاسر overدرسرتاسر(چیزى)ادامه دادن یاکشیدن thwartدرسرتاسرشب nightlongدرسرتاسرکشور nationwideدرسرعت سبقت گرفتن بر outfootدرسطح امدن وجارى شدن wellدرسطح بالا sophisticatedدرسطوربعد hereinafterدرسفر awayدرسفرنامه واردکردن logدرسکرات موت fey,moribundدرسمت راست rightدرسندقیدنشده undeededدرسه نسخه triplicateدرسه نسخه تهیه کردن triplicateدرسورتمه جعبه اى سوارشدن pungدرسوى ofدرسیلوگذاردن siloدرسینه نهفتن bosomدرشال پیچیدن scarfدرشان ومقام وغیره coequalدرشبکه نهادن enmeshدرشت sturdy,jumbo,harsh,large,lump,abrupt,brutish,gruff,gross,rough,crassدرشت )لقب روسیه ودولت شوروى bearدرشت باران showerدرشت بافت grossدرشت کردن magnifyدرشت نوشتن engrossدرشت نى(تش .) tibia,shankدرشتى amplitude,acerbityدرشرف eve,ace,aboutدرشرف وقوع underwayدرشکم ریختن paunchدرشکن tortuousدرشکه بچگانه perambulatorدرشکه تک اسبه که دوچرخ دارد gigدرشکه چهارچرخه sidecarدرشکه دستى بچگانه bassinetدرشکه ژاپنى که توسطحمال کشیده میشود jinriki(isha)درشکه سورتمه sleighدرشکه یادوچرخه دونفرى tandemدرشکه یک اسبه jiggerدرشگفت agapeدرشگفت شدن wonder,admireدرشگفت ماندن museدرشمال northدرشن دفن کردن gravelدرصحرا afieldدرصحنه ظاهرشدن stageدرصد cent,percentدرصدد after,aboutدرصددبودن goدرصف امدن alignدرصف اوردن range,arrayدرصف ایستادن queueدرصف جلوقرارجلو frontدرصفوف منظم پیشرفتن processionدرصندوق یاجعبه گذاشتن (vt.) caseدرصورت providingدرصورتیکه while,providedدرصومعه گذاشتن cloisterدرضمن meanwhile,meantime,courseدرضمن روى دادن interveneدرطرف چپ leftدرطول ساحل coastwiseدرطویله بستن stableدرطویله قراردادن styدرطى pending,duringدرطى(باin) courseدرظرف in,into,withinدرعالم فکرفرورفتن cogitateدرعرشه topsideدرعشاء ربانى chaliceدرعقب after,backدرعقب کشتى asternدرعوض lieu,insteadدرعین حال yetدرغارجادادن caveدرغیبت inabsentiaدرغیراینصورت otherwiseدرفراق میهن homesickدرفش banner,awlدرفضاجادادن spaceدرفعالیت بودن humدرفهرست نوشتن table,enlistدرفهرست واردکردن list,enrolدرفوق aloftدرقاب یاچهارچوب گذاشتن boxدرقبرنهادن interدرقدیم yoreدرقرنطینه نگاهداشتن isolateدرقفس نهادن cageدرقفسه گذاردن shelveدرقمار stakeدرقنداق پیچیدن swaddleدرقوطى ریختن canدرقوطى کنسروشده cannedدرقیدحیات alive,abovegroundدرقیدگذاشتن crampدرقیدگذاشتن (مج .) coopدرقیمت اجحاف کردن overchargeدرک perception,uptake,realization,gustoدرک اندک glimmerدرک جزئى glimدرک کردن savvy,seize,apprehend,appreciate,understand,hear,induct,perceive,coneive,comprehend,compass,cognize,catch,realize,followدرک کننده prehensileدرک مستقیم intuitionدرک نکردنى imperceptible,impenetrable,intangibleدرک یافهم امرى که واقع شده hindsightدرکاردیگران pokeدرکاردیگرى مداخله کردن kibitzدرکاغذهاى یک ربعى چاپ شده quartoدرکتاب یادفترثبت کردن bookدرکجا whereدرکدام قسمت whereدرکدام محل whereدرکردن (گلوله وغیره ) looseدرکردن (گلوله) dischargeدرکش sponger,absorbentدرکشتى shipboardدرکشتى سوارکردن embarkدرکشتى گذاشتن embarkدرکشیدن imbibe,absorbدرکشیدن نفس inspireدرکلاه خیمه زدن pavilionدرکلاه فرنگى جادادن pavilionدرکلبه جادادن hutدرکلبه زندگى کردن shantyدرکلیسامراسم مذهبى بجااوردن churchدرکمندانداختن nooseدرکمین (کسى)نشستن awaitدرکمین شکاربودن lurkدرکمین کسى نشستن waylayدرکمین نشستن ambushدرکنار sidelong,by,besides,beside,ashoreدرکنار(کشتى) alongsideدرکنارتشک کشتى یارینگ مشت بازى ringsideدرکنارصحنه ورزش ringsideدرکندوجمع کردن hiveدرکوچه وبازارگرداندن lynchدرکوره پختن kilnدرکوزه ریختن jugدرکونى زدن spankدرکوهى quartzدرکوهى بنفش amethystدرکیسه ریختن sackدرگاراژگذاردن garageدرگاه doorwayدرگذشت deathدرگذشتن passaway,die,deceaseدرگذشته yore,defunctدرگروقراردادن tombدرگروگان pledgeدرگل فروبردن یارفتن mireدرگل ولاى غوطه خوردن wallowدرگلدان گذاشتن potدرگلدان محفوظداشتن potدرگهواره قراردادن cradleدرگودمبارزه قراردادن .چال pitدرگیر outbreakدرگیرکردن یاشدن involveدرگیرى involvementدرلانه زیستن kennelدرلانه سگ زیستن kennelدرلانه قرارقراردادن kennelدرلانه کردن holeدرلجن انداختن quagmireدرلجن گیرافتادن sloughدرلفاف گذاشتن envelopدرلفافه پیچیدن cloakدرلفافه قراردادن couchدرلیست ثبت کردن listدرم (مقیاس وزن رجوع شودبهdrachma ) dramدرماشین بخاروغیره horseدرمان treatment,remedyدرمان (طب ) therapyدرمان بااشعه مجهول (طب ) xraytherapyدرمان بوسیله اشتغال بکار occupationaltherapyدرمان بوسیله مالش استخوان ومفاصل osteopathyدرمان بوسیله نیروى تشعشعى radiotherapyدرمان روانى psychotherapyدرمان شدن treatدرمان کردن remedy,treatدرمان ناپذیر immedicableدرماندگاه اتومبیل نگاهداشتن parkدرماندگى prostration,inabilityدرماندگى(insolvence) insolvencyدرمانده وبیچاره شدن prostrateدرمانکده polyclinic,policlinicدرمانگاه clinic,infirmaryدرمانگاه چندبخشى polyclinicدرمانگاه عمومى polyclinicدرمانگاه یابیمارستان کوچک infirmaryدرمانورجلوافتادن outmaneuverدرمانى therapeutic,remedialدرماه اینده proximoدرماوراى pastدرمایع فروکردن (هنگام خوردن ) dunkدرمجاورت بودن joinدرمجله رسمى چاپ کردن gazetteدرمحظورقراردادن obligateدرمحک ازمایش قرارگرفته triedدرمحل محفوظى جاى گرفتن nestدرمحل معینى قراردادن empiricدرمحلى قراردادن empiricدرمحلى گذاردن situate,placeدرمخاطره gadareneدرمخاطره انداختن imperilدرمدارى سفرکردن circuitدرمدت pending,during,within,forدرمدت شب overnightدرمدت یک شب overnightدرمرتبه بیشمار nthدرمرتع پرورش احشام کردن ranchدرمرتفع ترین موضع (نج .) culminantدرمرحله چند nthدرمرکزجمع کردن centralizeدرمرکزقرارگرفتن centennialدرمسابقه جلوافتادن از outplayدرمسافرخانه جادادن innدرمسیر enroute,onدرمشروب افراطکردن carouseدرمضیقه strait,underprivileged,hardدرمضیقه قراردادن oppressدرمعبدقراردادن shrineدرمعرض disposable,subjectدرمعرض افتاب قراردادن sunدرمعرض افتاب گذاشتن insolateدرمعرض بادسرد bleakدرمعرض بادگذاردن windدرمعرض خطرگذاشتن endangerدرمعرض رطوبت قراردادن retدرمعرض فروش قراردادن marketدرمعرض گذارى exposure,disposalدرمعرض گذاشتن exposeدرمعرض مخاطره قراردادن hazardدرمعرض مخاطره گذاشتن adventureدرمعرض نمایش قراردادن exhibitدرمعرض نهاد subjectدرمعرض هواگذاشتن weatherدرمقابل versus,againstدرمقابل فشارمقاومت کردن braceدرمقام مقایسه betweenدرمقام منیعى قراردادن skyدرمکان دیگر otherwhereدرمکانى somewhereدرملازمت کسى بودن attendدرمنتهى الیه extremeدرمنجلاب فروبردن mireدرمنه(گ .ش .) sagebrushدرمواقع حذف حرف یابخشى ازکلمه apostropheدرموردیکه whereinدرموقع whenدرمیان into,midst,betwixt,between,among,amidst,amid,acrossدرمیان امدن intervene,interpose,interjectدرمیان انداختن (م .ل .) interjectدرمیان اوردن interjectدرمیان اینده intermediateدرمیان خودپذیرفتن affiliate,adoptدرمیان عبارات دیگرجادادن interpolateدرمیان گذاشتن enclose,insertدرمیان گذاشتن (vt.) inدرمیان واقع شونده intermediateدرمیدان شنوائى sonicدرنتیجه at,as,thereuponدرنتیجه ان therewithدرنده fierce,predatoryدرنده خو rapaciousدرنده خوئى rapacityدرنرفتن (گلوله یابمب ) misfireدرنزدیکى aroundدرنظرداشتن purpose,contemplate,envisageدرنظرگرفتن spotدرنظرمجسم کننده presenceدرنعلبکى ریختن saucerدرنفس خود(لاتین ) perseدرنقشه خیانت شرکت کردن conspireدرنقشه یاجدول واردنشده unchartedدرنگ tarry,halt,pauseدرنگ (hesitance) hesitancyدرنگ کردن tarry,linger,letدرنگ کردن (vt.&vi.) loiterدرنگ کردن (م .م .) demurدرنگ کننده hesitantدرنگین گذاشتن enchaseدرنهمین درجه ninthدرنوسان بودن sway,tiltدرنوک aloftدرنیمکت قرارگرفتن pewدرنیمه راه توقف کردن layoverدره valley,valeدره باریک وتنگ canyonدره تنگ gorge,glenدره تنگ وعمیق ravineدره عمیق وباریک (n.)(=canyon) canonدره کوچک dale,gullyدره کوچک وتنگ dellدره کوهستانى glenدره گودوباریک gulchدرهر perدرهرجا everywhereدرهرسو aroundدرهرصورت ever,anyway,anyhowدرهرقسمت everywhereدرهم shaggy,indistinct,mixed,meshدرهم امیختگى jumbleدرهم امیختن conjugate,interlaceدرهم انداختن engageدرهم بافتن interweave,intersubjective,interlock,interlaceدرهم بافته شدن intersubjectiveدرهم پیچیدن taut,tangle,intersubjectiveدرهم دریدن teardownدرهم دریده tornدرهم ریختگى clutter,huddleدرهم ریختن pie,clutterدرهم ریخته jakesدرهم شکستگى crackupدرهم شکستن smash,scrunch,breakdown,vanquish,overwhelm,force,crashدرهم شکننده breakdownدرهم کردن mixدرهم کشیدن pucheryدرهم کوبیدن smashدرهم گسیختن disruptدرهم گیرانداختن tangleدرهم گیرکردن interlock,matدرهم وبرهم sloppy,turbid,woebegone,desultory,untidy,unorganized,imbroglioدرهم وبرهم کردن muddle,disorganize,tangle,snafuدرهم وبرهم یاکثیف کردن mussدرهم وبرهمى clutter,welter,disarray,muss,misrule,mashدرهم وبرهمى وکثافت squalorدرهمان دم justدرهمانجا ibidemدرهمه جا everywhereدرهمه جاحاضر immanentدرهمى compiexityدرهمین نزدیکى ها hereaboutدرهوا aloftدرهواى ازاد outdoors,outdoor,alfrescoدرهیچ مکان nowhereدروازه goal,gateway,gate,portalدروازه ء دخول entranceدروازه ء طاقدار archwayدروازه بان goal,gatekeeperدروازه بان فوتبال goalkeeperدروازه کوچگ wicketدرواقع indeedدروجه حامل bearerدرود salute,salutation,compliment,regard,greet,hailدرودگر carpenterدرودگرى carpentryدرودگفتن greetدرودى salutaryدروسط midstدروسطراه ایستادن stopoverدروسطقراردادن meddleدروغ fiction,false,fable,untrue,bung,lieدروغ بزرگ وفاحش bouncerدروغ پنداشتن disbelieveدروغ درچیزى گفتن whiffدروغ گفتن prevaricate,belie,equivocate,gab,whiff,weaselدروغ گفتن (n.vt.&vi.) lieدروغ نور jacko'lanternدروغگو false,liarدروغگوئى lying,mendacityدروغگودرامدن belieدروغى sham,quackدروکردن reap,scytheدروکردن وبرداشتن harvestدروگر reaperدرون inward,insideدرون برى intercontinentalدرون بینى insightدرون حفره هاى پیشانى وگونه ها(تش .) sinusدرون داشت talentدرون رفت (n.) entranceدرون ریز endocrineدرون زاد inborn,innateدرون کشور inlandدرون گذاشت inputدرون گرائى introspectionدرون مرزى inlandدرون واژگون سازى کردن subvertدرون واژگونى subversionدرون یورش inrushدرونى subjective,esoteric,pectoral,inward,internal,interior,innermost,inner,innate,inmost,indoorدرونى ترین غشاء پوششى رگهابدن intimaدرونى(adj.) inدرونى(مج .) intestineدرویترین نمایش دادن showcaseدرویدن garnerدرى ورى gossipدرى ورى سخن گفتن drivelدرى ورى گفتن tattleدرى ورى گفتن یانوشتن gossipدریا sea,mere,mare,main,flood,channelدریائى nautical,maritime,marineدریابرد seaborneدریابندر seaportدریاپیما seagoingدریاچه lake,laguna,pond,slewدریادرحال مد highwaterدریاراه seawayدریارو seaworthyدریازدگى seasickدریاسالار admiralدریافت comprehension,receipt,perception,inceptionدریافت کردن draw,recover,receive,cashدریافت کردنى receivableدریافت کننده recipient,receiverدریافت کننده وجه payeeدریافت ناگهانى intuitionدریافتن deduce,discover,comprehend,realize,understand,apprehend,perceiveدریاکنار seaside,seacoast,coastدریاکنارى littoralدریانورد shipper,shipman,seagoing,seafarer,navigatorدریاى متلاطم (د.ن .) seawayدریاى مدیترانه mediterraneanدریجه سد gateدریچ -ه trapدریچه hatch,lid,porthole,vent,valve,closure,choke,window,wicket,slacker,scuttleدریچه ء نوررابستن (درعکاسى) diaphragmدریچه انسداد stopgapدریچه تخلیه sluiceدریچه سوراخ سوراخ gridدریچه کنترل بخاریابنزین throttleدریچه گذاشتن lidدریچه متحرک drawbridgeدریچه مجرا bungدریدگى riftدریدن slit,tear,lacerate,rip,rendدریغ pityدریغ داشتن spare,withholdدریغا alasدریک بلوک enblocدریک جزء partlyدریک خطواحد unilinearدریک ردیف قرارگرفتن alignدریک زمان اتفاق افتادن coincideدریک طرف besideدریک محلى somewhereدریک نقطه جمع کردن localizeدریک وقت واقع شونده concurrentدریک وقتى somewhenدریکسوقراردادن sideدزد burglar,piker,picaroonp,peculator,hobgoblin,robber,thief,stealerدزدادبى pirateدزدانسان kinnaperدزدانه thievishدزدپیاده padدزدجیب بر cutpurseدزدحرزشکن housebreakerدزددریائى rover,buccaneer,picaroonpدزددریایى pirateدزدسرگردنه(م .م .) scampدزدصندوق بازکن safecrackerدزدصندوق شکن yeggman,yeggدزدقفل بازکن gopherدزدکى snoopy,slinky,stealthy,privyدزدکى حرکت کردن skulkدزدکى حرکت ه کردن sneakدزدکى راه رفتن (مثل گربه) pussyfootدزدکى شکارکردن poachدزدکى عمل کردن lurkدزدکى وزیرجلى کارکردن trinketدزدگاه denدزدماهر mercuryدزدمسلح gunmanدزدوار thievishدزدى burglary,lift,larceny,robbery,nip,thievery,theftدزدى ادبى crib,plagiarismدزدى ادبى کردن pirateدزدى دریایى piracyدزدى دریایى کردن pirateدزدى کردن thieveدزدى هنرى یاادبى piracyدزدى هواپیماوسائطنقلیه ومسافران hijackدزدیدن steal,spoliate,thieve,purloin,rifle,rob,embezzle,prig,pick,picaroonp,peakدزدیدن (شخص ) abductدژ stronghold,citadel,castle,fort,presidioدژپیه knotدژخیم hangman,deathsmanدژکوب ramدژم angryدژم کردن depressدسامبر decemberدست team,pawدست (n.) handدست (ازشانه تانوک انگشت ) armدست (دادن ) handshakeدست اموز petدست انداختن spoof,kid,gibe,game,ridicule,fool,banter,lark,hoaxدست انداختن تقلیدى mimicدست انداختن شخص japeدست انداختن ومتلک گفتن tauntدست انداز ramp,puddleدست اندازجاده bumpدست اندازدار jolterدست اندازداشتن joltدست اندازداشتن (جاده ) jounceدست اندازى کردن encroachدست اندازیاجاى چرخ درجاده chuckholeدست اورد consequence,resultدست بافت woofدست بالا upperhand,outsideدست بالاگرفتن overestimateدست ببالا overhandدست بخون الوده redhandedدست بدست دادن عروس وداماد giveawayدست برداشتن از desistدست بسرکردن cajoleryدست بکار busyدست بکمرزده akimboدست بگریبان شدن wrestle,grappleدست بگریبان شدن با encounterدست بگریبانى grappleدست بند bracelet,wristbandدست بند(مخصوص دزدان وغیره ) manacleدست بنداهنین handcuffدست بندزدن (به) handcuffدست بیقه شدن با scuffleدست پاچگى bafflementدست پاچه hastyدست پاچه شدن stumpدست پاچه شدن وبهم مخلوطکردن blunderدست پاچه کردن confuse,embarrass,disconcert,overwhelmدست پاچه نمودن abash,bashدست پخت cuisineدست پوش muffدست تکان دادن waveدست تنها barehandedدست خودراادانکردن (بازى ورق ) underplayدست دادن handclaspدست درازى کردن encroachدست دوز handmadeدست زدن plauditدست زدن (handshake) handclaspدست زدن (به) fingerدست زدن اهسته patدست زدن به touch,handleدست ساخته haniworkدست شوئى اشپزخانه sinkدست فروش duffer,hucksterدست کارى کردن (درموردلباس ) refashionدست کج thievishدست کسى رابستن pinionدست کشیدن desist,cease,resignدست کشیدن از leaveoff,leave,quit,discard,disaccustomدست کشیدن روى strokeدست کم leastwiseدست کم گرفتن understatement,understate,underrate,underestimate,minimizeدست گرم کن muffدست مالى scrabble,gropeدست مالى کردن rough,scrabbleدست نارسى inaccessibilityدست نخورده entire,whole,virgin,intactدست نشانده stooge,puppetدست نوازش برسرکسى کشیدن patدست هابزمین وپاهادرهوا handstandدست وپادار shiftyدست وپازدن paddleدست وپاشکسته حرف زدن gibberدست وپاکردن struggleدست وپاى کسى رابستن hobbleدست وپاى(کسى را)گرفتن encumberدست وپنجه نرم کردن scrimmage,buckleدست ودلباز spendthriftدست یاپا limbدست یاپاى کسى رابریدن lopدست یافت opportunityدست یافتن attain,achieve,accedeدست یافتنى accessibleدستار turbanدستان وتزویر guileدستاویز pretext,voucher,excuse,documentدستباف handmadeدستبرد robbery,defalcation,larcenyدستبردزدن steal,robدستبردزدن (به پول ) defalcateدستبردزدن به embezzleدستبند shackle,lei,cuffدستبنداهنین زدن به cuffدستبندزدن manacleدستپاچگى hurryدستپاچه nervous,panickyدستپاچه کردن shend,baffleدستخط manuscript,handwriting,hand,longhand,scriptدستخطخودمصنف autographدستخطکهنه codexدستخطنوشتن autographدستخطى scriptoriumدستخوش prey,victimدستخوش (چیزى)شدن undergoدستخوش اواج شدن tossدستخوش پیشامدبودن driftدستخوش حوادث کردن adventureدستخوش ساختن preyدستخوش طوفان adriftدستخوش عامل خارجى passiveدستخوش فریب یاتعدى قراردادن victimizeدستخوش یک فکریامیل قوى obsessiveدسترس access,disposalدسترسى range,accessدسترسى یامجال مقاربت accessدسترنج wageدستشوئى lavatory,basin,washstandدستفروش badger,vendorدستکار haniworkدستکارى کردن retouch,manipulateدستکارى کننده trimmerدستکش glove,gantlet,chevronدستکش (mitt) mittenدستکش اهنى gauntletدستکش بلند gauntletدستگاه system,set,appurtenance,apparatus,plant,mechanism,machinery,machineدستگاه اب رسان waterwheelدستگاه اتوماتیک غذاونوشابه0000 automatدستگاه اکسیژن pulmotorدستگاه اندازه گیرى چگالى وجرم هوا aerometerدستگاه اندازه گیرى قدرت تخمیر zymoscopeدستگاه اهرمى leverageدستگاه بافندگى loomدستگاه برقى ناقل صداى گرامافون pickupدستگاه پرس pressدستگاه پرس (پارچه بافى) mangleدستگاه پنبه پاک کنى willowدستگاه تبدیل برق ضعیف به برق قوى transformerدستگاه تجزیه separatorدستگاه تعدیل گرما registerدستگاه تقطیر still,distillerدستگاه تقویت کننده (دربرق ) multiplierدستگاه تقویت نیروى برق relayدستگاه تلگراف telegraphدستگاه تنظیم کننده ضربان قلب pacemakerدستگاه تنظیم گرما thermostatدستگاه تنفس اکسیژن aqualungدستگاه تنفس ماهى gillدستگاه تنفس مصنوعى pulmotorدستگاه تنفس مصونوعى respiratorدستگاه تنفسى respiratorysystemدستگاه تهویه ventilatorدستگاه تولیدگرما heaterدستگاه ثبت انفجاردرزیردریا sofarدستگاه ثبت ضربان قلب cardiographدستگاه ثبت وزن وجرم چیزى barogramدستگاه حبس صدا gramophoneدستگاه خنک کننده coolerدستگاه خودکار automatic,robotدستگاه سرى secretدستگاه ضبطصوت dictaphone,recorder,phonographدستگاه عکسبردارى ازاسناد phototostatدستگاه علف خشک کنى haymakerدستگاه فرزنى curlerدستگاه فرعى appendageدستگاه فعال activedeviceدستگاه کاریر carrierدستگاه کاشف زیردریائى باامواج صوتى sonarدستگاه کنشى activedeviceدستگاه گیرنده receptor,receiverدستگاه مبرد fridgeدستگاه مخابره داخل ساختمان intercomدستگاه مخابره عکس ازمسافات دور telephotoدستگاه یاماشین فشردن هوا compressorدستگاهى که براى کشیدن بکاررود winchدستگیر charitable,captive,caitiffدستگیرکردن nabدستگیره catch,knobدستگیره چرخ جراثقال winchدستگیره در pin,pinدستگیرى charity,captureدستگیرى کردن assistدستمال napkin,kerchief,handkerchiefدستمال سر kerchiefدستمال سفره napkinدستمال سفره وسفره وغیره naperyدستمال سینه چین دارمردان قرن هجدهم jabotدستمال کاغذى kleenex,towelدستمال کوچک سرسفره doilyدستمال گردن shawl,tie,handkerchiefدستمزد wage,stipendدسته skein,shog,sheaf,shaft,set,section,sect,stud,stem,stack,squad,team,school,administration,a,a,a,party,parcel,usurer,usurer,usurer,batch,army,ilk,host,horde,hilt,helm,handle,hand,detachment,covey,covey,covey,covey,covey,covey,دسته ء صندلى یامبل armدسته ء موسیقى bandدسته اسب سواران cavalcadeدسته افرادپلیس posseدسته الوارشناوربراب raftدسته امواج رادیو wavebandدسته اى ازسوسماران دوره تریاسیک dinosaurدسته اى ازمردم squadronدسته بازیگران ونمایش دهندگان troupeدسته بلندچیزى poleدسته بندى junta,divisionدسته بندى کردن categorize,rank,gradeدسته بهم فشرده پیاده نظام phalanxدسته پرندگان flockدسته پشم lockدسته جاروب broomstickدسته جمعى social,ensembleدسته جمعى خوردن picnicدسته جمعى عمل کردن gangدسته جنایتکاران gangدسته چتربازان paratoopsدسته حزبى wingدسته خوانندگان chorusدسته خودراترک کردن ratدسته دارشدن crankدسته درست کردن teamدسته درمان orderدسته دسته شدن troopدسته دسته کردن regiment,group,sortدسته دم دست stockدسته راه انداختن processionدسته زبده وکارازموده poolدسته زیاد swarmدسته سرایندگان choirدسته سرایندگان (=choral) choraleدسته سه تائى(شکار) leashدسته شدن shoalدسته شدن (مثل زنبوردرکندو) beehiveدسته شمشیر hiltدسته صندلى elbowدسته فرعى sugroupدسته کردن bundle,bunch,band,cluster,truss,sheave,sheafدسته کوچک موسیقى جاز comboدسته گذاشتن handleدسته گل bouquet,posyدسته گل یاگیاه sheafدسته گلى که براى زدن بسینه تهیه میشود corsageدسته ماهى schoolدسته ماهى تابه panhandleدسته متشکل partyدسته محور crankدسته مذهبى sectدسته موى شبیه جاروب (ج .ش .) scopulaدسته نوازندگان orchestraدسته هاون pestleدسته همفکر partyدسته هیزم woodpileدسته یابافه گندم sheafدسته یاگله گوسفند foldدسته(درموردروباه ) skulkدستور program,permission,injunction,direction,regulation,rule,orderدستورارسال گزارش callupدستورالعمل recipeدستورالعمل چهش jumpinstructionدستورالعمل واقعى actualinstructionدستوربیجادادن kibitzدستورخدا commandmentدستورخوراک پزى recipeدستوردادن addressدستوردادن (vt.&vi.) directدستورزبان grammarدستورزبان مبهم ambiguousgrammarدستورکار programدستورنوشته ورودوخروج بازیگ ران scenarioدستورى grammatical,imperative,ministryدستى handy,handmade,manual,portableدستیار suffragan,assistant,ancillaryدستیارکشیش acolyteدستیارى assistanceدستیارى کردن assistدستینه signature,longhandدسر dessertدسرمحتوى اردبرنج وتخم مرغ شبیه فرنى puddingدسقاله pruninghookدسیسه plot,machination,conspiracyدسیسه امیز insidiousدسیسه کار conspirator,machinatorدسیسه کردن angle,intrigue,cabalدسیسه محرمانه underplotدسیسه وتوطئه cabalدشبل glandدشپل (tumour) tumorدشت plain,moor,desert,flat,wealdدشت بى درخت savannahدشتان شدن menstruateدشدیسگى deformityدشدیسه کردن deformدشکى distaffدشمن antagonist,adversary,hostile,foe,enemyدشمن بزرگ archenemyدشمن بیگانه xenophobeدشمن جامعه antisocialدشمن کردن enemy,antagonizeدشمنانه inimicalدشمنى odium,enmity,hatred,hateدشمنى خونى خانوادگى vendettaدشمنى کردن warدشنام abusive,curseدشنام دادن mistreat,misnameدشنه stiletto,sticker,spit,dirk,bowieknifeدشنه زدن dirk,stilettoدشنه زن stickerدشوار laborious,intolerable,inexplicable,hard,uphill,arduous,onerous,difficult,tough,sore,slippery,strait,sticky,spinyدشوارى difficultyدشوارى وضع gravityدعا prayer,vote,devotionدعاکردن bless,prayدعاکردن به invokeدعاى اختتام benedictionدعاى اعتراف بگناهان confiscatorدعاى اعتراف نامه confiscatorدعاى برکت قبل ازغذا benediciteدعاى خیر benedictionدعاى دسته جمعى بطورسوال وجواب litanyدعاى شب vigilدعاى فیض وبرکت لطف قراردادن graceدعوا strife,squeal,quarrel,discord,contestدعوائى obstreperous,contentious,bellicose,barrator,pugilistدعواومنازعه bickerدعواونزاع jarدعواى فرعى accessoryدعواى متقابل (حق .) counterclaimدعوت invitation,callدعوت بجنگ challengeدعوت بمبارزه gauntletدعوت بمقاربت جنسى کردن propositionدعوت به جنگ defianceدعوت کردن bid,ask,inviteدعوت کننده callerدعوت نشده uninvitedدعوى claim,case,pretension,lawsuit,quarrelدعوى دروغ (حق .) jactitation(tattion)دعوى قضائى litigationدعوى کردن sue,quarrel,pretendدغل dishonestدغل باز idol,kiteدغل باز(imposter) impostorدغل کارى کردن shysterدغل وار roguishدغلباز janusfacedدفاع pale,advocacy,munition,defence,defenseدفاع .جوابگوشدن answerدفاع ازقسمت عقب پل bridgeheadدفاع پذیرى tenabilityدفاع کردن defence,defense,advocate,bieldدفاع کردن (از) answerدفاع کردن از champion,defend,vindicate,assertدفاع کردن درمقابل bayدفاع کننده vindicativeدفاعى defensive,vindicativeدفاعى که ازواگون وعرابه میسازند corralدفاعیه replyدفتر tome,bureau,book,volume,cahier,registryدفتراجناس اوراق scrapbookدفتراسنادرسمى notarypublicدفتراسنادرسمى رااداره کردن natarizeدفترتکالیف درسى notebookدفترثبت registerدفترثبت اسناد registryدفترثبت دعاوى حقوقى docketدفترچه bookletدفترچه بانکى bankbookدفترچه جیبى براى گذاشتن اسکناس billfoldدفترچه چک (بانک ) checkbookدفترچه سفید blankbookدفترحساب بانک bankbookدفترخاطرات روزانه diaryدفترخانه scriptorium,bureauدفتردار clerkدفتردارائى inventoryدفتردارى bookkeepingدفترروزانه نگاه داشتن journalizeدفترروزنامه journal,journalدفترکار officeدفترکار(درجمع ) chamberدفترکل ledgerدفترمهردارسلطنتى chanceryدفترنخست وزیرى premiershipدفترنمایندگى agencyدفتروقایع روزانه journalدفترى clericalدفتریادداشت notebook,folioدفع propulsion,expultion,excretion,exclusion,repulse,repercussion,rebuttal,rebuffدفع ادرار urinationدفع افات کردن exterminateدفع حمله parryدفع ستم کردن از rightدفع سم antitoxinدفع شدن voidدفع شهوت زنى بازن دیگر lesbianismدفع کردن exorcise,excrete,eject,ejaculate,dispel,repulse,repel,raise,quenchدفع کردن حمله حریف parryدفع یاپیشگیرى(طب ) repercussionدفن mortuary,interment,burialدفن کردن sepulcher,grave,bury,layدفنى sepulchralدفینه treasureدق percussionدق الباب کننده tapperدقت delicacy,certitude,nicety,attention,accuracy,precision,severityدقت بسیار punctualityدقت زیاد rigor,solicitude,scrupulosityدقیق scholastic,tenuous,tender,punctual,punctilious,subtle,stringent,sound,set,scrutinizer,literal,precision,precise,particular,astute,astringent,accurate,exquisite,wistful,watchfulدقیق شدن attenuateدقیق ومختصرکردن preciseدقیقه hourدقیقه(adj.vi.n.) minuteدکان shootinggallery,storeدکان دار tradesmanدکان سیرابى tripeدکاندار storekeeperدکتر doctor,medicoدکستروز(ش .) dextroseدکل کشتى derrickدکل یکپارچه mastدکلمه کردن declaimدکمه tuber,button,knobدکمه سردست cuff,studدکمه یاگره سیب زمینى eyeدکه shootinggallery,kioskدکه چوبى کوچک stallدکه روزنامه فروشى newsstandدکور decorدکولته decollete,decolletageدگربار againدگردیسى metastasis,metamorphosisدگرسیمائى transigurationدگرسیماکردن transfigureدگرگون dissimilar,vicissitudinousدگرگون پذیر changeableدگرگون ساختن قرقره turquoiseدگرگون شدنى changeableدگرگون شونده transformativeدگرگون کردن alter,vary,transformدگرگون کردن یاشدن changeدگرگون نشدنى ireversibleدگرگونى shakeup,change,alteration,vicissitude,variation,mutation,metamorphosis,metabolismدگل raftدل spunk,midst,conscienceدل ازرده heartsickدل اشوب nauseaدل بدریازدن adventureدل تنگى gloomدل خواستن likeدل دادن hearten,heartدل درد bellyacheدل دل کردن vacillateدل رحیم tenderheftedدل زار vexatiousدل سنگین heavyدل شب midnightدل شکستگى heartbreakدل شکسته heartsickدل شکسته کردن dejectدل کسى رابدست اوردن indulgeدل کسى رابردن spellدل کندن abandonmentدل گرانى despondencyدل گرمى relianceدل مرده وبیروح (مج .) exanimateدل نازک touchyدل نازک (tenderhearted) tenderheftedدل واپسى anxietyدل وجرات pluck,heartدل وروده gutدل وروده وجگروامثال ن visceraدلار dollar,buckدلارام sweetheart,belleدلال gobetween,dealer,middleman,mediator,brokerدلال سهام شرکتها stockbrokerدلال شرطبندى bookmakerدلال محبت gobetween,pimp,bawdدلال معاملات ملکى(امر.) realtorدلال یادلاله ازدواج matchmakerدلالت implicationدلالت داشتن (بر) bodeدلالت ضمنى connotationدلالت ضمنى کردن بر imply,connoteدلالت کردن بر signify,implicateدلالت کننده signifierدلالى کردن jobدلاور warrior,knight,gallant,brave,heroدلاور(valianty) valiantدلاورى courage,gallantry,valorدلاورى کردن gallantدلباخته lovesickدلبر sweetheart,mistressدلبستگى interestدلبستگى به مسائل مربوطبنوع بشر humanismدلبسته شدن attachدلپذیر scrumptious,nice,kindly,gracious,graceful,melodious,mellow,lief,handsome,palatable,luscious,lovely,amiableدلپذیرکردن pleaseدلپذیرى nicety,amiabilityدلپسند exquisite,niceدلتنگ sad,homesick,lone,nostalgicدلتنگ بودن gloomدلتنگ کردن anguish,mope,depressدلتنگ کننده stuffy,dreary,dismalدلتنگى melancholia,anguish,ennui,tediumدلتنگى براى میهن nostalgiaدلجو affableدلجوئى caressدلجویى affabilityدلچسب hearty,meetدلخراش irritantدلخسته عشق lovelornدلخواه wish,ideal,arbitrary,accordدلخواه سازى idealizeدلخور sulkyدلخورکردن offend,annoyدلخورى annoyance,offenseدلخوشى دادن cheerدلدار sweetheartدلدارى دادن consoleدلدارى دادن (به) comfortدلربا attractiveدلربائى oomph,charm,mashدلریش کننده soreدلسرد despondentدلسردشدن (مج .) keelدلسردکردن unnerve,estrange,dissuade,disspirit,dishearten,discourageدلسردى despondencyدلسوز sympathetic,piteousدلسوزى compassion,ruthدلسوزى کردن pity,commiserate,rueدلسوزى کردن بر deploreدلسوى sympathyدلشادکردن delightدلشکسته disconsolateدلفریب lovely,cuteدلفریبى sophisticationدلفریفته gagaدلق cassockدلقک jester,stooge,buffoon,pantaloon,foolدلقک شدن clownدلکش attractiveدلگرم earnest,confidentدلگرم کردن encourageدلگرمى morale,assuranceدلگشا riant,cheeryدلگیر pokeyدلگیرگردن displeaseدلمردگى dejectionدلمرده کردن dampدلمه jelly,gelatin,clodدلمه بستن زخم scabدلمه شدن quail,curdle,curd,clot,clabber,jellدلمه کردن coagulate,curdleدلنواز smoothدلنوازى کردن caressدله scab,gluttonدله دار scabbyدله دزد prigدله دزدى crib,cabbageدله دزدى کردن snitch,pilferدله دزدى یاتلاش کردن maraudدلهره presentimentدلو pail,bucketدلواپس solicitous,anxiousدلواپس کردن (بصورت اسم مفعول ) concernدلواپسى turpitude,worryدلواپسى(م .م .)غم careدلى دلى گو yodelerدلیجان کالسکه coupeدلیر brave,bold,intrepid,hardy,plucky,gallant,courageousدلیر(بیشتربصورت مزاح بکارمیرود) doughtyدلیرانه valiant,braveدلیرانه(=chivalric) chivalrousدلیردروغى bravadoدلیرنما hardyدلیرى spunk,spartanism,courage,glamor,glamour,chivalry,braveryدلیرى(valor) valorدلیل testimony,proof,sake,symptom,reason,agumentدلیل اصلى mainspringدلیل اوردن argue,allegeدلیل اورى justificationدلیل رد disproofدلیل موجه اقامه کردن (باfor) accountدلیل وبرهان reasoningدلیل وبرهان اوردن bate,reasonدم train,tail,trice,instant,moment,minute,at,breath,blastدم اخرراگذراندن lingerدم انبوه وپشمالوى سگ flagدم بدم blowbyblowدم براوردن expire,exhaleدم پست villainدم خائن وبدنهاد viperدم خرگوش bunدم خوک pigtailدم دست jackleg,in,handyدم زدن respire,breatheدم زنى snuff,respirationدم طیاره outriggerدم کردن stew,infuse,brewدم کرده infusionدم کشیدن pantدم کل (domkol) struntدم گرفتن accompanyدم گیره jawدم وار caudateدم واره وولگرد vagrantدم یادمه بدبو miasmaدمائى thermalدماتاب radiatorدماسنج thermometerدماغ geniusدماغ گرفتن snivelدماغه headland,head,cape,noseدماغه کشتى prow,cutwaterدماغه وار snoutyدماغى mental,cerebral,cephalic,cacuminalدمامه kettledrumدماى محیط ambienttemperatureدمبل dumbbellدمدمى unpredictable,uncertain,ambivalent,quirkدمدمى مزاج cyclothyme,erratic,capricious,pliantدمر proneدمرانجیلى ironwoodدمرانى کردن tailgateدمربودن prostrationدمرخوابیدن grovelدمرخوابیده prostrateدمساز helpmate,confidant,compatibleدمسازشدن sort,concurدمسازى compatibility,concurrenceدمع ایوب (گ .ش .) job'stearsدمل boil,blotch,abscess,wenدمنده blowerدمه vapor,steamدموبیلیزه کردن demobilizeدموکراتیک democraticدموکراسى democracyدموى sanguine,sanguinaryدمى caudateدمیدن bop,blowدمیدن در inspireدمیده شده blownدمیراغاسى(گ .ش .) ironwoodدنائت ذاتى turpitudeدنبال rear,pursuitدنبال زن افتادن philanderدنبال کردن track,trace,pursue,dog,continue,chase-chace,followدنبال کردن (vt.&vi.) courseدنبال کننده tracker,pursuant,chaserدنبال هم دویدن roilدنباله sequel,suite,stem,train,trail,tail,appendixدنباله داربودن trailدنباله داشتن trailدنباله کشتى wakeدنبل abscessدنبلان sweetbreadدنبه گوسفند rumpدنج snugدنج (=cosy) cozyدندان toothدندان اسیاب molar,grinder,sectorialدندان انیاب cuspidدندان بهم فشردن (ازخشم ) gnashدندان پیش cutterدندان پیشین incisor,incisiveدندان درازوتیز tuskدندان دراوردن teetheدندان دراورى dentitionدندان درد toothacheدندان دوپایه bicuspidدندان زدن peckدندان شکن unanswerable,irrecusableدندان عاج فیل tuskدندان عقل wisdomtoothدندان فیل ivoryدندان قرچه کردن gnashدندان قروچه کردن snarlدندان کاو toothpickدندان گرازحیوانات tuskدندان گرازیاپیش امده bucktoothدندان گرد greedyدندان مز toothsome,dessertدندان مصنوعى گذارى dentureدندان نما toothyدندان نمائى grinدندان نوک تیز(تش .) cuspidدندان نیش cuspidدندان نیش اسب tuskدندانپزشکى dentistryدندانساز prosthodontist,dentistدندانسازى dentistryدندانه jag,tooth,tine,peg,leaf,cog,nick,dentدندانه دار toothy,jagged,dentateدندانه دارکردن indent,cog,jag,toothدندانه دندانه serrate,crinkleدندانه دندانه کردن nickدندانه دندانه(ج .ش -.گ .ش .) dentateدندانه کردن dentدندانه گذارى indentدندانه(درمسلسل ) camدندانها teethدندانى dentدنده rib,gearدنده (ماشین ) clobberدنده بشکه staveدنده چرخ cogدنده چرخ زنجیرخور(مک .) sprocketدنده دار(یادندانه دار)کردن gearدنده دارکردن ribدنده دودراتومبیل jackshaftدنده عقب jackshaftدنده عوض کن gearshiftدنده ها slatدنیا universe,vale,macrocosm,worldدنیادار tactfulدنیاى تبه کاران واراذل underworldدنیاى فانى earthدنیوى secular,terrestrial,mundane,worldly,earthyدنیوى کردن secularizeده ten,villageده برابر tenfoldده پا(ج .ش .) cuttlefishده تانوزده سالگى teensده چندان tenfoldده هزار myriadده هزارمترمربع hectareده یک tithe,tenthده یک گرفتن از titheدهات countryدهاتى yokel,boorish,boor,backwoodsman,peasant,villager,hobnail,kern,clodhopper,rusticدهاتى جاهل (ز.ع -.امر.) hickدهاتیان jacquerieدهان gob,mug,slobber,throat,puss,jibدهان (کسیرا)بازکردن unmuffleدهان بازکن gagدهان بند muzzleدهان بندبستن gagدهان بندطبى respiratorدهان رااب انداختن slobberدهان راخیلى بازکردن gapeدهانک nozzleدهانه jet,throat,spout,inset,head,eye,outfallدهانه اتش فشان craterدهانه حنجره glottisدهانه رودخانه که شتکیل خلیج دهد estuaryدهانه کوه هاى ماه craterدهانه یاحفره حاصله دراثربمب وغیره craterدهانه یاسوراخ apertureدهانى oral,palatalدهر universeدهره sickleدهساله decennialدهش munificence,giveدهشت terror,panic,horrorدهشتناک horrendousدهقانى bucolic,peasantدهکده stead,hamlet,village,boroughدهگان decimalدهل timpani,kettledrum,kettle,drumدهلیز vestibule,corridorدهم tenthدهمین tenthدهمین حرف الفباى انگلیسى jدهن بازکردن (گ .ش ) dehisceدهن بین whimsicalدهن دره yawnدهن دره کردن yawnدهن دریده vocalدهن کجى grimace,mugدهن کجى کردن wryدهن گشاد bigmouthedدهنده donor,giverدهنده ورق dealerدهنه jet,line,muzzle,bit,gapدهنه لوله beakدهه decadeدهه کردن bridleدهى که دران کلیسانباشد hamletدو towدوئل duelدوئل کردن duelدوا medicine,medicamentدوائى medicدوابر parenthesisدواپاشى sprayدوات well,inkwell,inkstandدواتشه stanch,gaseousدواتشه کردن overheatدوادادن physic,doseدوار rotatory,giddyدوارسر vertigoدوازدن drugدوازده twelveدوازده تائى duodecimalدوازده عدد dozenدوازده گانه twelveدوازدهم twelfthدوازدهمین twelfthدوازدهمین حرف الفباى انگلیسى lدوازدهه duodenumدواسبه tandemدوافروش druggist,dispenserدوافروشى drugstoreدوام substance,strength,persistence,perpetuity,permanency,life,continuity,continuance,duranteدوام داشتن lastدوام کردن wear,lastدوام یافتن runدوانتهائى bipolarدواى التیام اور agglutinateدواى زیادخوردن overdoseدواى ضدترشى معده antacidدواى ضدعفونى antisepticدواى قلابى دادن quackدواى مقعدى suppositoryدوبار tow,twiceدوباره anew,again,afresh,bisدوباره اتاق راتزئین کرد redoدوباره اطمینان دادن reassureدوباره اماده کارکردن refitدوباره امتحان کردن reexamineدوباره انجام دادن repeat,redoدوباره بجاى اول برگشتن reboundدوباره بدست اوردن retrieve,resume,regain,recover,recoupدوباره برقرارکردن reinstateدوباره برقراریاتاسیس کردن reestablishدوباره بکارانداختن rallyدوباره بنانشده unregenerate(ed)دوباره بنوازید(درموسیقى) encoreدوباره به کیمسیون ارجاع کردن recommitدوباره پرکردن replenishment,replenish,refillدوباره پرکردنى refillableدوباره پوشیدن redressدوباره پیداکردن regainدوباره پیوستن به rejoinدوباره تسخیرکردن recaptureدوباره تولیدنشده unregenerate(ed)دوباره جمع اورى کردن rallyدوباره جمع کردن recollectدوباره جوان سازى rejuvenationدوباره جوان کردن rejuvenateدوباره جویدن ruminateدوباره چاپ کردن revise,republishدوباره حیات نیافته unregenerate(ed)دوباره دایرشدن reviveدوباره دایرکردن repairدوباره دسته بندى کردن resortدوباره راهنمائى کردن redirectدوباره رسیدن به regainدوباره رواج پیداکردن reviveدوباره رویه انداختن revampدوباره زندان کردن recommitدوباره ساختمان کردن rebuildدوباره ساختن reproduce,repeatدوباره ساخته نشده unregenerate(ed)دوباره صحافى کردن rebindدوباره فعال کردن reactivateدوباره قوت قلب دادن reassureدوباره گفتن repeatدوباره گماشتن reinstateدوباره متشکل کردن reorganizeدوباره مرتکب شدن recommitدوباره مسلح شدن یاکردن rearmدوباره ملزم ساختن rebindدوباره منتشرکردن republish,reissueدوباره نوشتن rewriteدوباره وصله یاسرهم بندى کردن revampدوبرابر twofold,twiceدوبرابر(adv.adj.&n.) doubleدوبرابرکردن reduplication,reduplicate,redoubleدوبرابرکردن (vt.&vi) doubleدوبل dupleدوبنیانى divanدوبه bargeدوبیتى coupletدوبینى squintدوپایه bipod,bicuspidدوپره اى bivalveدوپهلو equivocal,ambiguousدوپهلوبرابر equilateralدوپهلوحرف زدن prevaricate,equivocateدوپیکر geminiدوتا tow,twin,couple,double,geminateدوتائى binary,duplex,dual,couplementدوتر furtherدوجانبه bilateral,reciprocalدوجزئى dupleدوجمله اى(درجبرومقابله) binomialدوجنبه اى dual,ambivalentدوجنسه amphibiousدوجین dozenدوچرخه bike,cartدوچرخه پائى bicycleدوچرخه سوار cyclistدوچرخه سوارى cyclingدوچرخه سوارى کردن bicycleدوچرخه وغیره ) mountدوچندان reduplicateدوچندان کردن redoubleدوحالتى dichotomyدوحزبى bipartisanدوخال deuceدوختن sew,suture,steek,bindدوختن پارچه لباسى sewingدوختن لبه تزئینى بلباس scallopدود whiff,smokeدودخانه smokehouseدوددادن smokeدوددهنده میوه وگوشت وامثال ان smokerدودستگى bipartisanدودکردن smokeدودکش chimney,funnel,uptake,tube,stack,shaftدودکش بخارى louverدودکش ساختمان smokestackدودکش کشتى smokestackدودکش لکوموتیو smokestackدودکن smokyدودکننده smokyدودگرفته smokyدودل indecisive,hesitantدودل بودن scruple,waver,vacillateدودل بودن (درمحاوره ) ditherدودلى indecision,hesitancy,doubtدودمان stem,progeny,genealogy,dynasty,antecedent,ancestry,phylum,pedigree,lineageدودمانى dynasticدودمه smogدودندانه bidentate,bicuspidدوده grime,black,soot,smutدوده اى sootyدوده اى کردن sootyدوده بخارى sootدوده چراغ lampblackدوده زدن sootدودویابخار puffدودى smokyدودى رنگ dingyدودیابوى قوى stenchدودید bifocalدور yonder,remote,race,circuit,orbit,wheel,distant,meander,around,aloof,awayدور(n.) cycleدور(چیزى را) circleدورادور afarدوراز far,past,awayدورازدریا uplandدورازدسترس unhandyدورازساحل offshoreدورازصلاح inadvisableدورازکرانه interiorدورازمرز interiorدورازمرکز outskirt,outlyingدورازمصلحت inadvisableدورازمکان اصلى forthدورازه portدورافتاده faraway,outlying,outland,recluse,away,unfrequentedدوران season,vertigo,rotation,raceدوران (ز.ش .) eraدوران داشتن gyrateدوران زندگى lifeدوران سوم tertiaryدوران کمال autumnدوران مربوطبه دوره بخصوصى periodدوران مستى drunkدوران یائسگى زن climactericدورانداختن discard,rejcetدورانداختنى jettisonableدوراندیشى foresightدورانى revolvingدوربرداشتن revدوربین دوچشمى binocularدوربین ساز opticianدوربین عکاسى kodakدوربین فروش opticianدوربین کوچک spyglassدوربین نجومى telescopeدوربین یاجعبه عکاسى cameraدورتادور aboutدورتادورگیتى کشتى رانى کردن circumnavigateدورتر yond,thither,beyond,offدورترین hindmost,utmost,ultimateدورترین نقطه extremeدورچیزى پیچیدن haspدورچیزى راگرفتن envelopدورچیزى گشتن circuit,encircleدوردست far,remoteدوررس بودن outrangeدورزدن skirt,twinge,compass,circle,round,revolve,recurدورزننده wheelerدورسازى parryدورسرگردان dodgerدورسرگرداندن stallدورسرگرداندن مطلب (درسخن ) roundaboutدورشدن scat,recedeدورشو scatدورقرقره پیچیدن spoolدورکردن abduct,parry,estrange,distance,dispossess,oust,removeدورکردن از drawoffدورکمر waistدورگرفتن encompass,encircle,embed,girthدورگه mulatto,hybrid,crossover,crossbreed,crossدورگه کردن (مثل قاطر) crossدورگه هندى وچینى indochineseدورگو telephoneدورموتور revدورنشان televisionدورنگ piebaldدورنگاره teletype(writer)دورنگاه داشتن از eloignدورنگاهداشتن distanceدورنگى hyporisy,duplicityدورنما prospect,outlook,lookout,vista,landscapeدورنماى نقاشى tableauدورنى undersideدوره set,stretch,stadium,space,term,age,periphery,circuit,career,era,epochدوره (n.) courseدوره 61 هفته اى دانشگاه semesterدوره ء زمین شناسى ژوراسیک (jural) jura(al)دوره ء شباب adolescenceدوره انترنى internshipدوره انتصاب termدوره اى peripheral,periodicدوره اى یادایره اى cyclicدوره پنج ساله quinquennialدوره تجددادبى وفرهنگى renaissanceدوره تحصیلات curriculumدوره تحصیلى session,schooltimeدوره تحول وتغییر phaseدوره جوانى adolescenceدوره حکومت موقتى interregnumدوره دارکردن rimدوره ده ساله decadeدوره دوساله bienniumدوره رخوت slumpدوره زندگى lifetime,careerدوره سلامتى وهوشیارى lucidityدوره شاگردى(pupillage) pupilageدوره عمل processدوره فترت recessدوره کردن reviewدوره کنش actionperiodدوره گرد caird,huckster,itinerant,peripatetic,badgerدوره گردش cycleدوره گردى کردن peddle,hobo,hawkدوره مقدماتى پزشکى premedicalدوره نقاهت convalescenceدوره نقاهت راگذراندن convalesceدوره نهفتگى یاکمون (طب ) incubationدوره نیمه نهائى semifinalدوره یامقام اسقفى یاپاپى یاکهانت pontificateدورهم جمع شدن conveneدورو januslike,janusfaced,hypocritical,insincereدورو(درموردلباس ) reversibleدوروئى hyporisy,duplicity,guileدوروئى کردن dissimulateدوروبر milieu,environs,environmentدوروبراطرافیان entourageدورى serial,paten,inaccessibility,improbability,periodic,distance,dishدورى کردن از elude,avoidدورى واجتناب shunدوزبانى bilingualدوزخ inferno,hell,pandemoniumدوزخى infernalدوزخى(plutonist) plutonianدوزن دارى bigamyدوزندگى sewingدوزندگى کردن tailor,sewدوزوکلک cabal,underplotدوزى کردن purlدوزیستان amphibianدوسال یکبار biannualدوساله biennialدوست schoolmate,friend,chum,leal,amicable,allyدوست پسر boyfriendدوست داشتن savor,list,like,love,affectدوست داشتنى amiable,lovely,lovable,likeable,likable,smackerدوست صمیمى crony,hailfellowدوست کردن friendدوست نداشتن dislikeدوستار amateurدوستان entourageدوستانه sociable,hobnob,blithe,amicableدوستانه حرف زدن chatدوستانه رفتارکردن befriendدوستدار loverدوستدارتفننى صنایع زیبا dilettanteدوستدارصلح amicabilityدوستدارکتاب bibliophileدوستدارهنر amateurدوستى hauntدوسر doubleدوسربازوئى bicepsدوسرعت sprintدوسره mutualدوسمتى duplexدوسیدگى adhesion,adherenceدوسیلابى disyllabicدوسیه dossierدوش showerbath,shower,shoulderدوش اب doucheدوش گرفتن shower,doucheدوشاخه pitchfork,knee,fork,crutch,crotchدوشاخه اى bifurcateدوشاخه زیرچیزى گذاشتن crutchدوشاخه شدن bifurcateدوشاخه کردن bifurcateدوشاخه کلیداتصال plugدوشس duchessدوشکلى bimorphemicدوشنبه mondayدوشوهرى bigamyدوشیدن milkدوشیزگى virginityدوشیزه girl,damosel,damsel,maidenدوشیزه یازن جوان maidدوطاقه کردن groinدوطرفه bilateral,mutual,reciprocalدوظرفیتى(ش .) divanدوغ پس ازگرفتن کره buttermilkدوغاب slush,whitewashدوفاز diphaseدوفعه twiceدوقاچ جلووعقب زین crutchدوقسم towدوقسمتى asunder,bipartite,twofoldدوقطبى bipolarدوقطبى ساختن polarizeدوقلو twin,geminateدوک dukeدوک بزرگ (لقب شاهزادگان اتریش ) archdukeدوک مانند oblongدوک وار spindlyدوکانونى(درموردعدسى) bifocalدوکنارى bilateralدوکور(درتخته نرد) deuceدوگانه twosome,twofoldدوگوشه bicuspid,diagonalدولا geminate,dual,doubleدولائى duplicity,duplex,duple,geminationدولابچه larderدولابى diabeticدولاشدن stoop,hunker,crouchدولاکردن double,bend,plyدولبه bilabialدولت state,respublica,government,mammonدولت یاکشورکامل وایده الى utopiaدولتمند wealthy,rich,affluentدولتمندى opulenceدولته bivalveدولتى stateدولو deuceدوم second,secدوم شدن secondدوم شونده seconderدومجذورى biquadraticدومرتبه twiceدومى latter,secondدومیله متصل بهم وفادربچرخش universaljointدومین بار secondدومین نفر secondbestدون ribald,poor,lowly,low,sordid,small,shabby,servileدون پایه understrapper,underlingدون شمردن scruffدوندگى کردن legدونده runnyدونده (ج .ش .) rsorialدونسخه اى duplicateدونسخه کردن duplicateدونصف کردن halveدونفره twosomeدونفرى twosomeدونفرى خواندن duetدونفرى نواختن duetدونقطه یعنى این علامت colonدونوع towدونیم asunder,bisectدونیم کردن split,halve,bisectدونیم کننده bisectorدوهفته یکبار biweeklyدوهلال parenthesisدوهم اندیشى telepathyدووجهى planarدویاچندحرف متصل بهم ligatureدویدن trig,race,run,leapدویست ساله bicentenaryدیابت (طب ) diabetesدیار land,countryدیاستاز enzymeدیافراگم diaphragmدیافراگم (دوربین عکاسى وغیره ) shutterدیانت honestyدیباجه preambleدیباچه introduction,prefaceدیباچه اى introductoryدیباچه اى(prefatorial) prefatoryدیباچه نوشتن prefaceدیپلم diplomaدیپلم یادرجه تحصیل degreeدیپلمات diplomatدیپلماسى diplomacyدیپلمه gaduateدیپلوماسى politicدید seeing,lookout,vision,visibility,viewpoint,view,perspectiveدید(p.ofsee)(زمان ماضى فعل see ) sawدیدار visitدیدار(براى گفتگو)مصاحبه interviewدیدارخشکى landfallدیدارگر(visiter) visitorدیدارمکررکردن hauntدیدارى visualدیدانداز perspectiveدیدبان watchدیدبانگاه watchtowerدیدزدن sight,appraisalدیدزنى estimateدیدسنجى optometryدیدگاه standpoint,sight,viewpoint,peephole,lookout,beaconدیدن coneive,distinguish,notice,observe,behold,look,perceive,vision,view,eye,twig,sight,seeing,seeدیدن (خسارت ) incurدیدن کردن از visitدیدن کننده visitorدیدنى visualدیدنى کننده callerدیده eyeدیده بان sentinel,scout,lookoutدیده بانى کردن espy,scoutدیده شدنى visibleدیده نشدنى imperceptibleدیده نشده sightless,unsightدیدوبازدیدکردن visitدیدى visualدیر tardy,cloister,convent,abbey,long,late,monasteryدیرازخواب بلندشدن oversleepدیرامده overdueدیراموز unaptدیراینده tardy,lateدیرباور unbelievin,unbeliever,incredulousدیرباورى incredulityدیرپائى longevityدیرپائیدن loiterدیرپاى slothful,durableدیرتر posterior,subsequentدیرتراز behindدیرترازموقع belatedدیرجنب unwieldyدیررفتن lingerدیرشده belatedدیرفهمیدن misconstureدیرک lug,mastدیرکار retardدیرنه inveterateدیرهضمى indigestionدیروز yesterdayدیروزعصر yestreenدیرین immemorialدیرینه deepseated,old,chronic,ancientدیزل dieselدیزى cruseدیس platterدیسانترى dysenteryدیسک discusدیشب yestreenدیفترى(طب ) diphtheriaدیفرانسیل گرفتن distinguishدیکتاتور dictatorدیکتافون dictaphoneدیکته dictationدیکته کردن dictateدیکسیونر lexiconدیگ cauldron,potدیگ (=cauldron) caldronدیگ بخار boilerدیگ بخارپز steamerدیگ پر potfulدیگ سفالى cruseدیگپایه trivetدیگچه pot,kettle,skilletدیگر thence,further,other,next,another,alternative,againدیگر(=other) elseدیگرابدا nevermoreدیگران restدیگرى another,otherدیلار crap,buckwheatدیلم jimmy,pry,lever,auger,gad,crowbar,crowدیلم مخصوص دزدان jemmyدیلماج dragoman,translatorدین liability,religion,faith,debtدین اسلام islamدین دار inwardدین مسیحى christianityدین یار clergy,chaplainدینام generatorدینامیت powder,dynamiteدیندار religious,devout,piousدیهیم diademدیو spook,bogey,goblin,gnomeدیوار enclosure,curtain,fence,wall,bulkhead,screenدیوار(ساحلى) bulwarkدیواربدیوار adjacentدیوارخاکى embankmentدیوارراباگچ وساروج اندودکردن plasterدیوارساحلى quayدیوارشنى ساحلى sanbarدیوارکشیدن wallدیوارکنارى gableدیوارکوب posterدیوارموقتى hoardingدیوارنما muralدیواره rim,partition,parapetدیواره (گ .ش -.ج .ش .) septumدیواره سد bulwarkدیوارى wall,muralدیوارى براى جلوگیرى ازاب دریا dykeدیوان bureauدیوان سالار bureaucratدیوان سالارى bureaucracyدیوان محاکمات tribunalدیوانخانه forumدیوانگى insanity,mania,amuck,delirium,craze,rave,rageدیوانگى کردن rampageدیوانه psychotic,lunatic,loony,berserk,bedlam,manic,madcap,madbrained,mad,harebrained,loco,insane,demented,cuckoo,crazy,natural,gaga,fey,fanatic,nutty,nutدیوانه بى ازار(ز.ع .) crackpotدیوانه شدن madden,raveدیوانه کردن distract,derange,craze,moon,madden,madدیوانه وار maniac,demoniacدیوانه(=frenetic) phreneticدیودپیوندگاهى junctiondiodeدیوسان demoniacدیوصفت infernalدیوصفتى mammonismدیوى demoniacذائقه palate,relishذات substance,essence,navigate,nature,personذات الجنب pleurisyذات الریه pneumoniaذات السدس sextantذاتى natural,connate,congenital,autochthonous,inborn,inward,intuitive,intrinsic,innate,inherent,indigenous,substantialذبح slaughter,hewذبح کردن slayذخیره reservoir,reserve,reservation,hoard,store,stockpile,stock,spareذخیره اى potentialذخیره تازه دادن replenishذخیره سازى storageذخیره سپردن depositذخیره کردن (بیشترباup) hoardذخیره کردن (درمحل مخفى براى اینده ) stashذخیره کردن ریشه stockذخیره گاه cacheذخیره نگهدار stockholderذرات ingredientذرات چربى دراب emulsionذرت بوداده popcornذرت پوست کنده که بااب جوش پخته شود hominyذرت خوشه اى(گ .ش .) sorghumذره scruple,jot,shred,speck,whit,nip,grain,corpuscle,dust,vestige,iota,particle,bit,aceذره اى atomic,molecularذره اى مانده (به) aceذره بین lens,microscopeذره بینى microscopicذره تبدیل شده به برق ionذره دسته بندى zonebitذره کوچک globذروه apogee,acme,summitذریه seedذغال سنگ collierذغال سنگ چوب نما ligniteذغال سنگ خشک وخالص anthraciteذغال سنگ سخت وسنگى پوشاندن slateذغال سنگ نارس peat,turfذغال قهوه اى ligniteذغال گیرى collierذغالى(ش .) carbonicذکاوت sagacity,brain,esprit,engine,wittingذکر recitation,citation,mention,penisذکراسامى نواحى toponymyذکرباتسبیح rosaryذکرخصوصیات specificationذکرعلت کردن accountذکرکردن specify,cite,mingle,ming,mention,patter,assignذکرکننده mentionerذلیل کردن smite,oppressذمه conscienceذهن remembrance,mind,mentalityذهنى subjective,psychic,intrinsic,intellectualذوب شده moltenذوب کردن found,meltذوحیات amphibianذوحیاتین amphibiousذوذنقه trapezoid,trapzeذوذنقه وار trapezoidذوسنطاریا dysenteryذوق zeal,taste,penchant,verve,gusto,goo,relishذوق هنرپیشگى virtuosityذوقه victualذى حساب accountantذى صلاحیت competentذیحق beneficiary,rightfulذیحق دانستن justifyذیعلاقه eagerذیفن technicianذیل appendix,addendumذینفع nominee,beneficiaryذینفع کردن interestرئالیسم realismرئوس مطالب outlineرئوس مطالب راتکرارکردن recapitulateرئوف gracious,clementرئیس sheikh,provost,arch,administer,principal,president,premier(re),master,headmaster,headman,header,head,dean,director,regent,chief,chairman,ruler,wardenرئیس ایستگاه stationmasterرئیس بخش دادگاه magistrateرئیس پست postmasterرئیس پست خانه postmasterرئیس جمهور presidentرئیس خانواده sheikh,patriarchرئیس خلوت chamberlainرئیس دانشگاه president,rector,chancellorرئیس دسته ء موزیک bandmasterرئیس راهبان abbotرئیس شهردارى juratرئیس صومعه priorرئیس قبیله sheikh,chieftainرئیس کارفرما bossرئیس کشتى shipmasterرئیس کلانترى magistrateرئیس کلیسایادانشکده deanرئیس مجلس شورا speakerرئیس محوطه باراندازراه اهن yardmasterرئیس واررفتارکردن patronizeرئیس یااستادیاعضودانشکده donرئیس یامتصدى کشتى که رشوه بگیرد barratorرئیسه خانه ladyرئیسه خانواده matriarchرئیسه صومعه زنان تارک دنیا abbessرابصدادراوردن (شلاق ) crackرابط liaison,gobetween,copulativeرابطه tie,respect,bond,habit,linkage,liaisonرابطه جنسى داشتن cohabitرابطه جنسى زن بازن lesbianismرابطه خویشى داشتن cohereرابطه داشتن correspondرابطه غیرمستقیم transitiveرابطه مجازى(من .) transitiveرابطه نامشروع liaisonرابطه نامشروع جنسى intimacyرابطه(relevancy) relevanceراتیانه resinراتیانه(گ .ش .) rosinراج (گ .ش .) hollyراجع به about,onراجع بودن به regardراجعه revolving,recurrentراحت snug,straight,placid,beforehand,cuddly,cozy,convenient,well,comfortable,comfortراحت (مانندخانه خودادم ) homelikeراحت طلبى indolenceراحت کردن relax,ease,alight,lightenراحت واسوده snug,homeyراحتى convenience,reliefراحتى بخش comforterراد upright,magnaimous,honestرادار radarرادع impedimentرادمردى magnanimityرادیاتور radiatorرادیو wireless,radioرادیوئى radioرادیواکتیو radioisotope,radioactiveرادیوتراپى radiotherapyرادیولوژى radiologyرادیوم radiumراز secret,mystery,covert,cabalرازپوشى secrecyرازخودرافاش کردن unbosomرازدار secretary,repository,confident,confidantرازدارى secrecyرازدل گفتن communeرازک hopرازک باراوردن hopرازگوئى confidenceرازى را bosomرازیانه ابى glasswort,cressراس top,tip,pinnacle,peak,vertex,head,climax,capراس زاویه apexراس کلاه pollراست straightforward,straight,sheer,true,erect,wooden,right,upright,bolt,prickراست (adv.vt.adj.&.vi.) plumbراست حسینى squareراست دینى orthodoxyراست روده (تش .) rectumراست شدن standراست کردن unbend,erect,straightenراست گوشه orthogonalراست گوشه(هن .) rectangleراست نشاندن upendراست نما sincereراستکار honestراستکارى honestyراستگرى rectitude,rectificationراستگو true,sooth,veraciousراستگوئى veracityراسته row,phylumراسته پستانداران نخستین پایه primateراسته(n.) orderراستى sooth,truth,troth,rectitude,rectitude,really,integrity,indeed,verity,veracity,probityراستین real,trueراستین گرائى realismراستین گراى realistic,realistراسخ firmراسخ یقینا sureراسو weaselراسوى متعفن امریکائى(ج .ش .) skunkراسى vertical,cephalic,capitalراش beechراضى content,happy,acquiescentراضى ساختن reconcileراضى شدن supple,acquiesce,consentراضى شدن (به) admitراضى شدنى satisfiableراضى شو pliantراضى شونده acquiescentراضى کردن satisfy,sate,content,bateراضى کردنى satisfiableراضى نشدنى unappeasableراضى نگاهداشتن humorراغ meadowراف maceرافضى hereticرافع ablativeراقم writerراکت rocket,racketراکت تنیس racketراکتور reactorراکد still,stagnant,inert,dull,restingراکدشدن statgnateراکدگذاردن lockراکون (ج .ش .) raccoonراگون (raccoon) coonرام tame,meek,manageable,inward,obedient,domestic,docileرام شو tractableرام کردن daunt,gentle,bridle,master,subdueرام کردنى tractableرام نشدنى intractable,indomitableرام نشده savage,undaunted,unbacked,haggardرام نشده (unbroke) unbrokenرام نشده (unbroken) unbrokeرام نشو restiveرامشگر jigger,bardرامشگرى musicرامکا galleyرامى obedienceران legران (تش .) thighران خوک pestle,hockران خوک نمک زده hamران عقب اسب gaskinران گوسفند(د.گ .) pestleران مرغ drumstickران وکفل (درجمع ) hamراند osmosisراندگى expultionراندن stub,steer,unkennel,booh,poach,pilot,hurry,row,repulse,rein,force,whisk,drive,dislodgeراندن واخراج کردن (باawayوout) chase-chaceرانده outcast,castawayرانش buoyancyرانکا galleyرانندگى کردن chauffeurراننده helmsman,driver,repellentراننده تاکسى cabmanراننده تاکسى(=cabdriver) cabbyراننده درشکه بادواسب teamsterراننده کشتى pilotراننده ماشین chauffeurراننده موتور motormanراه path,pass,access,how,highway,method,manner,entry,road,way,trackراه اب gully,ditch,leadراه ابى(load)(د.گ -.انگلیس ) lodeراه انداختن operateراه اهن railway,railroad,roadراه اهن زیرزمینى(انگلیس ) undergroundراه باریک swathe,swath,laneراه باریک وگربه رو catwalkراه بند hedgeراه بندان blockadeراه بندکردن blockadeراه پرپیچ وخم meanderراه پله staircaseراه پیما walk,marcherراه پیمائى marchراه پیمائى بازحمت trudgeراه پیمائى کردن marchراه چیزى(را)گرفتن corkراه حل solution,outراه خروج outageراه خیلى باریک bottleneckراه دادن admitراه دخول inletراه دریائى seaway,laneراه دست convenientراه دسترس accessراه راه کردن stripe,corrugateراه راه هاى باریک روى پارچه pinstripeراه رفتن traipse,tread,go,gait,walkراه رفتن (ارواح وشیاطین ) stalkراه رفتن اردک وار waddleراه رو walkراه رونده peripatetic,walkراه رونده بابدنى راست وعمودى orthogradeراه زیرزمینى subway,mineراه سرپوشیده corridorراه شکست skidراه عبور transit,thoroughfareراه فرعى bywayراه کردن tameراه کسى رابستن barrierراه گذر strayراه گریز leeway,loopholeراه مسیر directionراه میان بر cutoffراه ندادن به excludeراه هوائى skyway,airwayراه یاب pathfinderراه یافتن accedeراهب monkراهب (مج .) cowlراهب بزرگ abbotراهب فرقه دومى نیکن jacobinراهبرد guidelineراهبه religious,nunراهدارى tollراهرو vestibule,passageway,passage,aisle,doorway,door,corridor,gangway,gallery,runway,pylonراهروپله stairwayراهرودر entryراهروسرپوشیده cloisterراهزن brigand,bandit,robberراهزن (سواره ) scampراهزنى banditryراهزنى دریائى کردن roveراهنما signal,lodestar,leader,landmark,polestar,pacemaker,usher,adviser,conductor,keyword,key,guideline,guide,guidance,clueراهنما(n.)(مثلادرجدول وپرونده ) indexراهنمائى steerage,guidance,aim,instructionراهنمائى غلطکردن misdirectراهنمائى کردن steer,cue,conduce,guide,usher,herald,lead,instructراهنمائى کردن با(تشریفات ) marshalراهنمائى نشده undirectedراهنمائى(adj.vi.vt.&n.) leadراهنماى بصورت الفبائى indexراهنماى مدرسه janitor,janitorراهنماى مطالب وموضوعات کتاب concordanceراهنمایاکنترل سینماوغیره usherراهواربودن ambleراهى شدن go,departراوى storyteller,narratorراى sentence,judgment(gement),poll,verdict,vote,award,discretion,dictum,opinionراى به کفایت مذاکرات دادن clotureراى جوئى pollراى دادن sentence,election,resolve,voteراى دادن یااوردن pollراى دهنده voterراى شمار tellerراى قاطبه مردم plebisciteراى کفایت مذاکرات closureراى مثبت yea,ayeراى مخالف vetoراى مخالف دادن nix,blackball,vetoراى مخفى ballotراى منفى nayراى هیئت منصفه verdictرایج current,brisk,prevalentرایج شدن passرایحه smell,scent,odor,aroma,breathرایحه تند tangرایحه داشتن smellرایزن adviser,counselor,consultantرایزنى counsel,adviceرایزنى کردن advise,consultرایگان free,gratuitous,gratisرایگانى gratuityرب sauceرب النوع godheadربا gavelرباخوار usurious,usurerرباخوارى usuryرباط sinew,ligature,ligamentرباعى quatrainربایش snatch,seizure,rapture,grabرباینده snatcherربح پول usanceربط juncture,correlation,contiguity,concern,relevance,rapport,paraphraseربط (pertinency) pertinenceربطى copulativeربع quarter,redundancyربع دایره quadrantربع کاغذى quartoربع کره quadrantربعى quarterربه النوع goddessربودگى snatchربودن grab,get,rob,reave,ravish,hook,usurp,abstract,abduct,betake,bag,purloin,steal,snatchربودن ملوان (بقصداخاذى وغیره ) shanghaiربوده شده raptربون seizeربیعى vernalرتبه stratum,step,station,dignity,degree,rank,gradeرتبه بالاترداشتن outrankرتبه ومقام صدراعظم یارئیس دانشگاه chancellory,chancelleryرتوشه کردن (درعکاسى) retouchرج rowرجحان privilege,preference,predominance,predilection,excellenceرجحان دادن preferرجز warcry,epopee,paeanرجزخوان scrimmager,braggartرجزخواندن brag,boastرجزخوانى warcryرجزخوانى کردن declaimرجعت throwback,returnرجعى revolvingرجعى(reversionary)(حق .) reversionalرجگر sorterرجل سیاسى diplomat,statesmanرجه clotheslineرجوع reversion,respect,referral,referenceرجوع کردن revertرجوع کردن به referرجوعى reversionalرجولیت virility,manhoodرجیم cursedرحل اقامت افکندن abodeرحلت کردن pikeرحم womb,compunction,compassion,clemency,ruth,uterus,mercy,matrix,pityرحم بدل اوردن relentرحمان clementرحمت mercyرحمت امیز mercifulرحمى uterineرحیم clement,humane,mercifulرخ visage,countenance,face,cleavageرخ دادن befall,arise,pass,outcrop,occurرخ دادن اتفاق افتادن happenرخ دهنده دومرتبه درهفته semiweeklyرخ(درشطرنج ) castle,rocرخ(شطرنج ) rookرخام گچى alabasterرخت clothes,garment,apparelرخت بربستن departرخت شوئى linenرخت کن cloakroom,vestryرخت هاى شستنى laundryرختان commodeرختخواب bedرختخواب بچگانه cotرختدان commodeرختشوئى washرختشوى washerرختشوى خانه laundryرخداد occurrenceرخسار visage,faceرخصت respite,reprieve,leave,permissionرخصت دادن allowرخصت دادنى permissibleرخصت عبور safeconductرخنه crack,gap,chink,breach,leak,influxرخنه پذیر penetrableرخنه پیداکردن bilgeرخنه دار leakyرخنه کردن transpire,penetrateرخنه کردن در breach,thrustرخوت lethargy,lassitude,indolence,paralysisرد repulse,rejection,refusal,rebuttal,rebuff,exception,disproof,disavowal,disavow,denial,vetoردا toga,mantle,cloak,robeرداع obstacleرداى بى استین togaرداى بى استین باشلق دار scapularرداى کتانى سفیدوگشادکشیشان surpliceردبپا tractردپا runway,run,wake,spoor,track,traceردپا(swath) swatheردپا(swathe) swathردپاراگرفتن trackردپاگیر trailerردپاى چیزى رادوباره گرفتن retraceردپاى کسى راگرفتن sleuth,shadow,spoorردجاده rutردشدن blowover,pass,percolateردشدن از overtakeردشکار scentردع revulsionردکردن impugn,ignore,veto,balk,deny,decline,controvert,confute,disprove,disown,disclaim,disavow,disapprove,disallow,gainsay,overrule,repudiate,repel,rejcet,refute,refuse,rebut,rebuffردکننده spurn,noncommittalردگم کردن backtrackردنکردنى irrecusable,unquestioning,unquestionableرده tier,class,category,regimen,echelonرده اى serialرده بندى کردن categorize,subsumeرده سخت پوستان crustaceanرده کرگدن ها rhinocerosردوبدل ارز exchangeردوبدل کردن bandyردى repudiation,rejectionردیا vestigeردیاب tracerردیابى detectionردیف string,tier,run,row,rank,cueردیف باریک swathe,swathردیف بوته هاى پرچین hedgerowردیف چندخانه rowردیف حروف keyboardردیف خاربن hedgerowردیف درخت colonnadeردیف ستون colonnadeردیف شدن tierردیف صندلى tierردیف کردن align,row,tierردیف مضراب keyboardردیفى serialرذالت blackguardismرذالت وپستى نشان دادن rogueرذل scoundrelرزحیه یاطرزفکریک عصریادوره zeitgeistرزروکردن bookرزروکردن صندلى یااتاق درمهمانخانه reservationرزستان vineyardرزقى alimentaryرزم war,combat,battleرزم ارا strategist,tactician,tacticرزم ارائى tactics,strategyرزم شیوه tacticرزم نامه epicرزمجو warrior,warlikeرزمگاه battlefieldرزمناو cruiserرزمناوى که یک ردیف توپ دارد corvetteرزمى epicرزوه threadرزوه شده woundرزین resin,rubberرژه parade,pageant,array,reviewرژه رفتن troop,defile,paradeرژه رونده marcherرژیم regimeرژیم سلطنتى monarchyرژیم گرفتن dietرس clayرسا stentorian,audible,adequate,loud,expressiveرسائى gamut,reach,range,purview,shotرسائى صدا audibilityرسالت prophecyرسالت کردن messageرسالتى apostolicرساله treatise,tract,textbook,epistle,enchiridion,dissertation,disquisition,leaflet,handbook,brochure,booklet,actرساله چاپى pamphletرساله درباره یک موضوع monographرساله دکترى thesisرسام tracerرسام مختصاتى xyplotterرسانا conductor,conductiveرسانائى conductivityرساندن supply,transmit,putin,broadcast,understand,imply,impart,forward,give,extend,conveyرساندن به bringرسانگر vehicleرساننده supplierرسانه vehicle,mediumرسانه ها mediaرستاخیزکردن resurrectرستگارکردن deliverرستگارى salvation,redemption,deliveranceرستن escape,growرستن گاه seminaryرستنى herb,plant,vegetableرسته guild,classرسته درختانى که میوه مخروطى دارند coniferرستوران teashop,saloon,salon,cafe,restaurant,buffetرستورانى که مشتریهاخودغذامیبرند cafeteriaرسدبان lieutenantرسم tradition,trace,order,wont,custom,usage,modeرسم دینى sacramentرسم کردن draw,depictرسم متداول unwrittenlawرسم معمول vogue,institutionرسمابیان کردن pronounceرسمامتهم نشده unchargedرسمى starchy,solemn,formal,ceremonious,officialرسمى وخشک primرسمى وخشک بودن primرسن sling,cord,rope,lineرسوا blatant,ignominious,infamous,opprobriousرسوائى scandal,disrepute,dishonor(ur),disgrace,reproach,calumny,opprobrium,odium,infamy,ignominyرسوائى اور infamous,scandalousرسواکردن scandalize,gibbet,decry,dissociateرسواکننده calumniousرسوب sediment,tartarرسوب سازى sedimentationرسوب شیمیائى precipitateرسوب کردن sedimentرسوبى residual,alluvial,sedimentaryرسوخ transfusion,sink,seepage,seep,oozeرسوخ کردن pierce,perforate,soakرسوخ کردن در imbueرسوخ مظفرانه breakthroughرسوخ ناپذیر impregnableرسوخ یافتن در transfuseرسول apostle,messengerرسوم etiquette,mores,mannerرسیتال recitalرسید receiptرسیددادن receiptرسیدگى scrutiny,puberty,audit,attendance,assistance,inquiry,inquest,probe,consideration,examinationرسیدگى بمحاکمه hearingرسیدگى ثانوى revisionرسیدگى کردن supervise,audit,attend,verify,inspect,inquire,checkرسیدگى کردن (به) consider,investigateرسیدگى کننده tendentiousرسیدن attain,arrive,amount,aim,achieve,accede,land,get,gain,receive,come,strandرسیدن به touch,reach,overtakeرسیدن خصوصیات جسمى وروحى بارث heredityرسیدن داشتن haveرسیدنى upcomingرسیده consummate,grown,ripe,full,mellow,headedرسیده شدن maturationرسیده کردن یاشدن ripenرشاء briberyرشاد cressرشادت heart,gallantry,courageرشت horribleرشتن spinرشته catena,reeve,rank,filament,branch,ligature,train,tract,tissue,thread,sequence,system,suite,string,strandرشته اختصاصى specialtyرشته الفبائى alphabeticstringرشته بیماریهاى گوش وگلووبینى(طب ) otolaryngologyرشته رشته tatterرشته رشته شدن threadرشته عصبى nerveرشته فرعى minorرشته فرنگى spaghetti,noodle,vermicelli,macaroniرشته لیفى filumرشته مسلسل suite,continuumرشته هاى درهم وبرهم راه اهن وغیره gridرشته یادداشت commentaryرشته(fibre) fiber-fibreرشته(مج .) chainرشد adolescence,increase,pickup,growthرشد(باof) ageرشدپیداکردن (مثل سرکلم ) cabbageرشدپیوسته accretionرشدکافى نیافته underdevelopedرشدکردن wax,grow,matureرشدکرده grownرشدنکرده abortiveرشدنیافته immatureرشک jealousyرشک اور enviableرشک بر jealous,enviousرشک مند jealousرشک ورز jealousرشک ورزیدن به grudgeرشوه bribery,bribe,blackmailرشوه خوار venal,barratorرشوه خوارى briberyرشوه دادن tamper,grease,palm,bribeرشید high,adolescentرصدخانه observatoryرصدکردن ovservationرضامندى satisfactionرضایت adhesion,acquiescence,consent,concurrence,satisfactionرضایت دادن consent,assent,acquiesce,accedeرضایت دادن (به) admitرضایت ضمنى sufferanceرضایت نامه testimonialرضایت وموافقت عمومى consensusرضایتبخش satisfactoryرطوبت moisture,humidity,wet,dampرطوبت پیداکردن dampenرطوبت گرفتن (ازهوا) dehumidifyرطیل (ج .ش .) tarantulaرعاف nosebleedرعایا peasantryرعایت regard,ovservation,observance,heedرعایت ارزش esteemرعایت اقتصادکردن economizeرعایت تشریفات ادارى بحدافراط bureaucracyرعایت قانون legalityرعایت کردن observeرعد thunderرعداسا thunderousرعدزدن thunderرعشه paralysis,tremor,trembleرعیت cotter,citizen,vassal,peasantرعیتى servitude,ruralرغبت goo,relish,propensity,zestرغبت شدید yenرف shelfرفاقت amity,camaraderieرفاقت ومعاونت stewardshipرفاه welfare,quietرفاه عمومى respublica,commonwealthرفت supremacy,ply,wentرفت وامد trafficرفت وامدمکرر resortرفت وامدن کردن shuttleرفتار behavior,manner,ethic,demeanour,demarche,conduct,gesture,comportment,comport,treatmentرفتار(n.) exploitرفتارازروى خودستائى snobberyرفتاربجا decorumرفتارپدرانه paternityرفتارخشن وتند duressرفتارزیرجلکى وخائنانه skulduggeryرفتارسبک levityرفتارقالبى داشتن stereotypeرفتارکردن demean,act,behave,handle,treatرفتارمنحرف devianceرفتگر sweeper,dustmanرفتن pattern,bound,betake,out,go,gangرفتن واوردن fetchرفتنى gonerرفته awayرفته رفته کوچک شدن dwindleرفراندم referendumرفع obviation,removalرفع اوهام disillusionرفع پیچیدگى وابهام unsnarlرفع خسارت recompenseرفع خستگى refreshmentرفع طلسم کردن disenchantرفع کردن solve,obviate,resolve,remove,eliminateرفع کننده ادعایامسئولیت disclaimerرفع نقاهت کردن pullroundرفع نگرانى reliefرفع نمودن abateرفع نیازکردن obviateرفعت sublimity,stature,height,loom,elationرفو darnرفوکردن mend,darnرفیع skyscraper,sublime,loftyرفیع کردن raiseرفیق yokefellow,tenuous,buddy,boyfriend,billy,associate,peer,mate,fere,comrade,comate,friendرفیق بودن chumرفیق شدن palرفیق موافق cronyرفیقه paramour,concubineرفیقه(نامشروع ) womanرق vellumرقابت contest,rivalryرقابت کردن paragon,vie,rival,challenge,contendرقابت کردن با emulate,competeرقابت کننده vyingرقاص jigger,dancerرقاصه ballerinaرقاصه بالت ballerinaرقاصى کردن cavortرقت sympathyرقت انگیز pitiful,pitiable,piteous,pathetic,deplorableرقت اور lamentableرقت اوردن بر deploreرقت بار pitiable,piteousرقص dance,ballرقص ارائى choreographyرقص بانقاب هاى مضحک وناشناس masqueradeرقص تانگو tangoرقص چهارضربى اسپانیولى tangoرقص رومیا rhumbaرقص سوینگ jiveرقص سیاهان (درکوبا) rhumbaرقص کنان حرکت کردن skipرقص لخت burlesqueرقص لهستانى پولکا polkaرقص مخصوصادرتئاتروغیره choreographyرقص همراه بابرهنگى تدریجى رقاصه stripteaseرقص ورزشى وهنرى balletرقص یااهنگ سبک وبدون ضرب syncopationرقصیدن dance,caper,hop,hoof,lope,bale,tumbleرقم sort,symbol,type,brand,item,figure,number,character,digitرقم متعادل کننده offsetرقمى digitalرقومى numeralرقیب antagonist,adversary,rivalرقیب شدن vieرقیق thin,ethereal,watery,rare,attenuateرقیق القلب tendermindedرقیق شدن fineرقیق کردن thin,attenuate,dilute,extenuateرقیق کردن (rarify) rarefyرقیق کننده thinnerرقیق وشدن thinرک blunt,outspoken,frank,straightforward,straight,starkرک (مج .) downrightرک گو ingenuous,unreserve,frank,openرک گوئى candour,candorرک نگاه کردن stareرک وبى پرده straightawayرک وراست outspokenرک وساده plainرکاب stirrup,stepرکاب (دردوچرخه وچرخ خیاطى وغیره ) pedalرکاب زدن pedalرکاب ساختن treadleرکاب ماشین treadleرکن column,pillarرکود slump,stagnancy,inactivity,inactionرکورد recordرکوع کردن genuflectرکیک vulgarرگ streak,vesselرگ برگ شدگى sprainرگ به رگ کردن یاشدن sprainرگ دار vascularرگ دارکردن veinرگ زنى depletionرگ گردش خون bloodstreamرگ وپى sinewرگبار cloudburst,volley,spate,showerرگبارباران scatرگبارتندباریدن pashرگبارگرفته rainyرگبارگلوله barrageرگبارى showeryرگه بزرگ طلایانقره bonanzaرگه دار streakyرگه دارشدن veinرگه معدن shoot,lodeرگه نازک معدن seamرل roleرل بازى کردن playرل دار helmsmanرل دیگرى بازى کردن personifyرل ماشین wheelرم scare,stampede,breakaway,rumرم دادن fright,rouse,hare,startleرم کردن shy,start,boggleرم کننده skittishرماتیسم گرفته rheumaticرمان novel,romanceرمان نویس novelistرمانیدن startleرمدچشم xerophthalmiaرمز mystery,enigma,crypt,cranny,code,cipher,secret,symbol,token,trickرمزالفبائى alphabeticcodeرمزالفمارD alphamericcodeرمزالفمارى alphanumericcodeرمزحروفى mongramرمزمنطقه پستى zipcodeرمزنوشتن encipherرمزنویسى cryptographyرمزى symbolic,undercover,allegorical,figurative,occult,runic,esoteric,crypticرمزى کردن mystifyرمق spirit,lifeرمق تازه recuperationرمل واسطرلاب geomancyرمه herd,drove,flockرموک shyرمیدگى scareرمیدن wince,stampedeرنج toil,throe,tribulation,trial,bale,agony,pain,labor,discomfortرنج اور painful,troublesomeرنج بردن suffer,travail,toil,rackرنج برنده painstakingرنج زحمت travailرنج کبود cyanosisرنج وعذاب دادن pineرنج ومحنت starvationرنجاندن offend,annoy,irritate,irk,vex,mortifyرنجاننده offensiveرنجانیدن pinprick,displeaseرنجبر toiler,durdge,painstakingرنجش irritation,vexation,miff,pique,bother,annoyance,acrimony,umbrage,resentment,grief,offenseرنجش میز vexatiousرنجه troubleرنجه اور troublousرنجه دادن vex,scatheرنجه داشتن nettleرنجه کردن troubleرنجور wretched,painful,ill,infirmرنجورکردن afflictرنجورى undernutritionرنجیدن huff,miffرنجیدن از resentرنجیده sulky,angry,indignant,glumرنجیده خاطر umbrageousرند rogue,knaveرندانه roguishرنده shaverرنده کردن plane,bevel,grate,chip,shaveرنده مخصوص رشته کردن سیب زمینى وخمیر ricerرنده نجارى chipperرنسانس renaissanceرنک سبزمایل به ابى jadegreenرنگ paint,hue,indigo,dye,grain,complexion,colony,speckle,shade,tint,tuneرنگ ابرى زدن marbleرنگ ابى تیره (n.) pukeرنگ ابى سیر ultramarineرنگ اخرى yellowocherرنگ ارغوانى amethyst,purpleرنگ ارغوانى روشن orchidرنگ امیزى colorationرنگ بنفش mauveرنگ بنفش مایل به ارغوانى سیر mauveرنگ پاشیدن dabbleرنگ پرتغالى روشن jacintheرنگ پریده pallid,pale,lurid,ghastly,wan,colourless,sallowishرنگ پریده شدن paleرنگ پریده شدن یاکردن wanرنگ پریده کردن blanchرنگ پریده یاسفیدشدن blanchرنگ پس دادن stainرنگ ثابت sunfastرنگ جزئى tinge,tinctureرنگ چاى teaرنگ چهره complexionرنگ چیزى رابردن blanchرنگ خاکسترى مایل به زردوسبز sallowرنگ دانه pigmentرنگ دانه کرومیوم chromeرنگ رفتن paleرنگ رفته pallid,paleرنگ روغنى oilcolor,oilرنگ زدن tincture,dabber,complexionرنگ زرد caramelرنگ زردروشن canaryرنگ زردسبز cinnamonرنگ زردطلائى goldرنگ زردفرنگى chromeرنگ زردمایل به قرمز mikado,luridرنگ زنى dyeرنگ زیتونى oliveرنگ سبز greenرنگ سبزیشمى jadegreenرنگ سربى leadرنگ سرخ اتشى ponceauرنگ سوبیائى sepiaرنگ سیاه sable,smutرنگ سیاه دوده sootرنگ سیاه مایل به ارغوانى gooseberryرنگ شاه بلوطى marron,chestnutرنگ شترى camelرنگ شدن stain,paintرنگ شنى beachرنگ صورتى pinkرنگ عاج ivoryرنگ فندقى hazelnut,hazelرنگ قرمزقهوه اى sepiaرنگ قرمزمایل بابى petuniaرنگ قرمزمایل بارغوانى claretرنگ قرمزمایل به ابى pansy,raisinرنگ قرمزمایل به زرد cedar,auburnرنگ قهوه اى روشن مایل بزردوخاکسترى beigeرنگ قهوه اى کمرنگ dunرنگ قهوه اى مایل به قرمز mahoganyرنگ قیافه leerرنگ کارى روى گچ خشک seccoرنگ کاکائو cocoaرنگ کبود sapphireرنگ کتانى peanutرنگ کردن taint,dye,colony,paintرنگ کشمشى raisinرنگ کم tingeرنگ کمرنگ undertoneرنگ کنف peanutرنگ کهربائى amberرنگ کور colorblindرنگ گردوئى walnutرنگ گل شقایق ponceauرنگ گلى roseرنگ لاکى lacquerرنگ لیموئى rhubarb,lemonرنگ محو blotchرنگ مختصر tintرنگ نرو fast,colorfastرنگ نقاشى paintرنگ نیل azureرنگ هاى مرئى درطیف بین spectrumرنگ واب فریبنده زدن به sophisticateرنگ ورورفته tackyرنگ یاخته اى amebaرنگ یاقوتى ruby,amethystرنگ یانوردرخشان blazeرنگارنگ kaleidoscopic,colorful,varied,multicolored,motley,medley,pied,piebaldرنگرز dyerرنگهاى شوشه prismرنگهاى نقاشى scumbleرنگى colored,chromaticرنگیزه pigmentرنگین coloredرنگین تن chromosomeرنگین کمان iris,rainbowرنگین کمانى iridescentره ارائى taxonomyره اورد gift,present,souvenirرها freeرهائى salvation,escape,delivery,deliverance,riddance,rescue,releaseرهائى اززندگى خاکى وعروج باسمانها apotheosisرهائى ازشیفتگى disillusionرهائى بخش redeemerرهائى بخشیدن saveرهائى جستن escapeرهائى دادن rescue,redeemرهادهنده rescuerرهاساختن indulge,reddرهاسازى quit,abandonment,abandonرهاشدن shootرهاشده unbound,spent,shotرهاکردن surrender,drop,dispossess,disentangle,release,extricate,liberate,let,leave,lax,bolt,abandon,unsling,unloose,unleash,unhook,unhand,unfold,unfix,unfasten,uncouple,uncork,unbend,looseرهاکردن (ازکمان وغیره ) shootرهانشدنى irresolubleرهانیدن rescueرهانیدن از ridرهایاازادکردن unbraceرهبانگاه monasteryرهبر skipper,guide,rector,leader,premier(re),pilotرهبرارکتسر conductorرهبرارکستر bandmasterرهبردسته سرایندگان (کلیسا) choirmasterرهبرشورشیان ringleaderرهبرکردن vanرهبرى steer,direction,conduction,guidance,aim,leadership,leadرهبرى عملیات ورزشى راکردن coachرهبرى کردن spearhead,pilot,head,lead,conduceرهبرى کردن (ارکستر)،مدیر administerرهبرى نشده undirectedرهرو wayfarerرهسپارشدن leave,proceed,goرهن دادن pawnرهن کردن bondرهنماى شناور buoyرهنمود guidanceرهنمون adviser,guidelineرهنورد roadster,wayfarerرهین منت indebtedرو top,face,uppermost,visageروئى over,zincoidروئیدن vegetate,growروئیده grownروئین zincoidروئین تن invulnerableروا free,admissibll,admissible,permissive,lawfulروائى justifiabilityروابط termروابطجنسى sexروابطحسنه amityروابودنى justifiabilityروابى buoyرواج propagation,currency,vogue,prevalenceرواج دادن issueرواج داشتن goرواداشتن approveروادانستن allowروادید visaروادیدگذرنامه visaرواق portico,porchرواقى stoicرواکردن permitروال zeitgeist,rubricروامدن اب ومایع wellروان smooth,spirit,psyche,handy,voluble,liquid,versatile,easy,cursive,fluent,glib,ghostروان زخم traumaروان ساختن pourروان سازنده lubricate,lubricantروان شدن trill,gush,flowروان شناسى psychologyروان کردن smoothروانپاکساز catharticروانپاکسازى catharsisروانپزشک psychiatristروانپزشکى psychiatryروانداز coverletروانداشتن disallowروانشناس psychologistروانکاو analyst,psychoanalystروانکاوى psychoanalysisروانگرائى psychologismروانه ساختن goروانه شدن departروانه کردن send,launch,hale,dispatch,dismissروانى freedom,flow,versatility,mental,bolubility,psychicروایت story,narrative,cabalروایت متداول traditionروباز barefaced,openروبافتاب sunnyروبان ribbon,bandروباه reynard,foxروباه بازى کردن foxروباه صفتى guileروباه ماده vixenروبباد windwardروببالا upward(s)روبترقى upward(s),upturnروبتعالى نهادن upliftروبجلو aheadروبخاور eastwardروبخرابى نهادن doinروبدریا seawardروبرو adverse,oppositeروبروایستادن faceروبرودشنام دادن affrontروبروشدن cross,envisage,encounterروبروشدن با confrontروبروى هم قراردادن frontروبزوال گذاردن declineروبزوال گذاشتن deteriorateروبساحل onshoreروبشمال northwardروبطرف toروبفساد rottenروبکاهش گذاشتن waneروبنا superstructureروبند maskروبه انحطاط decadentروبه انحطاطگذاردن degenerateروبه بدررفتن waxروبه سفیدى رونده grayروبه شمال northروبه فسادرونده decadentروبه مرگ moribundروبه مشرق eastwardروبیان shrimpروپنهان کردن abscondروپوست (تش .) epidermisروپوش topcoat,top,hood,wrapper,cortexروپوش (امر.) dusterروپوش تختخواب bedspread,coverlet,counterpaneروپوش دار hoodedروپوش دارکردن insulateروپوش زنانه smockروپوش زنانه دوختن smockروپوش کتانى پزشکان وامثال ان slopروتختى counterpaneروح zing,zinc,psyche,sprite,spook,spirit,specter,umbra,umber,phantom,ghost,wraith,numen,espritروح الارواح oversoulروح بخشیدن invigorate,quicken,exhilarate,enlivenروح پاک یادانشمند intelligenceروح پلید devilروح دادن spirit,animate,act,inanimate,enlivenروح دشمنى وغرض animusروح مانند ghosty,ghostlikeروح محافظشخص totemروح مرده کمى قبل یاپس ازمرگ wraithروح همکارى teamworkروح یاجانورحامى شخص totemروح یاموجودساکن درهوا sylphروحانى priest,heavenly,unworldly,ethereal,religious,clergyman,sacredروحانى(spiritually) spiritualروحانیون clergyروحى psychic,spiritual,intrinsic,inner,mental,numinousروحیه morale,moral,mentality,spirit,tuckروحیه افرادمردم moraleروحیه جنگجویان moraleروحیه راتضعیف کردن disspiritروخاک (ز.ش .) topsoilروخاکى epigealرود stream,kilرود(درشعر) floodرودادن spoilرودخانه river,strandرودخانه یخ glacierرودرروئى affrontرودش denudationرودل indigestionرودماغى nosebandروده bowel,gut,garbageروده (ماهى را)دراوردن gillروده (معمولابصورت جمع ) intestineروده اثنى عشر(تش .) duodenumروده اى intestinalروده اى(=enteral) entericروده برازخنده sidesplittingروده بزرگ colonروده پاى octopusروده دار intestinalروده دراز prolix,ileumروده درازى yakروده درازى(yak) yackروده دراوردن از disembowel,gutروده کوچک خوک chitlingsروده کور(تش .) cecumروده گربه براى بخیه زدن درجراحى catgutروده محتوى گوشت چرخ شده sausageروروک gocart,rockerروروک سوارى کردن scooterروروک مخصوص بچه ها scooterروز daytime,dayروزاخیر latterdayروزارام halcyonروزازادى jubileeروزانه dailyروزاول ماه مه maydayروزبد adversityروزبروز dailyروزبعد tomorrowروزبعدى latterdayروزبیکارى holidayروزپرهیزوروزه کاتولیک ها lentروزپیش yesterdayروزتعطیل holidayروزحساب doomsdayروزداورى doomsdayروزرستاخیر doomsdayروزروشن daylightروزشادى jubilee,gaudyروزشنبه saturdayروزقیامت doomsdayروزکار workdayروزکارگر maydayروزگار time,world,periodروزگارباستان antiquityروزمره routineروزنامه journal,paper,newspaper,gazetteروزنامه فروشى newsstandروزنامه نگار publicist,journalistروزنامه نگارى journalismروزنامه نگارى کردن newspaperروزنامه نیم قطع ومصور tabloidروزنامه یومیه dailyروزنه scuttle,hatch,pore,peephole,peep,aperture,loophole,outlet,orifice,windowروزنه کندن holeروزه fastروزه گرفتن fastروزهفته weekdayروزى somedayروساخت superstructureروستا villageروستائى yokel,clodhopper,rustic,russeting,russet,ruralist,rural,kern,bucolic,boor,hobnail,peasant,villagerروستاگراى ruralistروسرى scarf,hood,headgear,kerchiefروسرى زنانه headdressروسرى(زنانه) headbandروسفیدکردن exonerate,acquitروسفیدى acquittalروسى russianروش system,style,vein,method,march,manner,procedure,how,demarche,course,growth,rate,form,rutروش اشپزى cuisineروش اموزش وپرورش بچه upbringingروش تربیت ورام کردن جانوران zootechny(nics)روش حکومت پرهیزغذائى regimeروش دستیابى accessmethodروش زندگى(انگلیس ) larkروش شناسى methodologyروش طرزرشد habitروش فنى techniqueروش کار programروش ورفتار attitudeروش یافلسفه رمزوسر occultismروشن shrill,set,serene,sunny,perspicuous,limpid,legible,intelligible,vivid,unequivocal,lucid,bright,alive,alight,express,explicit,elucidate,eidetic,ditinct,diaphanous,definiteروشن (شده ) illuminateروشن ازفروغ افتاب sunlitروشن بین clairvoyantروشن بینى lucidity,perspective,clairvoyanceروشن بینى قبلى presentimentروشن ساختن pictureروشن شدن shine,kindle,openروشن شده ازنورستاره starlitروشن فکر illuminateروشن فکرکردن enlightenروشن کردن alight,brighten,lighten,illuminate,ignite,relume,refresh,clarify,daylight,explain,enlighten,elucidateروشن کردن (illume) illumineروشن کردن (vt.&vi.) clearروشن کردن (موتورماشین وغیره ) upstartروشن نبودن مه hazeروشن نکردنى inexplicableروشن وتازه کردن refurbishروشن وخاموش شدن shimmerروشنائى light,rayروشنائى زننده glareروشنائى سنج photometerروشنائى شمع candlelightروشنائى صبح کاذب zodiacallightروشنائى ضعیف glimmerروشنائى غیرمستقیم sidelightروشنائى کم peepروشنائى گاز gaslightروشنائى لرزان داشتن shimmerروشنائى مختصر flashروشنفکر highbrow,liberal,intellectualروشنفکر(=intellectual) eggheadروشنگر explanatoryروشنى shine,lucidity,glim,clarityروشنى بخش luminousروشنى خیره کننده eclatروشنى روز daylightروشنى زا photogenicروغن ointment,oil,grease,butter,unguent,unction,lubricantروغن اتومبیل greaseروغن امیخته بابلسان chrismروغن بالن trainoilروغن دار greasyروغن داغ کن panروغن دان saucepanروغن درخت عرعر juniperoilروغن زدن greaseروغن زدن به oilروغن زرد butterروغن ساختن oilروغن سر pomadeروغن شیر butterfatروغن کار oilerروغن کارى کردن oilروغن مالش linimentروغن مالى unctionروغن مالى کردن anointروغن مالیدن pomadeروغن مالیدنى linimentروغن مخصوص نقاشى oilcolorروغن نهنگ trainoilروغنى unctuous,greasy,oilyروفتن sweepروکارى تازه کردن (درموردمبل ) refinishروکردن به frontروکش slip,veneer,plate,blanket,coat,casingروکش (رنگ یاچیزهاى دیگر) coatingروکش چوب مخصوص جعبه یامبل وغیره shogروکش زدن recapروکش زدن به veneerروکش فلزى کردن (vt.) plateروکش کردن face,coat,plateروکش کردن لاستیک recapروکش کردن لاستیک (retread) retreadروکش متکا slipoverروکفشى galosh,overshoeروگردانى refusalرولباسى overdressرولباسى بچگانه romperرولت jellyroll,rouletteروماتیسم (ز.ع .) rheumatizرومبلى زدن upholsterرومیزى tableclothروناسیان gardeniaروند process,procedureرونده passengerرونده همیشگى habitueروندى proceduralرونشان ندادن abscondرونق دادن به juiceupرونق یافتن thrive,prosperرونوشت counterpart,copy,transcriptرونوشت بردارى بوسیله عکاسى phototostat,photocopyرونوشت برداشتن transcribeرونوشت تهیه کردن phototostatرونوشت گواهى شده وصیت نامه probateرونویس بردار ascribeرونویس کردن transcribeرونویس کننده copierرونویسى کردن copyرونویسى کننده copyistروى zinc,toward,in,upon,up,aboard,over,onروى اب ایستادن floatروى اب نگاهداشتن buoyروى اتش پختن fryروى اسکناس obverseروى برتافتن abjectروى پاایستادن standupروى پاشنه چرخیدن pivotروى پاشنه گشتن pivotروى پایه قراردادن pedestalروى پرده یاتلویزیون نمایش دادن screenروى پنجه پاایستادن hunkerروى تخم خوابیدن incubateروى تخم نشستن (مرغ ) hatchروى چنگک گذاردن لباس وغیره rackروى چه whereuponروى چیزى اب ریختن douseروى چیزى چرخیدن pivotروى چیزى حساب کردن reckonروى چیزى راپوشانیدن overgrowروى چیزى رالعاب دادن overglazeروى چیزى قرارگرفتن superimposeروى خاک beneathروى خطحامل نوشتن (مو.) staveروى داد incidentروى دادشانسى happenstanceروى دادن go,befall,happenروى دست کسى رفتن undersell,outbidروى دهنده oncomingروى دوپابلندشدن (درموراسب ) pranceروى زمین خوابیده prostrateروى ساحل onshoreروى سکه obverseروى سندان کوبیدن anvilروى سیخ یاانبرکباب کردن grillروى صحنه ء نمایش ظاهرشدن playروى صفرمیزان کردن zeroروى کاغذنوشتن paperروى کشتى overboardروى کفل افتادن pratfallروى کول انداختن humpروى گرداندن از shirkروى ماشین بولدوزکارکردن bulldozeروى محورگردیده swivelروى میزگذاشتن tableروى نیمکت یامسندقضاوت نشستن benchروى هرچیزى obverseروى هم sumروى هم افتاده (درمسکوکات وغیره ) jugateروى هم انباشتن huddleروى هم رفته altogetherروى هم ریختن huddleروى هم قرارگرفته jugateروى هوایااب شناورساختن waftروى یاداخل (کشتى یاهواپیما) aboardروى یک پاجستن hopرویا visionرویائى dreamy,visionaryرویائى بودن envisionرویابین visionaryرویادیدن dreamرویاروئى encounterرویاروى شدن face,encounterرویاگراى visionaryرویان شناسى embryologyرویانیدن growرویت seeingرویداد passage,event,circumstance,occurrenceرویدادبد mischanceرویدادن transpireرویدادن مجدد recurrenceرویدادناگوار mishap,misadventureرویش انشعابى shootرویش زگیل مانند cockleرویش شاخه shootروینده برروى زمین (گ .ش .) epigealروینده ورشدکننده دردرون چیزدیگرى ingrownرویه scheme,top,tenor,tack,surface,comportment,cover,upper,procedure,vamp,metier,ism,instepرویه تجاوزکارانه داشتن bristleرویهم overhand,whollyرویهم افتادن (دولبه چیزى) overlapرویهم افتاده obvoluteرویهم انباشتن pyramid,accumulate,bankرویهم قراردادن overlay,laminateرویهمرفته average,overallریا duplicity,hyporisyریاست presidencyریاست جلسه رابعهده داشتن presideریاست داشتن بر headریاست کردن superintend,chairmanریاست کردن بر boss,presideریاضت penance,austerity,abstinenceریاضت (yoga) yogicریاضت (yogic) yogaریاضت دادن mortifyریاضت کش austere,asceticریاضى دان mathematicianریاضیات mathematicsریاکار insincere,hypocriticalریاکارى sham,hyporisyریحان basilریخت shape,feature,formریخت شناسى morphologyریخت وپاش splurgeریختگى moltenریختن shed,strew,dust,disgorge,found,lave,infusion,infuse,pourریختن (باصداى ترشح ) splashریختن بطوراسم صدر) castریختن شراب (ازتنگ وغیره ) decantریخته moltenریخته گرى foundریخته وپاشیده litterریدن relieveریز tiny,snippet,small,shred,atomic,pony,minute,minuscule,weeny,wee,fineریز(tiny) teenyریزاندام midgetریزباریدن drizzleریزبافتن compactریزبین microscopeریزجاندار microorganismریزریزشدن crashریزریزکردن mince,comminute,chopریزش spray,slump,slide,downfall,diffusion,gush,outflow,catarrh,income,infusion,influxریزش (n.) insetریزش بلاانقطاع ومسلسل pourریزش خاک کوه کنارجاده landslideریزش درونى inflowریزش زمین landfallریزش کردن staveریزش نم نم sprinkleریزش یاپاشیدن (لجن یاکثافت وغیره ) splotchریزشگاه outfallریزکردن fragmentریزنده diffusiveریزه teeny,shiver,particle,bit,mince,midget,chipریزه اندام petite,punyریزه ریزه کردن hashریزه کارى elegance,intricacyریسک venture,riskریسک دار riskyریسمان string,thread,line,cord,warp,chord,ropeریسمان چندلا twineریسنده spinnerریسیدن spinریش whisker,beard,barb,ulcerous,ulcer,soreریش بزى tuft,goateeریش تازه جوان fuzzریش تراشى shaveریش دارکردن beardریش ریش (n.vt.vi.&adj.) stringریش ریش شدن fuzzریش ریش کردن unbraidریش زبر stubbleریش سفید deanریش سفیدقوم patriarchریش شدن ulcerateریش کردن ulcerریشخند scoff,sarcasm,jeer,ridiculeریشخند(=cajolement) cajoleryریشخندکردن blarney,bamboozle,lout,wheedle,coax,cajoleریشناک soreریشه theme,tassel,stub,stem,germ,pedigreeریشه اى thematic,comate,rootyریشه پارچه tuftریشه پیچک tendrilریشه جوئى etymologyریشه حساس tentacleریشه خردل horseradishریشه دار stubby,rootyریشه دارکردن rootریشه کرده inveterateریشه کن کردن root,uprootریشه کن کردن (rootup) rootoutریشه کن نشدنى ineradicableریشه کننده روى چوب (گ .ش .) xylophilousریشه لغت قطع کردن stemریشه مانند rhizomorphousریشه مانند(گ .ش .) rhizoidریشه ناخن hangnailریشه نکردن abortریشه نما rhizoidریشه(دندان ) stumpریشه(گ .ش .) rootریشو beardedریشى ulcerationریعان جوانى heydayریعان شباب mayریکشا jinriki(isha)ریگ grit,gravel,pebble,sandریگ بازى dibریگ دار grittyریگ روان quicksandریگ مانند grittyریگروان duneریل خطاهن railریل واحدمخصوص حرکت ترن یک چرخه monorailریم الود pussyریم اوردن suppurateریمل مژه وابرو mascaraریه lungریواس rhubarbریون rayonریوندچینى(گ .ش .) rhubarbریوى pulmonaryزئولیت (مع .) zeoliteزائد extra,waste,redundancy,further,surplus,superfluousزائدالوصف unutterableزائده uncusزائده ء اپاندیس appendixزائده بندبندى palpusزائده پره دار wingزائده حبابى wingزائده قلابى uncinusزائده کوچک appendixزائر pilgrimزائربیت المقدس templarزائیدن calve,breed,bear,litter,produce,teemزائیده افکار brainchildزائیده شده bornزاب descriptionزاج vitriolic,alumزاج سفید alumزاد son,birthزادبوم birthplaceزادروز birthdayزادگان posterityزادگاه provenance,birthplaceزادن generate,procreate,birthزاده fry,neeزاده اروپائى وزنگى mulattoزادوولد offspringزادوولدکردن muliplyزار deplorable,lamentable,vexationزارزارگریه کردن whimperزارع sharecropper,tiller,planterزارع بى زمین وفقیر serfزارع سهم گیر sharecropperزارى whimper,moan,plaintزارى کردن moanزارى کردن (باoverیاfor) bewailزاریدن lamentزاغ alumزاغ کبود(ج .ش .) jaybird,jayزاغچه(ج .ش .) jackdawزاغى jackdawزال albinoزالو leech,bloodsuckerزالوانداختن leechزاموسقه puttyزاموسقه زدن puttyزامیه(گ .ش .) zamiaزان beechزانو kneeزانوئى siphon,joint,bend,kneeزانوئى مستراح وغیره تله trapزانوخم کردن genuflectزانودارکردن kneeزانوزدن kneelزانویه bendزانى بامحارم incestuousزاهد pious,votary,ascetic,devoteeزاهدانه asceticزاهدگوشه نشین hermitزاوش رئیس خدایان یونانى zeusزاویه canton,angle,in,hermitageزاویه اى angularزاویه تند(حاده )یاباز(منفرجه) obliqueangleزاویه دار embowedزاویه سنج protractorزاویه قائمه rightangleزاویه مکمل supplementزاویه یاقوس داراى06 درجه sextantزاویه09 تا081درجه obtuseزایا zoogenic(nous)زایاد generatorزایچه horoscopeزایش get,birthزایشگاه maternityزایشى natalزایمان throe,parturition,litter,childbirthزایمان ازراه پاره کردن شکم مادر cesareanزایمان بچه مرده (stillborn) stillbirth(born)زایمانى bostetricزاینده zoogenic(nous),generatorزباله dump,rubbish,ordure,garbageزبان tongue,languageزبان اردو urduزبان اسلاوى slavicزبان الگوریتمى algorithmiclanguageزبان الگول algolزبان الگول 06 algol60زبان الگول 86 algol68زبان الگول دبلیو algolwزبان انگلیسى britishزبان باز sophistزبان بازى sophistryزبان بازى کردن equivocate,prevaricate,quibbleزبان بومى vernacularزبان بومى اسکاتلندى gaelicزبان بیرون lollزبان بین المللى esperantoزبان پارسى دوره ساسانیان parsiزبان پرتقالى portugueseزبان تائى laotian,laoزبان تاتارى tartarزبان تازى arabicزبان تمیل tamilزبان جبرى algebraiclanguageزبان چرب ونرم blarneyزبان چکوسلواکى czechزبان چینى chineseزبان دار glibزبان دان linguistزبان دراز random,abusiveزبان درقفا columbineزبان دزدهاوکولى ها cantزبان رسمى تایلند thaiزبان روسى russianزبان رومانى roumanian,romanianزبان رومى romanicزبان زدن lickزبان سامى semiticزبان صنفى ومخصوص طبقه خاص lingoزبان عامیانه vulgateزبان عبرى hebrewزبان عربى arabicزبان قدیم توتنى teutonicزبان قدیمى مردم ایونى یونان ionicزبان کنترل کار jobcontrollanguageزبان کوچک (تش .) uvulaزبان لاتین latinزبان مادرى vernacularزبان مبهم ambiguouslanguageزبان محلى dialectزبان محلى مردم اسکاتلند scottishgaelicزبان مردم کره koreanزبان هلندى dutchزبان ویژه idiom,lingo,cantزبان ویژه ء دزدان argotزبانشناس linguistزبانه tongue,prong,fingerزبانه اتش flameزبانه دار tangyزبانه دارکردن tangزبانه زنگ clapperزبانه کشیدن low,lick,flameزبانه(درچاقووچفت ولولاوغیره ) tangزبانى oral,verbalزبده abstract,cream,extract,elite,compendiumزبر stubby,stark,shaggy,scaly,ragged,coarse,russeting,russet,rough,pricklyزبرپایه upperclassزبرجدهندى topazزبردست dextrous,dexterous,deft,industrious,proficient,adroit,adeptزبردستى sleight,skill,proficiency,dexterityزبرروند uptrendزبرموبودن ulotrichyزبروخشن burlyزبرین upper,upmostزبون despicable,humbleزپلین zeppelinزترسیم traceزجاجى vitreous,glassyزجر torture,tormentزجردادن torture,tormentزجردهنده tormentorزجرکشى کردن lynchزحل satrunزحمات اولیه کار(مج .) spadeworkزحمت discomfort,difficulty,labor,inconvenience,pain,torment,tug,troubleزحمت (شبیه میخ) pegزحمت بیهوده mockeryزحمت دادن trouble,botherزحمت کش durdge,hardworking,laborious,painstakingزحمت کشیدن toil,plod,muck,laborزحمت وهنرشخصى perquisiteزحمتکش sufferer,studious,toiler,workingman,grub,plodderزخم gash,wound,scotch,trauma,soreزخم (طب ) ulcerزخم (طب ودامپزشکى) lesionزخم بقدرسرسوزن prickزخم بند ligatureزخم پذیر vulnerableزخم پوست رفتگى gallزخم چاقو stabزخم دار ulcerousزخم زبان diatribe,rebuke,rap,brickbatزخم زبان زدن pique,lambaste,belabor,basteزخم زدن slash,stab,wound,gash,hackزخم شدن ulcerateزخم کردن harrowزخم گلوله gunshotزخم معده ulcerزخم ناپذیر invulnerableزخم نیش stingزخم نیشگون nipزخم وگوش وغیره swabزخم یاقرحه ulcerationزخمه(مو.) pickزخمى traumatic,ulcerousزخمى کردن scotchزخمى که بعلت خوابیدن زیادبوجوداید bedsoreزخمى نشده unscathedزداگر detergentزدایا detergentزدایش brushoffزداینده scraperزدن clout,abaction,abaction,abaction,whack,nail,koran,koran,koran,cut,imprint,haze,lodge,light,lam,inject,mallet,pop,poke,play,attain,amputate,bruise,bop,beat,snip,smite,slat,slap,shoot,shoot,stroke,strike,strike,strike,strike,strikeزدن (دارووغیره ) sprayزدن (موى وغیره ) lopزدن توپ putt,puntزدوخورد warfare,combat,medley,battle,skirmish,tiltزدوخوردکردن skirmish,pickeerزدودن efface,remove,clean,obliterate,wipe,scrape,scour,purge,sweep,swab,shuckزدودنى removableزر goldزرادخانه arsenal,armoryزراعت کردن tillزراعت کردن (در) cultivateزرافه giraffeزراندود giltزراندودکردن gildزربفت brocadeزرپرست mammoniteزرپرستى mammonismزرپور roanزرتشت zoroasterزرتشتى parsi,zoroastrianزرخرید slaveزرد wan,aquamarine,yellowزرداب bile,gallزرداب ریز biliousزردالو apricotزردپى tendonزردچوبه(گ .ش .) turmericزردرنگ (مثل مریض ) sallowزردرنگ کردن sallowزردرنگى pallorزردزخم impetigoزردزخمى impetiginousزردشت zoroasterزردشتى zoroastrianزردفام yellowishزردک carrotزردک مانند carrotزردک وحشى parsnipزردکمرنگ primroseزردن vexزردنخودى buffزرده تخم مرغ (yoke) yolkزرده تخم مرغ (yolk) yokeزردوره juncoزردى autumn,yellowزردى(طب ) jaundiceزرشکى purpleزرق hyporisyزرق فروش hypocriteزرق وبرق splendor,glamor,glamour,razzledazzle,luster,vitreousزرق وبرق دادن (شمشیر) brandishزرق وبرق دار tinsel,tawdry,showy,flamboyant,gorgeous,gaudy,loudزرگر goldsmithزرمشروب مالت purlزرنگ pawky,apt,agile,adroit,bright,dapper,clever,nimble,spry,snide,smart,slicker,shrewd,shifty,jauntyزرنگ تربودن outfoxزرنگ تربودن از outwitزرنگ کردن brightenزرنگ ودانا savvyزرنگى knack,sleight,promptitudeزرنگى بیشترى بکاربردن outsmartزرنماکردن illuminateزره armor,armature,mailزره اسب bardزره پوش ironcladزره پوش کردن armorزره پولک دار scalearmorزره دارکردن mailزره ساق پا jambeauزره کامل panoplyزرهى کردن armorزرى purl,brocadeزرین goldenزشت horrid,homely,hideous,heinous,hank,invidious,maladroit,unhandsome,ungraceful,ungainly,unfavorable,uncouth,ugly,black,bawdy,bad,backhand,awry,awkward,execrable,offensive,nefarious,gross,gashزشت (مج .) dirtyزشت رفتار immoralزشت کردن deform,disfigure,uglifyزشت وموذى hobgoblinزشتى opprobrium,odium,obscenity,inelegance,homelinessزعفران (گ .ش .) saffron,crocusزعفران زدن به saffronزعفرانى saffronزعفرانى کردن saffronزغال coal,charزغال اخته blueberry,huckleberry,dogwoodزغال چوب charcoalزغال سنگ coalزغال سنگ سوخته cokeزغال فروش charwomanزغال کردن coalزغال کش keelزغال کوک cokeزغال نیم سوز cinderزغن kiteزفاف wedlockزفافى nuptialزفت معدنى asphaltزفیرکردن exhaleزفیرکشیدن snortزق زق کردن chirpزکام snivel,sniffle,influenza,headcold,coldزکام (طب ) catarrhزکام همه جاگیر grippeزکریا(zachariah) zechariahزکیسه zooksزگیل wart,tuberزگیل پیداکردن wartزگیل دارشدن wartزل زل نگاه کردن gazeزلال lucid,limpid,crystal,clearزلزله earthquakeزلزله سنج seismographزلزله شناسى seismologyزلف hairزلف عروسان cockscombزله کردن disableزمام helm,reinزمامدار statesmanزمامدارى statesmanshipزمان date,moment,time,zeitgeistزمان بندکارها jobschedulerزمان پیش oldenزمان حاضر presentزمان حال presentزمان خوشى whoopeeزمان دستیابى accesstimeزمان رسیدن ونزول چیزى autumnزمان سوم فعل weavw wovenزمان فعل tenseزمان قطع برق outageزمان کوتاه spaceزمان گذشته yesterdayزمان گذشته فعل get gotزمان گذشته فعل light litزمان گذشته فعل take tookزمان ماضى preteritزمان ماضى فعل (hang) hungزمان ماضى فعل bid badeزمان ماضى فعل grow grewزمان ماضى فعل heave hoveزمان ماضى فعل lead ledزمان ماضى فعل leave (pastofleave) leftزمان ماضى فعل ring rangزمان ماضى فعل run ranزمان ماضى فعل tear toreزمان ماضى فعل win )برد wonزمان ماضى قدیمى فعل bid badزمان ماضى واسم فعول find foundزمان ماضى واسم مفعول فعل have hadزمان ماضى واسم مفعول فعل meet metزمان ماضى واسم مفعول فعل معین shall shouldزمان مختصر spotزمان معین patchزمانه(درجمع ) timeزمانى timeزمخت crude,crass,gross,coarse,clumsy,churlish,rugged,rude,rough,raucous,impolite,hard,blowzy,blowsy,toughزمخت کردن rough,grossزمخت وغیرجذاب ungainlyزمخت وناصاف تهیه کردن (درسنگ چینى) scabbleزمردسبز emeraldزمره order,class,categoryزمزمه murmur,croonزمزمه اب purlزمزمه کردن croon,hum,murmurزمزمه یاخش خش کردن soughزمستان winterزمستان رادربیهوشى بسربردن (ج .ش .) hibernateزمستانرابرگذارکردن winterزمستانى hibernal,winterزمین territory,terrain,soil,earth,ground,globe,acre,vale,landزمین بائررادایرکردن reclaimزمین باتلاقى slumpزمین باریکه panhandleزمین بازى playgroundزمین بازیافته(ازدریایامرداب ) inningزمین بایر wasteland,moorزمین بلند uplandزمین بیس بال diamondزمین پرازخاروخاشاک وغیرقابل عبور scrubزمین پست lowlandزمین پشت ساحل hinterlandزمین پیما surveyorزمین جاده roadwayزمین جنگلى woodlandزمین خوار speculatorزمین خوارى geophagyزمین خوردگى backfallزمین دار zemindarزمین دانشکده ومحوطه کالج campusزمین رادورزدن circumnavigateزمین راکاشتن tillزمین زیرساختمان siteزمین سراشیب slopeزمین سنجى geodesyزمین سه گوش goreزمین سوراخ کن augerزمین شخم نشده balkزمین شناس geologistزمین شناسى geologyزمین غیرمشاع severaltyزمین فوتبال gridironزمین فیزیک geophysicsزمین کندن grubزمین گیر crippleزمین گیرى palsyزمین لرزه earthquakeزمین لغزه landslideزمین مرتفع uplandزمین مزروعى arableزمین مسطح plateauزمین هاى خارج ازمحوطه ملک outlandزمین هموار savannahزمینه basis,base,background,design,context,conspectus,root,groundwork,ground,outline,sketch,theme,terrain,tendencyزمینه جیزى بودن underlieزمینه رامهیاساختن predisposeزمینه سازى platزمینه یابى surveyزمینه یاطرح راهنماى فیلم صامت scenarioزمینى earthy,earthly,agrarian,territorial,terrestrialزن woman,wife,distaffزن اجراکننده executrixزن امپراتور empressزن باتربیت gentlewomanزن باز philander,gallantزن بازى کردن gallant,philanderزن برادر sisterinlawزن برادرزن sisterinlawزن بسیارزیبا nymphزن بندوبار trollopزن بى شوهر bachelorزن پادشاه queenزن پتیاره vixenزن پدر stepmotherزن پرست uxoriousزن تارک دنیا nunزن جادوگر witchزن جوان puss,lass,dellزن چاق blowzy,blowsyزن خائن traitressزن خانه دار matron,housewifeزن خیاط couturierزن دائى auntزن دلفریب sirenزن دوزنده seamstressزن دوست بودن philanderزن رازدار confidanteزن رختشوى خانوادگى washerwomanزن روسرى پوش kerchiefزن زرخرید bondwomanزن زیبا venus,belleزن زیباى نادان (مج .) dollزن سبک وجلف kittyزن ستیزه جو shrewزن ستیزه جو(مج .) xanthippeزن سرخ پوست امریکائى squawزن سقراط (xantippe) xanthippeزن سیاه پوست negressزن شرور(مج .) vixenزن شریروبدکار jezebelزن شلخته drab,slut,trollopزن شهرى townswomanزن شوهردار matronزن صاحب پانسیون یامهمانخانه housemotherزن صاحب خانه housemotherزن صاحب ملک landladyزن صفت womanish,woman,effeminate,ladylikeزن صفتى effeminacyزن طبق زن lesbianزن عشوه گر coquetteزن عمو auntزن عیاش ومیگسار bacchanteزن غرغرو shrewزن غرولندو scoldزن غوغائى xanthippeزن غیبگو seeressزن فاسد peatزن فاضله bluestockingزن کامل ومحترمه ازطبقات پائین goodyزن لاسى coquetteزن لجاره hellcatزن ماهى mermaidزن محرم اسرار confidanteزن مهمانخانه دار landladyزن مهماندار hostessزن میزبان hostessزن نجیب gentlewomanزن نمام tabbyزن نواز gallantزن نوازى gallantryزن هرزه jade,trollop,tart,broad,bitchزن هرزه وشهوت پرست slutزن هوانورد aivatrixزن وشوهر pair,coupleزن یادخترزیبا peachزن یاشوهر spouseزن یالباس کوچک اندازه petiteزن یاور helpmeetزن یهودى jewessزنا adulteryزنائى adulterousزنازاده adulterateزناشوئى wedlock,matrimony,marriageزناکار adulterous,wencherزنان feminine,womenfolk,womankindزنان زیبا beautyزنانگى womanزنانه womanly,womanish,wifelyزناى بامحارم ونزدیکان incestزناى محصن یامحصنه adulteryزنبق flag,lilyزنبق رشتى lilyزنبق زرد sedgeزنبق ژاپونى(گ .ش .) japaneseirisزنبه barrowزنبه خاک کشى دستى handbarrowزنبور beeزنبور(بى عسل ) waspزنبوردرشت (ازجنس bombus ) bumblebeeزنبورزرداجتماعى(ج .ش .) yellowjacketزنبورسرخ(ج .ش .) hornetزنبورعسل bumblebee,beeزنبورعسل (ج .ش ) honeybeeزنبورعسل نر droneزنبورک jew'sharpزنبیل basketزنبیل (بافى) basketryزنجبیل gingerزنجبیل زدن به gingerزنجره cricketزنجره داراى سرمخروطى sharpshooterزنجره وجیرجیرک دشتى cicadaزنجیر tow,sling,manacle,link,hobble,bond,curb,catenaزنجیر(.n) chainزنجیردار slingزنجیرکردن manacleزنجیرکردن (vt.&vi) chainزنجیره continuumزنجیره سکه millingزنجیره کوچک (ج .ش .) jassidزنخدان chinزنداسفل (تش ) ulnaزندان jail,dungeon,coop,grate,gaol,calaboose,prison,presidioزندان (=jail) pokeyزندان تکى cellزندان کردن lockup,prison,canزندان مجرد sweatboxزندانى prisoner,inmate,jailbirdزندانى سیاسى politicزندانى شدن imprisonmentزندانى کردن incarcerateزندانیان (jailor) jailer(lor)زندزبرین radiusزندزیرین ulnaزندقه heterodoxyزندگى existence,life,habitancyزندگى بخشیدن animate,enlivenزندگى پس ازمرگ afterlifeزندگى تجرد virginityزندگى تعاونى symbiosisزندگى حیوانى وگیاهى هرناحیه biologyزندگى کردن habitزندگى کردن (vt.&vi.) liveزندگى کننده liverزندگى گیاهى vegetationزندگى گیاهى یک ناحیه botanyزندگى مانند lifelikeزندگى مجدد renascenceزندگینامه biographyزندگینامه نگار biographerزنده fresh,vivid,lively,alive,quickزنده (adj.) liveزنده بودن liveزنده بینى biopsyزنده دل skylarker,dashing,dapperزنده دلى verve,activityزنده زا viviparousزنده شدن revive,quicken,livenزنده شکافى(vivisectional) vivisectionزنده کردن resuscitate,resurrect,quickenزنده ماندن surviveزنده ماندنى viableزندیق heterodoxزنش beatزنکه jadeزنگ rustزنگ اخبار buzzer,ringزنگ اویختن به bellزنگ رابصدادراوردن tongزنگ زدگى corrosion,stainزنگ زدن smut,stain,oxidize,rust,ringer,ringزنگ زدن (فلزات ) corrodeزنگ زده rusty,rottenزنگ زنگوله bellزنگ گیاهى mildewزنگار rust,blight,leggingزنگهاى موسیقى carillonزنگوله urceolateزنگى negroزنندگى pungency,poignancyزننده repulsive,repugnant,repellent,nippy,nasty,knocker,glassy,gaunt,garish,acrimonious,acrid,beater,lurid,hideous,harsh,loathsome,vile,poignant,pitapat,striker,squalid,sharp,tart,pungentزننده ساختن gauntزنهار quarterزنهاردادن quarter,bewareزنى womanhoodزنى که درنمایش هاى خنده اوربازى کند comedienneزنى که دوشوهردارد bigamistزنى که قهرمان داستان باشد heroineزنیت womanhoodزه cord,chord,catgut,gutزه (n.vt.&vi.) stringزه (هن .) hypotenuseزه اب canalزه انداختن به stringزه دارکردن stringزه کشى canalizationزه گیر tailpieceزهاب springletزهارى pubicزهدان matrix,wombزهدان (تش .) uterusزهدانچه(تش .) utriculusزهدانى uterineزهر poison,venomزهر(درترکیب ) baneزهراب urineزهرابه toxinزهراگین toxicزهرالربیع primroseزهرالود baneful,poisonزهرالودکردن employmentزهرباد tonsillitisزهرخنده sarcasmزهرخنده دار sarcasticزهردار venomous,poisonousزهرشناس toxicologistزهرشناسى toxicologyزهرگین virulentزهرگینى virulenceزهرلود venomousزهرماروعقرب وغیره venomزهره gall,bileزهروى venerealزهرى toxicزهکش drainpipe,drain,gullyزهکش فاضل اب drainزهکشى sewerage,drainageزهکشى کردن drainزهواردررفته ricketyزهوارگذاشتن rimزهى stringزوائد excrementزوائدگیاهان trashزوار pilgrimزوال chute,fall,decline,decay,decadence,consumption,downfall,lapseزوال (مج .) ebbزوبین javelin,dartزوبین مخصوص صیدنهنگ harpoonزوج spouse,twin,even,couple,pairزوج بودن parityزوجه spouse,wife,wedlock,ladyزوجه اى uxorialزوجى duad,maritalزود soon,earlyزوداینده upcomingزودباور credulous,untutoredزودبکاربردن strainزودتر juniorزودترروئیدن از outgrowزودخشم irascibleزودخوردن swillزودراضى شو pliantزودرس unripe,hasty,precociousزودرنج touchy,testy,techy,miff,petulant,peevish,querulous,umbrageousزودرنجى irritabilityزودزود freuqentlyزودشکن brittleزودغضب irascibleزودفهم exotericزودکشیدن yankee,yank,jerkزودگذر perishable,memnetary,light,glint,glancing,frail,fleet,ephemeral,shadowy,transitory,transient,temporaryزودگذشتن flashزودگریه کن crybabyزودیاک (نج .) zodiacal,zodiacزور hustle,vivacity,vis,violence,vim,vigor,might,power,energy,dint,stunt,strength,strain,thrust,push,zip,zing,tuckزورازمائى matchزوراوردن straiten,squeeze,wrestزوربکاربردن powerزورخانه gymnasiumزوردرنج irritableزوردهنده pusherزورزدن strainزورگو unreasonable,incubusزورمند vigorous,mightyزوزه yowl,yaup,yawp,yapزوزه کش ululant,howlerزوزه کشى ululationزوزه کشیدن yowl,yip,yap,whimper,howlزوزه کشیدن (سگ ) bayزوزه کشیدن (مانندسگ یاگرگ ) ululateزوم zoomزیاچه microbeزیاد too,thick,superabundant,copious,extortionary,far,wide,great,generous,rife,liberal,late,intense,immoderate,high,heavy,populous,very,vast,much,many,manifoldزیاداهمیت دادن به overrateزیادبارکردن surcharge,overload,overlayزیادبالابردن skyزیادبراوردکردن overrate,overestimateزیادپرکردن overstockزیادپرکردن (تفنگ ) گرانبارکردن overloadزیادتپاندن gorgeزیادتر moreزیادترین mostزیادتى surplus,excess,residueزیادحساب کردن overchargeزیادخسته کردن taskزیادخمیده hellbentزیاددقیق queasyزیادذخیره کردن overstockزیادساده کردن oversimplifyزیادستاندن surcharge,extortزیادشدن mount,increase,augment,grow,gain,wax,proliferateزیادشیفته کردن entranceزیادکاوش کردن ransackزیادکردن propagate,augment,add,increase,heighten,enhance,raiseزیادکشیدن strainزیادگرم torridزیادگرم کردن overheatزیادماندن overstayزیادنوردادن (به عکس وغیره ) overexposeزیادنوشیدن quaffزیاده supernumeraryزیاده جو avariciousزیاده جوئى avariceزیاده چرب یاشیرین (درموردخوراک ) richزیاده خسته کردن overwearyزیاده رو intemperate,indulgentزیاده روى surfeit,extravagance,ultraism,intemperance,indulgenceزیاده روى کردن indulgeزیاده ستان extortionaryزیادى wealthزیادى خون glutزیارت pilgrimageزیارت اعتاب مقدسه pilgrimageزیارت رفتن pilgrimageزیارت کردن visitزیارتگاه shrineزیان detriment,damage,evil,drawback,disservice,disadvantage,washout,loss,ill,hurt,harm,scatheزیان اور pernicious,malignant,ill,bad,nocuous,evil,deleteriousزیان اورومایه رسوایى derogatoryزیان بخش obnoxiousزیان حاصله دراثرعدم اجراى عقدى lesionزیان دیده lostزیان رسان (prejudicious) prejudicialزیان رساندن impair,marزیان زدن damageزیان کردن loseزیب دار zipperزیب لباس (که بجاى دکمه بکارمیرود) zipperزیبا chic,dinky,cute,picturesque,handsome,beautiful,beauteous,stylish,spiffy,pulchritudinous,scrumptious,yummyزیبا(د.گ -.امر.)عالى swellزیبائى beauty,grace,glee,pulchritude,sheen,seemingزیباکردن embellish,groom,adorn,beautifyزیبایى eleganceزیبنده seemly,becomingزیبنده بودن becomeزیبنده صلاحیت دارکردن fitزیپ zipزیپ دارکردن zipزیپ لباس رابازکردن unzipزیپ لباس راکشیدن zipزیتون oliveزیج horoscopeزیر sub,sole,acute,bottom,beneath,under,netherزیرا becauseزیراب drain,underwaterزیراب رفتن duckزیراب زدن drainزیراب زنى drainageزیراب کردن submerge,immerseزیرابزى underwaterزیرابى underseaزیراکه for,becauseزیربار(چیزى)رفتن admitزیربارکشیدن chargeزیربارنرو intolerantزیربرى supportزیربشقابى matزیربشکه اى gantryزیربغل armpitزیربغل راه رفتن crutchزیربنا infrastructureزیربوته underwoodزیرپالگدکردن padزیرپالگدماک ل کردن trampleزیرپوستى hypodermicزیرپوش underwear,underpants,undergarment,underclothing,underclothesزیرپوش زنانه petticoat,lingerieزیرپوش سازى کردن calkزیرپوش کشباف vestزیرپوش کودکان undiesزیرپوش مردانه singletزیرپیراهن کشباف jerseyزیرپیراهنى underwaist,undershirtزیرپیراهنى زنانه petticoatزیرپیراهنى(underclothes) underclothingزیرپیراهنى(underclothing) underclothesزیرترین undermostزیرترین صداى مردانه(مو.) contraltoزیرتنه underbodyزیرجامه gaskin,underwear,undergarmentزیرجامه(زنانه) undiesزیرجلکى stealthyزیرجلى clandestine,underhand,undercover,surreptitiousزیرچانه نگهداشتن (ویولون ) chinزیرچشمى نگاه کردن peekزیرچیزى خطکشیدن underlineزیرخاک subsoilزیرخاک پوشاندن interزیردامنى underskirtزیردریا underseaزیردریائى submarine,uboatزیردریاحرکت کردن submarineزیردست نواز graciousزیردست یامطیع کردن subordinateزیرذربین بزرگ کردن magnifyزیرراه subwayزیررست undergrowthزیرزاورى subservienceزیرزمین cellar,basement,undergroundزیرزمین لانه کردن burrowزیرزمینى suberraneanزیرسازى cushion,infrastructureزیرسازى راه roadbedزیرسقف indoorزیرسهوکردن slipزیرسیگارى ashtrayزیرسیل پوشاندن inundateزیرش زدن balkزیرشلوارى drawer,pants,underpants,underdrawersزیرطاق (soffite) soffitزیرفشارقراردادن impactزیرقول زدن welshزیرک sagacious,subtle,smart,shrewd,sharp,astute,alert,agile,adroit,acute,brilliant,uncanny,perspicacious,cunning,clever,canny,cagey,keen,gashزیرکى cogency,cunning,intelligence,perspicacity,brilliance,agility,subtlety,sagacityزیرگلدانى saucer,matزیرگلو jugulumزیرگلوئى jugularزیرگونه subspeciesزیرگیاه undergrowthزیرلایه substratum,undercoatزیرلب سخن گفتن mumbleزیرلباس undiesزیرموج undercurrentزیرنویس subscriptزیرنویس (درفیلم سینما) stbtitleزیره سیاه carawayزیروبم undulationزیروبم کردن shade,modulateزیروبمى صدا intonation,pitchزیرورو upanddownزیروروکردن rummageزیرین beneath,underside,underneath,underزیرین بخش underpartزیرین جهان underworldزیرین خط underscoreزیرین راه underpassزیست existence,workزیست پذیر viableزیست پذیرى viabilityزیست شناس biologistزیست شناسى biologyزیست شیمى biochemistryزیست کردن subsistزیست کش biocidزیست کننده در inhabitantزیست کننده دراب شور saltwaterزیست گاه settlementزیستن exist,be,live,shackزیستنامه biographyزیستنامه اى biographic,biographicalزیگ زاگ crinkleزیگورات zigguratزیلو carpetزیلوفون (مو.) xylophoneزین saddleزین زنانه sidesaddleزین سپس henceforthزین کردن saddleزین یکورى sidesaddleزینت بخشیدن graceزینت دادن trim,adorn,embellishزینت دار decorousزینت دهنده trimmer,deckerزینت کردن decorateزینه degreeزیور trangam,jollity,jewelزیوراضافى posticheزیوه zooidژئوفیزیک geophysicsژابیژ sparkژاپن japanژاپنى nipponese,japaneseژاپنى شدن japanizationژاپونى japaneseژاد jadeژاکت پشمى woolyژاکت مخصوص ورزش blazerژالاپ jalapژامبون hamژانویه januaryژاو pureژتن chipژتون chipژرف profound,unfathomable,abysmal,deepژرف اندیشیدن (باover) mullژرف پیما plummetژرف یابى کردن plumbژرفا depthژرفاسنج soundingline,sounderژرفاسنجى کردن soundژرمنى germanicژژونوم jejunumژست گرفتن poseژل سیلیکا silicagelژلاتینى gelatinژله مانندکردن jellifyژله(نام تجارتى) jelloژن geneژنده shabby,raggedژنده پوش ragamuffin,tatterژنده پوش (=duddie) duddyژنراتور generatorژنرال generalژنى geniusژوپیتر(افسانه یونان ) joveژورى juryژوک (مخفف اسم John ) jockژوکر jokerژولت julietژولیدگى plica,squalorژولیدگى مو tousleژولیده draggy,disheveled,ragamuffin,unkempt,uncouth,slovenlyژولیده کردن ruffleژیان fierce,rapaciousژیروسکوپ gyroscopeژیگولو macaroni,cockscombسئوال inquiryسئوال بطریق استنطاق crossquestionسائیدگى attrition,abrasion,gall,chafe,erosionسائیدن pulverize,scuff,fray,chafe,rub,grit,grind,grate,gnaw,gall,levigate,bruiseسائیده شدن rubساباط sunshade,awning,penthouseسابق olden,former,predecessor,antecedentسابق الذکر aboveسابق براین hithertoسابقا sometime,erstwhile,onetime,once,heretoforeسابقه background,antecedent,acquaintance,prehistory,precedence,intellect,history,record,scape,shaftسابقه بد infamyسابقه پر scapeسابقه داشتن precedencyسابقى old,previousساتور hatchetساتین sateenساچمه shotساچمه درشت buckshotساچمه یاخرج تفنگ pelletساحر sorcerous,conjurer,necromancer,hexساحره hellcat,hag,witchساحل shore,coast,beach,bank,littoralساحل دریا seashore,seacoastساحل شنى sandbankساخت manufacture,make,production,confection,workmanship,composition,structureساخت وپاخت collusion,graftساختار structureساختگى apocryphal,quack,bogus,imitation,phony,made,false,whopper,shamساختگى وبى مغز nambyساختمان structure,stance,skeleton,mechanism,make,anatomy,construction,frameساختمان بدن physiqueساختمان بزرگ مانندکلیسا edificeساختمان بسبک مخصوص چین وژاپون pagodaساختمان بلند steepleساختمان خوابگاه bunkhouseساختمان دندانها dentitionساختمان دورافتاده ازساختمان اصلى outbuildingساختمان سنگى stoneworkساختمان غشائى zonationساختمان فوقانى upstairsساختمان گنبددار rotundaساختمان لیفى ورشته اى filumساختمان مدور(rotonda) rotundaساختمانى structural,physiological,constitutiveساختن weave,form,compose,establish,build,upbuild,invent,move,model,mint,manufacture,make,prepareساختن یارده بندى کردن برحسب اندازه sizeساخته wroughtساخته شده madeساخته شده ازپوست تمساح alligatorساخته شده ازترکه wickerworkساخته شده ازچوب بلوط oakenساخته شده ازروى عجله haywireساخته شده ازلوله tubularساخته شده ازنى reed,bambooساخته شده ازیاقوت کبود sapphirineساخته شده بشکل مجسمه sculpturesqueساخته شده درکارگاه وسیع broadloomساخلو garrisonسادس sixthسادگى unreserve,naivete,spartanism,simplicityسادگى زیاده ازحد austerityساده slick,simple,explicit,downright,positive,plain,inexpensive,idiot,homespun,untutored,unmeaning,unceremonious,unassuming,unaffected,unaadorned,bare,baldساده (مج .) clodhopperساده دل simple,sheepishساده دلى simplicityساده کردن simplify,simpleساده لوح mug,credulous,dupe,oaf,nincompoop,sawney,sot,simpletonساده لوح واحمق gooseساده نشدنى irreducibleساده وبى الایش childlikeساده وگول خور pigeonساده وموثرکردن streamlineسادیست (sadist) sadisticسادیست (sadistic) sadistسار camelسار(ج .ش .) starlingساربان cameleerسارطوقى whistlerسارق thief,robberسارق مسلح banditسارق منازل burglarساروج شنى concreteساروج کردن mortar,concreteسارى profuseسازتنهازدن (همراه باوازیارقص ) vampسازد bondسازدهنى harmonicaساززدن playساززن musicianسازش collusion,agreementسازش پذیرى compatibilityسازش کردن assimilate,agree,comportسازگار salubrious,compatibleسازگارکردن adjustسازگارى consistency,rapport,compatibility,amenity,adjustment,accordسازمان structure,infrastructure,organizationسازمان بدن physiqueسازمان دادن organizeسازمان دهنده catalystسازمان ضدجاسوسى counterintelligenceسازمانهاى ادارى ومدیریه کشور superstructureسازمندکردن arrange,equipسازنده composer,constituent,makerسازوار adaptableسازوارپذیر adaptiveسازوارکردن adaptسازواواز concertسازوبرگ outfit,ordnance,equipmentسازوبرگ اماده کردن outfitسازوبرگ دادن (نظ .) equipسازوبرگ فروش outfitterسازونواز gleeسازیاموسیقى زنگى chimeساس bugساس که ازخون انسان تغذیه میکند bedbugساسات (ماشین ) chokeساسافراس (گ .ش .) sassafrasساطع diffusive,radiantساطع شدن scintillateساطع کردن streamساطور masher,whittle,cleaver,chopperساعات درس مدرسه schooltimeساعات کارادارى workdayساعات کارهفته workweekساعت timer,timepiece,ticker,hour,watchساعت (دیوارى) clockساعت (مخفف oftheclock ) o'clockساعت به ساعت hourlyساعت جیبى ومچى watchساعت ریگى hourglassساعت زنگى striker,repeater,alarmساعت ساز watchmakerساعت شنى hourglassساعت یازمان گرینویچ greenwichtimeساعتى timeساعى painstaking,assiduous,active,laborious,industrious,diligent,sedulous,studiousساغر goblet,cupساق stalkساق (ج .ش .) peduncleساق پا shin,shank,legساق پاى مرغ tarsusساق پوش legging,jambeauساق تیز(گ .ش .) sawgrassساق جوراب shankساقدوش groomsmanساقدوش داماد bestman,groomsmanساقدوش عروس bridesmaidساقه stem,stalk,shank,legساقه اصلى(pedicel)(گ .ش .) peduncleساقه باریک spireساقه توخالى پر quillساقه توخالى گیاه pipeساقه دارکردن stemساقه گل peduncleساقه وریشه خشک شده گل ادریس hydrangeaساقى drawer,bungساک bagساکت silent,shush,serene,still,calm,whist,imperturbable,hush,acquiescentساکت باش whishساکت بودن mumساکت شدن stanch,lullساکت کردن conciliate,calm,whist,quiet,appease,silence,shush,stillساکت کننده silencerساکسوفون (مو.) saxophoneساکن lodger,inmate,inhabitant,inert,habitant,quiet,quiescent,occupier,occupant,resting,calm,denizen,stationary,staticساکن اولیه aborigineساکن بودن dwellساکن جنگل sylvanساکن حومه suburbaniteساکن شدن populate,people,abide,steady,stanchساکن شدن (در) inhabitساکن شدن در colonizeساکن شرق easternساکن شمال northernساکن کردن settle,denizenساکن موقتى sojournerساکنین قصبه یاشهرستان townshipساکنین هندوچین indochineseسال yearسال بسال yearlyسال کبیسه leapyearسال گذشته yesteryearسال نجومى yearسال ویژه jubileeسالاد saladسالادکلم coleslaw,slawسالار head,chieftain,chiefسالخوردگى senilityسالخورده elderly,old,hoary,senileسالخورده وفرتوت decrepitسالدارترین eldestسالک peripatetic,gradientسالگرد jubileeسالم whole,well,lucid,intact,healthy,hale,valid,sound,sane,salubrious,safeسالم وباروح pertسالم وبى خطر wholesomeسالم ومغذى salutaryسالن amphitheater,coliseum,galleryسالن استراحت loungeسالن رقص ballroomسالن زیبائى saloon,salonسالن غذاخورى سربازخانه messhallسالن کلیسایاسایرسالنهاى بزرگ naveسالن نمایشگاه showroomسالنامه annals,almanac,calendar,yearbookسالنما calendarسالوس hypocrite,hyporisyسالى دوبار biannualسالیانه yearly,annualسامان order,reposeسامره فلسطین samaritanسامرى samaritanسامعه hearing,auditionسامى semiticسان paradeسان دیدن reviewسانتى متر centimeterسانتیگراد centigradeسانحه accidentساندویچ taco,sandwichساندویچ درست کردن sandwichساندویچ گوشت گاوسرخ کرده hamburgerسانسکریت (sanscrit) sanskritسانسکریتى sanskritسانسور censorshipسانسورعقاید censorshipسایا abrasiveسایبان sunshade,canopy,marquee,hovel,parasol,umbrella,bowerسایبان کرباسى awningسایبان گذاشتن canopyسایبان یااسمانه بالاى تخت پادشاه daisسایبان یاچادرجلومغازه stanchionسایرین restسایز sizeسایس بنرمى scumbleسایش abrasion,erosion,grind,friction,scrubساینده grating,abrasiveسایه sunshade,shadow,shade,shade,umbrage,umbra,umber,auspicesسایه ء رنگ tintسایه افکن shady,shadowyسایه افکن شدن cloudسایه افکندن shadeسایه افکندن ابر overcastسایه افکندن بر shadow,adumbrate,overshadowسایه انداختن overcast,umberسایه بان shadeسایه دار umbrageous,shady,shadowyسایه دار(sombre) somberسایه دارکردن shadeسایه رنگ tingeسایه شاخ وبرگ umbrageسایه مانند shadowyسبات lethargyسبب reason,causer,cause,account,motiveسبب بیزارى شدن loatheسبب تاخیر hindranceسبب خسارت شدن scatheسبب شدن causeسبب عمده mainspringسبب فراموشى شدن unteachسبب مباهات prideسبب نجات salvationسبب واثرشناسى etiologyسبب وجودشدن begetسببى causalسبد basket,kistسبد(بافى) basketryسبدترکه اى hurdleسبدزباله وخاکروبه wastebasketسبدسازى grillwork,wickerworkسبدکاغذباطله wastebasketسبدماهى گیرى creelسبدنان breadbasketسبز greenسبزرنگ verdantسبززمردى emeraldسبزشدن sprout,grow,green,germinateسبزشده grownسبزکردن greenسبزمایل به سفید mignonetteسبزه greenery,green,grass,brunette,vegetableسبزه تند swarthyسبزه میان جنگل gladeسبزى legume,vegetable,greeneryسبزى هاى فاسدجنگل duffسبزیجات greenسبزینه chlorophylسبطى tribalسبع atrocious,brute,murderous,voracious,fierce,ferocious,wroth,savage,truculentسبعیت truculence,brutality,atrocityسبقت antedateسبقت جستن transcend,outguessسبقت جوئى competitionسبقت گرفتن best,grabسبقت گرفتن (درمسابقه) outpointسبقت گرفتن از passسبقت گرفتن بر overtake,outmaneuver,outdistanceسبک soft,style,structure,thin,levity,levigate,volatile,portable,phraseology,mode,buoyant,gossamer,orderسبک (sabk) wayسبک بافت fabricسبک بخصوص نویسنده mannerismسبک پریدن glideسبک دار stylistسبک رفتن trip,scudسبک روح elasticسبک روحى verveسبک سرى levityسبک شمارى سهل گیرى underestimationسبک شناسى stylisticsسبک شونده remittentسبک عبارت پردازى locutionسبک کردن ease,attenuate,alleviate,alight,mitigate,lightenسبک متداول styleسبک مجسمه statuesqueسبک معمارى ordonnanceسبک مغز silly,imbecile,idiot,harebrainedسبک مغزى idiocyسبک نگارش styleسبک نگارش مبهم obscurantismسبک هنرى خیالى idealismسبک وار stylizeسبک وزن lightweight,lightسبک وزن (کمتراز741پوند) welterweightسبکبار carefreeسبکبارکردن unburden,loose,lightenسبکدستى dexterityسبکروح buoyant,bouncyسبکى stylist,buoyancyسبو crock,jarسبوس slough,shuck,husk,bran,chaffسبوس گیرى کردن shellسبوسه scruffسبیل palpus,mustacheسبیل (mustachio) moustacheسپاس thankسپاسگزار thankfulسپاسگزارى gratuity,gratitude,thanksgiving,thankسپاسگزارى کردن thankسپاه army,host,corpsسپاه رومى legionسپاهى soldier,trouper,trooper,corpsmanسپتامبر septemberسپر parapet,buffer,aegis,fence,shieldسپرارم دار escutcheonسپردن surrender,award,reposit,commit,depute,consign,confide,entrustسپرده guaranteeسپرده (n.) depositسپردیس thyroidسپرز lienسپرمانند thyroidسپرى ازمدافتادن lapseسپرى شدن expire,elapse,passage,passسپرى شده upسپرى کردن survive,whileسپرى که داراى نشان نجابت خانواده است escutcheonسپس therefore,thenceforth,then,afterwards,nextسپنج transitory,temporaryسپنجى temporaryسپهر heavenسپوختن pierceسپور sweeper,scavenger,dustmanسپورى کردن scavenger,scavengeسپیداچ cuttlefishسپیدار poplarسپیدلوح tabularasaسپیده دم cockcrow,daybreak,dawn,aurora,streakستادارتش staffستارک asteroidستارگى stardomستاره aster,shiner,starستاره ء اول alphaستاره ء بدبختى disasterستاره ء تابع ستاره ء دیگرى acolyteستاره اورانوس (نج .) uranusستاره اول دوپیکر casterستاره اى starry,planetary,astral,asteroidستاره اى که نوران زیادوکم میشود novaستاره بخت planetستاره جدى goatستاره دریائى jellyfishستاره دریائى(asteriasvulgaris) starfishستاره دنباله دار cometستاره دیدگاه planetariumستاره راهنما lodestarستاره زهره venusستاره سیار planetستاره شدن سینماوغیره stardomستاره شناس astronomer,astrologerستاره شناسى uranology,astronomy,astrologyستاره قطبى northstarستاره قطبى(loadstar)(نج .) lodestarستاره قطبى(northstar)(نج .) polestarستاره کوچک starletستاره کوره starletستاره مانند asteroidستاره مریخ(نج .) marsستاره مساعد receptorستاره مشترى joveستاره نمایش وسینماشدن (درتاتر) starستاره وار stellarستاره یاقهرمان تیم هاى بازى aceستاک stemستاندن takeستایش eulogy,worship,laud,praise,veneration,panegyric,adoration,tributeستایش اغراق امیز apotheosisستایش امیز(panegyrical) panegyricستایش کردن commend,kudos,glorify,eulogize,laudستایش نشده unsungستایش واحترام کردن venerateستایش واستقبال ovationستایشگر ilolater,praiserستایشگرى eulogyستبر sturdy,stout,stalwart,thick,burly,big,robust,grossستبرکردن thickenستردن efface,obliterate,scrubسترک boisterous,bigسترگ large,hugeسترون sterile,barrenسترون ساختن میکروب طبق روش پاستور pasteurizeسترون کردن sterilizeسترونى sterilityستم oppression,cruelty,injustice,tyrannyستم پیشه oppressiveستم کردن tyrannizeستم کردن بر oppressستمکار unmercifully,unmerciful,cruelستمگر tyrant,tyrannous,oppressor,dispiteous,despot,cruel,atrocious,unjustستمگرانه tyrannous,tyrannicalستمگرى ravage,tyrannyسته ویژه resistivityستوان (درارتش هند) jemadarستوان (نظ .) lieutenantستودن extol,eulogize,glorify,commend,applaud,allow,adore,praiseستودنى laudable,praiseworthy,admirable,commendableستوده exemplary,honorable,laudableستور quadrupedستوسه sneezeستون column,pillar,pile,pier,jamb,staple,shaftستون بدهکار debtorستون بستان >=< creditستون بستانکار creditorستون بندى colonnadeستون پل pileستون پله echelonستون راروى پایه قراردادن trestleستون روده colonستون ساختن pillarستون فقرات spine,backboneستون لنگرگاه pileستون نور streamerستون هرمى شکل سنگى obeliskستون وار perpendicularستونى perpendicularستیز toil,struggle,battle,warfare,combatستیزجو querulousستیزگر contentious,warlike,militant,quarrelsomeستیزه strife,squabble,quarrel,melee,dispute,disputation,controversy,contention,conflictستیزه جو currish,contestant,contentious,intractable,quarrelsome,scrappy,pugilist,striverستیزه جوئى pugnacityستیزه کردن quarrel,bicker,militate,contest,contend,squabbleستیزه گر pugnacious,pugilistستیغ crestسجاف list,lapسجاف کردن steek,borderسجع rime,rhythmسجع وقافیه meterسجودکردن genuflectسحر spell,incantation,magic,charm,wizardryسحرامیز magical,magic,sorcerousسحرخیز riserسحرکردن enchant,witchسحروجادوکردن bedevil,hexسخاوت generosity,bountyسخاوتمندانه handsome,freeسخاوتمندى benevolenceسخت troublesome,adjacent,adjacent,adjacent,adjacent,strong,stringent,stratify,stratify,stratify,steely,sore,severe,serious,difficult,demanding,crusty,exquisite,eburnated,dour,dogged,grim,grave,chronic,rugged,rocky,rigorous,rigid,سخت بازپرسى کردن از(مج .) heckleسخت ترین مرحله tickسخت دل obdurateسخت دلى obduracyسخت زدن trounce,belaborسخت زدن (مثل مشت زن ) wallopسخت شدن hardenسخت شدن یاپینه کردن پوست callosityسخت شلاق زدن (مج .) hideسخت عصبانى شدن outrageسخت کارکردن slave,grindسخت کردن intensify,harden,ossifyسخت کشیدن dragسخت کوش diligentسخت کوشیدن hammerسخت گیر strict,stickler,stern,squeamish,severe,difficult,unrelenting,astringent,priggish,intransigent,hardسخت گیردرقضاوت uncharitableسخت گیرى tax,severity,strictureسخت گیرى درسیاست intransigeanceسخت گیرى وانضباطخشک martinetسخت ناسازگار uncompromisingسخت وسفت کردن annealسخت ومحکم sternسختگیر taskmaster,stringentسختگیرى rigor,stringencyسختى tenacity,solidity,severity,stress,implacability,hardship,inflexibility,privation,violence,buckram,austerity,accolade,duress,duration,difficulty,granite,rigidity,resistanceسختى وگرفتگى دردناک ماهیچه charleyhorseسختى(intension) intensityسختى(rigour) rigorسخریه satire,ironyسخمه rapierسخمه زنى rapierسخن speech,pronunciation,yap,utterance,locution,lip,word,redundancyسخن (n.vt.vi.) sawسخن (کسى را)انکارکردن contradictسخن اخر(گ ) envoyسخن ارا eloquentسخن اغراق امیزگفتن boastسخن بزرگ یاقلنبه bombastسخن بى معنى jargon,twaddleسخن بیهوده babbleسخن پراکنى transmission,broadcastسخن پرداز oratorسخن پردازى verbiage,oratoryسخن تند vitriolicسخن تند و ناشمرده jaberسخن تندوناشمرده gibberسخن چین telltale,informerسخن چینى gossipسخن چینى کردن gossipسخن حمله امیز invectiveسخن دست وپاشکسته jargonسخن دوستانه chatسخن راست verityسخن ران speakerسخن رهنما cueسخن زائد pleonasmسخن زبده mottoسخن زشت smutسخن زشت ورکیک vilificationسخن زیرلب mutterسخن سخت diatribeسخن سخت گفتن inveighسخن سرائى elocutionسخن سنج criticسخن طعنه امیز sarcasmسخن طعنه امیزگفتن gibeسخن غیرمصطلح barbarismسخن قافیه دار rhymeسخن کوتاه aphorismسخن گفتن speak,say,discourse,addressسخن مسخره امیزگفتن jeerسخن مشکوک ambiguityسخن منثور proseسخن موجز phraseسخن نادرست گفتن lieسخن نامفهوم jaberwocky,abracadabraسخن نامفهوم گفتن babbleسخن نرم murmurسخن نیش دارگفتن snapسخن نیشدار epigramسخن واژگون invertسخن یکنواخت droneسخنان نیشدارگفتن teaseسخنران lecturer,orator,spokesmanسخنران پرگو windbagسخنرانى speech,prelection,lecture,orationسخنرانى افتتاحى inauguralسخنرانى درازوشدیداللحن tiradeسخنرانى درباره مسافرت travelogueسخنرانى کردن discourse,lobby,lecture,speakسخنرانى کردن (=praelect) prelectسخنرانى مذهبى کردن preachسخنگو talker,spokesman,speakerسخنگوئى languageسخنور eloquentسخنورى کردن declaimسخنى که براى ستایش دیگران بگویند claptrapسخى bounteous,liberal,generous,charitableسد sluice,stoppage,stank,dike,dam,pile,barrierسد(=dike) dykeسدبالابر lockسدبندى barrageسدجلوراه obstacleسدجوع وتجدیدنیروکردن refectسدر cedarسدراه blockadeسدراه کردن blockadeسدس sixthسدساختن damسدصندوقى cofferdamسدکردن stopسدمتحرک lockسده century,centennial,centenaryسدى که سطح اب رابلندکند weirسدیم sodiumسر pate,pash,apex,acme,vertex,mystery,extremity,point,plug,end,corona,chief,cabal,ruler,top,thought,secretسر(n.&adj.) headسر(مج .) flowerسرائیدن sing,troll,intone,warbleسراب mirageسرازتخم دراوردن (درموردجوجه) pipسرازتن جداکردن decapitateسرازیر steep,rampسرازیررفتن coastسرازیرشدن top,slope,plummet,rampسرازیرکردن decant,recline,incline,tipسرازیرى slope,slide,tilt,bent,pitch,downhill,dip,declivityسرازیرى تپه hillsideسرازیرى تند plungeسرازیرى خندق escarpmentسراستین wristband,cuffسراسر throughout,quite,wholeسراسربازدیدکردن overhaulسراسرپوشاندن overwhelmسراسیمگى scurryسراسیمه unaware,unawares,headlong,headfirst,pellmellسراسیمه کردن stun,shock,agitateسراشپز chefسراشیب slant,shelvy,steep,bluffسراشیب تندداشتن precipitateسراشیب کردن slopeسراشیبى abrupt,slideسراشیبى تند precipiceسراشیبى یانماى بام slatسراغ scentسراغ گیر trackerسراغاز preface,prologueسراغازمقدمه کتاب preambleسرافکندگى dejectionسرافکنده ashamed,abjectسرامد plussageسرامدن expire,eliteسرانجام upshotسرانداز headerسرانه capitation,percapitaسرانیدن skidسراى houseسرایت transmittal,transmission,contagionسرایت دادن ntaminateسرایت کردن transmit,permeate,infectسرایت مرض plagueسرایدار janitor,caretaker,custodianسرایش composition,solmizationسراینده singer,vocalist,warbler,composerسرب plumbسرب (n.vt.&adj.) leadسرب پوش کردن leadسرب سیاه graphite,plumbagoسرب گرفتن leadسرباز soldier,privateسرباز(درورق بازى) jackسربازاسکاتلندى jockسربازالمانى(ز.ع -.انگلیس ) jerryسربازانى که درکمین نشسته اند ambushسربازپیاده infantryسربازپیاده نظام janissary(izary)سربازچترباز paratrooperسربازخانه canteenسربازخطجبهه linesmanسربازداوطلب yeomanryسربازدلیر(درشعر) earlسرباززدن refuseسربازسابق veteranسربازساده نیروى دریائى(ن .د.) seamanrecruitسربازسپاهى legionaryسربازشمالى امریکا(درجنگ داخلى) yankeedoodleسربازصف linesmanسربازگیرى recruitmentسربازلژیون legionnaireسربازمحافظ blackguradسربازمدافع مرزى انگلیس (نظ .) terryسربازمزدور mercenaryسربازنیزه دار pikerسربازهنگ legionnaire,legionaryسربازهنگ نگهبان guardsmanسربازوظیفه conscriptسربازى militaryسربازى کردن soldierسربازى که حامل پرچم است ensignسربازیاافسرذخیره reservistسربازیاغى mutineerسربالائى slope,rise,uphill,upgrade,up,ascent,accolade,bentسربالارفتن riseسربالاگرفتن perkسربجلو ahead,headlong,headfirstسربجیب تفکرفروبردن meditateسربراه tractable,docileسربریدن behead,decollateسربزنگاه nick,pinchسربزیر submissive,low,limberسربسته وابهام دار vagueسربسر endwise,endwaysسربسرگذاشتن badgerسربطرى stopper,plugسربطرى یاقوطى capسربلند proud,elateسربلندى prideسربند snoodسربندیاپیشانى بندپادشاهان diademسربهواه playfulسربى leadenسربى رنگ livid,leadenسربیرون کردن outcropسرپائى sandalسرپائینى downhillسرپاایستادن hunkerسرپرست supervisor,protector,caretaker,overseer,warden,attendant,headmanسرپرستار matronسرپرستى tutelage,protectorate,supervision,patronageسرپرستى کردن oversee,preside,superintendسرپرستى کردن از godfatherسرپنجه جانوران clawسرپوش lid,valve,cover,casquet,capsule,capسرپوش برداشتن از unhood,uncapسرپوش هرچیزى bonnetسرپوشیده porchسرپیچ socket,die,intractableسرپیچى refusal,disobedience,transgressionسرپیچى کردن disobey,challengeسرپیچى کردن از transgressسرپیشخدمت headwaiterسرتاپا capapieسرتاپاکثیف کردن bespatterسرتاسر through,crossways,crosswise,overall,capapie,hipandthigh,at,acrossسرتاسرجهانى cosmopoliteسرتاسرمحلى رافراگرفتن overrunسرتافتن challengeسرتکان دادن beck,nodسرتکه پارچه shredسرتیز arrowhead,thornسرجمع total,tot,overheadسرجمع کردن totalسرجوخه(نظ .) corporalسرجیوس اسم خاص مذکر sergeسرچشمه mother,principle,fountain,root,original,derivation,springhead,spring,sourceسرچشمه گرفتن emanateسرچشمه گرفتن - ناشى شدن originateسرچشمه وار springyسرچنگ jocundسرحال pert,peppy,vascular,cheery,game,wholesome,jink,trigسرحال وچابک swankسرحد demarcation,bound,border,meteسرحدموى سروپیشانى hairlineسرحکم (hakam) umpireسرحلقه ringleaderسرخ sanguine,rosy,redسرخ پوست امریکاى شمالى redskinسرخ تیره roanسرخ جامه scarletسرخ روى blowzy,blowsyسرخ شدگى scarletسرخ شدن blush,toastسرخ کردن saute,fry,ruddy,rose,pan,brownسرخ کردن (روى اتش ) broilسرخ کننده toaster,roaster,frierسرخ گونه blowzy,blowzy,blowsyسرخ مایل به قرمز bayسرخ ناى esophagusسرخ وورم کرده bloodshotسرخاب rougeسرخاب مالیدن rougeسرخت obdurateسرخجه rubeolaسرخچه measlesسرخدار(گ .ش .) yewسرخر killjoyسرخرگ arteryسرخک measlesسرخک (طب ) rubeolaسرخوردن skid,skate,glideسرخوردن روى یخ(vt.) calkسرخورى slipسرخورى روى یخ rinkسرخوش کردن intoxicate,inebriateسرخوشى spreeسرخونده slideسرخى بامدادیاشامگاه crepusculeسرخى شفق auroraسرخى صورت دراثرخجلت blushسرد raw,fresh,distant,cool,arcticسرد(=chilled) chillyسرداب basement,cellarسردابه crypt,vaultسردار headedسرداور umpireسردبیر redactorسردخانه springhouse,fridgeسردر portalسردرخت headسردرد headacheسردرگم amazeسردرگم کردن perplex,bewilder,amazeسردست wristbandسردست پیراهن مردانه cuffسردسته protagonist,leader,marshal,chieftain,ringleader,drillmasterسردستى sketchyسردشدن یاکردن coldسردکردن refrigerate,chillسردکن coolerسردگل (د.ن .) mastheadسردماغ gay,moodسرده genusسردواندن tantalize,shuttlecockسردومرطوب clammyسردى iceسرراست straightforward,stark,upstandingسررسد dueسررسید maturity,usanceسررسیده overdueسررسیده شده matureسررشته scent,competenceسررشته دار paymasterسرزدن rise,amountسرزده uninvitedسرزده امدن intrudeسرزده واردشدن bargeسرزمین soil,territory,clime,region,landسرزمین پرنعمت wonderlandسرزمین جنوب southlandسرزمین عجائب wonderlandسرزمین نامسکون ورام نشده wildernessسرزندگى vivacity,espritسرزنده yare,snappy,sprightly,spirituous,animate,alive,vivacious,lively,liveسرزنده وبشاش briskسرزنده وشوخ playfulسرزنش snub,sarcasm,twit,reproof,reproach,remonstrance,rail,censure,obloquy,demerit,blame,vituperationسرزنش سخت rapسرزنش کردن taunt,scold,twit,trounce,snub,haze,upbraid,blame,berate,wig,chide,check,censure,calldown,reprove,reprimand,reprehend,rantسرزنش کردنى reprehensibleسرزنش کننده scolder,twitter,raterسرزنش نکردنى irreproachableسرزنش وتوبیخ رسمى reprimandسرزنش وجدان twingeسرزنش یاطعنه bobسرزنش یامتهم کردن renounceسرژ sergeسرساز headerسرسام delirium,mazeسرسپردگى commitmentسرسپردگى(commitment) committalسرسپردن commitسرستون head,capitalسرستون ساخته شده بسبک ایونى یونان ionicسرسخت tenacious,stubborn,stark,dour,dogged,diehard,obstinate,remorseless,refractory,recalcitrant,bullheaded,barnacle,headstrong,inveterate,intransigentسرسخت کله شق bullishسرسختى tenacity,obstinacy,pertinacityسرسختى درعقیده bigotryسرسختى(recalcitrancy) recalcitranceسرسرا gallery,hall,porticoسرسره slideسرسره بازى کردن skateسرسرى perfunctory,cursory,superficialسرسرى چیزنوشتن scrabbleسرسرى کارکردن dabbleسرسرى گرفتن trifleسرسکه dieسرسنجاق pinheadسرشاخه چیدن pareسرشاخه زدن prune,cropسرشاخه زنى recision,purgeسرشار profuse,alive,opulence,galoreسرشارساختن profuseسرشارشدن یاکردن لبریزشدن overflowسرشارى profusionسرشب eveningسرشت temperament,make,natureسرشتن form,knead,brew,mix,shapeسرشتى naturalسرشک tearسرشکن کردن prorateسرشمارى census,capitation,statisticسرشوى shampooسرشویه shampooسرشیر butterfat,creamسرشیربستن creamسرصفحه headline,headسرطان (طب ) cancerسرطان خون (طب ) leukemiaسرطانزا carcinogenسرطانى cancerousسرعت tilt,promptitude,speedy,speed,pace,velocity,headway,haste,rate,rapidityسرعت داشتن scootسرعت سنج cyclometer,speedometerسرعت سنج کشتى logسرعت سیر velocityسرعت مافوق صوت supersonicسرعت مجاز speedlimitسرعمله jossسرفرازى شادى elationسرفروداوردن succumb,stoop,loutسرفصل rubric,topicسرفه coughسرفه خشک وکوتاه hackسرفه کردن coughسرقت thievery,theft,prowl,lift,larceny,robberyسرقت اتومبیل براى خوشگذرانى وتفریح joyrideسرقت اشیاء مقدسه sacrilegeسرقت کردن liftسرقت گوسفند duffسرقت مسلح banditryسرقت مسلحانه کردن burglarizeسرقلم tipسرک slippageسرکار overseer,taskmasterسرکارگر jossسرکاغذیاته کاغذ wastepaperسرکردگى commandسرکرده commander,captainسرکش turbulent,malignant,malcontent,irrepressible,insubordinate,inelastic,indomitable,unyielding,unruly,undaunted,disobedient,naughty,wanton,restive,refractory,recalcitrant,rebellious,rebel,random,rowdyسرکش گذاردن (مثل سرکش روى حرف کاف ) strokeسرکشى recalcitrance,rebellion,contumacyسرکشى کردن inspect,visitسرکشى کردن به overseeسرکشیدن swill,quaff,lap,guzzleسرکه pickle,vinegarسرکه مانند acid,aceticسرکوب کردن repressسرکوب کننده repressiveسرکوب نشده unbowedسرکوبى squelch,repressionسرکوبى کردن quellسرکوفت railسرکوفت دادن twitchسرکیف jolly,gayسرگذاشتن به(vt.) headسرگذشت event,adventure,act,memoirسرگذشت (n.) caseسرگرد majorسرگردان stray,straggle,strafe,erratic,discursive,wanderer,gadabout,rambler,astray,adriftسرگردان برروى امواج دریا awashسرگردان بودن traipse,straggle,wander,moonسرگردان شدن roil,strayسرگردانى quandary,divagation,ramble,roamسرگردانى وبى هدفى roveسرگرم بودن (با) accompanyسرگرم کردن sport,entertain,occupy,inveigle,please,amuseسرگرم کننده غیرجدى lightسرگرمى toy,sport,recreation,fun,game,diversion,pastime,avocation,hobbyhorse,hobbyسرگرمى مخصوص playسرگشاده openسرگشتگى amazement,perplexityسرگشته کردن perplexسرگیجه vertigoسرگین dung,muckسرلام کردن saluteسرلوحه caption,epigraph,signboardسرلوله اب snout,nozzleسرلوله بخارى capitalسرلوله هفت تیریاتفنگ muzzleسرم serumسرما cold,chillسرماخوردگى coldسرماخوردگى معمولى(طب ) headcoldسرماریزه rime,frost,hoarfrostسرمازدگى(طب ) chilblainسرمازدگى(گیاه وجوانه ها) nipسرمازدن frostسرمازده کردن frostسرمایه turnover,stock,asset,capitalسرمایه اصلى principalسرمایه بانک bankrollسرمایه جمع کردن capitalizeسرمایه دار capitalistسرمایه دارخیلى مهم tycoonسرمایه گذار investorسرمایه گذارى enterprise,investment,investitureسرمایه گذارى مشترک ومساوى کردن poolسرمایه گراى capitalistسرمته bitسرمد infiniteسرمست maudlinسرمست کردن befuddleسرمشق example,lead,model,pacemakerسرمقاله editorialسرنامه address,letterheadسرنج puttyسرند harpسرنگ syringeسرنگ امپول زنى وامثال ان gunسرنگون کردن overthrowسرنگون کردن (ازتخت یاکرسى) unseatسرنگون وارافتادن plummetسرنگونى debacleسرنوشت lot,portion,fate,dole,destiny,destinationسرنوشت ,بشکل حدیده یا,مردن dieسرنوشت بد doomسرنوشت معین کردن destineسرنیزه bayonetسره (مج .)میان navelسرهم بند awkwardسرهم بندى tinker,shakeupسرهم بندى شده jerrybuiltسرهم بندى کردن railroad,vamp,bunlge,bollix,jerrybuildسرهنگ colonelسرو cedarسروازاد cedarسروان (نظ .) captainسرود psalm,song,sing,hymn,anthem,warble,chant,cantoسرود(خواندن ) carolسرودحمدوثنا hymnسرودخواندن sing,hymnسرودروحانى hymn,psalm,songسرودشب عیدمیلادمسیح carolسرودعروسى hymenسرودعزا dirgeسرودعزاسرودن dirgeسرودمذهبى خواندن psalmسرودمذهبى قرائت کردن deaconسرودن sing,composeسرودنامه hymnbook,hymnalسرودنویس songwriterسروده نشده unsungسرودوتسبیح خواندن chortleسرودى hymnalسرودى که دسته جمعى درکلیسامیخوانند anthemسرودیااهنگ خواندن chantسرودیاتصنیف bobسرودیک نواخت singsongسرور overlord,joyسرورونشاط gleeسرورى کردن princeسروسرداشتن conniveسروسینه راباز(گذاشتن ) decolletageسروش oracle,gabrielسروصدا jazz,explosion,racket,clamor,ruction,romp,noiseسروصداایجادکردن knockaboutسروصداراه انداختن holler,hellسروصدازیاد eclatسروصداکردن brawl,doodleسروصداواشوب کردن rowdyسروصورت تازه گرفتن rallyسروصورت دادن organizeسروصورت دادن به reconditionسروصورت دادنى organizableسروکارداشتن با truck,treat,handle,dealسروکله زدن wrestleسروکوهى juniperسرویس serviceسرویس کردن serviceسرویس هوائى airlineسرى undercover,esoteric,crypt,occultسرى بودن secrecyسریاقسمتى ازسرانسان pateسریال کردن serializeسریدن coast,glide,slither,slide,skidسریر throneسریش paste,glueسریشم gelatinسریشم ماهى isinglassسریشى که ازشاخ واستخوان بدست میاید glutenسریع swift,sudden,speedy,prompt,quick,precipitate,rapidسریع الانتقال agileسریع السیر express,fast,racer,posthasteسریع السیر(speediness) speedyسریع العمل rapidسریع العملى promptitudeسریع تر ratherسریع کارکردن speedسریع کردن promptسریعا apace,prontoسریعارفتن pikeسرین seat,rump,haunchسرینى iliacسزا punishment,retributionسزاپذیر punishableسزاوار worthy,worthسزاواربودن deserveسزاوارسرزنش reprehensible,culpableسزاوارى merit,liability,desertسزیدن deserveسست

نویسنده : وحید : ٧:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

 

gunshyترسو(ز.ع .) chickenترسوئى timidity,pusillanimity,cowardiceترسیدن quail,bash,abhor,scareترسیدن (از) dreadترسیده afraidترسیم امارى chartترسیم کردن trace,mapترسیم مکانیکى mechanicaldrawingترسیم نمودن delineateترسیمى graphicترش sour,tart,acid,aceticترش بودن sourترش شدن sourترش مزه tartترشح discharge,sprinkle,spray,splutter,spatterترشح کردن secrete,sprinkle,splutter,splatter,splash,spatter,plash,dischargeترشح مدفوع jakesترشحى secretoryترشدن moistenترشرو sullen,sulky,rusty,grumpy,gruff,dogged,acid,petulant,morose,moodyترشرو(huffish) huffyترشروئى scowl,sulk,lowerترشى pickle,acidity,acerbity,souseترشى انداختن pickleترشى فروبرى souseترشیدگى(زن ) spinsterhoodترشیده overripe,reechy,rank,rancid,frowzyترعه channelترعه زدن (vt.) canalترعه(n.)(=chanal) canalترغیب prod,persuasionترغیب (به کاربد) abetترغیب کردن put,harp,persuadeترفیع elation,raise,upgrade,mount,preferment,preference,lift,promotionترفیع دادن promote,increase,pedestalترفیع رتبه دادن advanceترق تراق clapترق تروق crackترق وتروق کردن pealترقه crackerترقوه jugulumترقوه (=clavicle)(تش .) collarboneترقوه (تش .) clavicleترقى promotion,progress,jump,boost,ascent,lift,increment,increase,procession,pickup,growth,rise,developmentترقى تصاعدى processionترقى خواه progressiveترقى دادن advance,boost,promoteترقى دهنده promoter,booster,assistantترقى کردن climb,remunerate,grow,upwell,upترقى معکوس کردن retrogressترقى وپیشرفت راعقب انداختن throwbackترقیق rarefactionترک turkish,proscription,interstice,abandonment,craze,crack,quit,clef,chap,renunciation,fractureترک ائین apostasyترک اسب croupترک استعمال (چیزى را)کردن disuseترک اولى lapseترک تابعیت کشوریادین خودراکردن renegeترک خدمت desertionترک خوردگى fractionترک خورده clefترک دار rimoseترک دعواکردن نسبت به disclaimترک شده بوسیله مالک یاقیم derelictترک عادت دادن disaccustomترک عقیده apostasyترک کردن pullout,relinquish,desert,defect,evacuate,disuse,leaveترک کننده quitterترک گفتن abdicate,walkoutonترک گقتن abandonترکاندن chap,pop,blowup,blastترکانیدن detonate,crackترکردن moisten,wet,dabترکردن (کم کم ) dabbleترکش quiverترکه switch,sprig,spray,scion,twig,bough,bequest,heirloom,rod,offshoot,wattle,wandترکه اى wickerترکه براى ساختن سبد wattleترکه غیرمنقول heritageترکه یاچوب کوتاه wickerترکى turkishترکى دوزى overhandترکیب syntax,structure,zygosis,admixture,blend,physique,mixture,confection,form,compound,composition,featureترکیب اشباع نشده (unsaturated) unsaturate(ed)ترکیب باامونیاک ammoniationترکیب دهنده componentترکیب دوتائى duadترکیب روغنى سنگین nitroglycerinترکیب زهردار toxinترکیب شدن synthesizeترکیب فلزبافلزگرانبها alloyترکیب فلزى بافلزپست تر alchemyترکیب کردن synthesize,constitute,concoct,incorporate,merge,piece,unite,agglutinateترکیب کردن (vt.&vi.) compoundترکیب کننده constitutive,componentترکیب مخلوط amalgamترکیب موادبکمک نور(تش -.ش .) photosynthesisترکیب یامتحدکردن cumulateترکیب یامشتقى ازموادگیاهى وداروها botanicalترکیبات خنثى کربن واکسیژن وهیدرژن carbohydrateترکیبى syntheticترکیدگى bustترکیدن explode,dehisce,crack,reave,rupture,rive,pop,burst,blowout,blowترکیدن (باup) bustترمز clog,brakeترمزبان ترن brakemanترمزکردن skid,brakeترمزماشین skidترمس thermosترمس پایا(گ .ش .) sundialترمیم reliefترمیم کردن amend,rehabilitate,reformترن اویزان monorailترن رابخطدیگرى انداختن shuntترن زیرزمینى subwayترنج bergamotترنجبین (گ .ش .) mannaترنجیدن contractionترنى که فقطدرمسیرمعینى امدورفت کند shuttleتره تیزک gardencress,cressتره تیزک سنگى(گ .ش .) snowdriftتره فرنگى scallionتره فرنگى(گ .ش .) leekتروتازه pristine,green,fresh,spannewتروتمیز trim,trig,shipshape,prissyتروچسبناک clammyترورکردن terrorizeتروریست بى عرضه ونالایق goonتروشروئى austerity,glowerتروشروئى کردن humpترومبون sackbutترومبون (مو.) tromboneترویج promotionترویج کردن cultivate,promulgate,promoteترویج کننده promoterترى wet,humidityتریاق antidoteتریاک opiumتریبون tribune,lecternترید sopتریسموس lockjawتریلیوم snakebiteتریلیون trillionتز dissertationتزئین کردن prankتزئینات bijouterieتزئینات پرده اى draperyتزئینات تازه کردن redecorateتزئینات خطاطى وغیره curlicueتزئینات دیوارى wallhangingتزئینات یاخصوصیات خطنویسى شخص quirkتزئینى complementتزار tsar,czarتزریق infusion,shot,transfusionتزریق خون transfusionتزریق زیرجلدى(طب ) hypodermic,hypoتزریق کردن syringe,injectتزریق کردن در transfuseتزکیه refinementتزلزل shake,insecurityتزلزل ناپذیر adamant,imperturbableتزن currentتزند currentتزویر artifice,wile,duplicityتزویرکردن foxتساوى parity,par,equalityتساوى بستن tieتساوى حقوق equityتسبیح hallelujah,rosaryتسبیح وتمجیدگفتن hymnتسخیر captureتسخیرکردن import,conquerتسخیرناپذیر unconquerable,indomitableتسخیرناپذیرى indomitabilityتسریع speedup,expeditionتسریع ردن hastenتسریع شدن quicken,urgeتسریع کردن speed,precipitate,advance,accelerateتسریع کردن در expediteتسطیح کردن surface,gradeتسعیر conversionتسعیریافتن exchangeتسکین solace,sedation,reliefتسکین دادن palliate,pacify,quell,appease,mitigate,placate,salve,propitiate,smoothتسکین دهنده sooth,sedate,pacifierتسکین ناپذیرى implacabilityتسکین نیافتنى unappeasableتسکینى reliefتسلسل track,progression,suit,sequence,continuum,continuity,concatenationتسلط gripe,dominanceتسلطبرنفس composureتسلطداشتن dominateتسلطناپذیر indomitableتسلطیافتن بر masterتسلى دادن solace,relieve,cherish,consoleتسلى دهنده comforterتسلى ناپذیر disconsolateتسلیت condolenceتسلیت خاطر solaceتسلیت دادن console,condoleتسلیت گفتن solaceتسلیت گفتن بر commiserateتسلیحات armament,weaponryتسلیم surrender,submission,delivery,deference,resignation,renditionتسلیم داشتن renderتسلیم دشمن کردن betrayتسلیم شدن surrender,succumb,submit,defer,knuckle,givein,quit,obey,capitulate,vouchsafe,acquiesce,abandonتسلیم کردن lodge,cede,consignتسلیم کردن یاشدن yieldتسلیم کننده yielderتسلیم نشدنى unrelenting,inexorableتسلیم نشو uncompromisingتسمه strop,thong,ribbon,hoop,halter,lash,belt,bailتسمه ء اهنى randتسمه تفنگ slingتسمه زدن hoopتسمه فلزى buckleتسمه یابندمخصوص محکم کردن bandتسمه یاطناب lanyardتسمه(n.) strapتسمیه تقلیدى onomatopoeiaتسمیه صوفى onomatopoeiaتسهیلات (درجمع ) convenienceتسهیم allotmentتسهیم کردن whack,portionتسویه solution,settlement,settle,adjustmentتسویه حساب کردن ponyتسویه کردن defray,compromise,liquidate,payoffتسویه نمودن adjustتشابه symmetry,simile,similarity,correspondence,resemblanceتشبیه metaphor,comparison,simileتشبیه ادبى imageryتشبیه کردن resemble,analogizeتشتک basinتشجیح کردن encourageتشجیع solicitationتشجیع کردن hearten,heart,bield,embolden,solicitتشخیص specification,recognition,denotation,assessmentتشخیص (طب ) diagnosisتشخیص دادن judge,tell,assess,recognize,espy,distinguish,discernتشخیص دادن (طب ) diagnoseتشخیص ناخوشى diagnosisتشخیص هویت دادن identifyتشخیصى diagnosticتشدید accent,intensificationتشدید(درصوت ) resonanceتشدیدکردن intensify,exasperate,exacerbateتشدیدکننده boosterتشدیدى(د.) intensiveتشدیدیافتن tenseتشرزدن browbeatتشرزدن به intimidateتشریح surgery,description,dissection,anatomyتشریح (مج .) innuendoتشریح جانورزنده vivisectionتشریح حیوانات zootomyتشریح علمى ethnographyتشریح کردن analyze,dissectتشریح کننده anatomistتشریح مرده autopsyتشریح نسج مرده (درمقابل biopsy ) autopsyتشریحى descriptive,anatomicalتشریع canonizationتشریفات service,starch,protocol,ritual,ceremony,ceremonialتشریفات شمردن honorتشریفات مذهبى ritual,riteتشریفاتى ceremonialتشریک مساعى cooperation,collaborateتشریک مساعى کردن cooperateتشعشع glare,refulgence,ray,radiance,flashتشعشع اشعه مجهول xradiationتشعشع داشتن rayتشفشان شناسى(volcanology) vulcanologyتشفشانى volcanicتشفى reliefتشک panel,pad,mattressتشک کاهى palletتشکر thankتشکرکردن thankتشکیل اتحادیه دادن syndicateتشکیل باشگاه یاانجمن دادن clubتشکیل جلسه دادن conveneتشکیل دادن vocalize,form,constituteتشکیل دهنده constitutive,fundametal,formerتشکیل شده wroughtتشکیل شده یاایجادشده درمحل خود autochthonousتشکیل طبقه دادن bedتشکیل کیسه دربدن pocketتشکیل مستعمره دادن colonizeتشکیل موج دادن surgeتشکیل ناف umbilicationتشکیل نشده unformedتشکیل نکته روشن یاجالب دادن highlightتشکیل نیام دادن podتشکیلات organization,brigadeتشکیلات اقتصادى enterpriseتشکیلات چیزى رابرهم زدن disorganizeتشکیلات دادن structure,organizeتشکیلات دهنده (مج .) catalystتشکیلات مجدد reorganize,reorganizationتشکیلات محرمانه وزیرزمینى(مج .) undergroundتشکیلات وسازمان machineryتشنج yankee,yank,jerk,tetanus,convulsion,fit,paroxysmتشنج سخت shockتشنج موضعى gripe,spasmتشنجى jerky,spastic,spasmodicتشنگى thirstتشنگى(ک .) drouthتشنه thirstyتشنه بخون bloodthirstyتشنه بودن thirstتشنه شدن dryتشویش phobia,anxietyتشویق eulogy,abet,persuasionتشویق (به عمل بد)کردن abetتشویق کردن cheer,grace,countenance,eulogize,encourage,patronizeتشویق وترغیب کردن exhortتشویق وتمجید applauseتشویقى persuasiveتشى porcupineتصاحب کردن seisتصادف occurrence,occasion,fortuity,coincidence,chance,concurrence,encounter,accidence,incidenceتصادف اتومبیل accidentتصادف کردن jar,hurtle,bopتصادفا peradventureتصادفابرخوردکردن happenتصادفات casualtyتصادفى accident,extraneous,random,chromatic,chancy,chancefulتصادم smash,shock,collission,clash,concussionتصادم دوتوپ (دربیلیارد) cannonتصادم شدیدکردن clashتصادم کردن bop,collideتصاریف مختلف کلمه یافعل allomorphتصاعد progressionتصاعدى progressiveتصاویروداستانهاى خارج ازاخلاق smutتصحیح correction,redress,rectification,amendmentتصحیح شده reformedتصحیح کردن emendate,emend,refine,rectifyتصحیح نشده incorrectتصحیصى revisoryتصدى tenure,inning,incumbency,commission,chargeتصدیق ratification,admission,acknohledgement,testimonyتصدیق امضاء کردن attestتصدیق بلاتصور preconceptionتصدیق بلاتصورکردن prejudgeتصدیق ضمنى cognizanceتصدیق کردن justify,testify,aver,authenticate,affirm,admit,acknowledge,confirm,establish,grant,recognize,concede,certify,rubberstampتصدیق نامه testimonialتصدیق نکردنى inadmissibleتصرف seizure,tenure,occupation,occupancy,possessionتصرف املاک seisinتصرف قبلى prepossessionتصرف کردن grab,holdتصرف مطلق (seizin) seisinتصریح speciosity,specificationتصریح شده definiteتصریح کردن stipulate,specify,affirm,restate,reiterateتصریح کننده specifierتصریف زمان فعل tenseتصعیدکردن sublimateتصفیه catharsis,infiltration,administration,settlement,settleتصفیه ء اخلاقى کردن expurgateتصفیه حزب یادولت ازعناصرنادلخواه purgeتصفیه حساب کردن settleتصفیه خانه refineryتصفیه کردن purify,smelt,urbanize,administer,accord,accommodate,establish,refine,rarefyتصفیه کردن (sublime) sublimateتصفیه کننده catharticتصفیه وتزکیه کردن chastenتصفیه وتزکیه نفس بوسیله هنر catharsisتصلب بافت sclerosisتصلب وسخت شدن عضلات (طب ) catalepsyتصمیم pluck,avow,decision,resolution,canonتصمیم جدى willpowerتصمیم گرفتن determine,decide,resolveتصمیم گیرنده determinantتصمیم مشترک jointresolutionتصنع artificeتصنعى sophisticated,manneredتصنعى گرامى preciousتصنیف song,sing,ballad,impromptuتصنیف کردن compose,makeتصور supposition,image,if,idea,picture,vision,notion,fancyتصورات imageryتصورغلط misconceptionتصورغیرعملى visionaryتصورکردن coneive,fancy,imagineتصورکردنى conceivableتصورکردنى(imaginal) imaginableتصورکلى conceptتصورنکردنى inconceivableتصورواهى whirligigتصورى unrealistic,unreal,brainchild,imaginary,imaginable,conceptual,romanticتصویب sanction,okay,resolution,ratification,approval,approbation,passageتصویب کردن pass,authorize,approve,allow,resolute,ratify,okayتصویب مجددقانون reenactmentتصویب نامه actتصویب نکردن disapproveتصویبنامه(n.&vt.) canonتصویر scenography,portrait,picture,vignette,likeness,image,hue,formتصویر(م .م .) portrayalتصویربرجسته نما vectographتصویربردار xerographicتصویربردارى xerographyتصویردخترزیبا pinupتصویرکردن figure,portraitتصویرکشیدن portrayتصویرمسیح درقنداق bambinoتصویرمضحک cartoonتصویرنما pictorialتصویرى figurative,pictorialتصویرى برروى صفحه رادار blipتضاد confliction,conflict,opposition,polarization,polarity,antithesisتضاریس (درجمع ) crenulationتضرع imprecationتضعیف روحیه کردن demoralize,cowتضعیف کردن unbrace,castrateتضمین security,seal,guaranty,warranty,collateral,assuranceتضمین کردن bond,ensure,certify,warrantتضمین کننده voucherتضمین نامه یاتعهدنامه قید bondتضییع wastageتضییق restrictionتطابق accordanceتطبیق comparison,collation,harmony,adjustmentتطبیق دستخطها collationتطبیق کردن tally,jibe,reconcile,fit,checkتطبیق نامه concordanceتطبیق نکردنى inapplicableتطبیق نمودن accommodateتطبیقى comparativeتطمیع lure,enticeتطمیع کردن buy,bribe,allureتطهیر catharsis,purgeتطهیرکردن scour,sancify,purge,expurgate,exorcise,cleanseتطهیرى purgatory,purgativeتطویل prolongationتطیر auspicesتظاهر semblance,prudery,grimace,ostentation,display,pretension,pretenseتظاهرات paradeتظاهرات کردن demonstrateتظاهرامیز ostensiveتظاهرکردن sham,assumeتظاهرکردن به affectتظاهرموقتى gleamتظر understandingتظلم plaint,petitionتعادل equilibrium,parity,parتعادل (چیزى را)برهم زدن unbalanceتعادل فکرى equanimityتعادل گرما warmthتعارف salutation,compliment,comity,chivalryتعارفات معمولى complementتعاقب pursuit,pursuanceتعاقب کردن pursueتعاقب کننده chaserتعالى sublimity,ascendency,eminenceتعالیم مذهبى یاحزبى رااموختن به indoctrinateتعاون cooperationتعاون کردن cooperateتعبیر phrase,comment,explanationتعبیردراوردن phraseتعبیرکردن put,construe,read,comment,phraseتعبیرهجوامیز travestyتعبیه appliance,improvisation,shift,shebangتعبیه کردن workout,devise,contrive,improviseتعجب marvel,wonderتعجب (surprize) surpriseتعجب کردن admire,museتعجبى exclamatoryتعجیل postتعداداراء اخذاراء pollتعداداشخاص مورداستفاده manpowerتعدادتلفات جنگى tollتعدادخیلى زیاد spateتعدادمردم populationتعدادى someتعدد multiplicity,pluralityتعددازدواج polyandryتعددحزبى pluralityتعددزوجات polygyny,polygamyتعدى oppression,abusive,inroad,infringe,incursionتعدى کردن trepass,ingrate,oppressتعدیل regulation,adjustment,trammelتعدیل پذیر adjustableتعدیل کردن trammel,coordinate,modulate,modify,moderate,adjust,adaptتعدیل کننده regulatorتعدیل کننده (دردستمزدیاقیمتها) escalatorتعدیل نشانى addressadjustmentتعدیل وتنظیم غلط maladjustmentتعرض remonstrance,agression,invasionتعرض کردن remonstrateتعرض وحمله متقابل (نظ .) counteroffensiveتعرفه بندى کردن tariffتعرفه گمرگى tariffتعریف portrayal,quantification,quality,compliment,explanation,description,definitionتعریف پذیر definableتعریف کردن unreel,praise,recount,emblazon,defineتعریف کردن (از) glorifyتعریف کردن از complimentتعریف کننده exponentتعریف موضوع recitationتعریف نشده undefinedتعزیت امیز lugubriousتعصب zealotry,zeal,intolerance,prepossession,prejudice,preconception,bigotry,biasتعصب دراثبات عقیده خود pragmatismتعصب دروطن پرستى chauvinismتعصب شدید passionتعطیل suspension,sunday,standstill,holiday,vacationتعطیل اخرهفته weekendتعطیل اخرهفته راگذراندن weekendتعطیل درکار workstoppageتعطیل شدن shutتعطیل کردن vacate,stop,shutتعطیل کردن اموزشگاه lockupتعطیل مذهبى holidayتعطیل موقتى recessتعظیم bow,curtsy,obeisanceتعظیم کردن bow,bend,beckتعظیم نکرده unbowedتعفن putrefaction,stink,stenchتعفن داشتن stinkتعقیب chase-chace,pursuitتعقیب جنایتکاران manhuntتعقیب قانونى کردن litigate,law,indict,sueتعقیب قانونى(prosecutor) prosecution(tor)تعقیب کردن tail,pursue,suit,follow,chase-chaceتعقیب کننده pursuer,prosecution(tor)تعلق dependencyتعلق داشتن belongتعلق گرفتگى incurrenceتعلق گرفتن accrueتعلق واقعى مالیات incidenceتعلل delayتعلیق suspension,abeyance,precipitant,hangتعلیق جسمى بصورت ذرات ریزدرمحلولى emulsionتعلیق مایع ،جسم بصورت گردوگازدرهوا aerosolتعلیق مقام privationتعلیم tuition,edification,doctrineتعلیم ازراه گوش دادن harkتعلیم بردار docileتعلیم پذیر teachableتعلیم دادن guide,enlighten,educate,drill,teachتعلیم دادن (به) instructتعلیم سرخانه tutelageتعلیم نگرفته unschooledتعلیم نیافته untaughtتعلیم ودستورمذهبى catechismتعلیمى didacticتعمد wittingتعمدا deliberateتعمدکردن deliberateتعمدى studiedتعمق cudتعمق کردن turnover,ponder,deliberateتعمید baptismتعمیددادن christen,dip,adoptتعمیددهنده baptistتعمیر reparation,renovation,maintenance,upkeepتعمیرپذیر reparableتعمیرشده reformedتعمیرکار servicemanتعمیرکردن patch,imp,vamp,mend,restore,repair,renovate,remodel,rehash,refit,refashion,tinkerتعمیرگاه shootinggalleryتعمیرگاه کشتى dockyardتعمیم popularization,universalizationتعمیم دادن generalize,distributeتعهد onus,warranty,guarantee,committal,commitment,assurance,mandateتعهدپرداخت subscriptionتعهددادن plightتعهدکردن guarantee,underwrite,undertakeتعهدنشده uncommittedتعهدوالتزام pledgeتعویذ talismanتعویض replacement,refill,switch,substitute,shift,turnoverتعویض کردن put,shift,supplant,substituteتعویق procrastination,defermentتعویق انداز procrastinatorتعیین nomination,avow,appointmentتعیین جا emplacementتعیین خاصیت quantificationتعیین شده nominee,nominative,determinateتعیین قیمت appraisalتعیین قیمت کردن appraisalتعیین کردن telloff,slate,state,specify,determine,fix,locate,prescribe,qualify,bound,assign,assess,appointتعیین کننده determinantتعیین مالیات assessmentتعیین محل emplacement,locationتعیین محل کردن locateتعیین میزان دیدچشم optometryتعیین میزان مداب watermarkتغ تغ کردن rattleتغار trough,pan,bin,kitتغارچوبى tubتغاررخت شوئى tubتغذیه nutrition,nurture,nourishment,nourish,sustenanceتغذیه کردن pastureتغذیه کردن از grazeتغذیه کننده ازشکار predatoryتغذیه کننده ازماهى ichthyophagousتغذیه معیوب یاناقص (طب ) dystrohpyتغذیه ناقص malnutritionتغلیظ condensation,concentrateتغلیظکردن gaduate,condenseتغیر huffتغییر conversion,commutation,change,vicissitude,vexation,variation,mutationتغییرات سازمانى دادن reshuffleتغییرات واصلاحاتى دادن در innovateتغییرپذیر skittish,supple,convertible,changeable,plastic,variableتغییرپذیربودن kaleidoscopeتغییرپذیرى variationتغییرپرده ومقام دادن modulateتغییرپست دادن relieveتغییرجهت turquoise,shiftتغییرجهت دادن veer,shuntتغییرجهت دادن (بطورسریع ) quirkتغییرحال مجددیافتن reconvertتغییرحالت روحانى یافته rebornتغییردادن turquoise,alter,affect,interchange,permute,vary,modify,changeتغییردادن یاتصحیح کردن editتغییردهنده transformer,changerتغییررنگ دادن discolour,discolor,colonyتغییرشکل transiguration,metamorphosis,paramorphic,palingenesis,evolutionتغییرشکل دادن misshape,transform,transfigureتغییرشکل دادن قلب ماهیت کردن transmuteتغییرشکل یافتن transform,transfigureتغییرصورت دادن transfigureتغییرعقیده دادن veerتغییرعقیده دهنده بنابمصالح روز trimmerتغییرعلامت duffتغییرفاحش upheavalتغییرفصل weatherتغییرفکر quirkتغییرقیافه masquerade,disguise,guiseتغییرقیافه دادن disguiseتغییرکردن revolve,changeتغییرکیش conversionتغییرمسیر veerتغییرمسیردادن shiftتغییرمکان movement,move,shiftتغییرمکان دادن shiftتغییرناپذیر unalterable,immutable,ireversible,inelasticتغییرناگهانى whim,quirk,revulsion,mutationتغییرناگهانى هوا stormتغییرهیئت دادن transmuteتغییروضع upturnتغییروضع دادن remodelتغییریافتن alterتف sputum,spittle,spitتف انداختن spitتف پراندن sputterتف دادن spittoonتف دان cuspidorتف کرد spatتفاخرکردن prideتفاصیل detailتفاضل differenceتفال soothتفال ازروى پروازمرغان auspicesتفاله slop,slag,scum,ross,dross,crap,bagasseتفاله حبوبات grainتفاله سیب pugتفاله شیشه درکوره قالگرى clinkerتفاله گرفتن از slagتفاله گوشت یاسیب papتفاله مانده residueتفاله نیشکر bagasseتفاوت difference,diversity,discrepancyتفاوت (ر.) differenceتفاوت داشتن differتفتیدن parchتفتیش detectionتفتیش کردن inspectتفحص disquisitionتفحص کردن hunt,diveتفرج promenade,outingتفرج کردن promenadeتفرجگاه promenadeتفرجگاه ساحلى marinaتفرخ کردن jauntتفرقه division,sequester,schismتفرقه انداز divisiveتفرقه انداز(schismatical) schismaticتفرقه جویانه schismaticتفریح pastime,play,recreation,gust,diversion,jauntتفریح دادن entertain,recreate,amuseتفریح کردن play,game,recreateتفریح وولخرجى کردن splurgeتفریحگاه playgroundتفریحگاه ارزان gaffتفریحگاه عمومى براى رقص وموزیک casinoتفریحگاه کنارساحل باکف تخته اى boardwalkتفریحى social,sport,sportتفریطکارى wastageتفریق شدن subtractتفریق کردن deduceتفسیر version,paraphrase,rendition,commentary,comment,gloss,exposition,explanationتفسیر(حق .) exegesisتفسیرکردن translate,annotate,interpret,construe,expoundتفسیرمتون مذهبى exegesisتفسیرنوشتن annotate,commentتفسیرى expositoryتفسیرى(interpretative) interpretiveتفصیل gloss,circumstance,detailتفصیلى formalتفضیلى elaborativeتفضیلى(د.)(بطوراسم ) comparativeتفکر thought,cud,dump,reflection,recollectionتفکرکردن ponder,muse,meditate,imagine,chew,contemplate,consider,speculateتفکرى contemplativeتفکیک severance,segregation,segregate,detachment,denotationتفکیک پذیر severableتفکیک شدن partتفکیک کردن separate,centrifuge,denote,breakup,partition,partتفکیک کننده diacriticتفنگ gun,rifleتفنگ بادى blowgunتفنگ بادى بچگانه popgunتفنگ خفیف (مج .) popgunتفنگ درکردن poopتفنگ درکن shooterتفنگ راپرکردن primeتفنگ ساچمه اى shotgunتفنگ لوله کوتاه سبک carbineتفنگ یاتوپ رااتش کردن fireتفنگ یاسلاحى راپرکردن loadتفنگدار gunmanتفنگداردریائى marineتفنگساز gunner,gunmanتفننى fancyتفهیم realizationتفوق supremacy,ascendency,advantage,influence,prevalence,predominance,vantage,excellenceتفوق جستن surpassتفوق جستن بر excelتفوق مطلق پاپ ultramontaneتفوق یافتن dominateتفویض submission,investiture,resignation,confermentتفویض کردن devolve,resign,abdicate,vouchsafe,lodgeتفویض مقام کردن dubتق تق clack,rattleتق کردن crackتقابل contrastتقارب convergenceتقارب خطوط (ر.) convergeتقارن symmetry,polarity,parallelismتقاضا requirement,request,importance,prayer,postulate,plea,solicitation,suitتقاضاکردن putin,sue,solicit,bone,beseech,adjure,demandتقاضاکننده applicantتقاضاى تاخیردرصدورحکم demurrerتقاضاى درنگ یامکث کردن (حق .) demurتقاضاى سنگین taxتقاطع کردن meet,intersubjective,intersect,interlace,crisscrossتقاطى crisscrossتقبل کردن undertake,assumeتقبل کننده underwriterتقبل نشده uncommittedتقبیح کردن denounce,decryتقدس sanctity,sacrosanctity,holiness,venerabilityتقدم primacy,preference,leadتقدیر thank,fate,ordinance,destiny,destinationتقدیرازخدمات (نظ .) citationتقدیرامیز commendatoryتقدیررسمى citationتقدیرکردن appreciateتقدیرى virtualتقدیس edification,canonization,venerationتقدیس کردن sancify,sacrament,bless,hallow,celebrate,consecrate,enshrine,edifyتقدیم offer,proffer,presentationتقدیم داشتن submit,put,proffer,offerتقدیم کردن tenderتقرب به خدا accessتقریب accessتقریبا some,nigh,near,much,almost,aboutتقریبى approximate,proximateتقریر statement,empriseتقریظ commentaryتقریظیااعلان مبالغه امیز blurbتقریظیاتوصیه نامه مختصرى برکتابى blurbتقسیم division,cleavageتقسیم بسه قسمت trisectتقسیم بندى کردن lot,breakdownتقسیم به بخش هاى جزء کردن partitionتقسیم به دوبخش dichotomyتقسیم پول یاغذادرفواصل معین doleتقسیم حوزه هاى انتخاباتى وغیره بطور gerrymanderتقسیم شدن cleaveتقسیم کردن sector,intersect,impute,apportion,administer,divide,distribute,compartmentتقسیم کردن (باout) lotتقسیم کشوربنواحى regionalismتقسیم کننده denominator,divisiveتقسیم کننده بخش کننده dividerتقسیمات جز underpartتقسیمات جزء وزارتخانه هادرشهرها administrationتقصیر offense,guilt,rap,delinquency,crime,errorتقصیروجرم غلط wrongتقطیرشدن (=distil) distillتقطیرکننده distillerتقطیع کردن شعر scanتقلا muss,bustle,bout,agony,wrestle,exertion,effort,strife,stress,strain,slog,scramble,scrabble,tugتقلاکردن scramble,tug,slog,struggle,wrestle,attempt,agonize,heave,laborتقلایاکشمکش کردن bustleتقلب slur,skulduggery,crossتقلب امیز dishonestتقلب کردن sharpenتقلب وتزویر underhandتقلبى unfeigned,unfatheredتقلید fake,mimicry,mime,imitation,burlesqueتقلیددراوردن pantomime,monkey,mimeتقلیدکردن simulate,imitate,mimic,assume,patternتقلیدمسخره امیزکردن parody,travestyتقلیدوهجوکردن burlesqueتقلیدى imitativeتقلیل depletion,cutback,diminution,reductionتقلیل دادن scrimp,attenuate,lessen,weaken,cutdown,cutbackتقلیل دهنده reducerتقلیل دهنده زحمت کارگر laborsavingتقلیل رتبه دادن disrateتقلیل قیمتها deflationتقلیل یافتن lessen,diminishتقوا piety,pietism,virtueتقویت support,nutrition,revival,reinforcement,fuel,fortification,amplification,abetتقویت دادن strengthenتقویت شدن invigorateتقویت کردن sustain,corroborate,encourage,edify,relay,reinforce,rally,fort,uphold,undergird,bolster,beef,augmentتقویت کردن (صدا) amplifyتقویت کننده reinforcer,booster,amplifierتقویت کننده قدرت انزیم یادیاستاز zymosthenicتقویت یافتن strengthenتقویم valuation,assessment,appraisal,estimate,calendarتقویم سالیانه almanacتقویم کردن evaluate,assess,apprise,appraiseتقویم کننده appraiserتقویم نجومى almanacتقویم یاارزیابى کمترازمیزان واقعى undervaluationتقیه reservationتقـلا tussleتقـلاکردن tussleتک solo,solitaire,singular,single,segregate,lone,individual,azygos,attack,particular,one,oddتک بازى solitaireتک پژوهش monographتک تک sporadicتک خال aceتک خال زدن aceتک خطى unilinearتک خوان soloistتک خوانى soloتک رشته اى unifilarتک رو maverickتک روى individualistتک ساختن unifyتک سخنگوئى(monolog) monologueتک سوى unidirectional,unidirectionتک سویه unilateralتک گائى monogamyتک گو(soliloquizer) soliloquistتک گوئى soliloquyتک نواز soloistتک نوازى recital,soloتک وتوک sporadicتک یاخته protozoanتک یاخته(unicellularity)(ج .ش .) unicellular(ity)تکاپو search,prowl,roamتکاپوکردن scourتکاثف condensationتکافو adequacyتکافوکننده adequateتکالیف درسى paperworkتکامل تدریجى evolutionتکان stroke,shock,shake,jostle,jolt,jerk,jar,tremor,hustle,movement,move,motion,wag,rock,convulsionتکان اهسته jiggleتکان تکان خوردن jumble,joggleتکان تکان خوردن (اتومبیل ) shimmyتکان تند jerkتکان تنددادن yankee,yankتکان جزئى خوردن budgeتکان خوردن sniggle,scud,jounce,jolt,wag,vibrate,quakeتکان خورده jigglyتکان دادن budge,impulse,hustle,hitch,move,convulse,wiggle,wag,stir,startle,shake,jounce,jolt,jar,twiddleتکان دادن سلاح (ازروى تهدید) brandishتکان دهنده jolter,shaker,moverتکان سخت (درهواپیماوغیره ) bumpتکان سخت خوردن shock,shockتکان سخت دادن shakeupتکان سر nodتکان سریادست beckتکان سریع دادن jerkتکان شدیدوسخت yankee,yankتکان ناگهانى bumpتکان ناگهانى(=twitchgrass) twitchتکان نوسانى دادن rockتکاندادن agitateتکاندادن سربعلامت توافق nodتکاور commandoتکبر insolence,height,pride,arrogance,ruffeتکپایه unipodتکثیر propagation,reproductionتکثیرکردن muliply,mimeograph,reproduceتکثیرکردن (بوسیله تولیدمثل ) propagateتکدى کردن panhandleتکذیب disproof,denial,refutation,rebuttalتکذیب کردن impugn,refute,denyتکذیب ناپذیر unanswerable,irrefutableتکرار tautology,repetition,repeat,renewal,rehearsal,reduplication,recapitulation,frequency,practise,practice,useتکراربیمورد pleonasmتکراردوره سیرتکامل recapitulationتکراررئوس مطالب recapitulationتکراررشدونمو recapitulationتکرارشدن recurتکرارکردن repeat,renew,reiterate,rehearse,reduplicateتکرارکننده repeaterتکرارمکررات rehashتکرارمیشود ibidemتکرارنشدنى unfrequentedتکرارهماهنگ monotoneتکرارى repetitive,repetitiousتکریرى vibrantتکریم tribute,reverence,venerationتکریم کردن venerate,dignify,glorifyتکزا(گ .ش -.ج .ش .) uniparousتکسازپذیر unifiableتکسازگر unifierتکسازى unificationتکسین دهنده opiateتکش inroad,attackتکشاخ unicornتکفل sponsorshipتکفیر comminationتکفیرکردن excommunicateتکلم languageتکلم کردن speakتکلیس شدن calcificationتکلیف task,imposition,dutyتکلیف خانه homeworkتکلیف درسى ومشق شاگرد assignmentتکلیف شبانه دانشجو schoolworkتکمه button,bud,tuberتکمه زدن buttonتکمیل replete,compietionتکمیل کردن supplement,perfect,roundتکمیل کننده expletiveتکمیل کننده یکدیگر complementaryتکمیل یاپرداخت مات وبى جلا matteتکمیلى supplementaryتکنیک materiel,techniqueتکه smidgen,slice,slab,shred,shiver,scrap,patch,pane,lump,lot,bit,loaf,item,portion,morsel,dab,fragment,whit,nub,goblet,gob,glimmerتکه باریک label,sliverتکه بزرگ chump,hunkتکه بزرگ یاکلفت وکوتاه chunkتکه پارچه tatterتکه تکه patchy,piecemeal,scrappyتکه تکه بهم پیوستن mosaicتکه تکه شدن tatterتکه تکه کردن slabتکه دادن impتکه درازگوشت randتکه سفال شکسته potsherdتکه سه گوش (دردوزندگى) goreتکه فلز nuggetتکه فلزخام slugتکه کاغذ slipتکه گوشت دنده دار ribتکه وپاره oddmentتکوین genesisتکوینى geneticتکیه stay,loll,emphasis,relianceتکیه ء صدا accentتکیه دادن rest,bolster,accentتکیه دادن بطرف leanتکیه دار accentualتکیه زدن leanتکیه سخن catchwordتکیه صدا intonationتکیه کردن recline,leanتکیه کردن (باonوupon) relyتکیه کردن بر insistتکیه کلام sloganتکیه گاه base,backrest,backتکیه گاه اصلى mainstayتگرگ hailstoneتگرگ (n.&vt.) hailتگرگ باریدن hailتگرگ ریزباریدن sleetتل plume,hillتل سنگ cairnتل شنى duneتلاء لو twinkleتلاش quest,muss,endeavor,effort,prowl,scrambleتلاش کردن endeavorتلاطم shock,seethe,turbulence,toss,lop,ruffleتلاطم داشتن rollتلافى tit,incidence,amends,greet,retribution,retort,restitution,reprisal,repayتلافى کردن counter,retaliate,reprisal,recoup,reciprocate,avenge,payتلاقى شده quitsتلاقى کردن gantletتلالو sparkle,glitter,glintتلالوء داشتن sparkleتلبیس wile,guileتلبیس کردن dissembleتلپ plopتلپى plopتلپى افتادن plunk,plopتلخ bitter,virulentتلخ کردن employment,embitterتلخ وشیرین bittersweetتلخ(درموردشراب ) secتلخه crapتلخى poignancy,virulence,gallتلخیص precisتلخیص شده tabloidتلخیص نشده unabridgedتلذذ unctionتلسکوب کوچک spyglassتلسکوپ بکاربردن telescopeتلف شدن perishتلف کردن squander,lose,misspendتلفات casualty,victimتلفات زیادواردکردن decimateتلفظ pronunciation,accent,intonationتلفظامریکائى حرف Z zeeتلفظانگلیسى حرف Z zedتلفظبشکل حرف ' س ' sibilationتلفظکردن enunciate,vocalize,pronounceتلفن telephone,phoneتلفن بى سیم radiotelephoneتلفن چى operatorتلفن زدن telephone,phoneتلفن کردن telephoneتلفنى telephonicتلفیق compilation,reconciliation,incorporation,syncretismتلفیق دامنه ائى amplitudemodulationتلفیق کردن assimilateتلفیق کننده schematistتلق تلق joltتلق تلق کردن rattleتلقیح کردن inseminate,inoculateتلقین dictation,empathyتلقین عقایدومسلک تازه اى brainwashتلقین کردن suggest,inculcate,insinuate,indoctrinateتلکسوپ telescopeتلکه کردن moochتلگراف ticker,telegraphy,telegraph,telegram,dispenserتلگراف بى سیم wirelessتلگراف کردن telegram,cableتلگرافچى telegrapherتلگرام telegramتلمبه ram,pumpتلمبه دستى gunتلمبه زدن pumpتلمبه زنى pumpتلمبه سم پاش sprayتلمذ pupilageتله snarl,snare,trepanation,train,noose,grin,quicksand,hook,pitfallتله انداختن entrapتله تایپ teletype(writer)تله موش rattrapتله(مج .) decoyتلوا herewithتلوتلوخور tipsyتلوتلوخوردن dodder,reel,wobble,lurch,vacillate,stumble,stagger,totter,teeterتلوتلوخورنده groggyتلولوخوردن wangleتلون مزاج whimsy,whimتلویحااشاره کردن innuendoتلویحافهمانده شده implicitتلویحاگفتن minceتلویزیون television,videoتلویزیونى videoتمارض کردن malingerتماس tangent,contiguity,contact,impactتماس حاصل کردن واهسته پاک کن brushتماس نزدیک حاصل کردن osculateتماس یافتن contactتماسى contactتماشا spectacle,sightتماشائى spectacularتماشاچى bystander,onlookerتماشاچى بودن spectateتماشاچى مونث spectatressتماشاخانه opera,theaterتماشاگر spectator,viewer,bystander,onlookerتمام entire,complete,full,outandout,off,whole,whole,all,integral,main,through,thoroughتمام شدن spend,poop,peter,pass,goتمام شده defunct,extinct,throughتمام عیار sterling,hipandthigh,perfectتمام کردن forth,exhaust,end,attain,process,integrateتمام نشدنى interminable,unfailingتمام نشده unfinishedتمام نویسى longhandتمام وکمال thoroughgoing,consummate,wholly,wellتماما intoto,altogether,all,quite,wholly,well,stark,throughoutتمامى شب nightlongتمامیت totality,integrity,entiretyتمایل would,gust,vein,preoccupation,pendulum,inclination,hang,list,sentiment,streak,yen,turquoise,tilt,tenor,tendencyتمایل بدوستى rapprochementتمایل برگشت باصل heredityتمایل بسوى بالا uptrendتمایل بیجهت prepossessionتمایل بیک سو oddsتمایل بیک طرف biasتمایل پیداکردن hadeتمایل داشتن leanتمایل داشتن (به) affectتمایل طبیعى propensity,aptitudeتمایل فکرى capriceتمایل قبلى predilectionتمایل قطبى polarityتمبر stampتمبرپست الصاق کردن stampتمبرپستى postageتمبرجمع کنى philatelyتمبررابوسیله مهرباطل کردن postmarkتمبرشناس philatelistتمبرشناسى philatelyتمبرمهر(mohr) stampتمبرهندى(گ .ش .) tamarindتمثال effigy,representation,image,statueتمثال تهیه کردن effigyتمثیل parable,allegoryتمثیل (ک .) emblemتمثیلى allegorical,figurativeتمجمج dodgeتمجمج کردن pussyfoot,hemتمجید plaudit,stratagemتمجیدکردن exalt,laudتمجیدوستایش کردن praiseتمحید ployتمدد tensionتمدداعصاب relaxationتمدداعصاب کردن relax,recreateتمدن cultureتمدید revival,extensionتمدیدکردن extendتمدیدمدت respiteتمرد contumacy,recalcitrance,rebellionتمرد(insurgence) insurgencyتمرد(insurgency) insurgenceتمردکردن rebelتمرکز centralizationتمرکزدادن concentrate,centralizeتمرکزروانى cathexisتمرکزیافتن centennialتمرین use,ure,practise,practice,exercise,drill,workout,rehearsalتمرین دادن experience,exerciseتمرین عملى براى مسابقات مشت زنى وغیر roadworkتمرین کردن practise,practice,drill,rehearseتمرین کردن (باالت موسیقى) woodshedتمرین نرمش کردن limberتمرین نظامى maneuverتمرین نمایش rehearsalتمساح alligator,crocodileتمسخر sneer,scorn,scoff,derision,ironyتمسخرکردن ridicule,deride,scoff,jestتمسخرکننده scofferتمشک (گ .ش .) razz,raspberryتمشک سرخ خوراکى(گ .ش .) salmonberryتمکین deference,stoopتمکین کردن deign,condescendتمکین ندادنى uncompromisingتملق subservience,flatteryتملق گفتن از bootlickتملک نماء accessionتمناکردن requestتمهید scheme,appliance,device,contrivanceتمهیدکردن vampتمهیدکننده schemerتموج undulationتموج داشتن shimmer,undulateتمول wealthتمیز clean,neat,dinky,dapper,prim,pure,scrubbyتمیز(ز.ع .) spiffyتمیزدادن distinguish,discernتمیزکارى scrub,scouringتمیزکردن wisp,cleanse,clean,scrub,scavengeتمیزکردن بادوش doucheتمیزکردن سروصورت دادن به smugتمیزکردن ماهى gillتمیزکننده scourerتمیزندادنى indistinguishable,indiscernibleableتمیزوپاکیزه antisepticتمیزى clarityتن ton,bodyتن (م .ل .) corpusتن اسائى leisure,indolence,loungeتن پوش مندرس tatterتن دردادن own,acquiescence,acquiesce,accedeتن دردادن به suffer,knuckleتن دردهى deferenceتن درمانى(=physicaltherapy) physiotherapyتن درندادنى intolerableتن شمارى tonnageتن کردشناسى physiologyتنابه humorتنازع struggleتناسب cooridnation,congruence,analogy,scale,propriety,proportion,symmetryتناسخ درجسم تازه reincarnationتناسخ کردن transmigrateتناسل کردن generateتناسلى sexual,reproductive,genieتناقض incoherence,antithesis,repugnanceتناقض (inconsistence) inconsistencyتناقض دار grotesqueتناقض داشتن با contradictتناقض گوئى quirkتناوب shift,alternation,frequencyتناوب بدون انقطاع continuanceتناوبى alternative,alternatingتنباکو tobaccoتنباکوى جویدنى cudتنباکوى وحشى بیابانى(گ .ش .) marijuanaتنبل sluggish,slow,slouch,slothful,sloth,tardy,lazybones,lazy,laze,indolent,inactive,idleتنبل بودن slothتنبل شدن idleتنبل وکند sluggardتنبلى indolence,inaction,slothتنبلى کردن lazeتنبیه punishmentتنبیه کردن chastise,castigate,fix,penalize,horsewhip,scourge,punishتنبیهى pnitiveتنتور tinctureتنتورمسکن paregoricتند paregoric,paregoric,spicy,sour,slush,slush,slush,yare,transient,tart,pungent,discourteous,fast,wrench,keen,glassy,rash,rapid,racy,caustic,intensive,inflammable,hot,heady,headlong,hasty,harsh,virulent,violent,presto,peppery,quick,تند و ناشمرده گفتن jaberتند(vehemently) vehementتند(مج .) crustyتندباد jetstream,hurricane,gust,galeتندترشدن accelerateتندتندحرف زدن chatter,patterتندحرکت کردن whopتندخو acrid,fierceتندخوردن gobbleتندخووگستاخ surlyتنددمى polypneaتندر thunderتندراه expresswayتندراه رفتن scudتندردار thunderousتندرست lusty,healthy,fit,wellتندرستى healthتندرفتن fleetتندرو swift,speedster,extrimist,fast,rapid,racerتندروان شدن squirtتندزدن whiskتندزیاد highتندشدن accelerateتندطبع irascibleتندکردن sharpen,accelerateتندکننده whetstoneتندگذشتن brushتندگستى povertyتندگشتن revتندمزاج hot,irritable,peevishتندنفس کشیدن pantتندنویسى stenography,shorthandتندوباروح allegroتندوبامزه piquantتندوبى ملاحظه unadvisedتندوتلخ poignant,austereتندوتیز stringent,nippy,astringent,ardent,pepperyتندوتیزکردن غذا devilتندوتیزى stringencyتندوزننده nastyتندوسوزنده vitriolicتندوشدید impetuousتندومغشوش سخن گفتن sputterتندوناشمرده سخن گفتن chatter,gibberتندى pungency,speed,pace,acrimony,acerbity,virulence,violence,velocity,vehemence,impetuosity,heat,discourtesy,kick,ginger,rigor,rapidityتندى برحسب زمان velocityتندى(مج .) fireتندیس statueتندیس گر sculptorتندیس وار statuesqueتندیسک statuetteتندیسى statuaryتنزل depression,depreciation,decay,decadence,abate,setbackتنزل بردار activeتنزل دادن reduce,playdown,lowerتنزل دهنده pejorativeتنزل رتبه demotionتنزل رتبه دادن demote,degradeتنزل رتبه دادن به declassifyتنزل رتبه ومقام comedownتنزل قیمت cutrateتنزل قیمت دادن devaluateتنزل کردن fall,decline,decayتنزل کننده retrogradeتنزیب gossamer,gauzeتنزیل interestتنزیل خوار usuriousتنزیل خوارى usuryتنظیف کردن scavenger,scavengeتنظیم conduction,regulation,alignment,adjustmentتنظیم پذیر adjustableتنظیم کردن order,regulate,regularize,regiment,redact,frame,edit,control,modulate,adjustتنظیم کننده corrector,regulatorتنظیمى regulatoryتنفر abhorrence,hatred,hate,distaste,disgustتنفراززن misogynyتنفرانگیز repugnantتنفراور revulsive,repulsiveتنفرداشتن از abhor,mislike,detestتنفرشدید revulsionتنفس intake,respiration,recessتنفس (بمعنى زنگ تنفس ) intermissionتنفس بدبو halitosisتنفس دار intermissionتنفس سریع polypneaتنفس کردن respire,recess,inhaleتنفسى respiratoryتنفیذکردن validateتنقیه enemaتنقیه کردن purgeتنک sparseتنک چشم stingyتنکردى physiologicalتنکه short,pantie,britchesتنکه پوش (panty) pantieتنکه زنانه scantiesتنکه(tonokeh) underpantsتنکه(ز.ع .) pantsتنگ narrow,close,decanter,cruse,disgrace,strait,shoal,scarceتنگ (tang) tightتنگ اسب girthتنگ بستن girthتنگ چشم (م .م .) penuriousتنگ کردن straiten,tighten,constrictتنگ کوچک ادویه یاسرکه casterتنگ نفس asthmaticتنگ هم چیدن stow,steeveتنگ هم چینى stowageتنگ یاکمربند(به اسب )بستن cinchتنگدست indigent,underprivilegedتنگدستى distressتنگدلى chagrin,despondencyتنگراه bottleneckتنگنا jaw,strait,warpath,fix,pinch,impasse,hairbreadth,bottleneckتنگناترس claustrophobiaتنگنظر insularتنگه strait,neck,gut,canyon,bottleneckتنگه خالى isthmusتنگى stricture,drouthتنگى نفس asthmaتنه push,jostle,trunk,shove,stock,stem,corpus,frame,bulk,bodyتنه درخت boughتنه زدن shove,jostle,hunchتنه زدن به jogتنه شوهر marriageableتنه کشتى hull,hulkتنها solitary,sole,single,just,only,recluse,exclusive,unaccompanied,alone,mere,lonely,loneتنهائى privacy,solitudeتنهاگذاردن isolateتنهاگذاشتن strandتنهامحصول یک نطفه واحد(ج .ش ) zoonتنور ovenتنوع versatility,variety,potpourri,intermezzo,diversityتنوع دادن به varyتنومند sturdy,stalwart,rugged,robust,corpulent,burly,hugeتنومندى athleticتنویرفکرکردن lightenتنى چند handfulتنیدن spinتنیزه corpuscleتنیس tennisته stub,extremity,heel,butt,bottom,bed,baseته بلیط stubته تفنگ breechته توپ breechته جاروب sliverته چک stubته دارکردن breechته درخت buttته دوزى کردن (درصحافى) sergeته رفتن sinkته رنگ undertone,tint,tinctureته ریش stubble,tuftته ساقه stockته ستون baseته سوش stubته سیگار snip,stump,stubته صدا undertoneته قنداق تفنگ buttته کشیدن peterته مانده scrap,silt,riffraffته نشست deposit,sedimentته نشسته sedimentaryته نشین lees,residue,deposit,tartar,sedimentته نشین شدن settleته نشین کردن (vt.&vi.) depositته نشینى sink,settlement,sedimentation,alluvialتهاتر cambium,dickerتهاجم incursion,invasion,inroad,agressionتهاجم کردن invadeتهاون lethargyتهدید threat,blackmail,menaceتهدیدامیز minatory,blackتهدیدبمجازات comminationتهدیدکردن threat,menace,overhangتهدیدکردن ترساندن threatenتهدیدکننده minatoryتهدیدواجبار coercionتهذیب polish,edification,reformation,refinementتهذیب اخلاق regeneration,edificationتهذیب کردن edify,refineتهذیبى humaneتهلیل stanza,tagتهم braveتهمت scandal,tax,slur,defamation,libel,abusiveتهمت زدن accuse,mudslinger,slander,task,scandalتهمت زدن به incriminateتهمت زننده calumniousتهمت متقابل recriminationتهمت ناروازدن به scandalizeتهمت یاافترا slanderتهمتن valiantتهنیت salutationتهنیت گفتن saluteتهور impetuosity,temerityتهورامیز expedientتهوع اور queasy,nauseousتهوع وبهم خوردگى حال درسفردریا seasickتهویه ventilationتهویه کردن ventilateتهى jejune,toom,devoid,empty,basic,barren,leer,indigent,inane,hollow,void,vain,vacuousتهى دستى miseryتهى روده (تش .) jejunumتهى سازى depletionتهى شدن emptyتهى کردن strip,purge,vacate,deplete,exhaust,evacuateتهى نشدنى inexhaustibleتهى(باof) destituteتهیدست unfunded,impecunious,indigentتهیدستى povertyتهیه purvey,provision,procurement,preparationتهیه اذوقه purveyتهیه دیدن provideتهیه ذوقه victualتهیه سلاح weaponryتهیه سورسات purveyتهیه شده ازروى مهارت overwroughtتهیه شده برطبق شریعت یهود kosherتهیه طرح هاى غیرعملى براى اصلاحات utopianismتهیه کردن supply,purvey,cater,furnish,get,process,afford,administerتهیه کردن براى enableتهیه کننده provisioner,supplierتهیه کننده لوایح قانونى draftsmanتهیه گراورغلتکى rotogravureتهیه مقدمات preparationتهیه واماده کردن فرم وصفحه وگراور mekereadyتهییج excitement,fry,incitementتهییج شدن induceتهییج کردن stimulate,whet,motivate,incenseتو inside,thouتوئى inward,innerتوابع environsتوارث heredityتواردذهنى connotationتوازن balance,poise,harmonyتواضع obeisance,courtesy,humilityتواضع کردن condescendتوافق settlement,understanding,analogy,agreement,adhesion,accordance,accord,band,compromise,coincidence,rapport,consistency,concurrence,concordتوافق داشتن adhereتوافق صدا consonanceتوافق عام consensusتوافق نشانوندها agreementofargumentsتوافقى adaptiveتوالت toiletتوالدوتناسل reproductionتوالى suit,subsequence,sequence,train,track,progressionتوام duad,conjugate,gemini,geminate,joint,jointتوام کردن twin,accompany,geminateتوام کردن (ملقمه فلزات باجیوه ) amalgamateتوامدن enterتوان vim,vigor,valence,power,potency,exponentتوان بود perhaps,perchanceتوان چهارم biquadraticتوان دوم squareتوان سوم cubeتوانا mighty,authoritative,able,capableتوانائى strength,energy,authority,ability,influence,potency,vim,mightتوانائى خندیدن risibilityتوانائى داشتن mayتوانابرهمه چیز almightyتوانابودن ableتوانبخشى rehabilitationتوانبخشى کردن rehabilitateتوانگر wealthy,richتوانگرکردن increase,enrichتوانگرى wealthتوبکسى خطاب کردن thouتوبه penitence,contrition,repentanceتوبه کار contrite,penitentتوبه کردن repentتوبه وطلب بخشایش penanceتوبیخ snuff,reproach,rail,vituperationتوبیخ بیجا comeuppanceتوبیخ کردن telloff,reprehend,rebuke,railتوبیخ ملایم reproofتوبیخ وملامت کردن chastiseتوپ bluff,artillery,gunتوپ (پارچه وغیره ) rollتوپ (معمولابصورت اسم جمع ) cannonتوپ (نظ .) ordnanceتوپ بازى ballتوپ پارچه boltتوپ راازدست دادن (درفوتبال ) fumbleتوپ راروى گوه قراردادن teeتوپ رازدن pitchتوپ رازدن (دربازى) serveتوپ راقیر(دربیسبال ) pitchتوپ زدن kickoff,ante,bluff,bidتوپ سلام salvoتوپ فوتبال pigskinتوپ فوتبال راقبل ازتماس بازمین زدن puntتوپ هوائى زدن loft,skyتوپاز topazتوپچى gunner,gunmanتوپچى هندشرقى(درارتش انگلیس ) lascarتوپخانه ordnance,gunnery,artilleryتوپهائى که دریک سوى کشتى اراسته شده broadsideتوپوز maul,knobkerrieتوپى stopper,spile,spigot,plugتوپى چرخ hubتوپى گذار tapperتوپى گذاشتن (در) plugتوت سیاه blackberryتوت فرنگى(گ .ش .) strawberryتوتم totemتوتنى teutonicتوتون tobaccoتوتونیک germanicتوتیا vitriolicتوتیاى معدنى antimonyتوجه tent,tendency,consideration,remark,regard,notice,notation,keep,heed,attention,attendance,assiduityتوجه به جزئیات punctualityتوجه به قطب polarityتوجه بیک نقطه یایک مقصدمشترک convergeتوجه شود notabeneتوجه کردن tent,attend,assist,mark,wardتوجه نشده unheardتوجه ودقت مداوم assiduityتوجهات auspicesتوجیه justification,justification,rationalizationتوجیه پذیر justifiableتوجیه شده justifiedتوجیه کردن legtimize,vindicate,justifyتوجیه کردن هم ترازشدن justifyتوجیه کننده justifierتوجیه نکردنى unwarrantable(ted)توحید theism,monotheismتوحیدگرائى unitarianismتوحیدگراى unitary,unitarianتوخالى gashتوداربودن (درموردانسان ) reserveتودرتوئى intricacyتودماغى صحبت کردن sniffleتودماغى کردن nasalizationتوده bulk,block,bloc,barrow,aggregate,lump,pile,midden,mass,hill,heap,volume,congeries,cob,clot,riffraff,rick,oodles,wad,gross,stack,shock,pyreتوده (د.گ .) ruckتوده ابرومه cloudتوده انباشته quarryتوده انبوه cloud,lotتوده باداورده driftتوده پسند popularتوده چوب woodpileتوده خرمن ruckتوده سنگ cairnتوده شدن driftتوده شن sandpileتوده شن ساحلى duneتوده طبقات پست rabbleتوده فضله middenتوده کاه wadتوده کثافت middenتوده کردن shock,stockpile,stack,cumulate,ruck,amass,aggregate,pack,lump,hill,heap,pileتوده گداخته اتشفشانى lavaتوده ماسه sandpileتوده مردم omnibus,massتوده مردم (adj.&n.)(روم قدیم ) plebeianتوده مردم (امر.) populaceتوده مردم پست (=rabble) tagragandbobtailتوده هیزم مخصوص اتش زدن جسدمرده pyreتوده یاکومه یونجه یاعلف خشک haymowتوده یخ شناور icebergتوده یخ غلتان glacier,icebergتوده یونجه یاکاه mowتودهنى slapتودوزى وتزئینات داخلى اتومبیل trimتودیعى valedictoryتور saveall,net,gauzeتورا theeتورات وانجیل scriptureتورب peatتوربزرگ ماهى گیرى seineتوربین turbineتورساختن meshتورسیمى screenتورسیمى نصب کردن (به دروپنجره ) screenتورفتگى dint,depression,dent,recess,indentتورفتگى دردیوار nicheتورفتن enter,retractتورق slateتورم inflation,protuberance,swellتورم کبد hepatitisتورمانندیامشبک کردن meshتورماهى گیرى creelتورماهى گیرى وامثال ان netتورنازک chiffonتورنسل litmusتوره jackalتورى net,laceتورى ابریشمى روسرى ولباس زنانه tulleتورى ظریف مخصوص کلاه وتورى دوزى mechlinتورى که دراکروبات ازان استفاده شود trampolineتوریاتله toilتوریادام (مثل تورماهیگیرى) dragnetتوزیع کردن parcel,administer,deal,dispenseتوزین کردن scaleتوس birchتوسرى خور underdogتوسط per,viaتوسعه outspread,extension,expansion,development,incrementتوسعه دادن increase,develop,expand,enlargeتوسعه عظیم (شهر) boomتوسعه یافتن boomتوسل recourseتوسن steedتوشه luggage,outfit,provisionتوشه دان scrip,knapsackتوشه رسان provisionerتوشه سرباز kitتوشیح signatureتوشیح کردن autographتوشیح کردن (endorse)(م .م .) indorseتوشیحى acrosticتوصیح کردن betakeتوصیف descriptionتوصیف کردن portray,characterize,describeتوصیف ناپذیر unspeakable,indescribableتوصیف نشدنى indefinableتوصیفى descriptiveتوصیه recommendationتوصیه دادن adviseتوصیه شدن recommendتوصیه کردن counsel,recommitتوصیه مفید poniterتوضیح treatise,statement,gloss,comment,explanation,paraphraseتوضیح اصول عقاید rationaleتوضیح دادن state,illustrate,explain,elucidate,clear,clarifyتوضیح دهنده proponentتوضیح ناپذیر unaccountableتوضیحات preambleتوضیحى expository,explanatoryتوطئه shift,underplot,plot,conspiracyتوطئه چى conspiratorتوطئه چیدن scheme,intrigue,plot,collogueتوطئه چیدن براى کاربد conspireتوطئه گر subversive,plotterتوف echoتوفال slat,shingle,shim,splint,spall,lathتوفال چوبى یاسیمانى وغیره shingleتوفال سقف clapboardتوفال کوبى کردن shingle,lathتوفالى slatتوفان tornado,storm,squallتوفان تندرى thunderstormتوفان سخت دریاى چین typhoonتوفان همراه بااذرخش وصاعقه thunderstormتوفانى gusty,boisterous,stormyتوفانى شدن storm,squallتوفیق successتوفیق دهنده graciousتوفیق نشده unattachedتوفیق یافتنى getatableتوقع expectancyتوقف syncope,suspension,stop,stay,pause,close,cessation,ceaseتوقف کردن stop,stay,standتوقفگاه stayتوقفگاه بین راه stopoverتوقفگاه نظامیان وامثال ان stationتوقیف custody,constraint,durante,nab,arrest,bail,holdup,lockup,internment,suppressionتوقیف شدن attachتوقیف کردن sequester,seize,suppress,grab,detain,confiscate,intern,impound,book,arrest,apprehendتوکشیدن inhale,retractionتوکل trust,relianceتوگذارى tuckتوگذاشتن tuckتوگوشى boxتولد get,geniture,birthتولدتازه rebirthتولدتازه یافته rebornتولدروحانى rebirthتولدگاه birthplaceتولدمجدد renascenceتولدیافته neeتوله cub,whelpتوله حیوانات (مثل خرس ) chitتوله زائیدن pup,cub,whelpتوله سگ whelp,puppy,pupتوله سگ مانند puppyishتوله(ج .ش .) yelperتولى sextonتولیت trusteeshipتولیت کردن trusteeتولید manufacture,production,efficiency,genesis,output,turnoutتولیداضافى یابیش ازحد overproductionتولیدصداى ناگهانى وبلندکردن crackتولیدقرحه کردن ulcerateتولیدکردن supply,turnout,raise,generate,inbreed,produce,procreate,manufacture,breed,begetتولیدکننده productive,producer,genieتولیدکننده خواب hypnoticتولیدمثل reproductionتولیدمثل کردن spawnتولیدنسل کردن engenderتولیدنیروکردن generateتوماس tommyتومند greatتومور tumor,growthتون تاب stokerتونل tunnel,tubeتونل ساختن tunnelتوهین vituperation,libel,insult,insolence,offenseتوهین امیز abusiveتوهین به مقدسات sacrilege,blasphemyتوهین کردن به insultتوى within,aboard,in,intoتوى چشم خور conspicuousتوى چیزى فروبردن engulfتوى دیوارگذاشتن nicheتیپ brigadeتیر timber,prop,shot,shaft,staple,stanchion,staff,spike,dart,gunshot,ledger,perch,mast,lug,arrow,barتیر(نج .) mercuryتیرالله بختى انداختن (=potshoot) potshotتیرانداختن shaftتیرانداز shooterتیراندازازخفا sniperتیراندازماهر marksman,sharpshooterتیراندازى gunshot,gunnery,gunfire,archeryتیراندازى کردن gunتیراهن joist,girderتیراهن گذارى joistتیراهن یاالوار(درساختمان ) sparتیرباران volleyتیرباران کردن pepperتیربریده lumberتیربیرون امده jambتیرپایه skid,sillتیرتلفن وغیره postتیرته کشتى keelتیرچراغ برق poleتیرحائل skidتیرحامل اعلان signpostتیردارکردن pole,stanchionتیردان quiverتیردکل sparتیردگل قایق outriggerتیردگل کشتى پست postتیردگل کشتى(د.ن .) jibboomتیررس range,gunshotتیرزدن plugتیرسردرب transomتیرشهاب سنگ اسمانى meteorتیرعرضى طاق rafterتیرعمارت beamتیرعمودى چارچوپ jambتیرفورى انداختن snapshootتیرکشیدن pang,twinge,sting,stabتیرکشیدن (ازدرد) smartتیرکشیدن (درد) throeتیرکمان بچه گانه slingshotتیرکوچک boomتیرگى obscurity,gloom,fog,muddle,blurتیرمار viperتیرمیان پلکان مارپیچ newelتیرنشانه targetتیره lurid,black,indistinct,ilk,heavy,murky,muddy,dark,caliginous,overcast,obscure,nebulous,gloomy,turbid,thickتیره (مج .) cloudyتیره ء پشت backboneتیره اى sectarianتیره بخت miserable,unluckyتیره پشت spineتیره رنگ dingy,austereتیره روز miserableتیره روى swarthyتیره کردن gloom,overcast,obscure,fog,dim,dark,blur,mud,tarnish,shadeتیره کننده dimmerتیره مار viperتیره وتار blearyتیره وگرفته cloudتیرى عمودى که زیرپایه گذارده شود bolsterتیریاالوارخمیده وکج camberتیز shrill,sharp,trenchant,pungent,incisive,hot,pointy,poignant,pike,acute,brisk,bitter,keen,keen,glassy,causticتیز(زاویه ء حادزاویه تند) acuteتیزبینى ومهارت subtletyتیزرو acuteتیزشدن sharpen,peakتیزفهمى acuityتیزکردن sharpen,sharp,whet,keen,grind,pointتیزکردن (تیغ ) strapتیزکن grinderتیزکننده sharpener,whetstoneتیزگر sharpenerتیزنظر acuteتیزهوش perspicacious,sittedتیزهوش (adj.) flyتیزهوشى acuityتیزودلخراش gratingتیزونافذ subtleتیزى edge,poignancyتیزى چنگال prongتیزى دندان prongتیزى یابرامدگى خاک ازاب knollتیزى یاشکاف اجروچوب وغیره joggleتیزى یاگوشه هرچیزى angleتیشه hatchetتیشه نجارى chipperتیغ thorn,bur,prickتیغ افتاب sunrise,sunbeam,streamerتیغ تیغى thornyتیغ جوجه تیغى quillتیغ دار pricklyتیغ دارکردن thornتیغ صورت تراشى razorتیغ یابرامدگى هاى بدن موجودات spineتیغستان scrub,thornyتیغه partition,bulkhead,blade,midriff,knife,septumتیغه خیش plowshareتیغه رنده bitتیغه گوشت برى sliceتیفوئیدى typhoidتیفوس (typhous) typhusتیفوسى typhusتیک clickتیک تیک tickتیله marble,dibتیله بازى dib,marbleتیم teamتیم اول دانشگاه یادانشکده varsityتیماج goat,calfskin,calf,roanتیمار attendance,careتیمارستان madhouse,bedlam,asylumتیمارکردن groomتیموس حیوانات جوان sweetbreadثابت pat,loyal,irremovable,indelible,immovable,immobile,permanent,equable,resolute,firm,true,steady,standstill,staid,stableثابت دریک نقطه punctualثابت شدن fix,stabilizeثابت قدم steadfast,staunchstanch,unflinching,constant,consistent,resoluteثابت قدم ماندن persevereثابت کردن prover,stable,clinch,freeze,evidence,immobilize,positثابت ماندن fixثابت نشده unsetثابت واداشتن poiseثابت یاحقیقى کردن trueثالث third,tertiaryثانوى peripheral,secondary,second,secثانى secondثانیه secondثبات constancy,grit,fortitude,poise,permanency,stabilityثبات (consistence) consistencyثبات قدم loyalty,perseverance,resolutionثبات نشانى addressregisterثبت notation,roll,registration,inscriptionثبت (n.adj.adv.) recordثبت امار registerثبت اموات necrologyثبت دردفتر entryثبت شده درصورتحساب یالیست billedثبت ضربان قلب بوسیله برق electrocardiogramثبت کردن scroll,score,put,inscribe,register,record,note,docketثبت کردن (دردفترثبت شرکتها) incorporateثبت نام کردن enrolثبت وزن وجرم barogramثروت treasure,worth,wealth,gold,fortune,money,mammon,possessionثروت باداورده bonanza,windfallثروت پرستى mammonismثروت دوست mammoniteثروت موروثى patrimonyثروتمند wealthyثعلب vanillaثعلب (گ .ش .) orchidثقل exertion,gravityثلاثى triadثلث thirdثلث تحصیلى termثمر fruitثمردادن yieldثنایا incisor,incisiveجا socket,situation,site,seat,stead,station,space,emplacement,case,room,receptacle,berth,place,vacantness,vacancy,lodge,location,locality,lieu,houseجائى someplaceجائى که whereverجائیکه whitherجاافتاده mellow,ripeجاانداختن setجاانداخته نشده (استخوان شکسته) unsetجاانگشتى(درکتاب ) indexجابجاساختن درد revulsionجابجاسازى offsetجابجاشدن supplant,metastasisجابجاشدن درد revulsionجابجاشونده acrostic,migratory,revulsiveجابجاکردن supplant,substitute,displace,dislocate,reposit,replace,heave,unhorseجابجانشده autochthonousجابر violentجاپائى treadle,pedalجاتنگ کردن crampجاخالى dodgeجاخالى دادن dodgeجاخالى کردن dockجاخالى کن dodgerجادادن settle,stead,stable,accommodate,insert,infix,incorporation,incorporate,house,chamber,receive,fix,embedجادار commodious,roomy,roomful,large,spaciousجاده pathway,path,pad,line,causeway,way,turnpike,track,streetجاده افتادن flagجاده ایکه ازکف زمین بلندتراست causewayجاده باریک rakeجاده پرت bywayجاده پیاده رو pathwayجاده زیرجاده دیگرى underpassجاده سربالا uphillجاده سریع السیر speedwayجاده شیرى galaxy,jacob'sladderجاده صاف کن graderجاده فرعى sidetrack,spurtrackجاده مال رو pathجاده وسیع superhighwayجادو talisman,spell,magic,incantation,glamor,glamour,wizard,weirdجادوئى wizardry,magicalجادوکردن conjure,enchantجادوگر spellbinder,hex,powwow,mare,wizardجادوگر(=conjuror) conjurerجادوگرانه talismanجادوگرسیاه پوست (voudou) voodooجادوگرى sorcery,wizardry,witchcraft,incantation,voodooجاذب catchy,attractive,absorbent,bibulousجاذبه جنسى sexinessجاذبه زمین gravityجاذبه مولکولى cohesionجاذغالى scuttleجار candelabrumجارچى trumpeter,herald,blazerجارختى costumer,wardrobe,hangerجارزدن blaze,blare,proclaimجارزدن وجنس فروختن hawkجارکشیدن acclaimجارو sweepجاروب broomجاروب شده sweptجاروب کردن wisp,whisk,broom,scavenger,sweepجاروب کن wiperجاروب کوچک wisp,whiskerجاروجنجال racketجاروجنجال راه انداختن raveجاروکش sweeperجاروى برقى vacuumجارى sisterinlaw,current,oozeجارى بودن flowجارى ساختن shedجارى شدن pour,emanate,gush,run,rill,streamجارى شدن (مثل نهر) trillجازدن fakeجازده shoddy,bastardجاززن (jazzman) jazzist(zman)جازغالى binجازم determinantجازمانند jazzyجازن adulterateجازنواختن jazzجاسنجاقى pincushionجاسوس spy,snoop,undercover,informerجاسوس بودن espyجاسوسى intelligence,espionageجاسوسى کردن stag,spy,espy,pickeerجاشنى غذا sauceجاشو(کلمه مخالف landman ) seamanجاعل inventorجاکاغذى cartonجاکردن foldجاکش bawd,pimpجاکش (panderer) panderجاکشى کردن procure,pimp,panderجاکشى وبیغیرتى کردن cuckoldجاکلاهى rackجاگذاشتن misplaceجاگذاشتن (چیزى) mislayجاگرفتن situate,holdجالب attractive,memorable,marvelous,yummy,spicyجالب توجه yummy,notable,remarkable,lively,liberal,uncoجالب وبموقع newsworthyجالس sitterجالیز patchجام envelope,cupule,cup,chalice,goblet,glass,bowl,beakerجام باده chalice,rummerجام پنجره windowpaneجام شراب بزرگ jeroboamجام شیشه paneجام گل corollaجام گلبرگ (گ .ش .) corollaجامد insensitive,inorganic,rigid,exanimateجامع spacious,general,comprehensive,catholic,universal,precise,plenary,largeجامع وفاضل calculusجامعه societyجامعه پذیر sociableجامعه پذیرى sociabilityجامعه شناس sociologistجامعه گرائى socialismجامعه گراى socialistجامعه مسیحیت christendomجامعیت universality,universalismجامعیت بخشیدن به universalizeجامه thing,suit,costume,gear,garment,raiment,clobber,habit,apparelجامه ارغوانى purpleجامه ازتن بدراوردن unclotheجامه بتن کردن dressجامه بلندزنانه robeجامه پشمى woolجامه پوشانیدن به garbجامه پوشیدن habitجامه چین دار kiltجامه خزدار furجامه دان luggage,valiseجامه دربرکردن robeجامه رو garmentجامه زبر linenجامه زرى goldجامه ژاپنى kimonoجامه سفیدحمایل دار(درکلیسا) stoleجامه عمل بخودپوشیدن materializeجامه کش باف hosieryجامه لباس clothesجامه مبدل پوشیدن disguiseجامه معمولى(درمقایسه بااونیفورم ) undressجامه یارخت عروس trousseauجان ghost,life,breath,spiritجان بدربردن escapeجان پناه turret,trench,shelter,parapetجان دادن die,enliven,actجان دادن به quicken,animateجان سخت diehardجان کلام gistجان کن durdgeجان کندن grub,durdgeجان کنى durdgeryجان کنى مفت jackalجان گدازبودن rankleجان گرائى animismجانبدار partialجانبدارى predilectionجانبى sidelong,lateralجاندار animateجانسپار devotion,devoteeجانسوزبودن rankleجانشین surrogate,substitute,vicarious,vicar,pinch,deputy,reliefجانشین (چیزى)شدن displaceجانشین (حق .) successorجانشین شدن heir,inherit,surrogate,supersedeجانشین کردن swap,substituteجانفشان zealotجانفشانى zealجانکندن agonyجانگداز piteousجانم chuckجانور brute,beast,animal,creatureجانورابلق pieجانورافسانه اى داراى یک شاخ unicornجانوران پستاندارشبیه راسو weaselجانوران کوچک ومیکروسکپى microorganismجانوران موذى verminجانوربدون سرپوش inoperculateجانوربى صاحب strayجانورپستاندارمورچه خوار anteaterجانورپستاندارنشخوارکننده ruminantجانورپستاندارى شبیه زرافه okapiجانورپوست کلفت (ج ش )(مثل کرگدن ) pachydermجانورتک سلولى amoebaجانورتنبل slugجانورجونده (مثل موش ) rodentجانورچهارپا quadrupedجانورخوئى brutalityجانورخوار zoophagousجانورخوى brute,brutal,bestialجانورداراى پاى پرده دار webfootجانوردورگه(چون قاطر) hybridجانورریزشناوربرسطح دریا(ج .ش .) zooplanktonجانورزنده زا viviparousجانورسان zoomorphicجانورسان (زیست شناسى) zooidجانورسم دار ungulateجانورشکارى gameجانورشکافى zootomyجانورشناس zoologistجانورشناسى zoologyجانورشناسى تطبیقى zoographyجانورغول اسا jumboجانورفت verminجانورکثافت خور scavengerجانورکندرو slugجانورگیاه سان zoophyteجانورلاشخور scavengerجانورماده sheجانورماهیخوار otterجانورمهاجر migrantجانورنحیف scragجانورنحیف وکم ارزش scalawagجانورنر he,johnnyجانورنرم تن (mollusc) molluskجانورى animalجانورى که همجنس خودرامیخورد cannibalجانوریاگیاه ابزى aquaticجانوریاگیاه خوش نژاد purebredجانوریاگیاهى که روى انگلى رشدکند intermaediatehostجانوس مانند januslikeجانى criminal,convict,baneجانى ولگرد(yegg)(ز.ع .) yeggmanجانى ولگرد(yeggman)(ز.ع ) yeggجاه dignity,eminence,pompجاه طلب ambitiousجاه طلب بودن ambitionجاه طلبى ambitionجاه وجلال purpleجاهد studiousجاهل ignoramus,unwise,unknowing,unknowable,uninformedجاهیزمى woodbinجاودانى perpetuity,perennial,everlasting,eternity,eternalجاودانى ساختن perpetuateجاوه javaجاوید eternal,immortalجاویدان immortal,foreverجاویدکردن immortalizeجاى ابگیرى intakeجاى ابله smallpox,pockجاى ارزان galleryجاى اسب وگله corralجاى اصلى habitatجاى امن perch,havenجاى انزوا hermitageجاى ایستادن اسب درطویله stallجاى باز gapجاى بازرگانى emporiumجاى پا trace,toe,vestige,rakeجاى پاک شدگى erasureجاى پرپیچ وخم mazeجاى پیدایش matrixجاى چلیک gantryجاى چوبخط tallyجاى چیزى راعوض کردن displaceجاى چیزى راگرفتن supplantجاى چیزى رامعین کردن locateجاى خالى lacunaجاى خلوت solitudeجاى خوک یاگراز(n.vt.&vi.) styجاى دادن place,implantجاى در doorwayجاى دورافتاده backwater,outbackجاى دوزح مانندووحشتناک infernoجاى دیگر otherwhere,alibiجاى راننده کامیون cabجاى زخم soreجاى زخم درصورت gashجاى زخم یاسوختگى scarجاى سایه دار shadeجاى شب بسربردن roostجاى شراب انداختن cellarجاى شستشوى بدن درحمام bathtubجاى شلوغ وپرفعالیت beehiveجاى شمع (درشمعدان ) socketجاى شیب pitchجاى ضربت dentجاى عکس albumجاى غله خیز granaryجاى قطب نما binnacleجاى قلم ودوات inkstandجاى کاروپرقیل وقال (مج .) hiveجاى کثیف pigpenجاى کثیف ولجن الود sludgeجاى کسى راگرفتن subجاى کشیدن تریاک بااستعمال نوشابه jointجاى کلید keywayجاى کم عمق دریا lagunaجاى گذاردن تابوت درقبر bierجاى گیرانه tinderboxجاى لوکوموتیوران cabجاى محصور(n.&adj.&adv.) closeجاى محکوم یازندانى درمحکمه dockجاى مخصوص کشیش chancelجاى مرتفع high,heightجاى معاملات ارزى وسهامى exchangeجاى مقدس shrineجاى مهر impressionجاى میل لنگ crankcaseجاى نگاهدارى خرگوش وجانوران دیگر warrenجاى ننوشته blankجاى وقوع sceneجاى ویژه box,booth,benchجاى ویژه درتاتروغیره logeجاى ویژه زندانى درمحکمه barجاى یونجه hayrackجایز allowableجایزه testimonial,trophy,prize,premium,bonus,awardجایزه دار(مج .) laureateجایزه یاپاداش دهنده rewarderجایگاه station,seat,place,houseجایگاه ارکست orchestra,banstandجایگاه بلند perchجایگاه دام ودد menagerieجایگاه زمستانى hibernaculumجایگاه سرپوشیده تماشاچیان grandstandجایگاه مقدس sanctum,sanctuaryجایگاه ویژه stallجایگزن replacementجایگزین چیزدیگرى شدن supersedeجایگزین ساختن seatجایگزین شدن tabernacleجایگزین کردن replace,subجایگزین نشده unsetجایگزینى situationجایگیر expletive,surrogateجایگیرساختن inculcateجبار taskmaster,unmercifully,unmercifulجبارمطلق autarchyجبر gouge,force,algebraجبر(فیزیک ) inertiaجبرئیل gabrielجبران back,amends,restitution,reprisal,relief,rectification,recovery,recompenseجبران خسارت redressجبران زیان indemnityجبران غرامت reparationجبران کردن atone,offset,gratify,compensate,retrieve,repair,remedy,reimburse,redress,rectify,recoup,reciprocateجبران ناپذیر irreparable,irrecoverableجبران نکردنى inexpiableجبرزمان orthogenesisجبرومقابله algebraجبرى algebraicجبلى essential,natural,innateجبلى(jabelly) inbornجبن timidity,pusillanimity,cowardice,dismayجبه cloak,cassock,togaجبهه deployجبهه جنگ frontجبهه حدفاصل بین دوتوده هواى راکد stationaryfrontجبون timorous,pusillanimousجبین browجت jetجت توربینى turbojetجتى wharfجثه bulkجد progenitor,predecessor,ancestorجدا disjoin,discrete,asunder,apart,another,several,separate,segregateجدائى severance,sequester,segregation,seclusion,breakaway,rupture,gulf,divorceجدائى گراى segregationistجدائى(schismatism) schismجداازدیگران asideجدار septum,curtain,wallجدارفتن secedeجدارو secessionistجداروى secessionجدارى zonal(ary)جداساز separatorجداسازى detachment,severance,segregateجداشدن part,dissentجداشدنى severable,separable,detachable,dissoluble,precipitantجداشده segregatedجداکردن analyze,amputate,abstract,abrupt,partition,part,unzip,untwist,unlink,uncouple,intercept,insulate,cleave,chop,calve,rupture,rive,drawoff,divide,disunite,dissociate,disconnect,detach,cutoff,try,sever,sequester,separate,select,جداکردن (دراصطلاح شاعرانه) sunderجداکردن (مج ) dismemberجداکردن (معمولاباout) singleجداکردن ازطبقه declassجداکردن دراثربریدن cutoutجداکردنى separable,detachableجداکننده insulatorجداگانه separate,aside,antisepticجداگرى analysisجدال controversy,battleجدال امیز controversialجدال کردن disputeجدانشدنى irresolvable,inseparableجدلى dialectical,controversial,polemicجدلى کردن polemicizeجدوجهد endeavorجدوجهدکردن نزاع کردن striveجدول list,groove,tableau,table,scheduleجدول (اطلاعات ) chartجدول افزایشى additiontableجدول بند(درموردماشین تحریر) tabulatorجدول بندى کردن tabulateجدول جهش jumptableجدول راهنماى تلفظهجاهاى مقطع کلمات syllabaryجدول ساعات روز horoscopeجدول ساعات کار timetableجدول کار worktableجدول کلمات متقاطع crosswordpuzzle,charadeجدول معما puzzleجدول معمائى crosswordpuzzleجدولى tabularجدى uncanny,bonafide,grand,rigid,energetic,earnest,drastic,demure,solemn,serious,sedate,sticklerجدیاجده grandparentجدیت enthusiasm,gravityجدید modern,maiden,uptodate,unprecedented,recent,novel,newجدیدا newجدیدالایمان proselyte,novice,neophyteجدیدالتاسیس recentجدیدالورود income,postulantجدیدکردن updateجذاب slick,dashing,cute,personable,lovableجذابیت grace,spellجذام leprosyجذامى leperجذب suctionجذب بوسیله مکیدن suctionجذب شدن (غدد) absorbجذب کردن sop,sponge,magnet,imbibe,attract,amuse,absorbجذبه rapture,appeal,magnetismجذبه اى ecstaticجذبه روحانى charismaجذبه وشهرت معنوى mystiqueجذر squareجرات courage,gut,venture,mettle,spunk,spiritجرات دادن abet,hearten,heartجرات کردن dareجراثقال دوار jennyجراثقال لوکوموتیو jennyجراح surgeonجراحت lesion,lymph,wound,sore,strictureجراحتى traumaticجراحى surgeryجراید pressجرب scabies,scab,itch,mangeجرب دار reefer,mangey,mangy,scabbyجرثقیل lift,derrick,craneجرثقیل ابى jiggerجرثقیل پایه دار ginجرثومه اى germinalجرثومه نرگیاه stamenجرج maimجرح mayhemجرح وتعدیل کردن alterجرز pillar,pierجرزدن cheatجرزدن (امر.) crabجرزنى foulجرعه sip,shot,swig,quaff,potion,gulp,godownجرعه جرعه نوشیدن dramجرعه طولانى swipeجرعه طولانى نوشیدن swigجرعه مشروب snortجرقه arc,scintillation,sparkle,sparkجرقه دار snappyجرقه زدن scintillate,sparkle,sparkجرقه زن sparklerجرقه زننده scintillatorجرقه(درموردموتوروغیره ) coughجرگه colonyجرم spawn,misdeed,mass,crime,guiltجرم اسمانى luminaryجرم زنده protoplasmجرم سماوى bodyجرم شناسى criminologyجرم گوش earwaxجرم نورافکن اسمانى luminaryجرنگ جرنگ tinkle,chinkجرنگ جرنگ کردن jingleجرنگ جرنگى tinklyجرنگیدن jingleجرووبحث کردن squabbleجریان income,inset,course,outflow,ooze,gush,rede,fluor,flow,circuit,tide,progress,streamجریان اب زیردریا indertowجریان اب صدادار riptideجریان اب نامرتب riptideجریان اهسته driftجریان بداخل inflowجریان بنزین راکنترل کردن throttleجریان تحتانى undercurrentجریان راعوض کردن switchجریان سریع jetجریان سریع وغیرعادى surgeجریان شدید torrentجریان عادى routineجریان عمل processجریان متناوب alternativecurrentجریان مخالف eddyجریان هوا airجریان هوایابخار blastجریحه woundجریحه دار rawجریحه دارکردن hurt,harrow,rawجریمه surcharge,fine,penaltyجریمه دار pecuniaryجریمه کردن fine,assess,penalizeجریمه گرفتن از fineجز but,retail,forbyجز(prep.&conj.) exceptجزء sector,component,clause,detail,portion,member,ingredient,appurtenanceجزء اصلى constituentجزء اصلى هرچیزى stapleجزء امنابودن trusteeshipجزء بجزء serialجزء به جزء شرح دادن stateجزء به جزء نوشتن itemizeجزء ترکیبى ingredientجزء کلمه syllableجزء کوچک چیزى prickجزء لایتجزى atomجزء مرکب چیزى partجزء مساوى partجزء(اجزاء) gadgetجزئى trivial,snatch,small,little,inconspicuous,inconsiderable,inappreciative,imperceptible,immaterial,vain,minute,minuscule,piddling,petty,peppercorn,partial,paltry,nominal,nip,negligible,rush,retail,remoteجزئى ازجمله clauseجزئى ازیک کل parcelجزئیات detail,elaborationجزئیات رامطالعه کردن analyzeجزا penaltyجزاى کیفر payoffجزایرواقع دردریاى کاریب caribbeanجزاین elseجزاینکه unlessجزر ebbجزرومدایجادکردن tideجزرومدکامل springtideجزرومدى tidalجزمى categorical,dogmaticجزنشانى addresspartجزوافرادتفنگداران دریائى leatherneckجزوحوزه اى به حساب اوردن zoneجزوزبانى واردشدن (کلمات ) naturalizeجزوگروه کشیشان پائین درجه مورمن aaronicجزومردم عادى unwashedجزومقدسین واولیاء محسوب داشتن saintجزوه leaflet,brochure,booklet,pamphletجزیره isle,islandجزیره اى insularجزیره دارکردن islandجزیره ساختن islandجزیره کوچک isleجزیره کوچک سنگى یامرجانى keyجزیره مالاگازى madagascarجزیره مان هاتان manhattanجزیره نشین کردن isleجزیره نما reefجزیه ransomجسارت spleen,temerity,audacity,presumption,venture,insolence,effronteryجسارت (impertinency) impertinenceجسارت کردن obtrudeجسامت bulkجست leap,bounceجست زدن vaultجست وخیز spring,curvet,caper,boundجست وخیزسریع jigجست وخیزکردن lope,cavort,skip,jig,tumbleجست وخیزکردن (م .ل .) exultجست وخیزکن swankجست وخیزکننده exultant,skipperجست وخیزکوچک کردن hopجست وخیزوشلنگ تخته lopeجستار inquiry,inquest,queryجستارکردن investigateجستجو prowl,search,disquisition,research,rummage,quest,probe,huntجستجوکردن mouse,look,attempt,quest,grub,comb,ransack,fish,sick,seek,search,scourجستجوکردن (vt.&adv.) sicجستجوکردن در huntجستجوکننده tracer,snoop,searcherجستجوگر explorerجستجونشده unsoughtجستجونکردنى unsearchableجستن scoot,jump,leap,hipجسته جسته برق زدن glistenجسته گریخته patchworkجسته گریخته عباراتى ازکتاب خواندن browseجسد corpse,carcase,body,bierجسد(براى تشریح ) cadaverجسددزد bodysnatcherجسدمومیاشده mummyجسدوار cadaverousجسر bridgeجسم substance,corpus,metal,material,bulk,bodyجسم اویخته pendulumجسم ایزوتوپ isotopeجسم بسیط elementجسم پرتاب شونده projectileجسم تعلیق شونده یامتراسب precipitateجسم جامدوسخت adamantجسم حلقوى ringجسم خمیرمانند pulpجسم دادن (به) embodyجسم روشن luminaryجسم زغال charجسم ژلاتینى jellyجسم شناور buoy,driftجسم شناوربرروى اب floatجسم صیقلى reflectorجسم عفونى septicجسم کروى orb,sphereجسم کوچک کروى globuleجسم مدور rondelجسم مرکب compound,compoundجسم منعکس کننده reflectorجسم نسوز refractoryجسماضعیف کردن enervateجسمانى sensual,material,physical,bodily,worldly,carnal,corporeal,earthenجسمک corpuscleجسمى substantial,material,carnal,corporeal,corporalجسمى که خاصیت فنردارد catapultجسور adventurer,boldface,bold,immodest,hardy,insolent,presumptuous,presuming,pert,pert,defiant,wanton,fresh,forward,cocky,rudeجسورانه perkyجسورکردن emboldenجسورومتهورساختن enthuseجسیم bulky,bodied,voluminous,corpulentجشن jubilee,jubilation,ceremony,celebration,carnivalجشن اول ماه مه mayجشن تولد birthdayجشن دویست ساله bicentennial,bicentenaryجشن سالیانه عروسى anniversaryجشن صعودمریم باسمان assumptionجشن عروسى marriage,bridalجشن عمومى potlatchجشن فیروزى triumphجشن گرفتن commemorate,celebrateجشن میلادعیسى مسیح yuleجشن هاومسابقات قدیم یونان olympiadجشن وسرور galaجشن یادگارى anniversaryجشن یایادبودصدساله centenaryجشنى convivialجعبه box,chest,caseجعبه ابزار toolboxجعبه اینه showcaseجعبه بندى(چینى الات ) crateجعبه جواهر casketجعبه دوخانه trayجعبه رنگ نقاشى paletteجعبه ساعت watchcaseجعبه صابون soapboxجعبه قرقره block,blocجعبه قطب نما kettleجعبه کشودار cabinetجعبه کوچک casketجعبه کوچک جاى جواهرات cassetteجعبه گرامافون خودکار jukeboxجعبه گلدان jardiniereجعبه مخصوص نامه ها pigenholeجعبه مقوائى cartonجعدموى crimpجعفرى(گ .ش .) parsleyجعل fiction,fakeجعل کردن invent,mint,manufacture,counterfeit,concoctجعل هویت کردن impersonateجعلى spurious,counterfeit,apocryphal,bogus,imitationجغ جغ یاتلق تلق کردن clatterجغجغه rattler,rattleجغد(ج .ش .) owlجغرافى geographyجغرافى دان geographerجغرافیا geographyجغرافیاى حیوانى zoogeographyجفا misbehaviorجفاکردن persecuteجفت team,tandem,jugate,twin,double,couple,geminate,pair,mate,match,peerجفت (تش .) placentaجفت جفت زدن nipجفت جنین placentaجفت چپراست claspجفت سازى geminationجفت شدگى couplementجفت شدگى(دندانها) occlusionجفت شدن coupleجفت کردن yoke,twin,truss,assemble,accompany,link,husband,graft,geminateجفت کردن نرومادگى یاکام وزبانه لبه rabbetجفت کردن وشدن pairجفت گیرى کردن انواع مختلف جانوران outbreedجفت گیرى یاعمل جنسى کردن mateجفتک buckجفتک انداختن buckجفتک چارکش کردن leapfrogجفتک زدن pranceجفتک زنى escapadeجفتگ unmeaningجفتى binary,parityجفن eyelidجفنگ trashy,rigmaroleجک پیچى(مک .) jackscrewجک زدن jackجگر liverجگرسفید lungجگرسوز bitterجگرسیاه liverجگن sedge,junk,wattleجل blanketجلا japan,gloss,polish,varnish,burnish,buffجلاء veneerجلاد deathsmanجلادادن surface,japan,burnish,polish,varnishجلادار glossyجلادهنده polisherجلازدن به varnishجلال دادن glorifyجلانخورده unvarnishedجلاى وظن exileجلب jalap,invitationجلب رضایت کردن atoneجلب کردن solicit,catch,entice,engross,have,attract,atoneجلب لطف کردن wooجلب محبوبیت عامه popularityجلبک (گ .ش .) algaجلبک داراى رنگدانه زردتاسبز(ج .ش ) yellowgreenalgaجلبک دریائى(گ .ش .) seaweedجلد cover,copy,epidermis,case,nimble,holster,volume,quick,tome,yare,jacket,skin,shell,sheathe,sheathجلدبزرگ tomeجلدچرمى هفت تیروتپانجه holsterجلدکتاب wrapperجلدکردن jacket,cover,caseجلدوچابک fastجلدى cutaneousجلزولزکردن sizzleجلسه session,seanceجلسه احضارارواح وغیره seanceجلسه بحث وتحقیق دراطراف موضوعى seminarجلسه روحانیان کلیسا sederuntجلسه عمومى دانشجویان convocationجلسه یامهمانى مردانه stagجلسه(adj.&n.) meetجلف rank,racy,gaudy,tawdry,jaunty,jackanapes,sportyجلف وزننده rakishجلق زدن masturbateجلگه flat,plainجلگه وسیع بى درخت steppeجلنگ جلنگ صداکردن clinkجلو up,along,ahead,beforehand,before,forward,forth,foresideجلو(ى) anteriorجلوافتادگى protrusionجلوافتادن از outfoot,shendجلوامدگى لبها poutجلوامدگى یاعقب رفتگى jogجلوامده بودن protrudeجلوانداختن forward,antedateجلواندازى promotionجلوبردن boost,advance,furtherجلوتر further,previousجلوتربودن از precedeجلوچیزى راگرفتن obstructجلوخونریزى راگرفتن stanchجلودادن prepayجلودار front,herald,harbinger,vanguard,vanجلوداربودن vanجلوراگرفتن throttleجلوراه underfootجلورفتن comealongجلورونده progressive,oncomingجلوزدن outgoجلوس accessionجلوس کردن sit,agreeجلوس کردن بر ascendجلوساحل inshoreجلوکسى راگرفتن interceptجلوکسى راه رفتن یاایستادن picketجلوگیرى suppression,stoppage,snub,curb,restriction,restraint,obstruction,blockage,interdict,prevention,preservationجلوگیرى ازبروزاحساسات inhibitionجلوگیرى ازتورم کردن deflateجلوگیرى کردن arrest,prevent,intercept,keep,rebuffجلوگیرى کردن از check,restrain,repel,bridleجلوگیرى کننده prohibitive,stopper,inhibiter,preventiveجلوگیرى کننده (suppressor) suppressive(ssor)جلوگیرى نکردنى irrepressibleجلوه sight,showing,show,seeming,display,flash,bravery,parade,lusterجلوه داشتن lusterجلوه ظاهر glossجلوه گر smartجلوه گرى ازدور loomجلووعقب upanddownجلوى forward,former,fore,priorجلى transigurationجلیقه underwaist,vestجم خوردن stir,budgeجماع copulation,coitus,coitionجماع غیرطبیعى sodomyhجماع کردن meddle,dightجماع کردن فریب japeجماعت passel,posse,stream,schoolجماعت دهقانان peasantryجماعت زنان womenfolkجماعت همفکر schoolجمال beautyجمال پرست aestheteجمبورى jamboreeجمجمه cranium,pan,brainpan,skull,scalpجمجمه اى cranialجمع total,tot,tale,summation,mass,plural,aggregate,routجمع امده aggregateجمع اورى hoarding,muster,assemblageجمع اورى اشیایااشخاص پراکنده roundupجمع اورى تمبر philatelyجمع اورى سرمایه capitalizationجمع اورى کردن levy,muster,mass,cull,reap,rakeجمع بستن totجمع زدن addجمع زنى summationجمع شدگى condensation,pucheryجمع شدن snuggle,shrink,twitch,muster,herd,beehive,backlog,assemble,aggregate,group,gather,retract,flock,drift,constringe,congregateجمع شدن خون یااخلاط (طب ) congestionجمع شدنى retractableجمع شده accumulateجمع شونده cumulative,accumulateجمع کردن tote,total,purse,in,immobilize,aggregate,agglomerate,add,gross,gather,collect,cluster,callup,rollup,reef,eke,convene,constrictجمع کل entirety,grossجمع کننده astringent,collectorجمع گرائى pluralityجمع مبلغ سرمایه capitalizationجمع وجور(adj.&n.) compactجمعا utter,whollyجمعه fridayجمعى plural,collectiveجمعیت society,throng,crowd,group,gang,flock,company,bike,army,party,herd,heap,habitancy,mob,press,population,peopleجمعیت (مانندتشییع کنندگان جنازه ) cortegeجمعیت تشکیل دادن gangجمعیت دوست social,gregariousجمعیت کثیر multitudeجمعیت وازدحام ruckجمله total,term,sentence,outrightجمله راتجزیه کردن parseجمله شرطى provisoجمله کامل periodجمله مشترک middlingجمله معترضه parenthesisجمله نهائى نمایش وغیره taglineجمله یاعبارت حصرى یامحدودکننده restrictiveجمنده insectجمهور populaceجمهورى state,republican,republic,commonwealthجمهورى خواه republicanجمهورى کشور respublicaجمهوریخواه scalawagجمود solidityجمودعضلات catalepsyجمیع allجن sprite,spook,elf,deuce,goblin,urchin,bogeyجن (jinni) jinn(ni)جن خو impishجن مانند impishجن هوائى sylphجنائى criminalجناب excellencyجناب (درخطاب ) honorجناب اقاى excellencyجناب کشیش reverendجناح shoulder,aisle,wingجناح چپ leftجناح راستى rightistجناس punجناس ساختن punجناس گو punsterجناغ سینه sternumجناغى zigzagجنایت villainy,crimeجنایت امیز goryجنایت کار desperadoجنایتکار jailbird,criminalجنب next,sideجنب وجوش motion,millingجنبائى mobilityجنباندن shake,rock,wigwag,waggle,wag,bestirجنباننده dynamicجنبانیدن wriggleجنبش jiggle,jar,tremor,stir,locomotion,vibration,movement,move,motion,bustle,braid,flicker,commotion,cause,rockجنبش (مج .) heartbeatجنبش بعقب وجلو wavyجنبش تندوناگهانى spurtجنبش کرم وار peristalsisجنبش ناپذیر immobileجنبشى kineticجنبنده jiggly,wobbly,wigglerجنبه aspect,phase,leer,sight,self,prospectجنبه تجارتى دادن به commercializeجنبه خاصى قائل شدن براى specifyجنبه سیاسى دادن به politickجنبه شخصى دادن به personalizeجنبه عملى pragmatismجنبه فکرى perspectiveجنبه مثبت proجنبى next,lateralجنبیدن vibrate,vacillate,move,wobble,wiggle,wagجنتلمن gallantجنجال jangle,tumult,scuffle,brawl,hubbubجنجال راه انداختن tumultجنجال کردن jangleجنده hack,townswoman,trollopجنده بازى کردن drabجنس substance,stuff,stamp,breed,brand,mettle,commodity,kind,genus,genderجنس (مذکریامونث ) sexجنس اوراق وشکسته junkجنس بشر mankindجنس بنجل shoddy,junk,dufferجنس پست cheapجنس پنبه اى(مج .)گزافه گوئى bombastجنس ذکور menجنس رابقیمت خیلى ارزان فروختن dumpجنس زن feminine,womenfolk,womankind,woman,eveجنس زنبق وسوسن (گ .ش .) irisجنس شناسى sexologyجنس عرضه شده براى فروش lotجنس فرعى ازیک نژاد subspeciesجنس متحرک (مخصوصادرموردجلبکها) zoogameteجنس میگو prawnجنس نر johnny,maleجنس نراهووحیوانات دیگر buckجنس نرحیوانات پستاندار boarجنسى sexual,sex,kind,genericجنگ anthology,battle,warfare,war,scrapجنگ اعصاب warofnervesجنگ افروز warmongerجنگ افزار armament,arm,weaponry,weaponجنگ افزارتهیه کردن munitionجنگ ایست truceجنگ باتفنگ یاتپانچه gunfightجنگ برپاکردن wageجنگ تن بتن duelجنگ جزئى skirmishجنگ دانى tacticsجنگ دست به یقه infightingجنگ دوست warlikeجنگ صلیبى crusadeجنگ طلب militantجنگ فن tactics,tacticجنگ فنى tacticجنگ کردن fray,war,battleجنگ کننده barratorجنگ گراى militaristجنگ مابین دویاچندنفردرگوشه تنگى dogfightجنگ مذهبى crusadeجنگ نمایش revueجنگار quarrelsomeجنگاور warriorجنگاورى warfareجنگجو pugnacious,martial,belligerent,bellicose,comatant,warriorجنگجوئى militancyجنگجوى اسکاندیناوى vikingجنگجوى غیرنظامى guerillaجنگجویان غیرنظامى militiaجنگفن گر tacticianجنگل forest,woodland,wood,weald,greenwood,jungle,timberlandجنگل تراشى کردن deforestجنگل چوب الوارى timberlandجنگل دار woodyجنگل نشین woodmanجنگلبان woodmanجنگلهاى دورافتاده backwoodsجنگلى sylvan,wildجنگى military,martial,warlikeجنگیدن militateجنگیدن با combatجنوب southجنوب خاورى southeastجنوب شرقى southeastجنوبا southernجنوبى southerner,southern,southجنون insanity,psychosisجنون الکلى dipsomaniaجنون انجام کارهاى بزرگ megalomaniaجنون جوانى schizophreniaجنون خمرى jimjamsجنون سرقت kleptomaniaجنى jinn(ni),imp,hobgoblin,goblinجنى زیرزمینى gnomeجنین chrysalis,germجنین مرده بدنیاامده stillbirth(born)جنینى germinalجهاد jehadجهادکردن crusadeجهاز ship,system,appurtenance,apparatus,dowryجهازعروس trousseauجهالت ignorance,idiotismجهان world,universe,macrocosmجهان افرین demiurgeجهان خاکى valeجهان کوچک microcosmجهاندن jumpجهانشهرزى cosmopoliteجهانگرد tourist,rubberneckجهانگردى tourismجهانگردى کردن touristجهانى universal,planetary,epidemic,ecumenical,globalجهانى کردن universalizeجهت set,sake,course,vector,point,aimجهت کردن compassجهت یابى کردن orientجهش jump,startle,spurt,lunge,braid,pounce,vault,mutation,caperجهش جهیدن jumpجهش شبیه پرواز planeجهش کردن spurt,spring,spout,rebound,lungeجهش ناگهانى کردن braidجهش یاحرکت فنرى liltجهل ignoranceجهندزدن pulseجهندگى(resilience) resiliencyجهندگى(resiliency) resilienceجهنده springy,jumper,jumper,hopperجهنم inferno,hell,hadesجهنمى hellishجهود jewجهیدن bound,springجهیز dowryجهیزیه dowryجو atmosphere,barley,grainجوئیدن seekجوائزرویهم انباشته jackpotجواب resolvent,reply,rejoinderجواب احتیاج رادادن (n.)جواب answerجواب دادن counter,answerجواب دهنده interlocutorجواب رد recalcitranceجواب سریع وزیرکانه sallyجواب شوخى امیز reparteeجواب کتبى یاشفاهى replyجواب گو undertaking,undertakerجواب متقابل retortجواب متقابل دادن retort,rebutجواب منفى nopeجواب ناپذیر unanswerableجوابگو respondentجوابگوئى responsibility,responseجواز sanction,permit,immunity,license,pass,paperجوازشرعى justifiabilityجوازشغل licenseجواسیابى gristجوال sack,bagجوان callan,fry,adolescent,youthful,youngجوان اوباش صفت (ز.ع -.انگلیسى) hooliganجوان خارج رفته macaroniجوان دخترباز playboyجوان رعنائى که عاشق تصویرخودبود narcissusجوان ژیگولووخودنما skipjackجوان ژیگولووخوشگذران johnnyجوان سلحشور younkerجوان شونده juvenescentجوان شیک beauجوان عیاش playboyجوان گستاخ snotجوان نجیب زاده المانى junkerجوان وار youngishجوان ولگرد punkجوانان youthجوانتر younggerجوانترین youngestجوانک chap,callan,lad,sprig,youngster,younglingجوانک خودنماونادان puppyجوانمرد manly,chivalrous,sportsmanlike,youthجوانمردى chivalry,magnanimityجوانه tiller,sprout,bud,offshoot,chrysalisجوانه زدن erupt,ratoon,nip,grain,germinate,leaf,peep,burgeon,bud,branch,shoot,spurt,sprout,sprit,tillerجوانه زده shot,grownجوانه گیاه ratoonجوانه یاشاخه کوچک spritجوانه(درگیاهان ) younglingجوانى youth,springtimeجوانى ازسرگرفتن rejuvenateجواهر jewel,treasure,bijou,ouch,gemجواهربدلى trinketجواهرساز jeweller,jewelerجواهرفروش jeweller,jewelerجواهرفروشى bijouterie,jewelryجواهرنشان شده inlaidجواهرنشان کردن gemجواهرى jewelerجوت (گ .ش .) juteجوجه squab,chick,birdجوجه اى که هنوزپردرنیاورده callowجوجه بیرون امدن hatchجوجه تیغى urchin,hedgehogجوجه تیغى(ج .ش .) porcupineجوجه خروس cockerel,roosterجوجه شاعر buddingpoetجوجه غاز goslingجوجه کبوتر piperجوجه کشى incubationجوجه کشى کردن incubateجوجه گیرى hatchجوجه مرغ chickenجوجه مرغ تکان (ز.ع .انگلیس ) chuckجوجه مرغ شاخدار(ج .ش .) keetجوجه مرغ یکساله وکمتر pulletجوجه یاپرنده کبابى broilerجوجو bugجوخه squadجوخه ء افراد platoonجودادن oatجودانه granuleجودو0 jiujitsuجودوسر oatجور sort,brand,ilk,compatible,class,kind,genus,oppressionجور(jovr) tyrannyجوراب gaskin,hoseجوراب بافى hosieryجوراب پوشیدن sockجوراب زنانه ساقه بلند stockingجوراب ساقه کوتاه sockجوراب کوتاه vampجورابها soxجوراجور kaleidoscopicجوربجور patchyجوربودن comport,adhere,accordanceجوربودن با matchجورپایه gradeجوردرامدن jump,sortجوردراوردن squareجوردیگر otherguessجورشدن piece,meshجورکردن sort,suit,consort,concert,lot,assort,adapt,accordجورکردن وشدن pairجورکننده sorterجورنشدنى irreconcilableجورواجو variousجورواجور varietyجورواجورى xenogenesisجوروجفاکردن aggrieveجوز nutجوزا(درجمع ) twinجوزالجنان (گ .ش .) mangosteenجوزالقى euphorbiaجوزمین aerospaceجوزمین که ازارتفاع 52 میل شروع میشود ionosphereجوش spout,solder,simmer,rash,gush,weld,eruption,effervescence,boil,pimpleجوش اتشفشانى agglomerateجوش برقى زدن vulcanizeجوش چرک دار blotch,pockجوش دادن solder,shut,weld,vulcanizeجوش دار pimplyجوش دراوردن erupt,pimpleجوش دهنده tackerجوش زدن breakout,effervesceجوش زدن وخودخورى کردن botherجوش زننده bubblyجوش سرسیاه blackheadجوش سنگ conglomerateجوش شیرین soda,bicarbonateجوش صورت وپوست acneجوش کوچک درصورت blackheadجوش وخروش seethe,foamجوشان ebullientجوشاندن seethe,bubble,boil,decoctionجوشانده soddenجوشانده کردن parboilجوشاننده broilerجوشکار welderجوشکارى کردن weldجوشن mail,armor,armatureجوشیدن seethe,gurgle,bubble,perkجوصحرائى oatجوف گذارى insertionجوفا herewithجوکى skinflintجوکى(yogi) yoginجوکى(yogin) yogiجولا weaverجولائى loomجولان paradeجونونام زن ژوپیتر(افسانه ء یونان ) junoجوهانس johannesجوهر quintessence,marrow,ink,heart,acid,juiceجوهراسید acidجوهرالوهیت godheadجوهردان wellجوهرسرکه اى aceticجوهرفرد element,atomجوهرگرفتن از abstractجوهرگنه گنه quinineجوهرگوگرد(اسیدسولفوریک )زدن به vitriolicجوهرگوگردبفرمول 4SO2H (ش .) sulfuricacidجوهرمنوم افیون morphinجوهرى inkyجوى stream,cut,rush,gutter,atmosphericجوى اب sikeجوى کوچک rill,rivuletجویاشدن inquire,askجویبار streamlet,gill,rush,rivulet,rill,fluorجویدن munch,masticate,chew,chaw,champجویده سخن گفتن mutterجویش questجوینده hunter,acquisitiveجیب tangent,purse,sinus,pocketجیب بر cutpurse,dip,bung,pickpocketجیب برى کردن purseجیب تمام (هن .) cosineجیب دار pocketجیبه عرفانى mystiqueجیبى pocketجیپ jeepجیر chamoisleatherجیرجیر squeak,chirp,cheepجیرجیرک (ج .ش .) cricketجیرجیرکردن yip,peep,chirp,cheepجیرجیرکردن (پرندگان کوچک ) tweetجیرجیرکفش creakجیره stipend,allotmentجیره (نظ .) rationجیره بندى کردن rationجیره خورولگرد sinecureجیره دادن allowanceجیرو countersignجیزوهمى وخیالى nonentityجیسون (افسانه یونان ) jasonجیغ catcall,squeal,squawk,shriek,shout,screech,screamجیغ جیغو(squeaker) squeakyجیغ زدن scream,yelp,yaup,yawp,shoutجیغ زدن (مثل بعضى ازپرندگان ) shriekجیغ زن squawkerجیغ زننده howlerجیغ شدیدوتند zingجیغ کشیدن hoot,shrill,screech,zingجیغ کشیدن (مانندجغد) ululateجیغ کشیدن (مثل خوک ) squealجیغ ممتمد squealجیغ ناگهانى زدن squawkجیغ وفریادشکیدن (مثل جغدیاموش ) squeakجیک جیک chirp,peepجیک جیک کردن chipperجیک زدن peepجیم شدن scram,nip,guyجین ginجیوه quicksilver,mercuryجیوه دار mercurousجیوه مانند mercurousچابک swift,spry,speedy,rapid,clever,nimble,agile,adroit,quick,brisk,lissome,light,handy,perkyچابک دست jimmyچابک سوار jockeyچابک شدن livenچابک وزرنگ flyچابکى alacrity,agility,activity,dexterityچاپ اصلاح شده revisionچاپ افست offsetچاپ افست کردن offsetچاپ اوزالیدکه براى کپى نقشه ورسم است blueprintچاپ تازه revision,reprintچاپ زدن inventچاپ سفیدیاسایه دارکردن watermarkچاپ سنگى lithography,lithographچاپ کردن publish,reproduce,printچاپ کننده printerچاپ مجدد reissueچاپ نشدنى unprintableچاپ نشده ineditedچاپار mail,postچاپگرتصویربردار xerographicprinterچاپلوس bootlick,servileچاپلوسانه silky,greasyچاپلوسانه ستودن adulateچاپلوسانه فروتنى کردن cringeچاپلوسى subservience,blarney,cajole,flattery,greaseچاپلوسى کردن collogue,butter,slaverچاپیدن rob,loot,plunder,hurry,harryچاخان quack,bluff,whiffچاخان کردن vapor,palaverچادر tent,veilچادربزرگ marqueeچادرپناهگاه puptentچادرزدن encampچادرزدن (بیشترباout) campچادرشب wrapperچادرشب رختخواب bedspreadچادرصحرائى pavilionچادرنشین nomadic,nomadچاذبه شخصى oomphچارپاره slug,buckshotچارپایان اهلى livestockچارپایه stoolچارپایه زیرمستراح دستى commodeچارچوب اهنى gratingچارچوب غلتک دارکه کودک دست بدان گیرد gocartچارچوب گرفتن frameچاردیوارى enclosureچارشانه stockyچارطاقى penthouseچارقد kerchiefچارگوش squareچاره پذیر dispensableچاره ساز remedialچاره سازى solutionچاره موقت stopgapچاره موقتى makeshiftچاره ناپذیر unavoidable,irremediable,inevitable,inescapable,indispensableچاره یافایده bootچاشنى sauce,detonator,condiment,relish,flavor,primerچاشنى زدن seasonچاشنى زدن (بخوراک ) garnishچاشنى زدن به sauce,flavor,garnishچاشنى زده gamyچاشنى غذا spice,ketchupچاق lob,chubby,replete,fat,overweight,obese,pudgy,tubbyچاق شدن blubber,batten,plumpچاق وچله squab,lob,plump,buxomچاق وخپل squatچاقو knife,whittleچاقوزدن (به) knifeچاقوى بزرگ جیبى jackknifeچاقوى جیبى pocketknifeچاقوى کالبدشکافى scalpelچاقوى کوتاه spudچاقوى کوچک جراحى scalpelچاقوى کوچک جیبى penknifeچاقى rondure,overweightچاک چاک (rimous) rimoseچاک خوردن sliverچاک دادن unseam,rift,scotch,tear,strip,slit,slashچاک دار rictalچاک زدن jag,rendچاک لباس slashچاکر menialچاکرى کردن lackeyچاکناى glottisچال trench,cavernچال دارکردن pitچالاب potholeچالاک spry,sprightly,prompt,jimmy,dextrous,dexterous,deft,nippy,nimble,natty,adroit,handy,lissome,peppy,pawkyچالاک شدن (د.گ -.غالباباup) livenچالاکى promptitude,dexterity,agility,vigilance,pep,vivacityچالگاه circusچاله pitچاله اب poolچاله چاله pittedچاله فاضل اب puddleچامه poemچامه سرائى poetryچانه chin,haggleچانه زدن bargain,bargain,haggleچاه shaftچاه زنخدان dimpleچاه مستراح cesspoolچاه یاانبارفاضل اب sumpچاودار(گ .ش .) ryeچاوش کردن masticateچاى teaچاى دان canisterچایمان chillچپ squintچپ (adj.&adv.&n.) leftچپ چپ askew,askance,awryچپ چشم crosseyedچپ دست soiuthpaw,gaucheچپ گرا leftistچپ نگاه کردن squint,goggleچپاندن cram,jam,thrust,stuff,squeezeچپانیدن frankچپاول loot,plunder,raven,ransackچپاول کردن ransack,maraudچپاول کردن (=despoil) spoliateچپاولگر marauder,robberچپر jacal,wattle,hedgeچپراست buckleچپق pipeچپق یاسیگارکشیدن puffچپه کردن upsetچپه کردن یاشدن overturnچپیدن crowdچتائى sackingچتر umbrellaچتراستعمال کردن umbrellaچترافتابى sunshade,parasolچترباز parachutistچترزلف bangچترنجات parachuteچترى بریدن (گیسو) bangچخ کردن boohچخماق hammerچخماق تفنگ cock,lockچرا why,whereforeچراغ light,lampچراغ بادى lanternچراغ ترمز stoplightچراغ جلوماشین headlightچراغ جوشکارى blowtorchچراغ خانه lighthouseچراغ خوراک پزى cooker,primus,heaterچراغ خوراکپزى یاگرم کن burnerچراغ دریائى lantern,beaconچراغ راهنما pilotچراغ راهنمائى trafficsignalچراغ راهنماى اتومبیل blinkerچراغ عکس stereopticonچراغ علامت توقف وسائطنقلیه stoplightچراغ قوه torchچراغ گاز gaslightچراغ نئون neonچراغ نورافکن spotlightچراغ یانورقوى limelightچراغانى کردن illuminateچراغک glowwormچراگاه (pasturage) pastureچرانیدن pastureچرب sebaceous,greasy,fatty,fat,oily,unctuousچرب زبان glibچرب زبانى lard,bolubility,unctionچرب زبانى کردن coaxچرب کردن lubricate,liquor,dub,greaseچرب کردن (گوشت کباب ) basteچرب کننده lubricantچرب ونرم sleek,voluble,unctuousچرب ونرم کردن (مج ) honeyچربى fat,oil,greaseچربى اوردن blubberچربى بالن وسایرپستانداران دریائى blubberچربى خوک lardچربى دار sebaceous,fatچربى دارکردن fatچربى دانه blackheadچربى زدن lardچربى سخت دورکلیه وکمرگوسفند suetچربى مانند fattyچربیدن prevail,predominateچربیدن بر counterweightچرت زدن catnap,calk,nap,snooze,slumberچرت زدن (باoff) dozeچرت زن drowsyچرت کوتاه catnapچرتکه abacusچرتنه(ج .ش .) devilfish,octopusچرتى slumberچرخ loop,axle,rhomb,cart,wheel,cycle,turquoiseچرخ باربرى truckچرخ چاه windlassچرخ چه pulleyچرخ خاک کشى wheelbarrowچرخ خوردن ringچرخ خورى swirlچرخ دار wheelerچرخ دستى barrow,wheelbarrowچرخ دستى مامورتنظیف (trolly) trolleyچرخ دلاله idlerچرخ دندانه دار cogwheel,gearwheelچرخ دنده sprocket,gearwheel,gear,cogwheelچرخ دنده جناحى pinionچرخ دنده دار rackچرخ دنده ساعت nutچرخ دوارجهت کباب کردن مرغ rotisserieچرخ دوره گردها barrowچرخ روى پاشنه pirouetteچرخ زدن eddy,gyrate,pirouetteچرخ زیرصندلى یامیز(درجمع ) casterچرخ سریع (دررقص ) pirouetteچرخ سنباده sanderچرخ ضامن دار ratchetچرخ طناب capstanچرخ طناب خور(درقرقره ) sheaveچرخ عصارخانه treadmillچرخ فلک girandoleچرخ قرقره sheaveچرخ کوچک casterچرخ کوچکى شبیه قرقره dollyچرخ کوزه گرى latheچرخ لنگردوار capstanچرخ نگهدار triggerچرخ هاى ساعت (گردش ) clockworkچرخ هواپیما landinggearچرخان twister,rotorچرخاندن pivot,wind,swivel,spinچرخاندن گرداندن trollچرخانیدن whirlچرخساز wheelwrightچرخش swirl,twirl,turquoise,tumble,troll,evolution,revolution,roll,gyration,wrest,wrench,whirl,wheelچرخش (rotational) rotationچرخش (بدورخود) spinچرخش اب whirlpoolچرخش ببالا upturnچرخش بدور vertigoچرخش ناگهانى کشتى بیک سو lurchچرخشى rotatory,gyrationچرخک pulley,trundle,whirligig,casterچرخکار machinist'smate,machinistچرخندگى bolubilityچرخنده revolving,rotative,rotary,whirler,wheelerچرخى rotiformچرخیدن swing,twirl,turquoise,trundle,troll,trill,pivot,wry,windmill,whirl,wheel,revolve,reel,rotate,rollupچرخیدن (دورخود) spinچرک puss,pus,sordid,slag,squawk,lymph,impure,dirty,dirt,dingy,guck,frowzyچرک (pyorrhoea) pyorrheaچرک جمع کردن rankleچرک دار pussyچرک دندان pyorrheaچرک سیاه کردن grimeچرک شدن soil,foulچرک کردن grime,putrefy,suppurate,stainچرک کش drainpipeچرک گوش earwaxچرک نشستن suppurate,putrefy,rankleچرک نویس draftچرک وکثیف blackچرکنویس proofچرکى septic,pussyچرکین dirty,lousyچرم skin,leather,hideچرم بزغاله kidچرم بسیارنازک ازپوست chamoisچرم تیغ تیزکن stropچرم جیر suedeچرم دباغى kipچرم زردخوابدار buffچرم گاومیش buffچرم گذاشتن به leatherچرم گوساله calfچرم گوسفند sheepچرم مخمل نما suedeچرم یاپارچه مندرس cloutچرم یاپوست گاو cowhideچرمى leatheryچرمى کردن leatherچرند jive,trashy,silly,shenanigan,stuff,windy,nonsensical,rigmarole,crap,corny,unmeaning,ludicrous,bilk,baloney,inane,hokumچرندگفتن twaddleچرندى absurdityچروک shrinkage,wrinkle,wizen,plicaچروک (pucker) pucheryچروک خوردگى shrinkageچروک دادن rumpleچروک شدن puchery,shrivel,shrink,constringeچروک کردن ruffeچروکیدن crimp,wrinkleچروکیده شدن wrinkleچروکیده وپژمرده soddenچریدن در pastureچس فیل popcornچسب gum,gluten,glue,agglutinate,paste,lime,mucilageچسب زدن gumچسب زدن به pasteچسب زنى sizeچسب مانند pastyچسباندن stick,cement,gum,glue,bind,attach,agglutinate,pasteچسباننده agglutinate,cohesiveچسبانیدن affixچسبدار adhesiveچسبناک tacky,slab,string,sticky,stick,gooey,goo,cohesiveچسبناک کردن stickyچسبناک کردن اغشتن limeچسبناکى viscosityچسبندگى tenacity,stick,cohesion,adherence,adherenceچسبنده innate,inherent,adhesive,gummy,gooey,sticky,tenaciousچسبیدگى coherency,adhesionچسبیدن hold,adhere,glue,cohere,cling,cleaveچسبیدن به snap,grip,hangچسبیده adhesive,coherent,clungچشاپى tasteچشش sipچشم eye,optic,sight,shinerچشم انتظارى hopeچشم انداز scenery,scene,prospect,overlook,outlook,panorama,lookout,perspective,vista,view,landscapeچشم باطن insightچشم برامده popeyedچشم براه بودن waitچشم بستن blindfoldچشم بند blindچشم بنداسب blinkerچشم بندى juggleچشم بندى کردن hoodwinkچشم پزشک oculistچشم پزشکى ophthalmologyچشم پوشى connivance,renunciation,waiverچشم پوشى کردن overlook,conniveچشم پوشى کردن از condoneچشم پوشیدن ignore,relinquishچشم پوشیدن از spare,waiveچشم پوشیدنى dispensableچشم تنگ miserly,niggardlyچشم چپ cockeyeچشم چرانى ogleچشم چرانى کردن ogleچشم داشت outlookچشم داشتن expectچشم دوختن gazeچشم دوختن به fixچشم رابکاربردن lookچشم رس purview,rangeچشم زهره رفتن menaceچشم زهره گرفتن scareچشم سفید impudentچشم سفیدى impudenceچشم کبودشده (دراثرضربت وغیره ) shinerچشم کسى رابازکردن unmuffleچشم گرداندن goggleچشمک twinkle,blink,winkچشمک زدن wink,blink,bat,sparkleچشمک زدن (بویژه درموردستارگان ) twinkleچشمک زن blinkerچشمگیر saleintچشمه fountain,well,mesh,springhead,spring,sourceچشمه اب گرم lagunaچشمه ابگرم geyserچشمه پل lockچشمه جوشان اب گرم ومعدنى geyserچشمه کوچک springletچشمه معدنى spaچشمه یاجوى اب lymphچشمى optic,ocularچشنده tasterچشیدن assay,palate,gust,sip,tasteچشیدن مختصر smackچطور howچغلى tale,denunciation,rumbleچغلى کردن informچغلى کردن (از) delateچغندر beetچغندرگاوى(گ .ش .) mangelwurzelچفت snap,hasp,lid,latchچفت در slotچفت رابازکردن unlatchچفت زدن به lidچفت کردن slot,hasp,latchچفت وبست lockچفته trellisچقدر what,any,anyچک chequeچک بانک checkچک بى محل overdraftچک تضمین شده banknoteچک چک باران وغیره pitterpatterچک وچانه زدن hucksterچکامه ode,poemچکامه سرا poetچکان seepyچکاندن distillچکاننده dropperچکانیدن trickle,drip,dribbleچکاوک warblerچکاوک شکارکردن larkچکاوک وگونه هاى مشابه ان (ج .ش .) larkچکرز checkerچکش mallet,hammerچکش اهنگرى sledgeچکش چوبى maulچکش چوبى حراج کنندگان gavelچکش حراجى gavelچکش خور malleableچکش زدن hammer,malletچکشیدن dribbleچکمه ساقه بلند jackbootچکمه کسى رالیسیدن bootlickچکه sprinkle,seepage,seep,trickle,drop,drip,leakage,leakچکه ء شبنم dewdropچکه چکه ریزنده seepyچکه کردن plash,drip,seepچکه کن leakyچکیدن trickle,drop,drip,plash,laveچکیده ooze,succinct,tabloidچکیده کلام resumeچکیده مطلب precisچگال denseچگالش condensationچگالى densityچگالى سنج aerometerچگالیدن condenseچگونگى state,how,lie,manner,posture,quality,circumstance,conditionچگونه howچلاق crippleچلاق کردن maimچلاندن squeeze,wring,crushچلاندن (پارچه) wrestچلپ چلپ plashچلپ چلوپ splashچلپ چلوپ کردن splatter,splashچلچله swallowچلچله دریائى ternچلغوز guanoچلق kingfisherچلم snotچلوار calicoچلیپا crossچلیپائى crossoverچلیپاوار crossways,crosswiseچلیک barrel,cask,drumچلیک خوراکى strawberryچم روده ileumچماب meanderچماق stick,stave,cudgel,bludgeon,bat,maul,maceچماق (adj.&n.) clubچماق زدن mace,cudgelچماق سرگرد knobkerrieچماق قاصدى caduceusچماق یاشلاق چرمى blackjackچماق یاگرزراهزنان billyچمباتمه زدن squat,ruckچمباتمه زن squatterچمباتمه نشستن swatچمچه scoop,spoonچمدان valise,baggage,kist,suitcaseچمدان بزرگ trunkچمدان یابسته unpackچمن turf,green,grass,lawn,prairie,meadow,arborچمن خزنده پایاى نواحى گرمسیر(گ .ش .) zoysiaچمن رازدن mowچمن زار meadowچمن زارکردن grassچمنزار prairie,grasslandچموش skittish,restive,cantankerous,rowdyish,outlawچموش (shiest) shierچنان soچنانچه if,ifچنانکه as,howچنانکه شایدوباید properچنبر collarbone,clavicle,toreچنبره torque,tassel,cushionچنبره زدن coilچنبرى tore,bandyچنته knapsack,cod,pouch,bagچندان very,fold,soچندبر multilateralچندبرابر manifoldچندبرابرکردن manifoldچندبرابرکننده multiplierچندپشت بعقب برگشتن backcrossچندپهلو multilateralچندتا some,various,manifoldچندجانبه multilateralچندجزئى compoundچنددرمیان spottyچندرقاز pittanceچندزبانى polyglotچندزن گیرى polygamyچندزنى polygynyچندسوگرد versatileچندسیلابى(درموردکلمه) polysyllabicچندشوهرى polyandryچندصدا allophoneچندفاز multipleچندک زدن cowerچندگان polygamistچندگانگى pluralityچندگانى polygamyچندگوشه polygonچندلا fold,multipleچندلاکردن plyچندلت غنزدیک بهم رابایک حرف اغازک alliterateچندلحظه بعد anonچندنژادى multiracialچندهجائى polysyllabicچندهمسرى polygamyچندى partly,quantity,quantitativeچندى بیان کردن quantifyچندى سنجى ازراه دور telemetryچندین various,multiple,many,lot,severalچندین (درجمع ) tenچنگ nail,gripe,grip,grapple,clutch,claw,uncus,sackbutچنگ (الت موسیقى) harpچنگ دهن گیر(مو.) jew'sharpچنگ زدن clutch,claw,grasp,grab,harpچنگ زنى grip,graspچنگ نواز harperچنگال talon,prong,rake,fork,clutch,clef,claw,nail,grain,pitchfork,pawچنگال یابیل کودکشى muckrakeچنگک tach,prong,gaff,rake,uncus,hook,pegچنگک (=crampoon) cramponچنگک جالباسى rackچنگک خیش tineچنگک زمین صاف کن وریشه جمع کن harrowچنگک گوشت stringerچنگک لباس hangerچنگکى uncinateچنگه crampچنگوک crampچنین thus,so,such,likewiseچنین (=such) sicچنین باد amenچه or,whether,what,anyچه اشخاصى whoچه اندازه whatچه جا whenceچه خوب benediciteچه شخصى whoچه کسى whom,whoچه کسى را whomچه مقدار whatچه نوع (درپرسش ) anyچه وقت whenچهاربازیکن خطدفاع backfieldچهاربرابر quadruplicate,uradrupleچهاربرابرکردن quadruplicate,uradrupleچهارپا quadruped,beastچهارپائى quadrupedalچهارپایه تخت stapleچهارچوب frameچهارچوب پارچه خشک کنى(نساجى) tenterچهارچوب جگنى hurdleچهارچوبه frameworkچهارچوبى که اطفال روى ان تاب خورده junglegymچهارچوپ درب وهرچیزدیگرى(ک .) jambچهاردرام یاتراژدى tetralogyچهاردهم nچهاردهمین حرف الفباى انگلیسى nچهاردیوارى quadrangle,closeچهاردیوارى(inclosure) incloseچهارراه اتوبان cloverleafچهارروزیکبار quartanچهارشنبه wednesday,midweekچهارضلعى quadrilateralچهارقلو quadrupletچهارک quarterچهارگانه quadrupletچهارگوش quadrilateral,quadrant,quadrangleچهارگوش دراز rectangleچهارگوش کردن squareچهارگوشه quadrangular,quadrangleچهارلا uradrupleچهارمیل کردن impaleچهارنسخه اى quadruplicateچهارنعل scamper,gallop,canterچهارنعل دودیدن scamperچهارنعل رفتن course,gallop,trigچهارنمایش (یونان باستان ) tetralogyچهارورق کاغذتاشده وهشت ورق شده است quireچهچه twitter,carol,warbleچهچه زدن twitterچهچه زدن (مثل بلبل ) chatterچهچهه زدن warbleچهره puss,visage,feature,faceچهل تکه patchworkچهلچراغ candelabrumچوب timber,stick,stave,spunk,shaft,wood,rodچوب اب اورده driftwoodچوب اسکى بازى skipoleچوب افرا mapleچوب الات نجارى woodworkچوب الف bookmarkچوب بادوام hardwoodچوب بر lumberjack,loggerچوب برى کردن lumberچوب بست scaffold,frameworkچوب بست زدن trussچوب بلند staffچوب بلوط oakچوب بیلیارد cueچوب پا stiltچوب پرچم staffچوب پرچین picketچوب پنبه stopper,corkچوب پنبه اى corkچوب پنبه بشکه bungچوب پنبه بطرى رابرداشتن uncorkچوب پنبه گذاشتن (در) corkچوب پوسیده punkچوب تراش woodcarverچوب جنگلى hardwoodچوب خط scoreچوب خمیده اى که پس ازپرتاب شدن بازگرد boomerangچوب خوار xylophagousچوب خیزران bambooچوب دستى caneچوب ذرت corncob,cobچوب ذرع yardstickچوب زدن beat,bastinado,drub,cudgel,switchچوب زیرپائى perchچوب زیرگهواره rockerچوب ساج teakچوب سرو cedarچوب سفت hardwoodچوب شده stiffچوب شمشاد boxwoodچوب شور(مزه ابجووغیره ) pretzelچوب طبل drumstickچوب غذاخورى چینى chopsticksچوب فندق hazelچوب قانون nightstickچوب کاج pineچوب کبریت matchچوب گردو walnutچوب گردوى امریکائى hickoryچوب گمانه wandچوب ماهون mahoganyچوب محکم وسخت صندل سفید(گ .ش .) sandalwoodچوب مخصوص روکش مبل وغیره veneerچوب مداد slatچوب میزانه wand,batonچوب نوک تیز picketچوب وفلک bastinadoچوبخط tick,tallyچوبخطزدن notch,tickچوبدستى billy,rattanچوبدستى سرکلفت bludgeonچوبکارى کردن scoldچوبه shaftچوبه دار gibbet,gallows,treeچوبى woody,wooden,woodچوبى که براى اسکى ابى بکارمیرود aquaplaneچوبى که کهنه یاپشم برسران مى پیچند mopچوپان rancher,pastorچوچوله clitorisچوکان زدن batچوگان بازى bandy,poloچوگان بازى بااصول فوتبال hockeyچوگان دسته کوتاه (بازى گلف ) putterچوگان زدن batچوگان سرپهن lacrosseچوگان سرکج bandyچوگاندار batچون since,whereas,asچون روح برخانه هاوغیره سرزدن ghostچون غوک یاقورباغه صداکردن croakچون که sinceچون وچرا disputeچونکه becauseچونکه.براى forچونى modal,qualityچیت گلدار chintzچیت موصلى muslinچیدن snip,set,trim,pull,cut,crop,clip,arrange,pare,lop,pluck,pickup,pick,mowچیدن پشم گوسفندوغیره shearچیدن مو shearچیدنى ripeچیرابى underwaterچیرگى effrontery,proficiencyچیره proficient,dominantچیره دست dextrous,dexterous,adroit,masterچیره دستى skillچیره شدن overcome,dominateچیز thing,stuff,article,res,nip,objectچیزابکى liquidچیزاشغال وناچیز paltryچیزاشفته ونامرتب pieچیزاکتسابى(حق .) perquisiteچیزاندک ounceچیزباارزش ومفید assetچیزباقیمانده oddmentچیزبدوى rudimentچیزبرجسته notableچیزبرنده scissorsچیزبسیارعالى crackerjackچیزبغرنج labyrinthچیزبى معنى وبیمزه hogwashچیزبى نظیر nonesuchچیزبیهوده bagatelleچیزپاشیدنى sprayچیزپرسروصدا rumbleچیزپست وبى ارزش dregs,rubbishچیزپله پله scaleچیزپهن widthچیزپیچیده rollچیزپیداشده troveچیزتازه noveltyچیزتازه اوردن innovateچیزتقلبى ساختن (مثل ریختن اب درشیر) adulterateچیزتقلیدى imitationچیزتکرارى rehashچیزثبت شده یاواردشده entryچیزجالب wowچیزجزئى trifleچیزجزئى واندک bagatelleچیزچسبناک slimeچیزخداداده godsendچیزخراش دهنده (مثل نوک سوزن ) prickچیزخشک وترد crispچیزخوردنى goody,edibleچیزخوش یمن mascotچیزخیلى جزئى hintچیزخیلى ریزوکوچک hilumچیزخیلى شیک jimdandyچیزدار wealthyچیزدرخشنده shinerچیزدرست integerچیزدرست ودست نخورده entiretyچیزدرهم پیچیده ravelچیزدرهم وبرهم hodgepodge,goulashچیزدوباره ساخته شده rebuildچیززائد growthچیززرنشان (n.) inlayچیزسفت یاغلنبه knotچیزسنگین weightچیزسنگینى که روى زمین کشیده میشود dragچیزشگفت marvelچیزشنیده hearsayچیزعالى tidbit,jimdandyچیزعجیب quiz,miracleچیزعجیب وغریب oddityچیزعزیزوپربها appleچیزغریب curiosity,curioچیزغریب وخنده دار gigچیزغیرعادى prodigyچیزغیرعملى impracticabilityچیزغیرموجود nonentityچیزفکرى thoughtچیزفوق العاده ripsnorterچیزقشنگ وکم بها knickknackچیزقلابى guffچیزکج curveچیزکم ارزش وجزئى beanچیزکم بها peppercornچیزکم بهایابى اهمیت (مج .) chaffچیزکم خرج trinketچیزکمیاب rarityچیزکوچک snippet,pinpointچیزکوچک وجزئى(pewee) peeweeچیزکوچک وناچیز pinheadچیزگرد rondureچیزلاغر scragچیزلذت بخش treatچیزلذیذ peachچیزمخلوط (مج .) porridgeچیزمرکب compositeچیزمشبک latticeworkچیزممکن possibilityچیزناصحیح وغلط inaccuracyچیزنامعلوم uncertaintyچیزنخبه choiceچیزنهان شده cacheچیزنو noveltyچیزهاى جویدنى munchچیزهاى درهم پیچیده plexusچیزهاى کنارى یاثانوى byeچیزهاى گذشته bygoneچیزهاى متفرقه oddmentچیزهشت گوشه octagonچیزواقعى verityچیزى something,nipچیزى رااشکارکردن unmaskچیزى راتعویض کردن replaceچیزى رازوردادن pushچیزى راسنگین بزمین زدن lobچیزى راکمترازقیمت واقعى نرخ گذاشتن underrateچیزى رامعین کردن evaluateچیزى رانقل وانتقال دادن transfuseچیزى راوقف کردن endowچیزى شبیه ساقه stalkچیزى که اتش پرتاب میکند spitfireچیزى که بجاى فتیله بکاررود wickچیزى که به سانى قابل حرکت وجنبش باشد vaneچیزى که بوسیله ان عملى قابل اجراست wherewithalچیزى که پرواضح است truismچیزى که تغ تغ کند rattlerچیزى که تهدیدکننده است menaceچیزى که خارش بیاورد urticantچیزى که درپائین نامه نوشته شود subscriptچیزى که دوربدن شخصى بسته باشد wraparoundچیزى که سه پایه داشته tripodچیزى که مانع زیان گردد saveallچیزیکه باعجله نوشته شده jottingچیزیکه بسرعت انجام شود quickieچیستان puzzle,crux,conundrum,enigma,problemچین pleat,plait,chitlings,fold,offset,wrinkle,crimp,crease,pucheryچین (=plical) plicaچین چین کردن pleatچین چین وموجدارکردن crimpچین خوردگى wrinkleچین خوردن shrivelچین خورده cracklyچین دادن shirr,quill,wrinkle,corrugateچین دادن یاقراردادن tuckچین دار crumpچین دارشدن creaseچین دارکردن plait,creaseچین شناسى sinologyچین نخورده unruffledچین وچروک cockle,rugaچین وچروک خوردن wrinkleچین وچروک وتاه ruckچین وشکن pleatچین وشکن یاپیچ وتاب خیال انگیز curlicueچینه چینه کردن stratifyچینه دان cropچینه کشى enclosureچینه کشیدن incloseچینى sinitic,chinese,china,porcelainچینى ها(درجمع ومفرد) chineseحائزاهمیت memorableحائل prop,stay,stanchion,shutter,guard,louver,buttress,bufferحائل جراثقال gantryحائل شدن intervene,interceptحائل کردن thwartحائل کردن یاشدن propحاجب chamberlain,porterحاجت wishحاد torrid,acute,acute,hot,keenحادثه fortuity,phenomenon,incident,adventure,accident,accidenceحادثه اى phenomenalحادثه بد disaster,mishapحادثه تاریخى epochحادثه جو adventurerحادثه ضمنى episodeحادثه عشقى intermezzoحادثه معترضه episodeحادثه ناگوار mischance,miscarriage,misadventureحادثه یاامرغیرمحتمل improbabilityحاده یامنفرجه obliqueحادى poignancyحاذق proficientحاره torridحاشا denial,neverحاشاکردن denyحاشیه purl,brink,brim,braid,border,verge,margin,rand,outskirt,glossحاشیه اى marginalحاشیه چرمى دورچیزى weltحاشیه چین دار chitlingsحاشیه دارکردن hem,marginحاشیه دوزى sewingحاشیه زدن به panelحاشیه گذاشتن borderحاشیه گذاشتن به skirtحاشیه نوشتن annotateحاشیه نوشتن بر glossحاشیه نویسى tot,notationحاشیه هم ترازشده justifiedmarginحاصل product,perquisite,heir,harvest,upshot,resume,resultant,result,outgrwth,outcome,growth,yield,yieldحاصل ازکربن carbonicحاصل جمع sum,totalحاصل خیزشدن battenحاصل دادن cropحاصل دهنده yielderحاصل کردن afford,acquire,get,generateحاصلخیز prolific,pergnantحاصلخیزشدن luxuriateحاصلخیزى productivityحاصلضرب productحاضر stock,presentحاضر(م .م .) ubiquitousحاضرباش (باحرف بزرگ ) attentionحاضربجنگ شدن embattleحاضربخدمت activeحاضربقبول receptiveحاضرجوابى improvisation,reparteeحاضردرهمه جا omnipresentحاضرکردن readyحاضرنشده unreadyحاضرواماده (د.گ -.امر.) johnnyonthesoptحافظ keeper,retentive,patronحافظه memory,retentionحافظه پنهانى cachememoryحافظه صوتى acousticmemoryحاکم governorحاکم بودن governحاکم ستمگریامستبد tyrantحاکم عالیمقام paramountحاکم مطلق despot,autocrat,autarchyحاکمیت ملى مبنى براستقلال اقتصادى autonomyحاکى symptomatic,symbolic,redolent,expressiveحاکى از representative,significantحاکى ازبدگمانى suspiciousحاکى ازترس awesomeحاکى اززمان گذشته secondaryحاکى ازعلائم مرض symptomaticحاکى ازگرسنگى hungryحاکى ازنارضایتى یابى میلى deprecatoryحاکى بودن portendحاکى بودن از smell,signify,symbolize,bode,bespeakحال health,mood,pep,status,state,situation,selfحال امدن recuperate,recruitحال انکه whileحال مخصوص idiosyncrasyحالا nowحالت temperament,temper,trim,situation,self,status,state,stance,speed,attitude,predicament,posture,pose,vein,mood,if,estate,condition,case,grainحالت ابکى succulenceحالت ادم متجاوز belligerencyحالت ارتجاعى resiliency,resilienceحالت ارتجاعى فنر springحالت استفراغ nauseaحالت اضافه possessive,genitiveحالت افسردگى hypochondriaحالت اماده باش درشمشیربازى ومشت زنى guardحالت امرى jussiveحالت انزال درمقاربت orgasmحالت بائى instrumentalحالت برایى dativeحالت بى حسى وخواب الودگى narcosisحالت پلاستیکى plasticityحالت تحریک vexationحالت تدافع defensiveحالت تعادل counterweightحالت تعدد(pluralism) pluralityحالت تهوع nausea,qualmحالت تهوع دست دادن nauseateحالت جذب وانجذاب raptureحالت جوان شدن juvenescenceحالت خفقان پیداکردن dampحالت خمارى hangoverحالت خمیرى pulpحالت ربطواتصال appurtenanceحالت رنگ پذیرى colorationحالت صفر zerostateحالت عمودى aplombحالت غائى ultrahighfrequencyحالت غیاب absenceحالت فاعلى nominativeحالت فنرى springحالت فنرى داشتن springحالت مالخولیائى dumpحالت مالکیت genitiveحالت مردى masculinityحالت مضاف الیه genitive,possessiveحالت مطلوب optimumحالت مفعولى dativeحالت مفعولى غیرصریح حقیقى(د.) dativeحالت نهائى ultimacyحالت وشرایطایالات امریکا statehoodحالت ویژگى peculiarityحالت یک جنسى unisexualityحالت یک قطبى unipolarityحالتى که ازان رهائى نباشد(مج .) impasseحالى کننده demonstratorحامض acidحامل stave,carrier,conveyor,conveyer,vehicle,porter,bearerحامل (vectorial)(هن .) vectorحامل بودن comportحامل میکرب carrierحاملگى expectancy,gestationحامله pergnantحامله بودن expectحامى protector,shield,sponsor,patron,partisan,advocate,actor,bulwark,booster,backerحامى ملت tribuneحاوى receptacleحاوى اطلاعات مفید informativeحاوى هزارمین قسمت millesimalحب pill,pelletحب دارو pillحب ساختن pill,pelletحب وکپسولى که باقندوشکرپوشیده باشد granuleحباب bubble,boll,blubber,blob,globeحباب براوردن bubbleحباب چراغ یافانوس shadeحباب هاى ریز foamحباب هوادراب یاشیشه blebحبابچه alveolusحبابک دار alveolarحبس jail,custody,durante,calaboose,imprisonment,lockup,prison,bailحبس ابد lifeحبس کردن jail,grate,mew,incarcerateحبس یاوقف کردن entailحبشى ethiopianحبه bean,grainحبوبات cereal,grainحتما certainly,inevitableحتمى very,imperative,imminent,indispensable,emergence,emergency,cocksure,cretain,categoricalحتمى الوقوع inevitableحتمى کردن ensureحتمى وابسته incidentحتى evenحجاب veilحجاب برداشتن unveilحجاب حاجز traverse,diaphragmحجاب حاجز(تش .) midriffحجاب زدن veilحجاب یاپرده گذاردن diaphragmحجاجب curtainحجار sculptorحجارى lithographحجارى برجسته reliefحجارى کردن sculptحجارى کردن روى سطوح وستونها inscribeحجامت cup,leechحجب pudencyحجب (timidness) timidityحجت agumentحجرسیلان garnetحجره chamberحجره راهب ایرلندى kilحجله bridechamberحجم content,mass,volume,bulkحجیم large,voluminous,massiveحد tract,provenance,extent,deal,confine,quantity,precinct,period,measure,mark,margin,limitحداعلى uttermost,utter,culminationحداکثر extreme,peak,uttermost,utmostحداکثرسرعت مجزدرجاده هاوغیره speedlimitحدپرواز ceilingحدس surmise,aim,conjecture,guessحدس زدن rede,guesstimate,guess,conjecture,imagine,surmiseحدس زدن (ز.ع .) inferحدسى conjecturalحدفاصل partition,medianحدقه pupil,socket,orbitحدکمال crownحدنصاب مسابقه recordحدنهائى extremityحدود scantling,tether,purview,gamut,run,range,limit,precinct,periphery,verge,moduleحدود(چیزى را)معین کردن delimitحدودصلاحیت purviewحدودفعالیت orbit,sphereحدوسط soso,average,mediocrity,mediocre,mean,cross,normحدوسط (چیزیرا)پیداکردن averageحدیثى anecdotalحدیده نخ threadحذرکردن از mind,bewareحذف omission,ellipse,elimination,deletionحذف شده outحذف شود(درتصحیح ) deleحذف کردن retrench,omit,expurgate,eliminate,delete,deleحذف کردن از expungeحذف هجا syncopeحذفى omissiveحراج auction,outcryحراج کردن auctionحرارت zeal,fire,ginger,warmth,impetuosity,heat,verve,vehemence,ardorحرارت بخش calefactoryحرارت زیاددادن وبعدسردکردن ـفلزات annealحرارتى thermalحراست preservationحراست کردن safeguard,protectحرام unlawful,illegal,tabooحرام خوارى usuryحرام شمرده tabooحرام کردن wasteحرامزادگى illegitimacy,bastardizationحرامزاده spurious,whoreson,unfathered,adulterate,bastard,illegitimateحرامزاده خواندن bastardizeحرامزاده کردن bastardizationحرب combat,warحرباء(ج .ش .) chameleonحربه weaponحرص avidity,avarice,greedحرص زدن ravenحرص واز lustحرص وازبراى بدست اوردن مال cupidityحرف say,yap,jib,talk,speech,letter,blabbermouth,particle,word,graphemeحرف (h) aitchحرف H اول کلمه که بطورحلقى تلفظمیشود aspirateحرف L limaحرف T teeحرف Z zeeحرف r رااداء کردن burrحرف اضافه prepositionحرف اضافه مثبت aحرف الفباء letterحرف اول الفباى انگلیسى aحرف اول الفباى یونانى alphaحرف بزرگ capitalحرف بى ربط rigmaroleحرف بى صدا consonantحرف بیست وچهارم الفباى انگلیسى xحرف بیست ودوم الفباى انگلیسى vحرف پوچ nonsense,moonshineحرف پیش نهاده prepositionحرف تعریف (مثل the ) articleحرف تعریف براى چیزیاشخص معینى theحرف توخالى poppycockحرف توخالى وبى معنى bunkحرف جر prepositionحرف چاپى letterحرف چهارم زبان یونانى deltaحرف خودراخوردن minceحرف خودرارسماپس گرفتن recantحرف درشت capitalحرف ربط whatحرف زدن speak,say,talkحرف زن speakerحرف سوم الفباى یونانى gammaحرف شکسته ونامفهوم gibberishحرف شنو obedientحرف شنوى obedienceحرف شنوى کردن obeyحرف صامت consonantحرف صفیرى sibilantحرف صوتى phonemeحرف عله trillحرف کنایه دارزدن wisecrackحرف کنایه داریاشوخى امیز wisecrackحرف کوچک minusculeحرف گلوئى gutturalحرف مزخرف (امر.) poppycockحرف مفت tattle,guffحرف مفت زدن prattleحرف مفت زن blabber,bigmouthedحرف منفى notحرف ندابراى دستوریامریه به نظامیان hepحرف نشنو wantonحرف نگار typewriterحرف نهم الفباى یونانى iotaحرف نیم صوتى semivowelحرف هفتم الفباى انگلیسى gحرفبحرف نقل کردن transliterateحرفه avocation,mystery,metier,profession,vocation,career,trade,pursuitحرفه ئى professionحرفه اى vocation,proحرفى literal,lexicalحرفى که بااصطکاک نفس اداگردد spirantحرقفه iliumحرقفى iliacحرکات حلقوى peristalsisحرکات غیرارادى اندامها ticحرکت departure,demeanour,gesture,behavior,locomotion,movement,move,motion,poke,stroke,stir,progressحرکت ارتجاعى داشتن reboundحرکت ازروى دست پاچگى scurryحرکت انقلابى revolutionحرکت بطرف بالا(بافشار) upthrustحرکت پنهانى sneakحرکت تند dartحرکت تندوچابک shootحرکت تندوسریع bob,jerk,scurry,scudحرکت تندوسریع وباضربت whipحرکت جاروبى swipeحرکت چرخشى swirlحرکت خرامان lopeحرکت دادن propel,stir,rouse,moveحرکت دزدکى slink,stealthحرکت دسته جمعى processionحرکت دهنده locomotive,motorحرکت دودى(تش .) peristalsisحرکت دورانى evolutionحرکت سریع sally,braidحرکت سریع ابر scudحرکت سریع پابطرف خارج (دربالت ) jeteحرکت سریع وجزئى whiskحرکت سریع وشدید yerkحرکت شبیه چمچه زنى scoopحرکت شدید rushحرکت قلم بطرف بالا upstrokeحرکت کردن depart,whir,waggle,proceed,behaveحرکت کرم وارکردن wriggleحرکت گردابى whirlحرکت ماروار squirmحرکت مایل aslantحرکت موجى undulationحرکت یاکشش ناگهانى twitchحرکت یک ورى leewayحرکتى dynamicحرم مطهر sanctuaryحرمت reverence,revere,sanctityحرمت کردن revereحروف الفبا scriptحروف الفباى قدیم یونان وروم uncialحروف چاپى typeحروف خوابیده italicحروف کج italicحروف یامهررمزى cipherحروف یک ورى(درچاپ ) italicحروفچین typesetterحریرگلدارومشجر damaskحریرموجدار tabbyحریره porridgeحریره اردذرت mushحریره اردذرت تهیه کردن mushحریره یاخمیرمانند mushyحریرى silken,sheerحریص greedy,fierce,avid,avaricious,hungry,vulture,voracious,perfervidحریص (مج .) toothyحریص بودن greedحریصانه خوردن lap,devour,wolf,guzzle,gut,gull,gobbleحریف foe,rival,opponent,adversary,matchحریف راازمیدان درکردن bluffحریف شدن copeحریف کسى بودن matchحریق fireحریم sanctumحزب party,sect,juntaحزب کارگر laborحزبى sectarianحزم discretion,precaution,prudenceحزن sorrow,grief,despondencyحزن انگیز lugubrious,tragic,sepulchralحزن اور patheticحزین desolateحس sense,sensation,qualeحس ترحم pityحس تشخیص senseحس تقریر elocutionحس خارش tingleحس خارش یاسوزش داشتن tingleحس ذائقه(savour) savorحس زنانگى womanhoodحس ششم sixthsenseحس عام commonsenseحس کردنى palpableحس کنجکاوى curiosityحس لامسه touchحس وحرکت animalحساب score,tally,tale,tab,calculation,arithmetic,accountحساب بدهى debitحساب پس دادن account,reckonحساب جامعه وفاضله calculusحساب درامدوخرج budgetحساب راواریزکردن liquidateحساب ریز detailحساب غلطکردن miscastحساب کردن sum,score,figure,compute,calculate,count,accountحساب کردن (بارقام ) cipherحساب کردنى calculableحساب کننده calculatorحساب نشده unaccountedحساب واریزکننده liquidatorحسابدار accountantحسابدارى accountingحسابدان arithmeticحسابگر calculator,arithmeticحسابى smackdab,square,arithmeticحسادت jealousyحسادت امیز enviousحسادت انگیز enviableحساس susceptible,stark,sensory,sensitive,touchy,ticklish,tender,techy,vigilant,alive,acute,delicate,exquisiteحساس رایج tenderحساس شدن sensitizeحساس کردن tenderize,sensitizeحساس وباهوش perceptiveحساسیت sensitivity,sensibility,frictionحساسیت نسبت بچیزى allergyحسب المقرر dulyحسب الوظیفه dulyحسدیاخصومت ورزیدن heartburnحسرت بردن regretحسگیر anaesthesiaحسن beautyحسن انتخاب selectivityحسن تفاهم amityحسن توجه auspicesحسود jealous,enviousحسودانه invidiousحسى sensory,sensational,intuitiveحشرات موذى vermin,mothحشره bug,insectحشره پردار flyحشره دار buggyحشره دوبال gnatحشره راست بال katydidحشره کش larva,insecticideحشره کشى insecticideحشرونشر societyحشرى بودن زن nymphomaniaحشفه gardenheiliotropeحشفه مرد glandحشک کردن (یونجه ومانندان ) hayحشو redundant,redundancyحشوقبیح tautology,pleonasmحشووزائد tautologyحشیش kef,hemp,marijuanaحشیش (hasheesh) hashishحصار cramp,enclosure,fort,fold,fence,wall,barrier,inclose,hedge,hagحصاربندى stockadeحصاردارکردن wallحصاردرست کردن corralحصاردفاعى paleحصارکشى enclosureحصارکلیسا churchyardحصاریاچینه کشیدن دور encloseحصبه typhoidحصبه اى typhusحصه share,doleحصول recovery,reachحصول مجدد retrieveحصیر matting,mat,strawحصیرسازى wickerworkحصیریافرش جلودر dlormatحضار audience,attendance,grandstandحضرت honor,holinessحضرتا sireحضروناظربودن spectateحضور attendance,presenceحضوربهم رساندن assistحضورپیش ازوقت preconceptionحضورداشتن (در) attendحضوردرمحلى بعنوان اعتراض sitinحضوردرهمه جادریک وقت ubiquityحضورذهن immediacyحضورى personalحظ joy,unctionحظکردن admireحظیاخوشى زیاد ecstasyحفارى digحفارى کردن unearth,excavateحفاظ shield,shell,scabbard,safeguard,hangar,awning,umbrellaحفاظاستحکامات redoubtحفاظپیداکردن shieldحفاظت custody,conservation,keep,safekeepingحفر digحفرترعه کردن canalحفرشده dugoutحفرکردن gull,grave,cave,excavateحفرکردن (زمین ) delveحفرکننده excavatorحفرکننده .حفار diggerحفره socket,sinus,ventricle,pothole,pit,lacuna,hole,cell,cavity,cavern,ditch,delve,daleحفره ء دندانى alveolusحفره ء کوچک alveolusحفره دار pitted,alveolarحفره درون سلولى گیاه receptacleحفره زیرزمینى cavernحفره غده اى cryptحفره لگن خاصره pelvisحفره هاى بینى پره بینى(تش ) septumحفره یاگودال sinkحفظ retinue,preservationحفظالصحه hygieneحفظچیزى ازخطروغیره safekeepingحفظکردن fence,retain,memorize,preserve,secure,protectحفظکردن واز(خطر) safeguardحفظکننده memorizerحفظکنى memorizationحفظمنابع طبیعى conservationحفظنظم وارامش (کشوریاشهرى را)کردن policeحق title,right,due,lawحق اجاره بمستاجرفرعى دادن sublet(ease)حق ارثى prerogativeحق ارشدى primogenitureحق استفاده ازعین ونمائات usufructحق الاختراع royaltyحق الامتیاز bonus,royaltyحق التالیف royaltyحق العبور transitحق العمل commissionحق الوکاله honorariumحق باراندازى گرفتن demurrageحق بست نشینى sanctuaryحق بیمه premium,insuranceحق بیمه ایام بیکارى doleحق پستى postageحق تدریس tuitionحق تصدى tenureحق تقدم priority,preferment,precedenceحق ثبت اختراع patentحق چاپ (انحصارى) copyrightحق حاکمیت sovereigntyحق دادن (به) justifyحق دادن مستحق دانستن entitleحق رد vetoحق رهن lienحق صرافى premiumحق طبع ونشر copyrightحق عبور passageحق عمرى ورقبى usufructحق عمرى ورقبى داشتن usufructحق گروى lienحق ناشناس ungratefulحق ورود entranceحق ویژه privilege,prerogativeحق یامزداموزگار honorariumحقارت scorn,demission,humilityحقانیت legitimacyحقشناس lealحقه shift,trick,knack,bob,monkeyshine,hob,intakeحقه باز phony,trickster,snide,slickerحقه بازى juggle,cog,underhand,quackery,legerdemainحقه بازى کردن spoof,trickحقه گل husk,calyxحقه یاحیله براى عطف توجه shenaniganحقوق stipend,salary,emolument,due,pension,lawحقوق الهى jurisprudenceحقوق بازشنستگى pensionحقوق تقاعد exhibitionحقوق ثابت بدون مزایاوفوق العاده basepayحقوق دادن salaryحقوق دان jurisconsultحقوق گمرکى(درجمع ) customحقوق ماهیانه payحقوق یامقررى سالیانه annuityحقوقدان jurist(tic),lawyerحقوقى legal,juridicalحقیر runty,little,slightحقیرشمردن despiseحقیقت truth,act,verity,principle,realityحقیقت اشکار axiomحقیقت رااظهارنکردن understateحقیقت متعارفه axiomحقیقت مطلق oversoulحقیقتا simply,indeed,verilyحقیقى rightful,real,genuine,unfeigned,actual,veracious,intrinsic,trueحک erasureحک کردن lithograph,carveحک واصلاح کردن reviseحکاکى gravureحکاکى برروى سنگ lithographyحکاکى روى چوب woodcutحکاکى روى سنگ lithographحکاکى کردن scribe,engrave,inscribeحکایت allegory,marchen,narrative,story,taleحکایت اخلاقى fableحکایت شده storiedحکایت گفتن fableحکایتى anecdotalحکم sentence,statute,decree,edict,doom,commission,commandment,canon,rule,ordonnance,ordinance,writ,warrant,precept,mandate,pardon,arbiterحکم (حق .) dictumحکم احضار subpoenaحکم ادارى interdictحکم ازادى صادرکردن habeascorpusحکم بازداشت interdict,injunctionحکم تحریم یاتکفیر banحکم توقیف committal,commitmentحکم توقیف ازطرف دادگاه باذکردلائل habeascorpusحکم دادگاه decisionحکم دادن judge,doom,determineحکم کردن adjudicate,command,rule,decreeحکم کنترل کار jobcontrolstatementحکم مجازات doomحکم نگاهدارى وضبط retainerحکم نهى interdictحکمت doctrine,wisdom,mottoحکمت الهى theosophy,theologyحکمت علل غائى teleologyحکمران ruler,governorحکمرانى reignحکمرانى کردن governحکمروائى کردن lordحکمفرما dominant,rampant,predominantحکمفرمائى reignحکمفرمابودن dominate,reignحکمیت umpire,umpirageحکمیت کردن (در) arbitrateحکه prurienceحکومت steer,government,reign,regimen,dominion,administrationحکومت ائتلافى pluralityحکومت ادارى bureaucracyحکومت استبدادى tyranny,autarchyحکومت استبدادى ومطلقه czarismحکومت پلیسى policestateحکومت تزارى czarismحکومت خدا theocracyحکومت دوپادشاه dyarchyحکومت دومجلسى dyarchyحکومت دونفرى duumvirحکومت روحانیون theocracyحکومت ستمگرانه tyrannyحکومت قاطبه مردم democracyحکومت کردن rule,governحکومت متشکل ازیک قوم یایک ملت nationstateحکومت مستقل autocracyحکومت مشترک condominiumحکومت مطلق autocracyحکومت معدودى ازاغنیاوثروتمندان oligarchyحکیم sageحکیم الهى theologianحل resolvent,resolution,solutionحل شدنى solvency,solvable,soluble,dissolubleحل کردن untie,untangle,unravel,loose,workout,dissolve,solveحل کردنى solvencyحل مسئله resolventحل نشدنى irresolvable,insoluble,insolubility,inextricable,indissolubleحل نکردنى indecipherable,inextricableحلال solvent,kosher,resolvent,lawfulحلال زاده legitimateحلب tinحلب پرکن packerحلب کردن tinحلبى tinfoil,tinحلبى الات tinwareحلبى ساز tinsmithحلبى(n.vt.&vi.) canحلزون molluskحلزون (ج .ش .) snailحلزون خوراکى خیلى کوچک spatحلزون دوکپه اى یاصدف خوراکى clamحلزون صدف دار shellfishحلزون گرفتن scallopحلزون گوش cochleaحلزونى spiralحلزوونهاى دوکپه اى(ج .ش .) scallopحلق gorgeحلق اویز gadareneحلقه segment,loop,hoop,hank,vortex,ring,ran,chain,wisp,wicket,whorl,girdle,gird,earring,curlحلقه ء گلبرگ envelopeحلقه اى gyrateحلقه اى بریدن girdleحلقه حلقه شدن purlحلقه حلقه کردن crispحلقه دارکردن loopحلقه دودیابخار purlحلقه دورچلیک bailحلقه زدن ring,wind,encompass,encircleحلقه زدن به hoopحلقه زلف ringletحلقه زنجیر linkحلقه شدن یاکردن wreatheحلقه طناب loop,bightحلقه فیلم reelحلقه کردن curl,fakeحلقه کلاف ranحلقه گردان swivelحلقه گل garland,wreathحلقه لاستیکى مخصوص دهانه بطرى luteحلقه نور haloحلقه نوردورخورشید coronaحلقه هاى زنجیر linkageحلقه یاپیچ خوردن whorlحلقه یاکمربندکوچک zonuleحلقه(نج .) fasciaحلقوم larynxحلقوى convolutedحلقى aspirateحلمى mastoidحلول reincarnationحلیم submissive,meekحلیه گرى quackeryحماسه saga,epopee,epicحماسه اسکاندویناوى sagaحماسى heroic,bardic,epicحماقت stupidity,unreason,idiotism,idiocyحماقت محض tommyrotحمال porter,backerحمال کشتى keelحمالى کردن porterحمام therm,washroom,bathroomحمام افتاب گرفتن bask,sunbatheحمام دوش showerbathحمام عمومى thermحمام فرنگى bath,tubحمام گرفتن bathحمام نگرفته unwashedحمایت shelter,lee,auspices,aid,patronageحمایت شده protegeحمایت کردن defend,assert,aid,support,stead,protectحمایت کردن از sustain,vindicate,maintain,uphold,assist,espouseحمایت میز vindicativeحمایل baldricحمایل ابریشمى وامثال ان scarfحمایل زدن sashحمایل نظامى وغیره sashحمره مغربیه zodiacallightحمل deport,conveyance,consignment,portage,address,shipmentحمل بوسیله پست postageحمل شده ازراه دریا seaborneحمل کردن carry,freight,wage,convey,bear,haul,porter,port,transportحمل کردن (بر) attribute,ascribeحمل کردن بر entailحمل کمننده کالاباکشتى shipperحمل کننده کالا consignorحمل ونقل transport,haulحمل ونقل کردن carry,toteحمل یانصب اعلان placardحملات پى درپى کردن (نظ .) harassحمله spell,sally,onslaught,onset,onrush,offensive,offense,charge,rush,attack,assault,access,venue,inroadحمله باتوپخانه batteryحمله باچنگال pounceحمله بدرون inrushحمله بمقدسات assaultحمله تعرضى متقابل counteroffensiveحمله رعداسا blitzحمله رعداساکردن blitzحمله سخت pangحمله سردرد migraineحمله صرع conniptionحمله کردن souse,assail,impinge,layon,popحمله کردن بر invade,beset,attackحمله کننده assailant,aggressor,invaderحمله متقابل counterattackحمله متقابل کردن counterattackحمله ناخوشى spellحمله ناگهانى raidحمله ناگهانى مرض seizure,paroxysmحمله ناگهانى(مثلاباشمشیر) lungeحمله ورشدن sallyحموضت acidityحمیت zealحنا(گ .ش .) hennaحنائى russetحنامالیدن hennaحنجره larynxحنجره بینى laryngitisحوا(باحرف بزرگ ) eveحوارى apostle,discipleحواس attentionحواس (کسیرا)پرت کردن distractحواس پرت wackyحواس پنجگانه senseحواصیل heron,egretحواله order,assignmentحواله ء قبول شده acceptanceحواله دولتى debentureحواله(=check) chequeحواله(n.&vt.)(draught) draftحوالى skirt,outskirtحورى nymphحورى دریائى nixحورى دریائى(sirenic) sirenحورى دریائى(افسانه یونان ) mermaidحورى مانند sirenحوزه extent,district,compass,circuit,circle,precinct,module,zoneحوزه ء قضائى jurisdictionحوزه انتخاباتى constituencyحوزه رودخانه basinحوزه صلاحیت دادگاه venueحوزه قضائى یک قاضى(حق .) circuitحوصله moodحوض poolحوض درست کردن pondحوضچه تعمیرکشتى gravingdockحوضخانه springhouseحول وحوش environsحوله towelحوله ظرفشوئى dishtowelحومه vicinity,outskirt,environsحومه شهر skirt,suburbia,suburb,countrysideحومه نشینى suburbiaحیات lifeحیات بخش resuscitativeحیات بخشیدن enlivenحیاتى vitalحیاط quirk,compound,curtilage,court,patioحیاط (محوطه محصور) courtyardحیاطانبار barnyardحیاطکلیسا churchyardحیثیت prestigeحیرانى perplexityحیرت surprise,consternation,wonder,amazement,quandary,perplexityحیرت انگیز wonderحیرت اور stupendous,marvelous,prodigious,problematic,wondrousحیرت زا wondrousحیرت زدگى transfixionحیرت زده شدن marvelحیرت زده کردن stunحیص وبیص fixحیض شدن menstruateحیطه gamut,compassحیف alackحیف ومیل کردن embezzleحیله trick,trepanation,train,sleight,humbug,legerdemain,monkeyshine,foul,ruse,wile,guile,gimmick,gaff,deception,deceit,evasionحیله باز cunning,gypحیله بازى trickery,chicaneryحیله جنگى stratagem,trainحیله زدن trickحیله گ رى trickeryحیله گر crafty,captious,shrewd,shifty,janusfaced,trepanationحیله گر(=cagy)(ز.ع .) cageyحیله گرى cunningحیله وفن ginحیوان brute,beast,animalحیوان (به شوخى) zoologicalحیوان انگل zooparasiteحیوان اهلى منزل petحیوان بیصاحب maverickحیوان پرستى zoolatryحیوان تربیت شده housebrokenحیوان خزنده reptileحیوان دوپا bipedحیوان دوست zoophilous(lious)حیوان سم دار hoofحیوان شناسى zoologyحیوان صفت brute,brutalحیوان عظیم الجثه سرکش rogueحیوان گوشتخوار carnivorousحیوان نر(بطورکلى) stagحیوان نوزاد fryحیوان یاعضویاالت مکنده suckerحیوانات اغل penحیوانات نربزرگ bullحیوانات وحشى wildlifeحیوانى animal,brutish,bestialخائن traitorous,traitor,treacherous,renegade,untrueخائن به میهن patricideخائنانه treasonable(noius),treacherous,traitorous,insidiousخاتم cachet,signetخاتم کارى inlayخاتم کارى کردن inlayخاتمه sequel,expiry,end,closureخاتمه دادن terminateخاتمه یافتن terminateخاتمه یافتن (جلسه) adjournخاج club,crossخادم servantخادم ابلیس mammoniteخادم کلیسا sextonخادم کلیساکه به کشیش کمک میکند deaconخادمه ladyinwaiting,chambermaidخار jag,thorn,teazle,goad,burr,bur,barb,prickخار(گ .ش .) thistleخاراندن scrapeخاربست درست کردن hedgeخارپشت (ج .ش .) hedgehogخارپشت کوهى porcupineخارپشته hedgeخارج external,out,out,abroad,awayخارج از out,offخارج ازاحساس عادى extrasensoryخارج ازاعدادمحدود transfiniteخارج ازتیررس بودن outrangeخارج ازحدود outخارج ازحدوداختیارات قانونى ultraviresخارج ازحرفه یافن خاصى laymanخارج ازحصارشهر extramuralخارج ازدسترس inaccessibleخارج ازرسم anomalousخارج ازسلک روحانیت layخارج ازقلمروچیزى extraneousخارج ازکشور abroadخارج ازمعلومات شخصى unbeknownst,unbeknownخارج ازمنزل outdoors,alfrescoخارج ازمنطق nonsenseخارج ازنزاکت improper,ungraciousخارج شدن issue,voidخارج قسمت ration,quotientخارج کردن evict,emitخارج کردن مدفوع defecateخارج نشده (ازخط ) onsideخارجى strange,alien,extraneous,external,exterior,exoteric,guest,outsiderخارجى(پیشوند) extraخارجى(مج .) peripheralخارخسک teazleخاردار barbed,picked,thornyخاردارکردن porcupine,barbخارزدن teazleخارستان مالیدن scrubخارش itch,scabiesخارش (pruriency) prurienceخارش (urticarial)(طب ) urticaria(l)خارش دار itchy,urticant,pruriginous,prurientخارش کردن itchخارق العاده singular,weird,uncoخارکردن untwistخارمانند thornyخاریدن itch,tickleخازن پیوندگاهى junctioncapacitorخاستگاهى primordialخاشاک brushwoodخاشاک گندم pugخاشع submissiveخاص particular,sacred,specific,specialخاص (ازجنس Ilex ) hollyخاصره اى خاجى(تش .) sacroiliacخاصى قراردادن putخاصیت navigate,nature,quale,virtue,propertyخاصیت تاب گشت torsoخاصیت شناورى buoyancyخاصیت نفوذوحلول osmosisخاصیت وماهیت چیزى رامعین کردن objectifyخاضع submissiveخاطر mind,attention,remembrance,sakeخاطرات note,memorabiliaخاطرجمع sureخاطرجمعى assurance,cretainخاطرخواه loverخاطرنشان کردن point,brandخاطره souvenir,reminiscent,reminiscence,impression,memory,memoir,mementoخاطى trespasserخاک land,earth,dust,dirt,ground,grit,clod,soil,soil,territory,terrafirmaخاک اره sawdustخاک انداز dustpan,shovel,scoopخاک انگلیس britonخاک چینى kaolinخاک خورى geophagyخاک درخت humusخاک رس pug,clay,boleخاک رس وشن که باگیاه پوسیده باشد loamخاک ریزساختن moundخاک ریشه دار turfخاک زاد earthbornخاک زغال قالبى briquetخاک زیرراشخم زدن subsoilخاک سرخ(ochre) ocherخاک سطحى topsoilخاک سطحى رابرداشتن topsoilخاک کش barrowخاک کوزه گرى clayخاک گلدانى loamخاک گیاه دار humusخاک مانند earthyخاک مخصوص خشت سازى adobeخاکبردارى وخیابان بندى کردن landscapeخاکروبه trash,rummageخاکروبه بر dustmanخاکروبه(مج .) rossخاکریز bulwark,moat,levee,fence,weirخاکریز(=dyke) dikeخاکریزى embankmentخاکریزیاجان پناه traverseخاکستر ash,cinder,slagخاکسترافشاندن یاریختن ashخاکسترکردن cinder,incinerateخاکسترگرم (بیشتردرجمع ) emberخاکسترى ashen,grey,gray,drabخاکسترى رنگ lividخاکه dustخاکه ذغال pounceخاکه زغال سنگ duffخاکه زغال نیمسوز emberخاکى terrestrial,mundane,worldly,earthy,earthly,earthen,earthborn,dunخاکى رنگ khakiخاکى کردن soilخاکى وابى amphibiousخاگینه omelette,omeletخال stigma,spot,speckle,speck,pip,mole,blotch,dot,freckleخال اتو(دربازى ورق ) trumpخال اتوبازى کردن trumpخال پیک (درورق ) spadeخال حکم trumpخال خال splotchyخال خشتى(درورق ) diamondخال دل سیاه spadeخال سوزنى tattooخال سیاه moleخال کوبى(tatoo) tattooخال کوبیدن tattooخال گذار spotterخال گشنیز(درورق ) clubخال گوشتى mole,nevusخال مادرزادى birthmarkخال مادرزادى(طب ) nevusخالدارشدن freckleخالدارکردن speckخالص heartfelt,limpid,unalloyed,unadulterated,absolute,downright,net,genuine,pure,sheerخالص کردن pure,refineخالص ومهذب chasteخالصانه trueخالصه دولتى publicdomainخالق author,maker,demiurge,creator,creativeخاله auntخاله زاده cousinخالى sunken,leer,indigent,void,vacuous,vacant,mere,unoccupied,arid,empty,destituteخالى از(معمولاباof) devoidخالى ازاشتباه وسوء تفاهم unmistakableخالى ازتبعیض indiscriminateخالى ازجلال وابهت unpretentiousخالى ازسکنه کردن walkoutonخالى ازسکنه کردن (depopulate) unpeopleخالى ازلطف prosaic,ungracefulخالى کردن evacuate,empty,disgorge,discharge,deplete,vent,vacate,hollow,aspirate,purgeخالى کردن - تخلیه کردن unloadخالى(adj.&n.) toomخام simple,raw,rude,crude,impolite,halfbakedخام دست unfledged,gauche,clumsy,jacklegخام دست (unskillful) unskilled(lful)خام دستى naivete,inexperienceخام وبچگانه girlieخامس quintuplicateخامسوز pelt,rawhideخامکار awkwardخامه style,penخامه گیر creamerخاموش still,silent,taciturn,tacit,whist,uncommunicative,quietخاموش سازى یافوت snuffخاموش شدن still,snuff,silenceخاموش شدن چراغ ها blackoutخاموش شده extinctخاموش کردن smother,smolder,suffocate,stifle,stanch,hush,quench,out,extinguishخاموش کردن (سیگار) snubخاموش کردن یاشدن turnoffخاموش کننده silencerخاموش نشدنى inextinguishableخاموشى still,silence,mumخاموشى شهر(درحمله هوائى) blackoutخاموشى(reticency) reticenceخامى inexperience,crudityخان (تفنگ ) chamberخان تفنگ grooveخاندان house,clan,familyخاندان پادشاهان dynastyخانقاه abbeyخانقاه راهبان monasteryخانگى domestic,indoor,household,homelikeخانم mistress,mademe,madem,lady,gentlewoman,wife,dameخانم خانه housewifeخانم کوچولو ladykinخانمان برانداز ruinousخانه socket,shack,lodge,house,home,domicile,roomخانه بدوش nomad,vagabond,trampخانه تابستانى kioskخانه تکانى درفصل بهار springcleaningخانه خانه cellularخانه خانه کردن pigenholeخانه دادن (به) homeخانه دار thrifty,domestic,housekeeper,homey,homemakerخانه دارى housekeeping,thriftخانه دارى(اشپزى وغیره ) houseworkخانه دوخانوارى duplexخانه رعیتى hull,hovelخانه روستائى cottageخانه ساز masonخانه شاگرد page,boyخانه قایقى houseboatخانه کشیش manseخانه کشیش بخش rectoryخانه کوچک cabanaخانه کوچک وسردستى ساخته شده shackخانه ماندگى spinsterhoodخانه مسکونى manseخانه نشین شدن houseخانه هاى ییلاقى bungalowخانه ییلاقى pen,villaخانوادگى domesticخانواده ilk,household,family,nation,clanخانواده خرچنگ (ج .ش .) crustaceanخانواده شاه پسند(گ .ش .) mangroveخانواده گل اهارى(گ .ش .) zinniaخانواده گل گاوزبان oxtongueخانواده مرکبات citrusخاور orientخاورگرائى eastخاورمشرق eastخاورى oriental,easternخاویار caviarخایه testicleخاییدن gnaw,chewخباز bakerخبث viceخبر call,call,word,notice,news,advice,inkling,idea,hearsay,predicate,manifestخبربد portentخبرچینى کردن cantخبردادن signal,announce,predicate,delateخبردادن از presage,threatenخبردار attentionخبرداشتن hearخبردروغ canardخبررسان informer,informantخبررسانى informationخبرکش snitch,rumormongerخبرکشى taleخبرکشى کردن gossip,telltaleخبرگرفتن learnخبرگیرى intelligence,inquiryخبرنامه newsletterخبرنگار reporterخبرنگارنظامى policereporterخبرنگارورزشى روزنامه sportswriterخبره expert,critic,connoisseurخبره خوراک gourmetخبره وپیشرفته کردن sophisticateخبره وماهر sophisticatedخبرى predicateخبطدماغ idiocyخپله pudgy,stump,squatty,squab,dumpy,chubby,rotundختمى hockختمى درختى(گ .ش .) hollyhockختنه کردن circumciseختنه نشده uncircumcisedخجالت دادن shame,embarrass,abashخجالت کش shamefacedخجالتى unco,coy,shy,shamefacedخجسته blest,auspiciousخجل ashamedخجلت shame,bashخجول shamefacedخدا numen,godhead,god,divinity,deity,holy,heavenخدا(باthe) almightyخدائى divine,godly,godhead,numen,heavenlyخدائى بشکل مار(درمیان سرخ پوستان ) zombi(ie)خدابرکت دهد benediciteخدابهمراه godspeedخداپرست theist,deistخداترسى pietyخداحافظ byeخداحافظى کردن bidخدادانستن deifyخداسازى deificationخداشناس theologian,theist,godlyخداشناسى theosophy,theology,theismخداکند amenخداگراى deistخدامانند godlikeخدانشناس impious,ungodly,atheistخدانگهدار valeخداوند god,lordخداوند(م .ل .) joelخداوندگار lord,overlord,godخداى اسمان فرزندزمین وپدرتیتان ها uranusخداى افتاب مصریان قدیم raخداى بذرکارى(افسانه یونان - روم ) satrunخداى جنگ marsخداى دروغى idolخداى عروسى ونکاح (افسانه یونان ) hymenخداى عشق که بصورت کودک برهنه مجسم شده cupidخداى متصل کردن (افسانه یونان ) panخدعه trick,wile,ruse,deceit,lurchخدعه امیز trickyخدعه کردن cheatخدم وحشم retinueخدمت service,attendance,duty,officeخدمت اجبارى conscription,servitudeخدمت انجام دادن serveخدمت رسیدن وخدمت کردن waitonخدمت صادقانه ازروى وفادارى وصمیمیت yeoman'sserviceخدمت کردن minister,serveخدمتکار server,servant,damosel,damsel,chambermaidخدمتکاربیمارستان orderlyخدمتگذار serverخدمتگزار housemaidخدمتگزاران suitخدمه کشتى crewخدمه وغلامان chattelsخدنگ shaft,arrowخدو spitخدواور sialagogicخدواوردن salivateخر donkey,ass,asinineخراب ill,ruinous,rottenخراب کردن dilapidate,devastate,deteriorate,destroy,demolish,corrupt,disfigure,wreck,wrack,ruinate,ruin,unmake,undo,unbuild,botch,amortize,vitiate,muddle,muck,impairخراب کننده ruinousخراب نشدنى دراثرهوا weatherproofخرابکار subversive,saboteurخرابکارانه subversiveخرابکارى obstructionism,subversionخرابکارى عمدى sabotageخرابکارى کردن subvert,sabotageخرابگر vandalخرابه ruinخرابى havoc,destruction,demolition,decay,godsend,wreckage,wreck,wrack,ruination,ruinخراج tax,tribute,spendthrift,gavel,levyخراج گذار assessorخراج گذاردن بر assessخراجگزار tributaryخراجگزار(حق -.قدیم انگلیس ) vassalخراز haberdasherخراش scuff,scrape,scotch,rift,graze,attrition,abrasion,irritationخراش اور irritantخراش دادن rase,prick,irritateخراش دار scratchyخراش دهنده pricklyخراش سوزن prickخراشاندن porcupineخراشنده scraperخراشیدن erase,graze,glance,chafe,rase,scrub,scrapeخراشیده rimoseخراط chipperخراطى کردن latheخرافات superstitionخرافاتى superstitiousخرامش glide,gang,gait,paceخرامش ازروى تکبر pranceخرامیدن stalk,gait,lope,peacockخرامیدن (=prance) jaunceخربزه melonخربوزه قندک (گ .ش .) honeydewmelonخرپا trussخرپشته ridge,moundخرت وپرت knickknackخرج input,cost,expense,expenditure,disbursement,disburse,outlayخرج چیزى رادادن reimburseخرج دررفته netخرج شدنى spendableخرج شده spentخرج کردن expend,disburse,outlay,spendخرج کردنى spendableخرجى alimony,maintenance,spendingmoneyخرچنگ cancer,crabخرچنگ اب شیرین crawfishخرچنگ بزرگ امریکاى غربى(ج .ش .) jonahcrabخرچنگ خاردار crawfishخرچنگ دریائى(ج .ش .) lobsterخرچنگ قورباغه اى نوشتن scrawlخرچنگ گرفتن crabخرچنگى که پاهاى عقب ان ناقص است (ج .ش ) hermitcrabخرخر snort,rattleخرخرکردن grunt,rattle,purr,snoreخرخره larynxخرخرى(درموردصدا) hoarseخرد tiny,retail,reason,wisdom,part,petty,minuscule,little,intellect,inconsiderableخرد کردن jabخردانگارى scornخردانگاشتن scornخردترین leastخردخرد piecemealخردخرداشامیدن sipخردسال minorخردشدگى smashخردشدن crush,crunch,crumble,crackupخردشدن سنگهادراثراب وهوا spallخردشده comminuteخردکردن joint,smite,smash,shiver,shatter,squelch,break,impinge,hash,hack,infract,pestle,mince,maul,mash,mangle,disintegrate,cutdown,crash,grind,fragment,comminuteخردکردن (پول ) changeخردگشتن bustخردل mustardخردمند wise,intellectualخردنشو shatterproofخرده jot,small,shred,particle,bittock,bit,vestige,debris,crumb,fragment,nip,grain,glimmer,whit,weenyخرده (پیشوند) subخرده الماسى که براى شیشه برى بکاراید boastخرده ایستگاه substationخرده خرده پیش بردن (توپ فوتبال را) dribbleخرده خرده نوشى sipخرده ریز layout,tidbit,spall,snippet,shardخرده سنگ rubbleخرده سیاره asteroidخرده شیشه splinterخرده فرهنگ subcultureخرده فروش retailer,badgerخرده فروشى retailخرده فروشى کردن retailخرده گروه sugroupخرده گیر censoriousخرده گیرى cavilخرده گیرى کردن cavilخرده مالک (yeoman) yeomanlyخرده مالک (yeomanly) yeomanخرده مالکین yeomanryخرده نان crumbخرده نجارى excelsiorخردوقطعه قطعه کردن splintخردومتلاشى شدن wreckخردى childhoodخرس bearخرس خاکسترى grizzlybearخرس مانند ursine,ursiformخرسک badgerخرسند content,glad,happyخرسندکردن satisfy,gladden,contentخرسندکننده satisfactoryخرسندى satisfactionخرصفت asinineخرطوم proboscisخرطوم بینى انسان trunkخرطوم فیل snoutخرف wacky,idiot,senileخرف بودن senilityخرف شدن lapseخرف کردن stupefy,stultify,deadenخرفت imbecile,doterخرفتى stuporخرقه cloak,stoleخرقه پوش cassockخرک sawhorseخرک (براى بالابردن چرخ)جک اتومبیل jackخرک ویلن frogخرکردن wheedleخرگوش hare,rabbitخرگوش صحرائى hareخرگوش ماده doeخرم green,freshخرما dateخرمائى brown,russetخرماده jennetخرمالو(گ .ش .) persimmonخرمگس gadfly,horsefly,maggotخرمگس معرکه killjoyخرمن shock,stack,harvestخرمن علف خشک haymowخرمن کردن shockخرمن کوبى کردن threshخرمندى persimmonخرمهره beadخرناس snort,snoreخرناس کش snorerخرناس کشیدن growlخرنر jackassخرنوب (گ .ش .) locustخروپف snoreخروپف کردن snort,snoreخروج exodus,exit,emersion,outgo,propulsionخروج (بخار) exhaustخروج (طب )دفع مایعات emissionخروج بازیگرازصحنه نمایش exitخروج مدفوع defecationخروج منى ejaculateخروج ناگهانى spurtخروس (n.) cockخروس (امر.) roosterخروس اخته caponخروس جنگى bantam,gamecockخروس قندى suckerخروس وزن (درمسابقات ورزشى ومشت زنى) lightweightخروسک cockerel,lollipopخروش slogan,cry,roarخروشان بودن surgeخروشان کردن engulfخروشیدن bubble,rage,roarخریت (stupidness) stupidityخرید buy,purchaseخریدار shopkeeper,purchaser,buyerخریدارپیداکردن toutخریدارزان (باa) bargainخریدارى purchaseخریدارى وازادسازى redemptionخریدکردن shootinggalleryخریدن buyخز zibelline,furخزان autumn,fallخزان دار treasurerخزانه exchequer,magazine,thesaurus,treasury,treasureخزانه دار bursarخزانه دارپادشاهى exchequerخزانه دارى treasury,chest,exchequerخزانه وجوه cofferخزاین موش muskratخزپوش furryخزپوشیده furryخزدار furryخزدارکردن furخزدوختن به furخزسیاه zibellineخزقاقم ermineخزمانند furryخزنده creeper,crawly,wormخزه mossخزه ء دریائى algaخزه دار sphagnousخزه دریائى seaweedخزه گرفته mossyخزه مانند mossyخزوک cicadaخزیدن slither,slime,creep,crawl,grovel,glide,worm,rampخس خس wheezeخس خس کردن wheezeخسارات lossخسارت scathe,detriment,damage,recompense,harm,lesion,lossخسارت بیکارماندگى demurrageخسارت رساندن hurtخسارت زدن damnifyخسارت ندیده unscathedخسارت وارداوردن wreckخسارت واردکردن blemishخسارت وضرر prejudiceخست parsimonyخست کردن scrimpخستگى exhaustion,ennui,boredom,tired,tediumخستگى اور irksomeخستگى درکرده unweariedخستگى روانى psychastheniaخستگى ناپذیر indefatigable,inexhaustibleخسته spent,sear,tire,blown,wearyخسته شدن runout,overweary,irk,boreخسته کردن jade,tire,bore,harass,exhaustخسته کردن یاانحنایافتن windخسته کننده tiresome,tedious,prolix,monotonous,insipid,bore,wearisomeخسته نشدنى indefatigableخسته نشده unweariedخسته وکوفته stumpخسته ومانده شدن poopخسته(jaded) jadish(ded)خسته(tiredly) tiredخستو kernelخسروانه royalخسروانى majesticخسیس scrimpy,scotchman,tight,sordid,skinflint,skimpy,stringent,stingy,niggardly,ungenerous,hidebound,hard,penurious,miserlyخسیسانه niggardly,scottishخسیسانه دادن skimpخسیسى scotticismخش خش mushخش خش کردن rustleخشاب اسلحه magazineخشت adobe,brick,batخشت خام adobeخشخاش (گ .ش .) poppyخشخاش وحشى(گ .ش .) headacheخشک sec,thirsty,jejune,arid,abstract,mealy,huskyخشک (adj.) dryخشک انداختن dryخشک تر driestخشک تر(adj.) drierخشک ترین driestخشک ترین (driest) drierخشک زى xerophilous(le)خشک سالى drouthخشک شدن shrivel,atrophyخشک شدن (باحرارت ) parchخشک کردن wipe,desiccation,dehumidify,evaporateخشک کردن (n.vt.&vi.) dryخشک ناى larynxخشک وسرد(درموردزمین ) starkخشک وغیرشفاف شدن ملتحمه چشم (طب ) xerophthalmiaخشک وگرم xerothermicخشکاندن searخشکانده شده درافتاب jerkyخشکى welter,mainland,land,terrafirmaخشکى اوردن constipateخشکى زدن پوست chapخشکى(drought) drouthخشکیده sear,hidebound,wizenخشم resentment,rage,wrath,anger,irritation,ire,indignation,heat,temper,tantrumخشم (کسى را)فرونشاندن atoneخشم (کسیرا)فرونشاندن agreeخشم الود fierceخشم اور irritantخشم رافرونشاندن propitiateخشم وغضب danderخشمگین snappish,loathloth,irate,indignant,rabid,wroth,waxy,exasperateخشمگین ساختن snarlخشمگین شدن boilخشمگین شدن از resentخشمگین کردن tar,provoke,vex,incense,irritate,annoy,anger,aggravate,exasperate,ensnare,enrageخشمگینانه highخشمناک angry,irateخشمناک شدن rageخشمناک کردن spleenخشن plebeian,indelicate,impolite,hoarse,high,harsh,unmennerly,unmannered,unkempt,ungracious,brutish,boorish,blowzy,blowsy,blatant,crusty,knockkneed,gruff,wooden,coarse,churlish,rude,rowdy,rough,random,ragged,scraggy,truculent,خشن (=hoarse) raucousخشن دررفتار brusqueخشن وبى احتیاط boldخشن وبى ادب boisterousخشن ورذل plebeian,plebeخشن وزبر boisterousخشن وضعیف (صداى) scrannelخشنود acquiescentخشنودساختن please,appeaseخشنودکردن satisfyخشنودوراضى کردن gratifyخشوع کردن stoopخشونت loathloth,violence,discourtesy,rigor,truculence,severity,strictureخشونت نشان دادن forceخصم enemy,opponentخصمانه inimicalخصوصاانگلیسى یاامریکائى gringoخصوصى subjective,backstage,backside,private,personal,informal,closetخصوصیات feature,quirk,pattern,particularخصوصیات اخلاقى idiosyncrasyخصوصیات نژادى racialismخصوصیت quality,intimacyخصوصیت نژادى strainخصومت enmity,virulenceخصومت امیز hostileخصومت دیرین rancorخصى eunuchخصیصه traitخصیه testicleخط penmanship,handwriting,hand,groove,fascia,character,ruck,streak,stoppageخطا miscue,lapse,injustice,error,wrong,slip,sinister,sin,transgressionخطاب addressخطاب کردن addressخطابت rhetoricخطابرو braceخطابرو(به این شکل }{) accoladeخطابه sermon,lecture,prelection,precept,address,orationخطابه خواندن prelectخطابه گفتن lectureخطاتحاد slurخطاتصال accolade,seamخطارتباط ligatureخطاستوا equatorخطاط calligrapherخطاطوى شلوار creaseخطاطى calligraphyخطافق horizonخطافق که محل تقاطع زمین واسمان است skylineخطاقصر geodeticخطاکار transgressor,wrongdoerخطاکارى wrongdoingخطاکردن sin,bunlge,miss,err,goof,overshootخطالراس ridgeخطامان safeconductخطاناپذیر unerringخطانداختن groove,rutخطانداختن در lineخطاهن track,railway,railخطاى انباشته accumulatederrorخطاى مطلق absoluteerrorخطبان linesmanخطبد scribbleخطبرجسته reliefخطبرجسته مخصوص کوران brailleخطبطلان کشیدن بر(باoutیاoff) crossخطبه sermonخطپیوند(مو.) ligatureخطتاخیردهنده صوتى acousticdelaylineخطجغرافیائى نشان دهنده نقاطهم فشار isobarخطحمل ونقل هوائى airliftخطخط rimoseخطخطکردن scrabble,streakخطخطى کردن striping,scrawlخطخمیده انحناء curveخطدار streakyخطدارکردن lineخطر jeopardy,risk,danger,peril,hazardخطراست beelineخطراه راه stripeخطربط hyphenخطرناک jeopardous,serious,disastrous,dngerous,grave,calamitous,venturesome,malignant,perilous,ill,herculeanخطریش sideburnsخطزیرین underlineخطساحلى coastlineخطساحلى(مج .) tidewaterخطسر headخطسرحدى boundaryخطسفیدپیشانى اسب shimخطسیر duct,rake,vector,itinerary,pathway,trajectoryخطسیراتقافى randomخطسیرجهت مخالف مبداء مسابقه backstretchخطسیررامنحرف کردن detourخطسیرکشتى rhumbخطسیرهوائى laneخطشروع مسابقه trigخطشکسته cursiveخطشناسى graphologyخطشیار rutخطفاصل درنقشه هاى رنگى contourخطقاطع secant,sec,transverseخطقرمز rubricخطقرنطینه cordonخطکج slantخطکش liner,rulerخطکش ریاضى sectorخطکشیدن line,tickخطلوله pipelineخطمبنا rangeخطمتقاطع traverseخطمجانب asymptoteخطمرزى borderخطمرزى(n.) meteخطمستقیم beelineخطمستقیم هوائى airlineخطمشى channel,policyخطمعمولى longhandخطمقیاس scaleخطمماس tangentخطممتد stretchخطمنبسطبطرف بالا upstrokeخطمنحنى curveخطموازى parallelخطمیخى cuneiform,arrowheadخطناخوانا scribbleخطنشان گذاردن tickخطنصف النهار meridianخطه territoryخطه بدون جزیره terrafirmaخطهندسى diagramخطهیروگلیف hieroglyphicخطواحد singletخطور hauntخطورفکر perspectiveخطورکردن passخطوططرفین میدان بازى sidelineخطوطیامیله هاى فلزى مشبک gridironخطى linear,linealخطیاامضاى خودشخص autographخطیاعلامتى زیرچیزى کشیدن underscoreخطیب oratorخطیر serious,momentousخف کردن waylayخفا stealth,wrapخفاش batخفاش (ج .ش .) reremouseخفاش خون اشام leechخفت disgrace,contempt,noose,opprobriumخفت اور derogatoryخفت اوردن بر disgraceخفت دادن degradeخفت کردن steeveخفتان (نوعى لباس مردانه) caftanخفتک nightmareخفتن sleepخفته asleepخفقان ایجادکردن strangulateخفگى asphyxiaخفه sultry,stuffy,pokey,muggyخفه شدن smotherخفه شو(امر) shutupخفه کردن extinguish,choke,asphyxiate,mute,scrag,throttle,suffocate,strangulate,strangle,stifle,squash,smother,smolder,shutupخفه کن damperخفه کننده stranglerخفیف light,low,smallخفیف ترین جزرومد neapخفیف شدن letupخفیف کردن lowerخفیه stealthخفیه کارى stealthخل crackpot,offbeat,nut,halfbaked,light,queer,screwyخلا vacuumخلاء gapeخلاص کردن ridخلاص کردن (ازدردورنج وعذاب ) relieveخلاصه sketch,short,synopsis,summation,summary,sum,schema,scantling,upshot,abstract,extract,epitome,digest,condensation,outline,compendium,resumeخلاصه ء کتاب abstractخلاصه اخبار ponyخلاصه رئوس مطالب epitome,precisخلاصه ساختن minuteخلاصه شدن یاکردن compressخلاصه شده tabloidخلاصه کردن abstract,abbreviate,cutdown,condense,epitomize,summarizeخلاصه کردن وشدن digestخلاصه مذاکرات minuteخلاصه مفید syllabusخلاصه نمودن sumخلاصه نوشتن precisخلاصى quit,riddance,rescue,escapeخلاصى بخشیدن extricateخلاصى جستن escapeخلاف misdeed,foul,contraryخلاف انتظارى anticlimacticخلاف جهت باد upwindخلاف حقیقت (untruthful) untruth(ful)خلاف شرع unlawfulخلاف عرف unconventionalخلاف قاعده irregular,anomalyخلاف کارى misconductخلاف موازین انصاف inequity,inequitableخلاف موازین علمى unscientificخلاف میل کسى رفتارکردن crossخلاف واقع untrueخلاف وجدان unconscionableخلافکار trespasserخلال دندان toothpick,pickخلال دندان بکاربردن pickخلال گوش pickخلال مدت interimخلبان تک پرواز soloistخلبان دوم copilotخلبان زن aivatrixخلبان هواپیما pilotخلبانى کردن pilotخلت (خلط )اور expectorantخلخال ankletخلر chickpeaخلسه trance,ecstasy,raptureخلش stingخلط mucus,phlegmخلط (طب ) humorخلطدان spittoon,cuspidorخلطسینه sputumخلع depositionخلع سلاح کردن unarm,disarmخلع کردن dethrone,deposeخلع کردن یاشدن uncrownخلع کسوت روحانى کردن defrockخلع لباس کردن unfrockخلع مقام کردن unmakeخلع مقام یاکرسى کردن disseatخلع ید ouster,eviction,dispossessionخلع یدکردن evictخلف successorخلفه gardenheiliotropeخلفى posteriorخلق temperament,temper,kidney,humor,mood,peopleخلق شدن createخلق کردن makeخلق مجدد recreationخلق ناگهانى xenogenesisخلقت creationخلقت وپیدایش عالم وجود cosmogonyخلقتى congenitalخلقى popularخلل وفرج poreخلنگ piebaldخلوت solitude,sanctum,privacyخلوتگاه den,boudoir,sanctumخلوص sincerity,purity,candour,candorخلیج gulfخلیج کوچک inlet,bight,bayخلیج کوچک (n.&vt.) coveخلیج وغیره daleخلیدن prick,pierceخلیدن بانوک سنجاق pinprickخلیفه caliph,vicar,prelateخلیفه اعظم popeخلیق urbaneخم jar,crank,knee,recumbent,vat,meander,bentخم پذیر pliableخم سازى deflexionخم شدن stoop,sag,buckle,bow,lob,lean,recline,wilt,declineخم شدنى ramrodخم شده bentخم شو pliant,pliable,lithe,limberخم کردن crump,crook,crank,wry,reeve,flex,bend,incline,hunch,limberخم کردن (بسوى درون ) inflectخم نشده unbowedخمار drunkard,languidخمارى lassitude,orgiasticخمپاره mortarخمره crock,vatخمره چوبى barrel,caskخمره رنگ رزى jiggerخمره وار tubbyخمس quintخمش bendخموش silent,hush,quietخموشى silenceخمیازه gapeخمیازه کشیدن yawn,gapeخمیازه کشیدن (yaup) yawpخمیازه کشیدن (yawp) yaupخمیدگى loop,bent,bend,curvature,rake,offset,stoopخمیدن retroflex,bendخمیده limber,embowedخمیده بعقب retroflexخمیده بودن slouchخمیده شدن slumpخمیده کردن limber,camberخمیر duff,dough,paste,unguentخمیرترش yeast,leavenخمیرچوب مخصوص کاغذسازى pulpwoodخمیردار yeastyخمیردندان dentifrice,toothpasteخمیرزدن pasteخمیرکاغذ pulpخمیرکردن knead,masticate,mash,levigate,leavenخمیرمانند pastyخمیرمایه leavenخمیرمایه دار yeastyخمیرمایه(مج .) yeastخمیرمخصوص اندوددیواروسقف plasterخمیرموادرنگى pastelخمیرنرم mush,mash,papخمیره nature,mettleخمیرى pasty,crumby,crummyخنازیر(طب ) scrofulaخنازیرخوک measlesخنازیرى scrofulousخناق croup,asphyxiaخناق پیداکردن asphyxiateخناک croupخنثى inactive,hermaprodite,neutral,neuter,eunuchخنثى کردن stultify,thwart,counterbalance,counteract,discomfit,offset,neutralize,neuter,negation,negate,undo,annulخنثى نمودن annihilateخنجر dirk,daggar,bowieknife,bodkinخنجر زدن jabخنجرزدن dirk,stabخنجرمردم اندونزى

نویسنده : وحید : ٧:٤٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

 

ائتلاف چندشرکت بایک دیگر poolائتلاف کردن poolائتلافى federalائورت (تش .) aortaائین ethic,religion,ordinance,orderائین احترازازجنگ pacifismائین پرستش ritualائین تازه اى ابتکارکردن innovateائین تدفین intermentائین تشریفات solemnityائین تعمیدمسیحیان palingenesisائین توبه وبخشش shriftائین جاکوبین ها jacobinismائین دادرسى procedureائین دینى sacrament,cultائین رسمى functionائین عشاء ربانى communionائین غسل تعمیدونامگذارى baptismائین معاشرت etiquetteائین نامه bylaw,regulationائین نگاه داشتن (جشن یاعیدى را) celebrateائین نماز liturgyائین وتشریفات نشان هاى خانوادگى heraldryائین ومراسم orderائینه mirror,glassائینه عینک peeperاب water,aqueous,poundاب ازدهان تراوش شدن droolاب افتادن دهان (ازشوق ) slaverاب انبار reservoir,cisternاب اوردن (چشم ) cataractاب باز diverاب بند waterwheel,dam,dykeاب بندى کردن caulkاب بینى snot,snivelاب بینى راباصدابالاکشیدن snivelاب بینى رابالاکشیدن sniffاب پاش pot,sprinklerاب پاشى کردن sprinkleاب پخشان divideاب پران squirtاب پرتقال orangeadeاب پزکردن scaldاب پزکردن (تخم مرغ باپوست ) poachاب پنیر serum,wheyاب ته کشتى bilgeاب جزرومدکه بخشکى میرسد tidewaterاب جوش ریختن روى scaldاب چیزى راگرفتن dehydrateاب خشک کن padاب خورش sauceاب خون serumاب دادن water,drenchاب دادن (به) irrigateاب دادن (فلز) temperاب دارى succulenceاب درسر hydrocephalousاب دریا waterscapeاب دزدک squirtاب دهان saliva,slobber,slaver,spittle,spitاب دهان پرتاب کردن spitاب دهان جارى ساختن drivelاب دهان روان ساختن slobber,slaverاب رابصورت فواره بیرون دادن squirtاب راکد mereاب رفتگى shrinkageاب رفتن (پارچه) shrinkاب رو gutterاب رودارکردن gutterاب زلال lymphاب زیرکاه sneaky,pawky,meanاب ژاول javellewaterاب ساحلى offingاب سبز glaucomaاب سیاه glaucomaاب سیب ciderاب شدن meltاب شدن (یخ وغیره ) thawاب شده moltenاب شسته waterwornاب شکن cutwaterاب شور brineاب صابون sudsاب طلاکارى giltاب ظرف شوئى dishwaterاب فلزى دادن galvanizeاب فولاددادن steelاب قلیائى lyeاب کردن dissolveاب کشیدن از drainاب کنار waterfrontاب گذر culvertاب گرفتن از(فلز) abateاب گرم کن kettleاب گریزى hydrophobiaاب گوشت تنگاب consommeاب لبریزشده overrunاب لیز mucilageاب مروارید pearlاب مروارید(طب ) cataractاب معدنى spa,mineralاب میوه juiceاب میوه گرفتن squeezeاب میوه گیر strainerاب نبات drop,gumdrop,candy,barleysugarاب نبات چوبى lollipopاب نبات فرنگى bonbonاب نبات مکیدنى suckerاب نشدنى irresoluble,indissolubleاب نما waterfrontاب نمک saltwater,souse,brineاب نمک که سرکه وشراب وادویه بان زده marinadeاب نیکل دادن nickelاب وتاب زیاددادن luxuriateاب ورشو chromeاب وهوا sky,weather,clime,climateاب وهواشناسى climatologyابا refusalابادسازى reclamationابادکردن inhabit,peopleابادى یامرغزارمیان کویر oasisاباژور shadeابتدا outset,startابتداء headابتدائى primer,primary,preliminary,initial,infantile,elementary,rudimentary,rudimentابتذال truism,triviality,platitudeابتکار knack,gumption,originality,resource,contraption,invention,initiative,industry,improvisation,shift,shebangابتکارکردن schematizeابتلاء به کرم روده (طب ) helminthiasisابتنى batheابتنى کردن bathابتیاع purchase,buyابجو gill,porter,ale,beerابجو(درجمع ) hopابجوانگلیسى aleابجوداراى ادویه معطر purlابجودیررس lagerابجوساز brewerابجوسازى breweryابجوکم الکل lagerابجونارس lagerابجونوشیدن beerابجوواغذیه فروشى porterhouseابچرا whetابچین towelابخست islandابخورى mugابد lifetime,perpetuityابدا nowise,nothing,none,no,never,whit,whatsoeverابدار succulent,juicy,lush,aqueous,humid,wateryابدارخانه pantryابدارخانه(spense) spenceابداع introductionابداع کردن noodle,mastermindابداع واژه coinageابدان sappyابدزدک syringeابدست ablutionابدوغ buttermilkابدى everlasting,eternal,immortal,perpetual,permanent,perennial,uncreatedابدیت aeon,immortality,eternityابدیت (infinitude) infinityابدیده کردن slakeابر cloudابراز proposal,expressionابرازایمان کردن professابرازداشتن evinceابرازشادى merrimentابرازکردن show,express,exhibit,displayابرام importance,persistenceابرام کردن urge,importuneابرانسان فوق بشرى superhumanابراه canalابراه ساختن canalابراه سازى canalizationابربازار supermarketابرحمام spongeابردارکردن overcastابرشاهراه superhighwayابرصاعقه دار thundercloudابرفتى alluvialابرمرد supermanابرو credit,reputation,name,prestige,honor,browابرودرهم کشى scowlابروریزى dishonor(ur)ابرومند smug,honorable,responsible,respectful,respectableابرون صغیر sedumابرى overcast,cloudy,heavy,thickابرى بودن (اسمان ) gloomابرى شدن cloudابریز latrineابریزگاه همگانى pissoirابریشم silkابریشم پوش silkenابریشم مصنوعى rayonابریشم نما silkyابریشم نماکردن silkenابریشمى silky,silkenابریشمى یاکاپوت rubberابزار tool,implement,doodad,gadgetابزى aquaticابزیدان aquariumابزیگاه aquariumابستن great,expectant,pergnant,impregnant,heavy,big,anticipantابستن شدن coneiveابستن شدن (زن ) engenderابستن کردن lime,inseminateابستن کننده impregnantابستنى gestation,pregnancyابسته wombابسه abscessابسوار bubbleابشار fall,waterfallابشاربزرگ cataractابشارکوچک cascadeابشخور trough,destinyابشیب cascadeابطال disproof,waiver,nullification,revoke,rescissionابطال پذیر revocableابعاد dimension,girthابفشان geyserابقا retentionابقاء survival,maintenanceابقاکردن maintainابکارى فلزى کردن galvanize,plateابکند ravine,gully,gorgeابکى thin,soupy,wateryابکى کردن diluteابگذر gully,gullet,gulch,drainpipe,drain,dike,conduitابگوشت sop,soup,broth,bouillon,cullis,gravyابگوشت پز stewpanابگوشت سبزیجات بریده شده julienneابگوشت غلیظ consommeابگون کردن (liquify) liquefyابگونه water,liquidابگیر sluice,basin,poolابگینه glassابلاغ prophecyابلاغ رسمى communiqueابلاغ کردن impartابلاغیه رسمى bulletinابلق pied,piebaldابله simpleton,silly,screwball,doter,doodle,dolt,fool,asinine,blister,imbecile,momeابله دارشدن pockابله دارکردن یاشدن poxابله فرنگى syphilisابله گاوى(طب ) cowpoxابله(طب ) pox,pock,smallpoxابلهانه idioticابلهى idiocyابلیس serpentابنوس ebonyابهام ambiguity,mist,haze,obscurity,fogابهام بکاربردن equivocateابهام گو punsterابهت grandeurابى blue,wateryابى تیره sloeابى سیر pukeابى فام bluishابیارى کردن irrigateاپارتمان suite,tenement,chamber,flat,partition,apartmentاپرا operaاپراى کوچک operettaات thyاتاق chamber,roomاتاق بزرگ hallاتاق بیمار sickroomاتاق جراحى surgeryاتاق خواب chamberاتاق دعا vestryاتاق زیرزمینى undercroftاتاق کار studioاتاق کار(workroom) workshopاتاق کار(workshop) workroomاتاق کلیسا undercroftاتاق مجلل هتل suiteاتاق مطالعه studyاتاق ناهارخورى spenceاتاق نشیمن sittingroomاتاق ویژه تختخواب دارومجلل stateroomاتاقک moduleاتاقک توالت washroomاتاقک زیرکلیسا undercroftاتاقک موتورسیکلت sidecarاتاقک یاکوپه یک نفرى ترن roometteاتحاد solidarity,league,injunction,incorporation,marriage,band,accretion,unison,confederacyاتحاددوصوت diphthongاتحاددویاچنددسته بمنظورخاصى block,blocاتحادموقتى coalitionاتحادناصحیح وتبانى اصحاب دعوى(حق ) misjoinderاتحادوائتلاف نامناسب misallianceاتحادواتفاق unionاتحادى federalاتحادیه league,union,confederacy,circuit,guildاتحادیه شرکتها trustاتحادیه صنفى syndicateاتحادیه کارگرى laborunionاتحادیه گرائى unionismاتخاذ assumption,adoptionاتخاذسندکردن citeاتخاذکردن pursue,adoptاتر etherاترج bergamotاتساع stretchاتساع دادن dilateاتساع وبزرگى عضوى دراثرگازیاهوا emphysemaاتساعى dilatoryاتش light,fireاتش افروز tinder,incentive,incendiaryاتش افروزجنگ warmongerاتش بازى squib,pyrotechnic,bonfireاتش بازى کوچک grasshopperاتش بزرگ bonfireاتش دار igneousاتش زا(=agitator) incendiaryاتش زدن fire,alight,burn,igniteاتش زنه punk,silex,lightاتش زنه(tindery) tinderاتش زنى arsonاتش سوزى همگانى holocaustاتش فرار lightاتش فشانى igneousاتش کردن stokeاتش گرفتن light,inflame,ignite,spunkاتش گیرى ignitionاتشبار spitfire,batteryاتشبازى جرقه دار sparklerاتشپاره brandاتشخان burnerاتشدان hearthاتشزنه spunkاتشفشان geyserاتشفشانى plutonianاتشگیر inflammableاتشى کردن infuriateاتشى مزاج passionate,irascibleاتشین empyreal,igneous,hotاتصال juncture,junction,union,linkage,incorporation,coitus,continuity,contact,connexion,conjunctureاتصال دادن bridgeاتصال ستاره اى yconnectionاتصال وپیوستگى غیرطبیعى انضمام adhesionاتصال یاتلاقى دونهر confluenceاتفاق joinder,hazard,unison,accidence,federal,occurrence,fortuity,case,event,confederacyاتفاق اراهم اوازى unanimityاتفاق افتادن tide,comeabout,chance,fortune,give,occur,befallاتفاقا perhaps,perchance,peradventure,haphazardاتفاقابرخوردن به stumbleاتفاقادیدن glimpseاتفاقى accident,haphazard,chromatic,chancy,chanceful,chance,casualاتکا relianceاتکاء behindاتکاء متقابل (interdependency) interdependenceاتکاناپذیر unreliableاتل braceاتلاف destruction,wreckage,waste,wastageاتلاف (درجمع )تلفات lossاتلاف وقت dawdleاتم atomاتم هائى که حاوى پروتون ونوترون است nuclideاتمام accomplishment,compietionاتمام حجت ultimatumاتمى nuclear,atomicاتهام denunciation,chargeاتهام پذیر chargeableاتهام متقابل recriminationاتو iron,gooseاتوبان superhighwayاتوبوس omnibus,busاتوزدن press,ironاتوکردن goose,ironاتوکشیدن launderاتومبیل car,automobile,motorاتومبیل بارکش کوتاه trolleyاتومبیل برفى snowmobileاتومبیل رابنزین زدن gasاتومبیل راپارک کردن parkاتومبیل راندن motor,automobileاتومبیل سوارشدن automobileاتومبیل کالسکه اى limousineاتومبیل کرایه اى jitneyاتومبیل مخصوص حرکت روى برف snowmobileاتومبیل نفش کش tankerاتومبیل نیرومندوجنگى امریکا jeepاتومبیل یاهواپیماى کهنه واسقاط jalopyاتومبیل یدک کش trailerاتوموبیل رابکنارجاده راندن pulloverاتیکت tally,labelاتیکت چسباندن به tagاتیل (ش .) ethylاتیه futureاثاث paraphernaliaاثاث البیت paraphernaliaاثاثه service,luggageاثاثه یالوازم داخلى upholsteryاثارادبى letterاثارادبى دیگران راسرقت کردن plagiarist(ize)اثارادبى یاهنرى workاثارچیزى راازبین بردن eraseاثاردوره جوانى juveniliaاثارمخروبه debrisاثارمقدس relicاثبات show,proof,agumentاثبات اشتباه کسى ازراه استدلال refutationاثبات بیگناهى کردن vindicateاثبات کذب چیزى راکردن disproveاثبات کردن prover,aver,assert,affirm,corroborateاثبات کردن (بادلیل ) demonstrateاثبات کننده demonstrator,demonstrativeاثر symptom,sign,tract,track,trace,impression,impress,vestige,umbrage,affect,growth,opus,clue,rut,result,relic,rake,efficacy,effect,consequenceاثراب جوش برروى پوست scaldاثرباقى ازهرچیزى hangoverاثرباقى مانده hangoverاثرباقیمانده remainاثربعدى aftereffectاثربعدى داور aftereffectاثرپاباقى گذاردن trailاثرپذیر impressionableاثرتاریخى monumentاثرثانوى aftereffectاثرجزئى tinctureاثرخراش scrapeاثرخیالى extravaganzaاثرزخم scabاثرزخم داشتن scarاثرزخم گذاشتن scarاثرسوختگى burnاثرشدید impactاثرشست thumbprintاثرشست گذاشتن thumbprintاثرطبیعى phenomenonاثرکردن actاثرکردن بر affectاثرکلى ensembleاثرگذاشتن traceاثرگناه scarاثرماشین چمن زنى swathe,swathاثرمتقابل interplayاثرمهرتمبر postmarkاثرنامطلوب باقى گذاردن jarاثروطعم غذادردهان aftertasteاثریاتصنیف ازیک شخصیت خیالى extravaganzaاثنى عشرى duodecimalاثیر etherاثیرى etherealاجابت complianceاجابت کردن complyاجابت کننده comkpliantاجاره hire,lease,rentاجاره اى rentalاجاره دادن let,lease,rentاجاره دار tenant,lesseeاجاره دارى tenure,tenancyاجاره دارى مشترک ومشاعى jointureاجاره دهنده renter,bailer,lessorاجاره دهى letاجاره رفتن letاجاره فرعى دادن (sublease) sublet(ease)اجاره کردن rent,tenantاجاره نامه lease,rentalاجاره نشین lesseeاجازه okay,authority,permit,permission,libertyاجازه (licence) licenseاجازه (n.vt.&vi.) leaveاجازه ء ورود entree,admissionاجازه دادن permit,let,authorize,allowاجازه دخول accessاجازه دخول دادن enterاجازه دهنده letterاجازه رفتن دادن licenseاجازه ضمنى connivanceاجازه عبور passageاجازه عبوردادن frankاجازه نامه billet,charterاجازه نامه جاوخوراک صادرکردن billetاجازه واگذارى رسمى grantاجازه ورود token,entranceاجاق hearth,oven,kilnاجبار constraint,duress,compulsion,cogency,coercion,persuasionاجبارا perforceاجبارشخص بقبول عقیده تازه اى brainwashاجبارى compulsory,compulsive,mandatoryاجتماع society,turnout,assembly,assemblage,hurricane,muster,milieu,crowd,community,commonweal,collectionاجتماع افرادیک تیم huddleاجتماع کردن congregateاجتماع مردم paradeاجتماعى public,social,order,republican,collective,civic,ecclesiasticاجتماعى درخارج clambakeاجتماعى دسته اى gregariousاجتماعى کردن socialize,socializationاجتماعى وسیاسى sociopoliticalاجتناب shirkاجتناب کردن avoid,eschewاجتناب کردن از shun,eludeاجتناب ناپذیر inevitable,unavoidableاجحیاکردن resuscitateاجداد progenitor,ancestor,predecessor,phylum,lineageاجدادى lineal,ancestralاجر wage,remuneration,brickاجرا performance,implementation,administration,accomplishmentاجراء implementاجراء کردن تکمیل کردن implementاجراء نشدنى impracticableاجراء نمایش histrionicsاجرائى executiveاجراشدنى applicableاجراکردن exert,execute,enforce,effect,perform,apply,administerاجراى اهنگ باهستگى adagioاجرایاقابل ابطال باشد escrowاجرایانمایش مجدد reenactmentاجرپزخانه brickyardاجرت wage,hire,payاجرت تنگ هم چیدن کالا stowageاجرچوبى کف اطاق parquetاجرفرش کردن hardsurfaceاجرکارى brickworkاجرکاشى tile,clinkerاجرگرفتن brickاجرگوشه گرد brickاجرلعابى clinkerاجرموزائیک parquetاجزاء componentاجزاء متشکله چیزى mechanismاجزاء وترکیبات جمله رامعین کردن parseاجزاء وعوامل مکانیکى mechanismاجزاء(درجمع ) ingredientاجل ultimateاجماع consensusاجماعا unanimousاجمال synopsis,conspectusاجمالادیدن glimpseاجمالى curt,glancingاجناس ذرعى yardgoodsاجناس مختلف درجه متوسط (بصورت جمع ) middlingاجناس مقرون بصرفه براى حمل ونقل payloadاجنبى barbarianاجنبى پرست xenophileاجودان adjutantاجى مجى jingoاجیر hirelingاجیرکردن wage,hireاجیل nutاجیل گرداوردن nutاچ mapleاچار spanner,complex,wrenchاچارپیچ گوشتى(مک .) screwdriverاچارفرانسه wrenchاحاطه siege,surround,environmentاحاطه شدن surroundاحاطه شده ازیخ iceboundاحاطه کردن skirt,sphere,ring,circuit,circle,girdle,orb,corral,envelop,encompass,encircle,pale,box,beset,impale,hoop,hem,hedgeاحاطه کرده girdاحاله reductionاحترازکردن avoidاحتراق combustion,ignitionاحتراق پذیر combustibleاحترام tribute,veneration,curtsy,obeisance,reverence,revere,respectability,respect,regardاحترام (venerableness) venerabilityاحترام (گذارى) deferenceاحترام کردن به honorاحترام گذاردن reverence,deferاحترام گذارندن revereاحترام گذاشتن به respectاحترام نظامى saluteاحترام نگذار irrespectiveاحتکار hoarding,hoardاحتکارکردن speculate,engross,hoardاحتمال aptness,probability,presumption,possibility,likelihoood,liability,expectancy,suppositionاحتمال زیان وضرر riskاحتمال کلى دادن presumeاحتمال ووقوع oddsاحتمالا soso,belike,like,maybe,presumablyاحتمالات oddsاحتمالى probable,likely,eventualاحتیاج requirement,need,necessity,lackاحتیاط prudence,vigilance,precaution,discretion,nicety,guard,caution,canniness,reserve,reservationاحتیاطکردن precautionاحتیاطى discretionaryاحداث introductionاحداث ترعه وقنات canalizationاحداث کردن generateاحرازمقام officeاحرازملکیت seisinاحساس impression,gusto,sentiment,sense,sensationاحساس بادست handleاحساس غربت nostalgiaاحساس فقدان چیزى راکردن missاحساس کردن sense,feel,appreciateاحساس مخالف antipathyاحساس مرض malaiseاحساس ودرک sensibilityاحساس وقوع امرى ازپیش presentimentاحساس وقوع امرى دراینده hunchاحساسات emotion,affect,heartbeatاحساسات بیش ازحد mushاحساسات تندوشدید passionاحساسات جنسى sexاحساسات رابرانگیختن enthuseاحساسات راتحریک کردن shakeupاحساسات غلطوپوچ راازکسى دورکردن debunkاحساساتى sentiment,sensational,mushy,pathetic,passionate,rosewater,gushy,ebullientاحسان boon,benefit,beneficenceاحسان کردن benefitاحشا visceraاحشاء gut,viscusاحشاء وامعاء entrailsاحشام livestock,chattelsاحشام لبنیاتى dairycattleاحشام واغنام cattleاحصائى statisticاحصائیه census,statisticsاحضار summon,vocation,repeal,callاحضار(حق .) citationاحضاربراى فعالیت هاى نظامى callupاحضاربه بازپرسى citationاحضارقانونى کردن summonاحضارکردن muster,evoke,repeal,remand,callاحضارنمودن (بمحکمه) arraignاحضاریه subpoenaاحقاق کردن adjudicateاحکامى astrologerاحمق sawney,sot,simpleton,senseless,sucker,stupid,spoony,noodle,nincompoop,natural,gosling,gawky,cockscomb,cockeyed,fool,dense,daft,dult,dopey,loggerhead,inane,hick,unmeaning,loony,asinineاحمق کردن stultify,sotاحمقانه highland,insane,infatuate,puerile,silly,senseless,spoonyاحمقانه رفتارکردن doltاحمقانه نگاه کردن gawkاحولى squintاحیا vigil,revival,reduction,reclamationاحیاء wakeاحیااراضى reclamationاحیاشدن reviveاحیاکردن revive,resurrect,reconstructاحیاکننده regenerative,reducerاحیاى جنگل reforestationاحیاى شهرت یااعتبار rehabilitationاخ ouchاخ تف کردن splutterاخاذ extortionaryاخاذ(akhaaz) racketeerاخاذى کردن bleed,extortاخبار news,informationاخبارسال annalsاخبارموحش shockerاختپوس octopusاختر starاختراع invention,artifice,appliance,device,contrivance,contraption,fictionاختراع کردن compass,devise,concoct,mint,inventاختراع وابداع کردن coinاخترشناس astronomerاخترى stellarاختصار contraction,compression,compendium,brevityاختصار(reductional) reductionاختصارى summaryاختصاص specialtyاختصاص دادن assign,appropriate,allocate,earmark,devote,dedicate,reserveاختصاصى proprietary,separate,privy,privateاختفا secrecyاختفا(د.گ .) hideoutاختفاء subterfuge,privacyاختفاء درلباس عوضى(ک - مزم .) lainاختگى castrationاختلاس defalcation,graftاختلاس کردن misappropriate,embezzle,defalcateاختلاط welter,conglomerate,brew,integrate,mixture,mix,medleyاختلاطرنگهاى مختلف درسطح پرده نقاشى collageاختلاف schism,versatility,variation,variance,inequality,quarrel,dissension,disparity,discrepancy,discord,difference,cross,frictionاختلاف (مج .) divisionاختلاف پیداکردن divergeاختلاف جزئى shadeاختلاف چندشرکت درانجام امورانتفاعى consortiumاختلاف داشتن differاختلاف زیاد gapاختلاف عقیده dissensionاختلاف عقیده داشتن dissentاختلاف مختصر nuanceاختلاف وتفرقه درکلیسا schismاختلال disorder,tribulationاختلال اعصاب neurosisاختلال روانى neurosisاختلال مزاج pipاختلال مشاعر unbalanceاختلال مشاعرپیداکردن unbalanceاختلال هضم dyspepsiaاختلال یاازکارافتادگى عضوى maimاختن unsheatheاختناق choke,asphyxiaاخته eunuch,caponاخته کردن mutilate,neuter,geld,castration,castrate,emasculateاختیار credential,option,authority,adoption,liberty,mandateاختیارچندشوهرتوسطزن دران واحد polyandryاختیاردادن enable,empower,authorize,accreditاختیارى voluntary,arbitrary,freeاخذ grasp,catchاخذراى voteاخذراى دسته جمعى pollاخر end,finale,ultimate,latter,lastاخراج boot,ouster,deport,expultion,exclusion,eviction,ejectionاخراج بى ادبانه brushoffاخراج شدن outاخراج کردن swap,can,out,oustاخراج کردن (ارواح پلید) exorciseاخراج کردن یاشدن sackاخرت hereafter,futureاخرت شناسى eschatologyاخرخطراه اهن یاهواپیما terminalاخرهفته weekendاخرى latterاخرى زرد yellowocherاخرین bottommost,lastاخرین پیشنهاد ultimatumاخرین شماره upshotاخرین قسمت tagend,autumnاخرین نقطه topnotchاخشیج elementاخص specificاخطار premonition,alarm,caveat,notification,notice,tipoff,signalاخطارکردن notify,announceاخطارکردن به caution,warnاخگر spark,emberاخلاطاور expectorantاخلاف progeny,successor,posterityاخلاق comportment,behavior,morality,moralاخلاق اموختن edifyاخلاق وخصوصیات شخص personalityاخلاقاخشک dryاخلاقى moralاخلاقى کردن principle,moralizeاخلاقیات moralityاخم sulk,scowl,glowerاخم (n.vt.&vi.) lowerاخم کردن scowl,glower,pout,lowerاخمو moodyاخور stall,cub,crib,bin,mangerاخورک binاخیر recent,latter,late,lastاخیرا late,newادا gestureاداء utteranceاداء کردن dischargeاداب mores,ceremonial,rite,etiquetteاداب دان punctualاداب دانى decorumاداب نماز liturgyاداب وخصوصیات اسکاتلندى scotticismاداب ورسوم (درفرانسه) protocolاداب ورسوم یهودى راپذیرفتن judaizeاداره operation,office,bureau,management,helm,steerageاداره ء کل administrationاداره جهت directionاداره دولتى yamenاداره زندان penologyاداره شهربانى policeاداره کارپردازى وخواربارارتش commissariatاداره کارگزینى personnelاداره کردن conduct,execute,engineer,direct,keep,operate,officiate,wield,chairman,run,rule,administer,address,moderate,manipulate,manage,manاداره کردن (مج .) helmاداره کردن هدایت کردن presideاداره کشوربوسیله نیروى پلیس policestateاداره کنسولى consulateاداره کننده directorاداره کننده خانه(زن یامادر) homemakerاداره گروه اموزشى departmentاداره گمرک customhouseاداره منزل housekeepingاداره یاحکومت کردن policyاداره یاحکومت نایب السلطنه regencyادارى administrative,ministerialاداشده ازشراع الحنک velarاداکردن pronounce,express,discourse,utter,acquit,innuendoاداکننده uttererادامه resumption,continuanceادامه دادن maintain,extend,continue,keep,runon,run,furtherادامه ندادن discontinueادامه یافتن resumeاداواصول grimaceاداى سخن pronunciationاداى(دین )نمودن acquitادب decorum,curtsy,complaisance,gentry,mannerادب کردن punishادب نگاهداشتن behaveادب ومهربانى courtesyادب ونزاکت attentionادب وهنر literatureادبارومصیبت adversityادبى didactic,literaryادبیات literature,letterادبیات وفرهنگ humanismادبیاتى literaryادخال incorporationادخال کار jobentryادرار urineادرارکردن stool,urinateادرارى urinary,uricادرارى وتناسلى urogenitalادراک scent,notion,realization,cognizance,cognition,perception,impression,hindsight,uptake,understandingادراک (savvey) savvyادراک شدنى perceptibleادراک ودریافت gripادراکى conceptualادرس addressادعا purporst,claim,pretension,pretense,postulate,posit,pleaادعاکردن assert,acclaim,profess,contend,claimادعاى بیجاکردن arrogateادعاى بیخود insolenceادعاى پوچ jactitation(tattion)ادعاى متقابل counterclaimادغام umlaut,merger,ellipse,diphthong,contractionادغام حرف صداداردرحرف صداداربعدى umlautادغام کردن umlautادم one,cove,homo,person,adamادم اب زیرکاه slyادم ابله zanyادم ابولبشر adamادم اجیر mercenaryادم احمق snip,zombi(ie),drool,birdbrain,poopادم احمق وابله moronادم احمق ورذل cluckادم احمق وکودن boneheadادم احمق وکودن (=duffre)(ز.ع .) dufferادم احمق ونادان jerkادم افسارگسیخته rebelادم افسرده hypochondriacادم انگل zanyادم باانضباطوسخت گیر martinetادم باتربیت gentlemanادم بانفوذوپولدار tycoonادم باهوش shinerادم بدبین scepticادم بدخو crosspatchادم بددهان scoldادم بدرفتاریاپست skunkادم بدشانس jinxادم برجسته bigادم برفى snowmanادم بسیارخوب crackerjackادم بسیارقدکوتاه midgetادم بطى ء وکندرو lazybonesادم بله بله گو yesmanادم بوالهوس screwballادم بى اهمیت nobodyادم بى بندوبار slop,skulkادم بى پرواووحشى madcapادم بى تربیت cad,boorادم بى دست وپا slouch,loutادم بى دین heathenادم بى سرپرست maverickادم بى شرف ruffianادم بى شعوروکودن یاشهوانى bruteادم بى عرضه jackstrawادم بى عرضه وفقیر scruffادم بى عقل وبیشعور rotterادم بى کاره وبى کفایت slouchادم بیشرم saucebox,squirtادم بیکاره ne'erdowell,refuseادم بیکاروتنبل idlerادم بیگناه innocentادم بیوفا quitterادم پرحرف ویاوه گو chatterboxادم پرخور gluttonادم پرسروصداوجیغ ودادکن romperادم پرهیزکار saintادم پریشان حواس nitwitادم پریشان فکر scatterbrainادم پست menial,reptile,skateادم پست (مج .) curادم پست فطرت crankادم پست وحقیر underlingادم پست وخسیس hucksterادم پوشالى یاکاهى jackstrawادم تازه بالغ hobbledehoyادم تازه کار greenhornادم تازه وارد(مغرب امر.) tenderfootادم تردست conjurerادم ترسو quitter,cowardادم ترشرو scowler,crabادم تنبل sluggardادم تنه لش lumpادم تنومندوبدقواره jumboادم تودار slyادم جسور petulantادم جسوروبى ادب crustادم جنگلى(غالباازروى تحقیر) hillbillyادم چاپلوس sycophant,spanielادم چاخان showmanادم چرب زبان mealymouthedادم حریص وکثیف pigادم حساس وبى اراده وسست عنصر jellybeanادم حقه باز charlatan,rascalادم خام دست tykeادم خام یاناشى greenhornادم خانه بدوش cairdادم خانه نشین یاعلاقمندبه خانه homebodyادم خبیث hangdogادم خپله وسنگین lobادم خرافاتى bigotادم خرده گیر knockerادم خرف وبى هوش blockheadادم خسیس saveall,miserادم خسیس وپست codgerادم خشن boorادم خطاکاریامجرم culpritادم خوب trumpادم خودساز jackanapesادم خودفروش وخودنما cockscombادم خودنما prigادم خونریز butcherادم خیال پرست quixoteادم خیلى شیک (ز.ع -.امر.) jimdandyادم خیلى متجدد ultramodernistادم خیلى مضروخطرناک (مج .) cockatriceادم دربدر waifادم درنده خو kiteادم درنده خویاخائن (مج .) hyenaادم دریاندیده landlubberادم دزد kinnaperادم دزدى shanghaiادم دزدى کردن kidnapادم دزدیدن abductادم دست سنگین laggardادم دعوائى gamecockادم دغل rogueادم دغل وکلاهبردار sharperادم دلیروباانضباط spartanادم دندان گرد skinflintادم دهاتى(امر-.ز.ع .) rubeادم دورو hypocrite,janusfacedادم دیوانه psyho,maniacادم رذل knave,rascal,makeshift,scamp,scalawagادم روده دراز chatterboxادم ریاکار bigot,hypocriteادم زبان باز charlatanادم زحمتکش workhorseادم زرنگ shinerادم زیردست underlingادم ژولیده وشوریده beatnikادم ساختگى dummyادم ساده innocent,goofادم ساده لوح وزودباور gullادم ساده وزودباور puttyادم ساده ومطیع sheepادم ساکت وگیج momeادم سبک مغزوکم عقل moronادم ستیزه جو roosterادم سرقت کردن kidnapادم سست وبى حال slackerادم سفیدمووچشم سرخ albinoادم سفیه واحمق idiotادم سیار sojournerادم شارلاتان quackادم شب زنده دار nightowlادم شکاک دردین وعقایدمذهبى skepticادم شلخته sludgeادم شهوانى goatادم شوخ humoristادم شوخ ومهربان blitheادم شیک پوش dudeادم ضعیف وسست عنصر softyادم طاس baldheadادم طبقه سوم plebeادم طبقه سوم (pleb) plebeianادم طفره رو shirkerادم عاطل وباطل loaferادم عجیب oddادم عجیب غریب screwballادم عجیب وغریب codgerادم عصبانى neuroticادم عوام فریب (ز.ع .) snideادم غریب gigادم غصه خوروناراحت worrywartادم غول پیکر giantادم فاسد rotterادم فضول busybodyادم فضول وخاله وارس rubberneckادم قلابى crookادم کثیف slopادم کثیف وبى سروپا ragamuffinادم کثیف وژولیده slobادم کش thugادم کشى homicideادم کله خر lug,boneheadادم کله خر(مج .) jackassادم کله خشک (د.گ .) pumpkinادم کله خشک واحمق nitwitادم کله گنده bigwigادم کنددست laggardادم کندرو tortoiseادم که بدشانسى میاورد jinxادم که چهارسال درنیروى دریااست oldsterادم کوتاه قد manikin,pygmyادم کوتوله pugادم کوچک یابى اهمیت snipادم کودن goon,humdrum,hashادم کودن واحمق dimwitادم کودن وسرسخت bullheadedادم گمنام scrub,nobodyادم گوژپشت hunchbackادم گول خور dupeادم گیج stunnerادم گیج وبى فکر scatterbrainادم لاشخوروپست buzzardادم لاغر scragادم لاف زن blowhardادم لافزن braggadocioادم لجوج وکینه توز spitfireادم ماشینى robotادم مبتلابدردمفاصل rheumaticادم متعصب وسخت گیر bluenoseادم متعصب یاهواخواه zealotادم متعفن وپست stinkerادم متقلب kiteادم متقلب وفریبنده cheatادم متکبر upstartادم متلون المزاج ودمدمى chameleonادم متملق ومرموز creeperادم متنفذ magnateادم محبوب pugادم مرتجع reactionaryادم مردم ازار gadflyادم مزدور hucksterادم مزورولاف زدن shakerادم مست drunkardادم مسرور sunbeamادم مصنوعى robotادم مفت خوریاولگرد bumادم ممسک skinflintادم مهم cobادم مهمل scowlerادم موحش ogreادم موش صفت ratادم میانه رو middlemanادم نادان gander,ignoramusادم نادان وکندذهن assادم نادان وکودن (مج .) donkeyادم نادان ونفهم loutادم ناراحت grouchادم ناسازگار hedgehogادم ناشى noviceادم ناطق talkerادم ناقلا pieادم نالایق rotterادم نامرتب وکثیف slobادم نعش کش pallbearerادم نورانى luminaryادم هرزه lecher,blackgurad,ribaldادم هشیار(دربرابرمست ) soberادم وحشى یابربرى barbarianادم ولگرد gadabout,beachcomberادم ولگردواواره shakerادم یاچیزبلندقد tallادم یکساله yearlingادمخوار cannibalادمخوارى کردن cannibalizeادمشکش goonادمک manikin,dummy,caricature,robotادمک برفى snowmanادمک سرخرمن scarecrowادمکش cutthroat,assassinادمکشى murder,manslaughterادمکشى کردن amokادمى someoneادمى عضوى ازبدنش قطع شده باشد amputeeادمى که امیدبهبودى برایش نیست ne'erdowellادمى که ایجادوحشت بیموردکند scaremongerادمى که قالبابنمایش میرود playgoerادمیت ه manhoodادنى undermostادوات gear,instrumentادویه spice,condimentادویه دار spicyادویه زدن condiment,seasonادویه زدن به spiceادویه زده spicyادیب bookman,literary,scholarادیبانه literaryادینه fridayاذان الحمار(گ .ش .) joepyeweedاذرخش lightning,levin,thunderboltاذرخش زدن lightning,levinاذرسنج pyrometerاذرگون henandchickensاذرین igneousاذریون calendulaاذن permission,leaveاذوقه supply,provenderاذوقه رسان caterer,purveyorاذوقه رساندن caterاذیت tease,annoyance,inconvenience,hindrance,harm,mischief,nuisanceاذیت کردن needle,grind,grieve,offend,worry,pester,indemnify,hurt,hock,harass,bedevil,badger,annoy,teaseاذیت کننده teaser,persecutor,orneryاذین کردن decorateاذینگر decoratorارائه showing,show,presentation,representation,offer,exposure,exhibitionارائه دادن exhibit,give,render,allege,produce,present,tender,put,submitارائه دهنده rendererارابه wagon,chariot,cartارابه ارتشى caissonارابه دستى pushcartارابه مخصوص حمل الوار sloopاراجیف gossipارادتمندشما youstrulyاراده volition,animus,willاراده کردن willارادى voluntaryاراذل gangsterاراذل واوباش tagragandbobtail,rabbleاراستن brave,attire,array,arrange,apparel,primp,prim,pretty,perk,line,illustrate,habit,equip,embroider,groom,grace,clothe,rank,range,stud,trim,tidy,pruneاراستن (بازریاگوهر) inlayاراسته sprucy,spruce,natty,decorous,decent,brisk,prissy,politicاراسته ببرگ غار laureateاراضى جنگلى دورازشهر backwoodsارام tranquil,taciturn,silent,serene,sedate,staid,douce,daft,calm,whist,gentle,moderate,placid,peaceful,peaceable,imperturbable,hush,pacific,unruffled,unblenched,quiet,blandارام بنوازید pianoارام شدن hushارام شده unruffledارام کردن still,solace,smooth,silence,gentle,cool,conciliate,placate,assuage,appease,alleviate,allay,acquiesce,quiet,pacify,lullارام کردن (tranquillize) tranquilizeارام کردن (vi.&vt.) calmارام کرده unruffledارام کننده calmativeارام نشدنى implacabilityارامش solace,silence,serenity,equilibrium,composure,calmness,quiet,lull,peaceارامش (n.) calmارامش دادن hushارامش طلب pacifistارامش طلبى(pacificism) pacifismارامگاه tomb,cemeteryارامگاه بزرگ mausoleumارامگاهى sepulchralارامى equanimity,lullارایش toilet,polish,muster,attire,array,order,garnish,decorارایش ته فصل کتاب وغیره tailpieceارایش دادن embellish,decorate,garnish,beautify,adorn,able,lard,plumeارایش دم اسبى گیسو ponytailارایش دهنده deckerارایش زنانه cosmetologyارایش سر headdressارایش شش گوش خانه خانه کردن honeycombارایش کردن embellish,attire,manicureارایش مو headdress,coiffureارایش موى زنان بفرم مخصوصى hairdoارایشگرزنانه hairdoارایشگرمو hairdresserارباب squire,esquire,overlord,padrone,lord,boss,masterارباب رجوع clientele,clientارباب منش bossyاربابى mastery,upperhandاربابى کردن (بر) bossاربابى(=seignoral) seignioralاربعه quadrupletارتباط correlation,relevance,relation,liaison,hookupارتباط (=connection) connexionارتباط (=correspondency) correspondenceارتباط (مطالب ) coherencyارتباطافکاربایکدیگر telepathyارتباطدوربرد telecommunicationارتباطیامخابره بوسیله پرچم wigwagارتجاع stretch,restitutionارتجاعى resillient,recessive,reactionaryارتداد apostasy,heterodoxy,heresyارتدکسى orthodoxyارتش military,armyارتش امریکا(مج .) pentagonارتش گراى militaristارتشاء briberyارتشبد general,marshalارتشى militaryارتعاش tremble,shudder,shiver,shake,quiver,quaver,vibrationارتعاش داشتن vibrate,quaverارتفاع altitude,heightارتفاع سنج altimeterارتفاع طبیعى بدن حیوان statureارتفاعات gradation,prefermentارتقاء دادن extolارتکاب perpetration,committal,commitmentارث legacy,inheritance,heritage,portionارث بر heirارث بردن heirارث برنده زن heiressارث برى deviseارث پدرى patrimonyارث گذارى deviseارثى hereditary,congenitalارثى که بنابوصیت رسیده bequestارثیه heritageارج valueارجاع کردن assignارجمند good,loftyارجمندشمردن esteemارجمندى venerabilityارد flourارد(معمولاغیرازاردگندم )بلغور mealاردبیز sieveاردج juniperoilاردجودوسر oatmealاردسازى millingاردک duckاردک ماده duckاردک ماهى pikeاردک ماهى چشم سفیدامریکا(ج .ش ) jacksalmonاردک وارراه رفتن waddleاردکردن pound,flourاردکردن جوخیسانده gristاردگندم سبوس دار grahamflourاردنما mealyاردو campاردوارک anteaterاردوزدن encamp,campاردوکشى expeditionاردوگاه cantonment,campاردوى موقتى bivouacارزائى valenceارزان jitney,cutrate,cheap,inexpensiveارزان بناشده jerrybuiltارزان ترفروختن undersellارزانى داشتن yieldارزانى داشتن (باonیاupon) bestowارزش cost,price,value,valence,availارزش ارزى پول valutaارزش بسیارقائل شدن prizeارزش حرارتى convectionارزش دار worthwhileارزش داشتن costارزش شخصى واجتماعى valorارزش مادى valorارزش نسبى سنگ معدنى gradeارزشگذارى valuationارزن (گ .ش .) milletارزنده worthwhileارزه markارزو appetite,ambition,ideal,desire,wish,willارزوداشتن wish,hope,aspireارزوکردن yearn,aspire,desire,crave,wishارزومند wistful,wishful,desirous,avid,anxious,ambitious,solicitousارزومندبودن thirstارزومندچیزى بودن hankerارزومندى thirstارزوى چیزى راداشتن longارزیاب rater,assessor,appraiser,prizerارزیابى valuation,assessment,assess,appraisal,evaluation,estimateارزیابى تازه reappraisalارزیابى کردن appraise,appraisal,aim,evaluateارسال transmittal,transmission,consignment,dispatch,addressارسال پست postageارسال داشتن sendارسال سریع postارسال کردن consignارسى sashارشادشده reformedارشد superior,senior,major,eldest,elder,commander,classyارشدکلیسا elderارشدیت seniority,primogenitureارضاء satisfactionارضاء کردن ingratiateارضى territorialارعاب کردن menaceارعاب وتهدیدکردن bulldozeارعابگر(terroristic) terroristارعابگرى terrorismارعابگرى کردن terrorizeارغنون organارغوانى کردن یاشدن purpleارفاق leniencyارقه(=villain) scoundrelارک citadelارکان pillarارکست orchestraارکست تهیه کردن orchestrateارکستر bandارگ organارگ برقى کوچک spinetارم sloganارمان idealارمان گرا idealisticارمان گرائى idealismارمان گراى quixoticارمانى idealisticارمجى hedgehogارمیاى نبى jeremiahارمیدن rest,reposeارن arenaارنب رومى cavyارنج elbowارنگ anxietyاره sawاره اهن برى hacksawاره اى serrateاره جراحى مغز abaptistum,abaptistonاره دستى handsawاره راستى indeedاره ماهى swordfishاره ماهى(ج .ش .) sawfishاره منبت کارى اره موئى jigsawارواره jib,jaw,mandibleارواره (درجمع ) chawارواره زیرین پرنده jowlاروپا occidentاروپائى europeanاروپائى واسیائى eurasianاروغ burp,belchاروغ زدن burp,belchاروین experienceاریب slant,sidle,oblique,diagonalاریب بریدن crosscutاریب شدن wryاریب کردن bevelاریب وار askewاریب واربریدن یاتراشیدن bevelاریب وارپیش رفتن edgeاریبى skew,virgule,aslantاریز hoarfrostاز soften,rapacity,greed,of,by,avidity,avarice,inاز'و'مافوق ' و'فرا' ultraازاب پوشانیدن inundateازابادى انداختن desolate,depopulateازابتدا uppermostازاثرانداختن deactivate,breakdownازاد immune,patent,unrestrained,unrestrained,unattached,loose,open,gratis,free,exemptازاد(unihibit) unihibitedازاد(unihibited) unihibitازادازقیودفکرى absoluteازادازقیودورسوم unconventionalازادکردن deliver,ease,release,free,extricate,liberate,assert,unyoke,unwrap,unstring,unloose,unhitch,unfix,unfasten,uncageازادکننده liberatorازادمنش tolerantازادمنشى bountyازادنشدنى irresolubleازاده tolerant,noble,catholic,liberalازادى independence,immunity,liberty,relief,release,freedom,optionازادى بخش liberatorازادى خواه liberalازادى زندانیان واسرابقیدقول شرف paroleازادى عمل scope,latitudeازادى کسى یاچیزى راخریدن ransomازار train,trade,torment,trouble,annoyance,hurt,hindrance,disservice,nuisanceازارث محروم کردن disinheritازاردادن trouble,tantalize,imp,nag,excruciate,dunازاردادن (teaze) teaseازاردهنده persecutorازاررساندن hurt,molest,plagueازاررساندن (به) injureازارزش انداختن depressازارزش وشخصیت کسى کاستن devaluateازارکردن badger,persecute,obsessازارنده irritantازاسب افتادن یاپیاده شدن unhorseازاسب پیاده شدن dismountازاشتباه دراوردن disabuseازاصالت وسادگى انداختن sophisticateازاطوانداختن crumpleازاغاز uppermostازاغازتاانتها throughازاقصى نقطه outermostازاله removalازاله بکارت کردن از deflowerازاله بول urinationازالودگى مبراکردن decontaminateازامدن یاوقوع چیزى خبردادن heraldازامراصلى منحرف شدن sidetrackازاموزشگاه گریززدن truantازان therofازان بابت therewith,thereinازان پس thereafter,thenceforthازان تو thineازان جهت thenceازان حیث thereinازان راه therebyازان زمان away,thenceازانتها endwise,endwaysازانجا therof,thence,awayازانجائى که sinceازانجائیکه whereof,whereas,inasmuchasازانحنادرامدن uncurlازاندازه بزرگتر whopperازانرو soازانروى awayازاول تااخر thoroughازاین ببعد hereafter,henceforthازاین پس hereinafter,hereafter,henceforthازاین جهت henceازاین سوبان سو athwart,acrossازاین سوبان سوحرکت دادن sweepازاین سوبه ان سوافتادن oscillateازاین طرف بان طرف acrossازاین قرار thusازاینرو hence,since,thereforeازبازى یامعرکه خارج کردن sidelineازبالا uppermostازبچه نگاهدارى کردن babysitازبدى چیزى کاستن qualifyازبرخواندن reciteازبرخوانى recitation,recitalازبرکردن memorize,conازبرکننده memorizerازبروزاحساسات جلوگیرى کردن inhibitازبشکه ریختن draftازبک uzbek(k)ازبکى uzbek(k)ازبن دراوردن uprootازبندازادکردن untuckازبندبازکردن unleashازبندرهاکردن unbridle,unbindازبندرهانیدن unswatheازبندیاتسمه رهاکردن unstrapازبندیادریچه جارى شدن sluiceازبوته فراموشى یاگمنامى دراوردن disinterازبیخ دراوردن pugازبیخ کندن stubازبیرون withoutازبین بردن spoil,liquidate,annihilate,raise,obviation,washoutازبین برنده liquidatorازبین رفتن wasteازبین رفتن (ادعا)ردکردن دادخواست barازبین رفتنى imperfectازبین رفته defunct,extinctازبین رونده mortalازبینى جارى شدن snivelازپائین ببالا overhandازپائین ترین جنس tenthrateازپاافتادن peter,flagازپادرامدن tire,consume,peterازپادرامده stump,spentازپادراوردن knockout,washoutازپاى درامدن succumbازپاى دراوردن exhaustازپاى درنیامده unweariedازپدر paternalازپرداخت (وجهى)طفره زدن bilkازپس امدن ensueازپستان گرفتن weanازپشت backwardازپهلو by,besides,sideway,sideviewازپهلوى forby,byازپهنا crossways,crosswiseازپوست دراوردن thresh,thrashازپیچیدگى دراوردن unweaveازپیش prefermentازپیش اشغال یاتصرف کردن preoccupyازپیش اگاهى دادن یاحدى زدن forecastازپیش اماده شده studiedازپیش بردن manageازپیش بردن (بازور) enforceازپیش خبردادن portendازپیش خودساختن inventازپیش سفارش دادن engage,bespeakازپیش فرستاده شده advanceازپیش فرض کردن presupposeازت nitrogenازترس دولاشدن cowerازتصرف محروم کردن dispossessازتملک دراوردن expropriateازتنگنایاجاى باریکى گذشتن reeveازتوى throughازجابرداشتن removeازجاپراندن startleازجاپریدن shy,startازجاجستن boltازجادربردن exasperateازجادررفتگى ireازجادررفتن transport,outrageازجادررفتن (استخوان ) dislocateازجادررفته berserk,madازجان گذشته desperate,desperadoازجانب ساحل offshoreازجانوران هم تیره تخم کشیدن inbreedازجاى خودبیرون کردن dislodgeازجاى خودتکان دادن unhorseازجلو besidesازجمله amongازجناح خارجى بدشمن حمله کردن outflankازجنبش ایستادن statgnateازجنبش وحرکت بازداشتن immobilizeازچرم گاومیش buffازچه whereofازچه چیز whereofازچه رو whenceازچه طریق howازچه منبعى whereازچوب ساخته شده woodenازحالا forthازحالت بسیج بیرون اوردن demobilizeازحالت جنگل خارج کردن deforestازحالت زوجى خارج کردن uncoupleازحالت نظامى درامدن demilitarizeازحدخارج شدن overshootازحدخودتجاوزکردن overstepازحدگذرانى ultraismازحرکت بازداشتن stallازحرکت بازداشتن (مثل چرخ ماشین ) trigازحفظخوانى recitationازحق راى یاانتخاب محروم کردن disfranchiseازحقوق اجتماعى وسیاسى محروم کردن ostracizeازحقوق ملى محروم کردن denationalizeازحقیقت اگاه کردن disabuseازحلق اداء کردن aspirateازحیث زمان باهم مطابق کردن synchronizeازحیث شماره بیشتربودن outnumberازحیث مرتبه وطبقه برترى داشتن بر outclassازخ دار tubercularازخاصیت انداختن unmakeازخاطرزدائى oblivionازخاک دراوردن exhume,excavate,disinterازخانواده سلطنتى royaltyازخستگى بیرون اوردن refreshازخشکى دراوردن loosenازخطخارج شدن (درموردترن ) derailازخطخارج کردن derailازخطراگاهانیدن alarmازخطرنابودى نجات دادن salvageازخلال ابریامه پدیدارشدن loomازخواب برخاستن rise,upriseازخواب بیدارشدن rouseازخواب بیدارکردن wakeازخواص جنسى محروم کردن unsexازخودبیخود infatuate,unconsciousازخودبیخودشدن transport,ravishازخودبیخودکردن infatuate,raptureازخودبیخودکردن (مج ) entranceازخودبیخودى trance,raptureازخودراضى overbearing,cocky,smugازخودراضى(=presumptuous) presumingازخودسلب کردن disclaimازخودگذشتگى devotionازخودندانستن disownازخى tubercularازدحام hurtle,huddle,host,press,rabble,crowd,drove,swarm,throng,turnoutازدحام سوى درون inrushازدحام کردن scrouge,throng,swarm,crowd,overcrowd,flock,mob,press,huddleازدحام مردم rushازدرجه اعتبارساقطکردن voidازدرجه بالا upgradeازدرون وبیرون throughoutازدست بازکردن unhandازدست دادن tine,unhand,loseازدست دادن (vi.vt.n.) missازدست دادنى disposableازدست رفتنى(losable) loseableازدست رفته lostازدست ندادن retainازدست ندادنى indefeasibleازدستورخارج کردن (درمجلس ) tableازدنبال امدن ensue,attendازدهان بیرون انداختن (کلمات باout) blurtازدهان بیرون پراندن ejaculateازدهن یابینى جارى شدن drivelازدواج matrimony,match,marriage,marriage,hymenازدواج افرادملل یانژادهاى مختلف intermarriageازدواج باافرادخارج ازقبیله exogamyازدواج باافرادملل یانژادهاى مختلف intermarryازدواج سفیدپوست بافردى ازنژاددیگر miscegenationازدواج غیرشرعى adulteryازدواج کردن join,marryازدواج مصلحتى marriageofconveniencازدواج ناجور mismatchازدواجى conjugal,maritalازدور afarازدورترین نقطه خارج outermostازدورنمودارشدن loomازدوسره mutualازدوطرف متقارن equilateralازدیاد plethoraازدیادتولیدیاسرعت وغیره speedupازدیادخون دریک نقطه plethoraازدیادسریع قیمت وغیره skyrocketازدیدن محروم کردن unsightازدیگرى گرفتن inheritازدین برگشته apostateازراه (م .م .) viaازراه افراطبخشیدن indulgenceازراه بدربردن palaver,inveigleازراه بدرکردن seduceازراه خشکى overlandازراه دهان oralازراه راست بدرکردن pervertازراه زمینى overlandازراه فریب وخدعه چیزى رابدست اوردن bobازراه قاچاق یاشیادى پول بدست اوردن racketeerازراه نادرستى تحصیل کردن graftازراههاى نادرست graftازردگى irritation,annoyance,chagrinازردن tar,distaste,grit,gripe,grate,goad,rile,annoy,ail,aggrieve,afflict,mortify,prick,peeve,hurt,harry,harrow,lacerate,irritate,irkازردن (vex) fashازرده irksome,indignantازرده شدن writheازرده کردن chagrinازرش worthازرشدبازماندن stuntازرغبت انداختن nauseateازرم pudency,shame,modestyازرواج افتادگى obsolescenceازرواج افتادن obsolesceازروبرو oppositeازروحیه انداختن demoralizeازروى aboard,offازروى احترام deferentialازروى احتیاط prudentازروى اراده volitionازروى اصول بهداشتى عمل کردن sanitizeازروى ایمان trothازروى بدخواهى maliciousازروى بدخواهى وشرارت illازروى بردبارى patientازروى بیمیلى جداشدن از tearawayازروى بیمیلى(غالباباofمیاید) afraidازروى پرچین یاچارچوب پریدن hurdleازروى تعجب فریادزدن exclaimازروى تعجب ویاترس نگاه کردن stareازروى توبه وپشیمانى contriteازروى خرده گیرى صحبت کردن carpازروى خرک پریدن buckازروى خودخواهى superciliousازروى خودستائى vaingloriousازروى دستخطى رونویسى کردن (مثل عکس ) autographازروى ساعت o'clockازروى سرعت وعجله cursoryازروى سوء ظن askanceازروى شادى جست وخیزکردن caperازروى صمیمیت heartfeltازروى ظلم وستمگرى tyrannousازروى عجله precipitous,sketchyازروى عدم دقت inexactازروى عناد maliciousازروى قرائن وامارات پیش بینى کردن extrapolateازروى قصد consciouslyازروى قصدورضا volitionازروى لئامت دادن stintازروى مانع باپرش اسب جهیدن larkازروى مانع پریدن hurdleازروى متدوروش methodicازروى مطالعه studiedازروى مهارت quaintازروى میل liefازروى نشاط livelyازروى هرزگى dissoluteازروى یقین sureازروى یقین گفتن averازروى(چیزى)عبورکردن overflyازریشه کندن supplant,uprootازریشه کندن یادراوردن grubاززنجیرازادشدن unfetterاززنجیرازادکردن unshackleاززنجیروبندرهاکردن unchainاززیر beneath,underneathاززیر(چیزى)دررفتن hedgeاززیربریدن undercutاززیرچیزى رابلندکردن upheaveاززیرخاک دراوردن unearthاززیرخراب کردن undermineاززیردراوردن unearthاززیرسلطه خارج کردن emancipateاززیرکارى دررفتن shirkاززیرمسئولیت فرارکردن skulkاززیرمشت زدن uppercutاززیریوغ ازادکردن unyokeازسر gadarene,headfirst,anewازسرافتادن toppleازسربازکردن evadeازسرتاپا capapieازسرشب تابامداد nightlongازسرعت چیزى کاستن decelerateازسرگرفتن resume,renovateازسرگیرى resumptionازسرمالرزیدن shiverازسوراخ نگاه کردن peepازسوراخ یالانه بیرون کردن unkennelازشبنم یابرف ریزه پوشیده شدن frostازشدت چیزى کاستن allayازشرچیزى راحت شدن (مج .) jettisonازشکل انداختن disfigure,deform,deface,contort,botchازشکل طبیعى انداختن distortازشیراب جارى کردن tapازشیرمادرگرفتن weanازشیفتگى دراوردن (مج .) disenchantازصافى گذراندن leachازصدمه محفوظداشتن conserveازطبقه کارگر workingmanازطرف behalf,for,ofازطرف دیگر again,besideازطرف شرق easterlyازطرفى بطرف دیگر athwartازطریق viaازطول endwise,endwaysازعددى ریشه گرفتن rootازعرض acrossازعضویت خارج شدن secedeازعقب backازعلاقه ومحبت کاستن disaffectازعلت به معلول پى بردن aprioriازعلف هرزه پاک کردن rogueازعهده برامدن tackle,answer,afford,acquit,copeازعین ونمائات مالى استفاده کردن usufructازغلاف بیرون کشیدن unsheatheازغلاف دراوردن unsheatheازغم وحسرت نحیف شدن pineازفاصله دورشنیدن overhearازفریب اگاهانیدن undeceiveازفشارهواکاستن decompressازفلاخن پرتاب کردن unslingازقالب دراوردن (مثل لاستیک ) plasticizeازقانون مستثنى کردن waiveازقرار atازقرارصدى percentازقرقره بازکردن unreelازقفس رهاکردن uncageازقلاب بازکردن unhookازقلاده بازکردن uncoupleازقلم افتادگى omissionازقلم افتاده unregardedازقلم انداختن slip,drop,omitازقلم اندازى skipازقنداق بازکردن unswatheازقیدرهاشدن unfetterازقیدرهاکردن emancipate,disengageازقیدکشیشى ورهبانیت رهاشدن secularizeازقیدمسئولیت ازادساختن looseازقیدوبندازادکردن unshackleازکارافتادگى paralysisازکارافتادن stop,conk,incapacitateازکارافتاده lameduck,obsolete,effete,seedy,searازکارانداختن devitalise(ze),disable,paralyze,petrifyازکارانداختن (دراثرزیاده روى) jadeازکاربازداشتن hamperازکاردرامدن turnoutازکاردرامده workerازکاردراورده wroughtازکارطفره رفتن goofازکارکاردراوردن workoutازکارکم گذاردن underdoازکارکم گذاشتن underactازکتاب استخراج کردن grubازکجا where,whenceازکسوت روحانى خارج شدن unfrockازکشتى بدریا overboardازکشتى بیرون اوردن unshipازکشتى دراوردن disembarkازکلمه' لشکر'فارسى lascarازکمین گاه بسوى دشمن تیراندازى کردن snipeازکمینگاه تیربه اردوى دشمن زدن snipeازکنار off,off,byازکنارچیزى ردشدن skirtازکه whereofازکوره دررفته jittersازگرسنگى مردن starveازگرمابیحال شدن swelterازگرودراوردن redeemازگلواداکردن throatازگوشه ء چشم askanceازگوشه چشم نگاه کردن leerازگیردراوردن disentangle,disengage,unravelازگیریاگوریدگى دراوردن untangleازلانه بیرون کردن unearthازلحاظ ofازلولادراوردن unhingeازلوله ردکردن tubeازلوله یاسیفون ردکردن siphonازلى everlasting,eternalازلیت eternityازمادرى maternalازمایش test,temptation,tryout,try,trial,shy,experiment,experience,examination,assayازمایش درجه استعداد tryoutازمایش سخت gaff,tribulationازمایش کردن approve,experiment,essay,gauge,quizازمایش کننده tester,trierازمایش مجدد retrialازمایش میکروسکپى بافت زنده biopsyازمایش نیرو showdownازمایش هنرپیشه auditionازمایشگاه laboratoryازمایشگاه (laboratory) labازمایشى tentative,experimental,pilotازماینده trierازمایه examinationازمبدا ofازمحلى بخارج offازمدافتادن outmodeازمردى انداختن unman,emasculateازمرکزبدن دورکردن (طب ) abductازمستى دراوردن soberازمسیرخودمنحرف شدن yawازمند greedy,covetous,cormorant,avid,avariciousازمندى avidityازمنشا ofازمودن try,examine,essay,gropeازمودن کردن testازموده triedازموده شده triedازموضعى عقب نشینى کردن crawfishازموقع گذشته belatedازمون shibboleth,test,sample,try,examinationازمون براى گزیدن نامزدمسابقات tryoutازمون کردن examineازمونگر tester,examinerازمیان per,acrossازمیان (=thru) throughازمیان برداشتن surmountازمیان بردن wipe,abrogate,abolish,shuntازمیان برده abrogateازمیان برنداشتنى insuperableازمیان سوراخهاى ریزنفوذکردن seepازمیان نرفتنى indestructibleازمیدان دررفتن quailازمیدان درکردن outfightازن (ش .) ozoneازنزدیک by,forbyازنژاداسلاو slavازنژادسام بن نوح semiticازنژادغیراصیل underbredازنژادقدیم المانى teutonicازنژادمختلطاروپائى واسیائى eurasianازنسل هارون aaronicازنظرافتادگى oversight,disfavorازنظرپنهان کردن occultازنظرپوشاندن buryازنظرسبک ادبى stylistازنظرگذراندن viewازنفس افتادن wind,useup,poopازنفس انداختن windازنو anew,again,afreshازنوازمودن reexamineازنوبه مقام اولیه خودرساندن reinstateازنوخلق کردن recreateازنوخندق ساختن retrenchازنوریختن recastازنوساختن reconstructازنوطرح ریختن rewriteازنوطرح کردن recastازنوع anyازنوقالب کردن recastازنوک پستان خوردن nippleازنومحدوده تعیین کردن rezoneازنیروانداختن devitalise(ze)ازهرجاکه wheresoeverازهرجاگزیننده eclecticازهرده نفریکى راکشتن decimateازهم بازشدن unbraidازهم بازکردن break,untwine,unravel,unlinkازهم پاشیدن dissipate,disintegrate,decompose,burstازهم جداکردن scatter,split,wedgeازهم جداکردن الیاف ravelازهم جدانشده uncutازهم دورشدن divergeازهم گذراندن interlaceازهمه جهت altogetherازهمه کمترقیمت دادن (درمناقصه) underbidازهواپیماپیاده شدن deplaneازهواگرفتن catchازوجهه عمومى انداختن ostracizeازوسط through,per,athwart,across,crossways,crosswiseازوسطخم شدن sagازوسطقطع کردن intersectازوقتى که sinceازى ablativeازیادبردن unlearnازیادنرفتنى unforgettableازیک پدرومادر uniparentalازیک سو offازیک ظرف بظرف دیگرریختن transfuseازیک نژادایجادکردن inbreedازیک ولى uniparentalازیکدیگربنوبت جلوزدن leapfrogازیموت ستاره azimuthاژدر torpedoاژدرمار boaاژدها dragonاژدها(افسانه یونان ) pythonاژنگ wrinkleاژیر sirenاژیرهوائى alertاس aceاس اساس rationaleاس برى صغیر cranberryاسارت bondage,captivityاسارت (مج .) yokeاساس element,cornerstone,groundwork,ground,fabric,nucleus,root,bedrock,basis,baseاساسنامه statuteاساسى vital,meaty,material,primordial,pivotal,basic,basal,fundametal,cardinal,net,ground,earthshaking,substantialاساسى ذاتى essentialاساطیر mythologyاسان straightforward,eath,easygoing,easy,lightاسان ترکردن simplifyاسان رفتن glideاسان گیر permissive,lenient,easygoingاسان گیرى leniencyاسان وبى دردسر cushilyاسانس essenceاسانسور liftاسانى freedom,easeاسایش welfare,comfort,restاسایش خاطر security,reliefاسایش دادن comfortاسایشگاه sanatorium,nestاسایشگاه (=sanatorium) sanitariumاسب steedاسب (درشطرنج ) horseاسب ابى rhino,behemothاسب ابى(ج .ش .) hippopotamusاسب اسپانیولى کوچک jennetاسب اموخته manageاسب بارکش workhorseاسب بازنده loserاسب بخار(مخفف ان h.p.است ) horsepowerاسب پیر jade,hackاسب پیرووامانده nagاسب تخمى studاسب چموش rogueاسب چوبى hobbyhorseاسب دادن به horseاسب دارکردن (vt.&vi) horseاسب دوانى باپرش ازمانع steeplechaseاسب دوانى کردن jockeyاسب راازگارى یادرشگه بازکردن unhorseاسب راهوارورام palfreyاسب سوار cavalier,horsemanاسب سوارحرفه اى jockeyاسب سوارى roadster,trooperاسب قزل roanاسب کرایه اى hackاسب کندرو slugاسب کهر bay,dunاسب کوتاه وکوچک ponyاسب کوچک اندام hobbyاسب کوچک سوارى nagاسب مردنى skateاسب نر stallionاسب یاسگ شکارى hunterاسب یاکشتى تندرو clipperاسباب tool,thing,tackle,paraphernalia,utensil,article,appurtenance,appliance,apparel,apparatus,layout,instrument,implement,contrivance,contraption,engine,doodad,gear,gadget,rigاسباب اتش همزن spurtleاسباب ارتعاش resonatorاسباب بازى toy,playthingاسباب برش قیچى shearاسباب بهم زدن مایعات agitatorاسباب پوست کن peelerاسباب تنظیم adjustmentاسباب تنظیم ومیزان کردن چیزى pilotاسباب خون گیرى leechاسباب دراوردن چیزى(شبیه قاشق ) scoopاسباب زحمت encumbrance,inconvenienceاسباب زحمت شدن encumberاسباب سفر caboodleاسباب شن زنى sanderاسباب عجیب وغریب trangamاسباب قمارچرخان rouletteاسباب کار kitاسباب لغزنده slideاسباب مقاوم دربرابربرق (resistor) resisterاسباب موسیقى gleeاسباب هاى ضربى مثل طبل ودنبک (مو.) percussionاسباب ورزشى dumbbellاسباب یدکى اتومبیل partاسبابى که درقمارباان تقلب میکند gimmickاسبدوانى صحرائى steeplechaseاسبراهوار padاسبق prior,predecessorاسبق بودن بر precedeاسبقى previousاسبى horseاسپارتى spartanاسپانیائى spanishاسپانیولى spanish,spaniardاسپرانتور esperantoاسپرز spleenاسپرک (گ .ش .) mignonetteاسپرین aspirinاسپسیالیته specialtyاسپوک rung,spokeاستات acetateاستاد professor,master,adeptاستادانه scholastic,deft,workmanlike,professorialاستادانه درست شده elaborateاستادتجزیه analystاستاددرکارخود handyاستادشدن masterاستادکار skillful,workmanاستاده stationaryاستادوار professorialاستادى workmanship,artifice,art,professorship,skillاستادیوم ورزشى coliseumاستامپ punch,inkpad,pounceاستان state,provinceاستان <ایلى نویز>درایالت متحده illinoisاستان بحرى یاساحلى maritimeاستانبولى پلو spanishriceاستاندارد(ر.) canonicalاستانداردیامعیارمترى metricاستانه thresholdاستانه اى preliminary,thresholdاستانه در sill,doorstepاستانه مانند thresholdاستانه(=cill) sillاستانى provincialاستباطکردن gatherاستبداد autarchyاستبدادى reactionary,autocratic,absoluteاستبعاد inaccessibility,improbabilityاستتار camouflageاستثمارکردن exploitاستثناء reservation,exclusion,exceptionاستثناء ناپذیر unexceptionableاستثنائى special,exceptionalاستثناقائل شدن demurاستحاله permutationاستحاله کردن reduceاستحاله یافتن waxاستحقاق title,merit,desertاستحقاق داشتن deserve,meritاستحکام solidity,substance,strength,stability,backbone,rigidity,grit,granite,consistencyاستحکام (استحکامات ) fortificationاستحکام یاسنگرموقتى breastworkاستحکامات defence,defense,work,rampartاستحکامات خندقى trenchاستحمام bathاستحمام کردن dib,batheاستحمام کننده batherاستخبار informationاستخدام service,recruitmentاستخدام کردن engage,employاستخدام کننده employerاستخر swag,stank,pool,lakeاستخراب کثیف sumpاستخراج derivation,productionاستخراج کردن pan,extract,exploit,educeاستخراج کردن یاشدن mineاستخرشنا natatoriumاستخرشناى سرپوشیده bathsاستخریاحوض انگلیسى poundاستخلاص releaseاستخوان boneاستخوان ارواره jawboneاستخوان ارواره نهنگ whaleboneاستخوان اشکى چشم lachrymalاستخوان انگشت یاپنجه(=phalanx) phalangeاستخوان بازو(تش -.ج .ش .) humerusاستخوان بندانگشت knuckleboneاستخوان بندى skeleton,anatomy,bone,frameworkاستخوان پهن bladeاستخوان جناغ sternumاستخوان جناق wishboneاستخوان چکشى hammerاستخوان حرقفى iliumاستخوان خاجى sacrumاستخوان دار bonyاستخوان ران thighboneاستخوان رکابى stirrupاستخوان سرشانه(تش .) scapularاستخوان سندانى anvilاستخوان شاه ماهى herringboneاستخوان عضله humerusاستخوان فک jawboneاستخوان قوزک knuckleboneاستخوان قوزک پا(تش .) tarsusاستخوان قوس وجنه(ج .ش .) zygoma(atic)استخوان کتف scapulaاستخوان کشکک (تش .) patellaاستخوان کشگک kneepanاستخوان گونه zygoma(atic),cheekboneاستخوان لگن خاصره (تش .) hipboneاستخوان نرمى ricketsاستخوانپزشک osteopath,orthopedistاستخوانپزشکى orthopedicsاستخوانهاى مهره (تش .) vertebrate,vertebraاستخوانى bonyاستخوانى شدن ossifyاستخوانى کردن ossifyاستدعا plea,boon,entreatyاستدعاکردن supplicate,entreat,beseech,begاستدعاکننده suppliantاستدلال logic,reasoning,ratiocination,thoughtاستدلال کردن reason,argueاستدلال کننده proponentاستدلال کننده موشکاف dunceاستدلال مخالف objectionاستدلال نظرى کردن theorizeاستدلالى logical,discursiveاستر wiganاستراتژى strategyاستراحت breather,rest,respite,repose,relaxationاستراحت کردن retire,rest,lair,nubuckleاستراحت کردن (باdown) lieاستراحت نیمروز nooningاستراحتگاه retire,restroomاستراق سمع کردن eavesdrop,overhear,wiretapاسترداد retraction,restoration,refund,recovery,reclamationاستردوز linerاسترکردن lineاسترکنین (strychnin)(ش .) strychnineاسترنم (تنش .) sternumاستروفونیک stereophonicاسترى wad,linerاستسقاء dropsyاستشمام smellاستشمام کردن inhale,sniffاستشهاد affidavitاستطاعت abilityاستطاعت داشتن affordاستطاله زیرگلوى مرغ gillاستعاره simile,metaphor,conceitاستعداد capacity,caliber,knack,gift,genius,brilliance,art,aptness,aptitude,amplitude,liability,ingenuity,verve,turquoise,tendency,property,shiftاستعداد(talented) talentاستعدادپیشرفت capabilityاستعدادذاتى naturalاستعدادنهانى potentialityاستعدادهنرپیشگى artistryاستعدادهنرهاى زیبایافنون virtuosityاستعدادهنرى artistryاستعفا resignationاستعفاء breakaway,demissionاستعفادادن abdicateاستعفادادن از resignاستعلام inquiryاستعمار colonialismاستعمارطلب imperialisticاستعمارگراى imperialisticاستعمال use,usageاستعمال دخانیات smokeاستعمال دود smokeاستعمال غلطوعجیب وغریب لغات malapropismاستعمال کردن exercise,employ,apply,handleاستعمال کردن (vt.&vi.) useاستعمال کننده userاستعمال کننده ء هروئین وموادمخدره junkieاستعمال لغت بیگانه بدون تغییرشکل ان adoptionاستعمال مفرط overuseاستعمال نشده unwornاستغاثه کردن از imploreاستغفار retractionاستغنا disdainاستفاده benefit,beneficiary,avail,utilization,use,gainاستفاده ازامارى درمسائل اقتصادى econometricsاستفاده ازمرورزمان lapseاستفاده چى profiteerاستفاده چى بودن profiteerاستفاده کردن از utilizeاستفاده کننده gainer,utilizer,userاستفاده نامشروع loot,gravyاستفراغ pukeاستفراغ کردن disgorge,vomitاستفراغ کردن (n.vt.&vi.) pukeاستفراغى squeamishاستفسار queryاستفسارکردن investigateاستفهام questionاستقامت stamina,perseverance,assiduity,backboneاستقامت بخرج دادن persevereاستقامت کردن resistاستقامت ورزیدن withstandاستقبال شعرى parodyاستقراء analysisاستقراء کردن subsumeاستقراء نمودن extrapolateاستقرائى aprioriاستقرائى یاقیاسى deductiveاستقرار pitchاستقراردرمرکز centralizationاستقرارمجدد revival,restorationاستقلال independence,freedomاستقلال داخلى autonomyاستکان glassاستماع listen,auditionاستماع دادرسى hearingاستماع کردن listen,hearken,hear,harkاستمالت کردن propitiateاستمالت ناپذیر unappeasableاستمرار continuityاستمهال moratoriumاستنباط follow,deduction,presumptionاستنباطکردن infer,induct,educe,divine,deduce,construeاستنتاج deduction,inferenceاستنتاج کردن subsume,infer,induce,evolve,derive,concludeاستنتاجى inductiveاستنساخ derivationاستنسیل stencil,mimeographاستنسیل کردن stencilاستنشاق air,inspiration,inhalationاستنشاق کردن inspire,inhale,breathe,aspireاستنطاق crossquestionاستنطاق (حق .) inquestاستنطاق کردن query,probate,interrogate,inquireاستنکاف refusalاستهزا ridiculeاستهزاء scoff,jeer,sneer,mockery,derisionاستهزاء امیز derisiveاستهزاء کردن scorn,jig,jest,guy,derideاستهلاک depreciationاستوار tenacious,sound,secure,sure,steel,steady,steadfast,stable,immovable,constant,consistent,firmاستواران troopاستوارشدن stableاستوارکردن fix,firm,pitch,stabilizeاستوارنامه credentialاستوارنامه دادن (به) accreditاستوارى solidity,constancy,backboneاستوارى(stableness) stabilityاستواریامحکم کردن steadyاستوانه cannon,roller,cylinder,shaftاستوانه اى cylindricalاستوانه تارکشى نخ winchاستوى vertebrate,vertebraاستیضاح interpellationاستیلا ascendency,invasionاستیلایافتن بر overpowerاستین sleeveاستین زدن به sleeveاستین کوتاه زنانه jumperاستیناف appealاستینافى appellateاسرائیل israelاسرارامیز secret,occult,numinous,mysteriousاسراردل راگفتن unbosomاسراف profusion,squander,improvidence,prodigalityاسراف اور prodigalاسراف کردن dissipate,lavishاسراف کننده unsparingاسطرلاب تلفیق واجتماع اجرام اسمانى schematismاسطوخودوس عادى(گ .ش .) lavenderاسطوره mythاسطوره شناسى mythologyاسعار exchangeاسفارپنجگانه pentateuchاسفالت asphaltاسفالت کردن pave,blacktopاسفناج (spinage)(گ .ش .) spinachاسفناک woeful,deplorable,lamentableاسفنج spongeاسفنج زمین شوئى swabاسفنجى cancellous,spongyاسقف bishopاسقف اعظم prelate,archbishopاسقف نشین dioceseاسقفى bishopricاسقفى کردن pontificateاسقولوفندریون panaceaاسکاتلندى scottish,scotchmanاسکاتلندى(scotchman) scotsmanاسکاتلندى(باحرف بزرگ ) scotch,scotاسکان درشهر urbanizationاسکلت skeleton,frame,chassisاسکلتى skeletalاسکله pier,quay,wharf,waterfrontاسکله بندر jettyاسکناس greenback,bill,banknote,bankbill,moneyاسکنه chiselاسکنه جراحى gougeاسکورت escortاسکورت کردن escortاسکى skiاسکى باز(skiier) skierاسکى بازى کردن skiاسکیت باز skaterاسکیت بازى کردن skateاسکیمو eskimoاسلام mohammedanismاسلامى islamاسلاو slavاسلاوزبان slavاسلحه weapon,armاسلحه پرتاب کردنى missileاسلحه تکه pieceاسلحه خانه armoryاسلحه سازى weaponryاسلوب system,mode,methodاسم designation,noun,name,asthma,titleاسم اشاره demonstrativeاسم بى مسمى misnomerاسم حیوان دست اموز(مثل خرگوش ) bunnyاسم خاص مخفف (jerald) jerryاسم خاص مذکر tommyاسم خاص مذکر(n.) peterاسم خاص مونث magdalenاسم خاص مونث (باحرف بزرگ ) ruth,maudlinاسم ذات concreteاسم رمز shibbolethاسم شب password,watchwordاسم عبور passwordاسم فرضى(حقانگلیس )(مثل عمرووزید) johndoneاسم فعل gerundاسم کسى رادرلیست سیاه نوشتن blacklistاسم مستعار pseudonymاسم مصدر gerundاسم مفعول فعل bear borneاسم مفعول فعل shear shornاسم مفعول فعل wear wornاسم مفعول فعل بودن (tobe) beenاسم نویسى registrationاسم یاصفتى که نه مذکرونه مونث است neuterاسمان sky,height,heaven,loftاسمان (بصورت جمع ) heavenاسمان جل trampاسمان خراش skyscraperاسمان شناسى uranologyاسمان صاف sereneاسمان غرش thunderاسمان غرش کردن thunderاسمان نگارى(بخشى ازعلم هیئت ) uranographyاسمان نیلگون blue,azureاسمان وار(skyey) skieyاسمانسنجى uranometryاسمانه marqueeاسمانى skiey,ethereal,empyreal,celestial,olympiad,heavenlyاسمى asthmatic,nominal,onomasticاسناددادن ascribeاسنادکردن imputeاسنادى attributiveاسه axleاسهال squirtاسهال (طب ) diarrheaاسهال خونى(طب ) dysenteryاسودگى convenience,ease,repose,relief,comfort,leisureاسودن nubuckle,nestle,restاسوده tranquil,snug,easy,calmاسوده کردن tranquilizeاسوده نگذاشتن disquietاسیائى asian,orientalاسیاب millاسیاب بادى windmillاسیاب شدن grindاسیاب کردن mill,grit,grindاسیابان millerاسیب trauma,tort,strain,damage,inconvenience,hurt,harm,lesion,injury,marاسیب رسان injurious,deleteriousاسیب رساندن marاسیب رساندن (به) harmاسیب زدن blemishاسیب زدن (به) injureاسیب زدن به hurtاسیب شناس pathologistاسیب شناسى(طب ) pathologyاسیب ناپذیر invulnerableاسیداوریک (ش .) uricacidاسیدمنگنیک manganicacidاسیدیته acidityاسیر slave,captive,prisonerاسیر(=captive) caitiffاسیرکردن enthral,capture,captivateاسیرکننده captorاسیمه کردن confuseاش شله قلمکار jambalaya,patchwork,mishmashاشارات وحرکات درموقع سخن گفتن gestureاشاره symbol,slur,hint,innuendo,inkling,mention,manifest,beckon,beck,allusion,ensign,referral,gestureاشاره بدور thatاشاره داشتن بر implyاشاره شده implicitاشاره ضمنى کردن connoteاشاره کردن sign,allude,abode,motion,mention,insinuate,imply,hint,nudgeاشاره کردن (vi.&vt.) cueاشاره کردن (باسریادست ) beckonاشاره کردن بر suggest,infer,indicateاشاره کردن وردشدن برق زدن glanceاشاره کننده poniter,expressiveاشاره مختصر cheepاشاره مختصرکردن به cheepاشاره یانگاه مختصر bywordاشاعه دادن broadcastاشامه soupاشامیدن drink,bib,swigاشامیدنى potable,beverage,drinkاشباء کردن glutاشباع saturation,glutاشباع شدن satiateاشباع شده impregnant,soddenاشباع کردن suffuse,steep,glut,inundate,indoctrinate,imbue,imbibeاشباع نشده unsaturate(ed)اشباعى(expletory) expletiveاشپخانه اى culinaryاشپز cookاشپزخانه kitchen,galley,cookeryاشپزخانه کشتى cabooseاشپزخانه کوچک kitchenetteاشپزى cookeryاشپل spawnاشتباه mistake,inaccuracy,blame,fumble,wrong,goof,gaingiving,error,erroneous,snafu,slipاشتباه بزرگ blunderاشتباه حساب کردن miscalculateاشتباه درقضاوت misstepاشتباه درگفتاریاکردار gaffeاشتباه کردن saturate,slip,blunder,mistake,miscue,miscarry,fumble,goofاشتباه کسى رااثبات کردن refuteاشتباه کوچک peccadilloاشتباه لپى blunderاشتباه مضحک bonerاشتباه نشدنى unerring,unequivocalاشتباه نظرى oversightاشتباهافرستادن missendاشتراک subscription,unityاشتراک مساعى societyاشتراک مساعى کردن cooperateاشتراک منافع unionاشتراک وجه parallelismاشتراکى communal,collectiveاشتراکى کردن communizeاشتعال ignition,combustionاشتغال engagement,office,busybody,preoccupationاشتقاق pedigree,derivationاشتقاقى derivativeاشتلم violenceاشتها stomach,relish,appetiteاشتهار popularization,repute,reputation,renownاشتى reconciliation,peaceاشتى پذیر peaceableاشتى دادن conciliate,reconcile,agree,accordاشتى دهنده conciliatorاشتى کردن placateاشتى ناپذیر irreconcilableاشتیاق thirst,solicitude,enthusiasm,avidity,appetite,anxiety,hunger,heatاشتیاق داشتن hunger,hanker,aspire,crave,yearn,thirstاشتیاق داشتن (vt.&vi.) longاشتیاق وعلاقه شدید passionاشخاص باهوش وخردمند intelligentsiaاشخاصى داراى عقایدوادیان مختلف interfaithاشرافى patrician,plutocratاشراق intuitionاشعار poetryاشعاراپرا librettoاشعارحماسى epopeeاشعارحماسى مخصوص نقالان شعررزمى rhapsodyاشعارروستائى bucolicاشعارسبک ونغزوطعنه میز versdesocieteاشعارهجائى بسبک وتدمجموع ساختن iambizeاشعاریه manifestoاشعه ایکس xrayاشعه تابشى rayاشعه گاما gammaاشعه لایزر laserاشعه مجهول xrayاشعه مجهول (=Xray) roentgenrayاشعه نورافکن searchlightاشغال litter,dump,occupation,occupancy,riffraff,refuse,rubbish,trash,tot,tenure,scrap,junk,jakes,swill,sliver,slither,slagاشغال (=cultch) culchاشغال (paultry) paltryاشغال پاشیدن litterاشغال خاکروبه garbageاشغال خورى slopاشغال دان ashcan,wastebasketاشغال روى هم ریخته debrisاشغال سبزى wrackاشغال قبلى prepossession,preoccupationاشغال کردن engross,occupyاشغال کننده holder,occupier,occupantاشغال مال occupancyاشغال نشدنى untenableاشغال نشده vacant,unoccupiedاشفتگى turmoil,tumble,consternation,disorder,chaos,rummage,nonplus,unrestاشفتگى فکرى موقتى brainstormاشفتگى(turbulency) turbulenceاشفتن shake,trouble,disturb,disquiet,perturb,upset,agitateاشفته berserk,upset,messy,phrenetic,disheveled,turbulentاشفته بودن snafuاشفته کردن roil,embroil,harrow,mess,upset,puzzleاشک teardrop,brine,floodاشک (n.)(معمولابصورت جمع ) tearاشک اور lachrymalاشک ریختن weepاشک زا lachrymoseاشکاتراش obstructiveاشکار signal,palpable,apparent,bare,plain,manifest,conspicuous,explicit,evident,overt,out,open,obviousاشکار(adj.) clearاشکارا aboveboard,outrightاشکاراتوهین کردن affrontاشکارساختن manifest,unveilاشکارسازى showing,revelationاشکارشدن unfold,peepاشکارکردن display,disclose,reveal,light,quarry,bare,announce,air,unhood,unfold,uncover,unbonnetاشکارکردن (adj.)باز openاشکارکردن (کینه یاخشم خودرا) wreakاشکارنشده untoldاشکارى exposure,lucidityاشکاف buffet,wardrobeاشکال traverse,difficulty,drawback,disadvantage,impediment,handicapاشکال مختلف یک حرف graphاشکال مضحک baboonاشکالتراشى obstructionismاشکالتراشى کردن obstructاشکبار lachrymose,wet,wateryاشکوب story,stageاشکوب کوتاه mezzanineاشکى lachrymoseاشکى(lacrimal)(تش .) lachrymalاشنا familiar,acquaintanceاشنائى acquaintanceاشنائى باصول فنى technologyاشنائى تصادفى pickupاشناسازى introductionاشناشدن accustomاشناکردن introduce,induct,affiliate,acquaint,accustomاشنایان acquaintanceاشوب sedition,turbulence,tumult,convulsion,commotion,ruckus,riot,revolution,misrule,unrest,alarmاشوبگر agitator,rioter,troublemakerاشوبگرانه riotousاشوردن mixاشوره mixtureاشیاء thingاشیان کردن nestاشیان گرفتن nestle,nestاشیانه nestاشیانه هواپیما hangarاشیاواجناس که باتوزین فروخته میشود avoirdupoisاشیل یااخلیوس قهرمان داستان ایلیاد achillesاصابت strike,onset,impact,accessاصابت کرده shotاصابت یانزول ناخوشى attackاصالت gentry,originality,ismاصالت خانوادگى nobilityاصالت وجود realityاصرار yen,tenacity,perseveranceاصرار(=persistency) persistenceاصرار(insistency) insistenceاصرارکردن urge,haggle,persistاصرارکردن به importuneاصرارکننده urgentاصرارورزیدن insistاصطبل stableاصطبل (درجمع ) mewاصطکاک friction,attritionاصطکاک پیداکردن rubاصطکاک داشتن overlapاصطکاک ومبارزات داخلى infightingاصطکاکى spirantاصطلاح epithet,phrase,idiom,termاصطلاح پیش پاافتاده ومرسوم shibbolethاصطلاح خاص labelاصطلاح عامیانه slangاصطلاح عوامانه(vulgarism) vulgarityاصطلاح فنى نامانوس jargonاصطلاحات علمى یافنى terminologyاصطلاحات مخصوص یک صنف jargonاصطلاحات وقواعدفنى technicalاصطلاحى colloquial,idiomaticاصغر junior,minor,lesser,lessاصفر yellowاصل element,germ,genuine,quintessence,real,root,paternity,inception,principle,point,motif,mother,maxim,strain,stem,provenanceاصل احتراق (کیمیاگر) sulfurاصل حقوقى institutionاصل دولت ائتلافى federalismاصل عمومى axiomاصل عمومیت (universalism) universalityاصل عمومیت (universality) universalismاصل قانونى norm,instituteاصل کلى theory,generalityاصل ماده prototypeاصل نخستین primordialاصل ونسب lineageاصلا ever,none,nixاصلاح amendment,adjustment,revision,reparation,repair,renovation,regeneration,reformation,reconciliation,correctionاصلاح پذیر reparableاصلاح شدن repent,reclaimاصلاح طلب reformerاصلاح فیمابین solicitorshipاصلاح کردن modify,improve,ameliorate,alter,accord,accommodate,emend,correct,right,revise,remedy,reclaimاصلاح کننده corrector,correctiveاصلاح مسیرزندگى repentanceاصلاح ناپذیر incorrigibleاصلاح نژادکردن gradeاصلاح نمودن reviseاصلاح وپرورش نژاددرطى زمان orthogenesisاصلاح وترمیم عیوب استخوانى orthopedicsاصلاح یاتهذیب کردن retrieveاصلاحات reformation,reformاصلاحات کردن improveاصلاحى revisoryاصلى seminal,basic,arch,principal,primordial,prime,primary,main,intrinsic,innate,initial,inherent,ingrown,immanent,head,essential,elementary,net,germinal,genuine,original,cardinal,fundametalاصلیت reality,identity,paternityاصول tenet,doctrineاصول (n.) ismاصول (درجمع ) rootاصول ائین پروتستانت protestantismاصول اخلاق ethicاصول اشتراکى communismاصول تشکیلات اتحادیه unionismاصول صرف ونحو accidenceاصول عقاید dogmaاصول فلسفه مانى manichaeanismاصول فنى technologicalاصول مهارت techniqueاصول نخستین رایاددادن (به) groundاصول نظرى theoryاصولى material,doctrinaireاصولى یااساسى underlyingاصیل thoroughbred,purebred,wellborn,noble,gentleman,genteel,highborn,unfeignedاصیل (م .ل .) ingenuousاصیل (نژاد) pureاصیل زاده المانى junkerاضافه excess,access,increase,surplusاضافه بار overloadاضافه بها surchargeاضافه حقوق raiseاضافه شدن بر superimposeاضافه کار overtimeاضافه کردن surcharge,aggravate,addاضافه کردن بر ekeاضافه کردن گذاشتن insetاضافه نمودن affixاضافه(plusage) plussageاضافى supplementary,supernumerary,further,overflow,extra,extension,plus,additionalاضداد paradoxاضطراب feeze,worry,commotion,anxiety,anguish,unrestاضطراب بیهوده راجع بسلامتى خود hypochondriaاضطراب سخت وناگهانى pangاضطراب وترس ناگهانى panicاضطراب یااشفتگى بعدازانجام عملى backwashاضطرار constraint,exigency,compulsion,coercionاضطرارى compulsiveاطاعت submission,subjugation,obedienceاطاعت کردن hear,obeyاطاعت نکردن disobeyاطاق اسانسور carاطاق استراحت loungeاطاق امانت گذارى باروچمدان وپالتو checkroomاطاق انتظار greenroomاطاق بازى بچه playhouseاطاق پذیرائى parlorاطاق تفتیش اثاث وبارمسافرین checkroomاطاق خواب bedroomاطاق دادگاه courtroomاطاق درس schoolroomاطاق راه اهن carاطاق زیرشیروانى loft,garretاطاق شرطبندى مسابقه اسب دوانى poolroomاطاق عروسک بچه playhouseاطاق عقبى(د.ن .) roundhouseاطاق عمومى بیماران بسترى wardاطاق کارگران قطار cabooseاطاق کتابت scriptoriumاطاق کشتى berthاطاق کوچک cabinاطاق کوچک زیرشیروانى atticاطاق کوچک مخصوص زن boudoirاطاق ماشین bodyاطاق مخصوص بیلیاردانگلیسى poolroomاطاق موزه galleryاطاق نزدیک سقف loftاطاق نشیمن (parlour) parlorاطاق نقاشى galleryاطاق یاسلول راهبان وتارکان دنیا cloisterاطاقک box,booth,cubicleاطاقک بالاى بام penthouseاطراف environs,environment,milieuاطراف دریا seawardاطراف قلب pericardiumاطفا quenchاطلاع notification,notice,datum,information,adviceاطلاع دادن informاطلاع غیرصحیح دادن misinformاطلاع قبلى previewاطلاع مختصرى که باان به چیزى پى برند inklingاطلاع منحرمانه tipاطلاع نامه prospectusاطلاع نهانى tipoffاطلاع یاخبرنادرست mininformationاطلاعات data,witting,informationاطلاعات ضمنى وفرعى sidelightاطلاعات کسب کردن (مثلاازخلبان ) debriefاطلاعات مقدماتى بدست اوردن investigateاطلاعات ومعلومات سطحى sciolismاطلاعیه رسمى یاادارى communiqueاطلاق کردن predicateاطلس نما(satine) sateenاطمینان confidence,certitude,certainty,cretain,assurance,persuasion,surety,security,trustاطمینان بخش safe,trustyاطمینان بخود aplombاطمینان بیش ازحد overconfidenceاطمینان دادن vouch,assureاطمینان دادن به playupاطمینان کردن confideاطمینان کردن (به) accreditاطمینان مجدد reassuranceاطمینان نکردن به mistrustاطناب redundancy,verbiageاطناب امیز superfluousاطناب کردن expatiateاطو ironاطوارواخلاق شخصى mannerismاظهار testimony,proposal,say,showing,statement,remark,utteranceاظهاراحساسات شدید salvoاظهاراشکار avowalاظهاراطاعت submissionاظهارتاسف condolenceاظهارتاسف کردن commiserate,condoleاظهارتشکر thankاظهارتنفر booاظهارتنفرکردن revoltاظهارتنفرکردن از resentاظهارخوشحالى کردن droolاظهارداشتن state,say,remark,expressاظهاررنجش کردن resentاظهارعشق assault,courtship,courtاظهارعشق کردن با wooاظهارعقیده رسمى pronouncementاظهارعمومى generalityاظهارغلط misstatementاظهارغلطکردن misstateاظهارقطعى کردن assertاظهارکردن swan,suggest,state,import,profess,allude,affirmاظهارکننده uttererاظهارمیل optionاظهارنامه declarationاظهارنظر assessmentاظهارنظرشدیدوتند girdاظهارنظرقضائى dictumاظهارنظرکردن opineاظهارنظریه دادن remarkاظهارواقرارعلنى avowalاظهاریابیان مبتذل bromideاعاده return,restitution,repetition,recourse,recession,reboundاعاده حیثیت کردن rehabilitateاعاده دادن revert,restore,remandاعاده دهنده restorer,recuperativeاعاده کننده restorativeاعاشه livelihoodاعاشه کننده subsistentاعانت sustenance,sponsorshipاعانه contribution,relief,bounty,benefit,handout,subventionاعانه دادن contributeاعانه نقدى دولت به بنگاه عام المنفعه subventionاعتابى tabbyاعتبار prestige,influence,importance,authority,authenticity,reputation,reliability,estimate,esteem,credit,credibility,trustاعتباردادن authenticateاعتبارقانونى دادن legalizeاعتبارنامه credentialاعتبارنامه دادن accreditاعتدال sobriety,meanاعتدال عناصر clemencyاعتذار apologyاعتراض protest,exception,defiance,objection,remonstranceاعتراض بصلاحیت دادگاه (حق .) demurrerاعتراض پذیر exceptionableاعتراض داشتن بر contestاعتراض کردن squawk,protest,obtest,object,exceptاعتراض کردن (به) impugnاعتراض کننده kickerاعتراض کننده (م .ل .) demurrerاعتراف avowal,admission,professionاعتراف بگناه shriftاعتراف به شکست defeatismاعتراف کردن acknowledge,confessاعتراف ودرددل کردن unburdenاعتصاب strike,sitinاعتصاب (اسب ) picketاعتصاب (انگلیس ) turnoutاعتصاب کارمندان sitdownاعتصاب کردن walkout,picket,strike,strikeاعتصاب کننده strikerاعتصابگر turnoutاعتقاد belief,ism,credence,confidence,faith,trustاعتقادباینکه ارواح مجردوجوددارند animismاعتقادباینکه روح اساس زندگى است animismاعتقادباینکه نیکى utilitarianismاعتقادبخدا theismاعتقادبعالم روح وتجسم ارواح مردگان animismاعتقادبه تفوق مطلق پاپ ultramontanismاعتقادبه توحیدعقاید syncretismاعتقادبه خداى واحد monotheismاعتقادبه سرنوشت fatalismاعتقادبوحدت وجود unitarianismاعتقادداشتن believeاعتقادکردن credit,believeاعتقادنکردن disbelieveاعتماد trust,belief,con,reliance,credence,confidenceاعتمادبنفس aplombاعتمادداشتن trustاعتمادداشتن به confideاعتمادکردن relyاعتمادنداشتن distrustاعتنا heedاعتناء کردن به mindاعتناکردن (به) heedاعتناکردن به regardاعتنانکردن disregardاعتیاد addiction,addictاعتیادبزندگى شهرى urbanism(ity)اعتیادبه هروئین heroinismاعتیاددادن addictاعجاز miracle,marvelاعجوبه wonder,prodigy,monsterاعداداصلى cardinalاعدادجفت evenاعدادروى درجه گرماسنج وغیره scaleاعدام gallowsاعدام کردن administer,executeاعزام داشتن send,dispatchاعزام داشتن براى(مجازات وغیره ) commitاعزام کردن detachاعزام نشده unattachedاعسار insolvencyاعشارى decimalاعصارمتمادى aeonاعضاء staffاعضاء تناسلى(جمع ) privateاعضاى جلسه روحانى sederuntاعضاى خانواده سلطنتى royaltyاعضاى داخلى insideاعضاى داخلى حیوان یاانسان innardsاعطا endowmentاعطاء conferment,concessionاعطاء کردن allow,admit,conferاعطاء کردن سرمایه گذاردن investاعطاء کننده donorاعطائى dativeاعطاکردن award,vest,vouchsafe,grantاعطاکردن (امتیاز) patentاعطاکردن (به) endowاعطاى نشان investitureاعظم majorاعقاب breed,lineage,posterityاعلا goldenاعلام declarationاعلام بى تقصیرى کردن absolveاعلام جرم کردن indictاعلام خطر alertاعلام کردن promulgate,notify,exclaim,enunciate,herald,acclaimاعلام کننده blazer,hangerاعلام ورودکردن (کشتى) hailاعلام وصول receiptاعلام وصول نمودن receiptاعلامیه statement,act,manifesto,manifest,declaration,communiqueاعلامیه حزبى plateformاعلامیه دادن manifestoاعلامیه رسمى pronouncement,placardاعلامیه سیاست دولت plateformاعلان signboard,sign,notice,poster,placardاعلان ازدواج درکلیسا banاعلان کردن proclaim,announce,advertiseاعلان کننده announcerاعلان نصب کردن posterاعلان واگهى gazetteاعلانى که بدست مردم میدهند handbillاعلى topnotch,supremeاعلى ترین topmostاعلى درجه apogee,summit,tiptopاعلى(adj&n.) superاعلیحضرت (باضمیر)(بصورت خطاب ) majestyاعلیحضرتا sireاعمال زور exertionاعمال کردن apply,exertاعمال نفوذکردن imposeاعواکردن induceاعور cecumاعیان زاده patricianاغاز jumpoff,start,dawn,outset,prime,preface,inception,instep,birth,aurora,alphaاغاز(vt.)مدهوش کردن entranceاغازتاریخ eraاغازشدن begin,dawnاغازشدن یاکردن originateاغازعمل overtureاغازفصل جدید epochاغازکار debutاغازکردن set,sparkplug,initial,inchoate,incept,inaugurate,birth,begin,commenceاغازنهادن beginاغازویرانى decadenceاغازى initiative,initialاغازیان شبه گیاه فاقدخاصیت جذب نور zooflagellateاغتشاش commotion,rummage,disarray,anarchy,sedition,turbulenceاغتشاش کردن tumultاغذیه board,fuelاغراض نفسانى passionاغراق extravaganza,hyperboleاغراق امیز sententious,tallاغراق امیزکردن exaggerate,overstateاغراق گفتن extolاغراق گفتن در overstateاغشتن saturate,smear,inoculate,indoctrinate,imbue,welterاغفال delusion,deception,allusionاغفال کردن hoodwink,blind,beguile,entrap,delude,deceiveاغل corral,pound,penاغل خوک pigpenاغل گوسفند reeve,fold,coopاغماء comaاغماء(طب ) comatoseاغماض tolerance,connivanceاغماض کردن wink,condoneاغماض کننده tolerantاغوا instigation,sophistication,seducement,temptationاغواشده soldاغواکردن entice,crimp,wile,lure,tempt,seduceاغواکننده tempter,hustlerاغوز beestingsاغوش lap,heart,breast,bosomافاده snobbery,prideافاده اى snobافاده فروشى snobberyافازى aphasiaافاضه diffusionافاضه کردن impartافت slump,downfall,deuce,blight,plague,pestilence,pestافت حرارت gradientافت گیاهى jassidافتاب sunافتاب خوردن baskافتاب رو sunnyافتاب زدگى sunburnافتاب زدگى(طب ) sunstrokeافتاب سوخته کردن parch,sunburnافتاب گردان sunshadeافتاب گیر sunshinyافتابه pitcherافتابى shiny,sunny,brightافتابى کردن unearthافتادگى humilityافتادن prostrate,tumble,stump,drop,fall,keel,lieافتاده unassuming,lowly,low,modest,meekافتاده حال unassertiveافتتاح inaugurationافتتاح کردن open,inaugurateافتتاح کننده openerافتتاحى inauguralافتخار glory,attribute,honorافتخارامیز honorificافتخارى titular,honoraryافترا defamation,obloquy,mud,libelافتراامیز slanderous,libelous,defamatoryافترازدن calumniate,blemish,libelافترازدن (به) belieافتراق segregationافتضاح eclat,debacle,ignominy,infamy,scandalافتضاح امیز scandalousافتضاح اور inglorious,gamyافرا(گ .ش .) mapleافرادغیرنظامى noncombatantافرازیاب altimeterافراس doctrineافراشتگى supremacy,sublimityافراشتن rear,fly,erectافراشتن (پرچم ) unfurlافراط superfluity,extravagance,excess,intemperance,indulgence,plethoraافراطکار intemperate,wastefulافراطکارى ultraismافراطکردن wanton,lavishافراطکردن - دراستعمال مشروبات وغیر indulgeافراطى outandouter,ultra,extrimist,intemperateافراه doctrineافروختن fireافروزه wickافریدگار creatorافریدن createافریده creatureافریقا africaافریقائى africanافرین hurrah,bravoافرین گفتن applaud,acclaimافرینش navigate,nature,creationافرینندگى creativityافریننده creator,creativeافزار tool,implement,gin,gearافزارمند artisan,tradesmanافزایش summation,growth,gain,intensification,increment,addition,addendum,accretion,accession,accessافزایش بهاى اموال accretionافزایش دهنده multiplierافزایش فشارخون hypertensionافزایش میزان ارث accretionافزایش ناگهانى jumpافزایش نرخ اجناس markupافزایشگروکاهشگر addersubtractorافزاینده multiplier,additiveافزودن enhance,eke,redouble,augment,append,amplify,aggrandize,adjoin,add,inset,increase,impافزودن به plusافزودنى additiveافزوده adjunct,additional,addendافزوده شدن accrueافزون بودن بر outnumberافزون شدگى intensificationافزونگى redundancyافزونه redundantافسار tether,bridle,halter,reinافساربستن leashافسارسگ وحیوانات مشابه leashافسارکردن tether,tackle,rein,halterافسارکردن دستک picketافسارگسیخته libertineافسارگیسخته randomافسانه tale,myth,legend,fiction,fable,romanceافسانه اى incredible,legendaryافسانه پردازى کردن yarnافسانه شناسى mythologyافسر jemadar,officer,pretorافسرارتش constableافسرارشد brassافسران وصاحبمنصبان staffافسرجوان افراطى youngturkافسردگى freeze,gloom,oppression,doldrums,depression,dejection,melancholiaافسردن dejectافسرده hypochondriac,pensive,deject,woebegone,glum,gloomyافسرده بودن mopeافسرده شدن sadden,gloom,dampen,languishافسرده کردن mope,depressافسرده ومایوس شدن droopافسرده وملول sadافسردون رتبه noncommissionedofficافسرفرمانده commandantافسرفرمانده دریائى commodoreافسرمعین کردن officerافسروظیفه noncommissionedofficافسرى که مسئول بادبان ولنگراست boatswainافسوس remorse,regret,pity,alas,alack,ahافسوس خوردن sigh,rue,regretافسوس خوردن (براى) bemoanافسون juju,spell,glamour,incantationافسون (n.) charmافسون خوانى incantationافسون شده spellboundافسون کردن enchant,witch,bewitch,voodooافسون کردن (vt.&vi.) charmافسون گرى incantationافسونگر mermaid,voodooافسونگرى sorcery,grace,wizardry,witchcraftافشا overtureافشاء exposure,disclosure,revelationافشاء سر betrayalافشاء کردن expose,divulge,impartافشاشده outافشان sprayافشاندن pour,exude,intersperse,inseminate,diffuse,winnow,scatter,sprayافشانده diffuseافشانک sprayافشانه sprayافشره نارنج squashافضل trancscendent,supreme,superlativeافطار breakfastافعى python,asp,adderافعى(ج .ش .) viperافق horizonافق فکرى horizonافق مرئى skylineافقى lateral,horizontal,straightافکار thought,breastافکارپوچ daydreamافکندن shed,throw,upend,cast,give,droopافلاطون platoافلاطونى platonicافلاک نما planetariumافلیج paralyticافند attackافول sunset,wane,cadenceافول کردن ebbافیون hop,fix,opiumافیون دار opiateاقا sir,esquire,don,gentleman,gentاقا(دراسپانیا) hidalgoاقا(لاتین ) padroneاقا(مختصران mr.است ) misterاقائى upperhandاقاجان dad,papaاقاقیا locustاقامت پزشک دربیمارستان جهتکسب تخصص residencyاقامت داشتن resideاقامت کردن remainاقامت گاه homeاقامت گزیدن dwellاقامت گزین درزمین غیرمعمور squatterاقامتگاه quarter,residency,residence,domicileاقامنش genteelاقامه کردن pose,allege,advanceاقبال fortuity,grace,luckاقتباس adoption,derivation,quotationاقتباس کردن extract,borrow,adoptاقتدار powerاقتران coincidence,conjunctureاقتصاد economyاقتصادى economicاقتصادیات economicsاقتضاء pertinence,felicity,expediencyاقدام esteem,emprise,action,move,measure,ployاقدام بکارمخاطره میز ventureاقدام کردن enterprise,launch,proceedاقدام متقابل countermeasureاقدام مقدماتى preparationاقدام مهم expediency,enterpriseاقدام یامبادرت کردن به ventureاقرار professionاقراراورنده confessorاقراربگناه shriftاقرارکردن admit,own,confessاقصرطرق beelineاقطى(گ .ش .) elderberryاقل leastاقلا leastwiseاقلام (درجمع ) itemاقلام ریز detailاقلیت minorityاقلیم continent,hemisphereاقلیم شناسى climatologyاقلیمى continentalاقناع شدن satiateاقناع نشدنى unappeasableاقوال عیسى که دران ' خوشابحال ' باشد macarizeاقوام kinfolkاقیانس شناسى oceanographyاقیانوس oceanاقیانوس ساکن (باحرف بزرگ ) pacificاقیانوسى oceanicاکادمى academyاکار impotentاکبر majorاکبیرى crumby,crummy,lousyاکتساب inceptionاکتساب کننده acquisitiveاکتسابى acquisitiveاکتشاف reconnaissance,discovery,detectionاکتشاف جدید probeاکتشاف کردن prospect,exploreاکتشاف نشده unchartedاکتیوائى activityاکثریت majority,bulkاکراه grudge,reluctance,duressاکسفورد oxfordاکسید(oxyde)(ش .) oxideاکسیدارسنیک بفرمول 3O2As arsenicاکسیددوزنگ zincoxidاکسیدروى بفرمول ZnO zincoxidاکسیدى که اکسیژن وفلزان برابرباشد monoxideاکسیر panaceaاکسیژن (ش .) oxygenاکسیژن دار oxygenاکله cankerاکلیل coronaاکنده fullاکنون present,nowاکوردئون accordionاکولاد accoladeاکید strictاگاه conversant,conscious,cognizant,hep,awareاگاه بودن knowاگاه کردن admonish,acquaint,inform,warnاگاهانیدن adviseاگاهگان informationاگاهگر informerاگاهى dope,cognizance,knowledge,advice,acquaintance,perception,immediacy,idea,intelligence,inklingاگاهى ازپیش prescienceاگاهى ازخطر alarmاگاهى دادن notify,inform,appriseاگاهى دهنده monitor,informantاگاهى یافتن learnاگاهینامه bulletinاگر if,ifاگراندیسمان projectionاگرچه albeit,however,thoughاگزما eczemaاگزوس exhaustاگهى poster,caveat,notice,ticketاگهى پرسروصداکردن ballyhooاگهى دادن announce,advertiseاگهى درگذشت obituaryاگهى دستى handbillاگهى فوت necrologyاگهى کردن publicizeاگهى نامه رسمى bulletinاگهى واعلان کردن postاگو sewer,sewageال dynastyالات gearالات تناسلى(خارجى) genitaliaالاچیق alcove,bowerالاطوفان goshawkالاغ ass,donkeyالاغ نر jackassالاکلنگ (جى کى) jkflipflopالایش stainالباقى restالبوم albumالبومین albumin,albumenالپى alpineالت tool,engine,organ,instrumental,instrument,implement,appliance,apparatusالت افقى(دروپنجره ) transomالت انعکاس reflectorالت بازى sportالت ترازگیرى levelالت تراش cutterالت ترسیم بیضى trammelالت تشنج واضطراب spasmالت تعدیل adjustment,regulatorالت تعدیل گرما(adj.&n.) thermostatالت تناسل (زن یامرد) pudendumالت تناسلى زن gashالت تناسلى مرد phallusالت تنقیه قنات ومانندان dredgeالت حفارى diggerالت خامه گیرى separatorالت دست tool,stoogeالت دست شدن stoogeالت ذکور prick,phallusالت رجولیت penisالت زاویه یاب (نج .) sextantالت سنجش گرماى زیاد pyrometerالت شیشه اى glassالت قطع کردن یاخردکردن masherالت کوچک gadgetالت مادگى گل pistilالت مردى penisالت مکنده تولیدکردن (گ .ش .) suckerالت مکیدن حشره proboscisالت موسیقى بادى(مو.) reedالت موسیقى شبیه سنتور harmonicaالت موسیقى نواختن playالت میزان کردن جریان هوا damperالت نشانه روى sightالت نم زدن dabberالتزام obligation,requirementالتزام دادن pledgeالتزام دهنده sponsorالتزامى implicitالتفات gratuityالتقاى دوحرف باصدا hiatusالتماس solicitation,entreaty,appealالتماس کردن prig,beseech,obtest,supplicate,solicitالتماس کردن به conjure,imploreالتماس کن precariousالتهاب tumult,boilالتهاب پذیر inflammableالتهاب حلق (طب ) pharyngitisالتهاب ریه pneumoniaالتهاب صفاق peritonitisالتهاب گلو pharyngitisالتهاب معده gastritisالتهاب موضعى ومخرب استخوان osteomyelitisالتیام redressالتیام اور agglutinateالتیام دادن solder,healالتیام دهنده healerالچروبه blubberالحاد lapse,heresy,paganism,atheismالحاق juncture,joinder,supplement,adhesion,addendum,access,union,incorporation,interpolation,inset,insertionالحاق حقوق accessionالحاق دولتى به یک پیمان adhesionالحاق کردن insert,appendالحاقى extension,adjunctالحاقیه riderالحان layالزام tie,committal,commitmentالزام اور obligatory,imperativeالزام اور و غیرقابل فسخ کردن bindالزامى obligatoryالساعه justالسمت azimuthالش beechالصاق stick,adhesion,adherenceالصاق کردن stickالغا revoke,revocationالغاء administration,repealالغاء کردن avoidالغاء نشدنى indefeasibleالغاکردن quashالفبا alphabetالفباء نابینایان brailleالفبائى alphabetical,alphabeticالفباعددى alphamericالفمارى alphamericالفیه وشلفیه pornographyالقاء inspiration,infusionالقاء کردن excite,implant,inspire,infuse,inductالقاگیر armatureالک scalp,sift,sieve,harpالک کردن garble,sift,sieve,screenالک کننده sifterالک یاغربال کردن canvassالکترود electrodeالکترودمنفى cathodeالکترون electronالکتریکى electricالکتریکى کردن electrifyالکل alcoholالکل اتیلیک ethanolالکل معمولى ethanolالکلى lush,alcoholicالکى spuriousالگو mould,pattern,sample,type,standardالگوریتم algorithmالگوریتمى algorithmicالگوى لباس gradeالله godالله کلنگ seesawالله کلنگ بازى کردن teeterالله کلنگ کردن seesawالم chagrinالماس diamondالماس درخشان brilliantالماس وغیره cutالمان germanyالمانى jerry,germanic,germanالمثنى double,replica,reduplicateالمثنى نوشتن یابرداشتن duplicateالنگو bracelet,bangle,wristbandالهام sprite,revelation,apocalypse,inspiration,infusion,vision,prescienceالهام (م .م ) enthusiasmالهام الهى oracleالهام بخشیدن inspireالهامى visionaryالهه goddessالهه انتقام nemesisالهه جنگل (یونان قدیم ) silenusالهه خواب (افسانه یونان ) morpheusالهه شعروموسیقى(باحرف بزرگ ) museالهه عشق وزیبائى venusالهى divine,celestialالهیات theology,divinityالو flameالو(گ .ش .) prune,plum,damsonالوار lumber,timberالوارانباشتن woodالواردارکردن rafterالوارراقطع کردن lumberالوارساز loggerالواط waggishالواطى کردن debauchالوبخارا pruneالوچه sloeالوچه جنگلى(گ .ش .) sloeالودگى alloy,pollution,impurity,sully,stain,squalorالودگى باتریشین یاکرم گوشت خوک (طب ) trichinosisالودگى لوزه وحلق وگلوباسیل trendالودن ntaminate,pollute,smear,spatter,tinctureالوده spotty,septic,uncleanالوده دامن unchasteالوده شدن taint,sullyالوده کردن defile,infect,muck,messالوده کننده pollutantالومینیوم بنام اختصارى(Al) aluminiumالونک shed,hutالوهیت godhead,numen,divinityالوى برقانى plumالیاژفلزمرکب alloyالیاف yarnالیاف ابریشمى درخت پنبه kapokالیاف قیراندودکنف مخصوص درزگیرى oakumاما however,butاماتور unprofessional,amateurامادش preparationامادگى readiness,lurch,preparation,penchantامادگى براى اختراع ingenuityامادگى جهت یادگرفتن teachabilityاماده ready,fresh,beforehand,apt,able,present,handy,lief,stock,yare,provided,promptاماده ء پذیرایى accessibleاماده بجنگ bellicoseاماده بودن ableاماده پرداخت spotاماده جنگ warlikeاماده جنگ شدن bristleاماده چاپ کردن edit,redactاماده دریا seaworthyاماده رفتن boundاماده ساختن indisposeاماده سازى preparationاماده شدن prepareاماده شورش malcontentاماده فهرست listاماده کارکردن gearاماده کردن provide,unlimber,prime,dight,ready,girdاماده کردن (انگلیس ) draftاماده کردن (براى) accommodateاماده ومجهز snugامادها logisticsامار statistics,censusامارشناس statisticianامارشناسى statisticsامارگر statisticianامارگیر actuaryامارگیرى نفوس بشر demographyامارمتوفیات necrologyامارمردم گیتى demographyامارنگارى demographyامارى statisticاماس poke,edemaاماس پاشام مغز(طب ) meningitisاماس پوست (طب ) dermatitisاماس دار turgidاماس شامه ریه pleurisyاماس قولون (طب ) colitisاماس کبدى(طب ) hepatitisاماس کردن swell,huffاماس کرده swollenاماس کیسه هاى مفصلى bursitisاماس مخ(طب ) encephalitisاماس معده gastritisاماس والتهاب لثه دندان gingivitisاماس وزخم عصبى دردناک است neuritisاماله enemaاماله کردن injectامامت pontificateامان security,respite,mercyامان دادن safeconductامان نامه safeconductامانت honesty,integrity,safekeeping,trusteeship,trustامانت پستى parcelامانت دادگاه receivershipامانت دار trustee,depositoryامانت دارى keep,trusteeshipامانت دهنده bailerامانت گذاردن consign,awardامایش logisticsامبولانس ambulanceامپر(واحدشدت جریان برق ) ampereامپراتریس empressامپراتور kaiserامپراتورروسیه tsarامپراتورى imperial,emperorامپرسنج ammeterامپول زدن shootامت nationامتحان temptation,try,trial,shibboleth,assay,experiment,examination,quizامتحان سخت crucibleامتحان سخت براى اثبات بیگناهاى ordealامتحان کردن test,test,inquire,examineامتحان کننده examinerامتحان مقدماتى preliminaryامتحان نشده untriedامتحان نکرده unsightامتحان نمودن (بالمس ) palpateامتحان نیمه سال midyearامتحانى tentativeامتداد run,tensionامتداددادن stretch,protract,prolongامتدادیافتن prolongامتزاج mergerامتلاء surfeitامتناع refusalامتناع ازازدواج celibacyامتناع ازحضوردردادگاه contumacyامتناع کردن (از) abstainامتناع کردن از rejcetامتناع ورزیدن balkامتیاز prominence,concession,grant,charter,privilege,prerogative,precedence,upperhandامتیازات سلطنتى regaliaامتیازانحصارى monopoly,concessionامتیازانحصارى گرفتن monopolizeامتیازبازى pointامتیازبه طرف ضعیف دربازى handicapامتیازتحصیلى اوردن honorامتیازدادن handicapامتیازدهنده preferentialامتیازمخصوص prerogativeامتیازمخصوصى اعطاکردن privilegeامتیازنامه patentامتیازنامه صادرکردن charterامتیازویژه (دردانشگاه ) honorامتیازى patent,preferentialامتیازیااشکار patentامثال ان guardامثال وحکم saw,adageامد cameامداد reliefامدادى auxiliaryامدگاه rendezvousامدن comeامدن به becomeامدن ورفتن belaborامده inامدورفت tradeامدوشد trafficامدوشدزیاد hauntامدوشدکردن trafficامر job,ordinance,order,circumstance,authoritative,affair,precept,ploy,imperiousامراحتمالى probableامراض کودکان (طب ) pediatricsامرانه imperious,peremptoryامرتعجب اور bombshellامرتوهین امیز pratfallامرخطیر enterpriseامرخیالى mirageامرزش remission,pardonامرزیدن absolve,remit,forgiveامرشانسى(مج .) lotteryامرصادرشده prescriptامرفعل بودن beامرفوق العاده وغیره منتظره emergence,emergencyامرکردن bid,ordain,command,dictate,enjoinامرکردن (به) directامرمحتمل likelihooodامرمسلم certainty,actامرمعلق pendingامرمهم taskامرموردتعهدیاتضمین warrantyامرموردعلاقه shebangامرود pearامروز todayامروزه nowadaysامروزى modernامرى imperativeامریکا americaامریکائى yankee,yank,americanامریه order,prescription,prescript,preceptامساک parsimonyامساک کردن scrimpامشب tonightامضا endorsementامضاء subscript,signature,signامضاء اصیل johnhenry,johnhancockامضاء بایک حرف monographامضاء خودسخص johnhenry,johnhancockامضاء کردن signature,signامضاء کردن (درزیرورقه) undersignامضاء کننده signer,signatoryامضاء کننده زیر undersignedامضاء وعلامت برجسته ومشخص badgeامضاء یاعلامت مخصوص شخص ideographامضائى signatoryامضاکردن endorse,underwriteامضاکننده subscriberامضاى ثانوى برروى سند countersignامضاى هنرى mongramامعاء paunch,intestineامعائى enteric,intestinalامفى تئاتر amphitheaterامفیزم emphysemaامکان possible,possibility,posseامکان پذیر conceivable,possibleامکان داشتن mayامکان داشتن (may) canامکان ناپذیر impossibleامکان ناپذیرى impossibilityامل prudish,prudeامل بودن pruderyاملا orthographyاملاء spelling,dictationاملاء کردن spellاملائى orthographicاملاصحیح orthographyاملاک estateاملاک واراضى موروثى(غیرمنتظره ) landfallاملاى غلطبکاربردن misspellاملت (omelet) omeletteاملت (omelette) omeletاملت درست کردن (تخم مرغ ) scrambleامن secure,safeامن وامان snugامنیت safety,securityامنیه militiaامه inkstandامواج رادیوئى براى هدایت هواپیما beaconامواج رادیووتلویزیون airwaveاموال chattelsاموال حقوقى که مشمول مرورزمان نیست imprescriptibleاموال شخصى زن (حق -.مدنى) paraphernaliaاموختار teacherاموختار(tutorial) tutor(ial)اموختن wit,learn,indoctrinate,tent,teachاموختن به instructاموختنى teachableاموخته wont,taughtاموخته کردن inureاموزاندن instructاموزانه tuitionاموزش instructionاموزش برنامه curriculumاموزش وپرورش educationاموزش وپرورش مختلط (دختروپسر) coeducationاموزشکده juniorcollegeاموزشگاه academy,schoolاموزشگاه حرفه اى trainingschoolاموزشگاهى scholasticاموزشى didacticاموزشیار instructorاموزگار teacher,instructorاموزگار(pedagog) pedagogueاموزگارزن instructressاموزگارعلم فروش pedagogueاموزگان courseاموزگاه classroomاموزنده instructor,instructive,informative,eruditeاموزه courseامونیاک ammoniacامونیاکى ammoniacامى maternalامیب amoeba,amebaامیبى amoebic,amebaامیختگى blendامیختگى جنسى zygosisامیختن knead,compound,incorporate,interlard,mix,mingle,meddle,amalgamate,brew,synthesizeامیختن (ش .)ترکیب شدن combineامیخته zygose,motley,medleyامید expectancy,hope,trustامیدانجام چیزى prospectامیدتازه پیداکردن respireامیدوار sanguinary,tantalize,anticipant,hopefulامیدواربودن hopeامیدوارى چشم داشت hopeامیرالبحر admiralامیردانمارکى یانروژى jarlامیزش converse,mixture,intercourse,haunt,hashامیزش کردن associateامیزش کردن دوجنس مختلف باهم outcrossامیزشى coitionامیزه mixture,blendامین trusty,trustworthy,trustee,amen,honestامین صلح justiceofthepeaceان moment,minute,it,instant,that,yond,yonان جانور itان چیز itان دختریازن sheان دماغ snotان زن را herان طرف overان قدرزیادکه somushان کسى که whomان کودک itان مکان thereان یکى thatان یکى دیگر yonانار(گ .ش .) pomegranateاناساختن improviseانالیز analysisانان those,theyاناناس (گ .ش .) pineappleانبار store,sluice,thesaurus,tender,entrepot,depot,depository,repository,repertory,cellar,godown,garner,arsenal,lodgeانبار(storeroom) storehouseانبارالوارفروش یاتیرفروش lumberyardانبارالواروچوب woodshedانباربزرگ bunkerانبارحبوبات ruckانباردار storekeeperانباردارو pharmacyانباردانه granaryانبارشدن backlogانبارعلف hayloftانبارعلوفه hayloftانبارغله silo,granary,garner,barnانبارک binانبارکالا storehouse,storage,entrepot,warehouseانبارکالاى قراضه scrapheapانبارکاه وجووکنف وغیره barnانبارکردن store,stock,stash,garner,warehouse,barnانبارکردن (درحیاط ) yardانبارگاه depotانبارگمرک warehouseانبارلوله اگزوس mufflerانبارمهمات magazineانبارموقتى entrepotانبارهیزم woodshedانباز partner,participantانبازى partnershipانباشتگر accumulatorانباشتگى amplitude,accumulationانباشتن stuff,stow,stash,stack,cumulate,garner,hoarding,hoard,hill,bulk,assemble,agglomerate,accumulateانباشته replete,full,oodles,congeries,stodgy,stockpileانباشته کردن stockpileانبان scrip,trussانبر gadget,tongانبردست (مک .) pliersانبرقندگیر tongانبرک clamp,spring,tweezer,tongانبساط pleasure,expansionانبساطى tensionalانبوه gross,riffraff,rank,collective,clump,dense,congeries,luxuriant,aggregate,bike,heap,voluminous,thickانبوه شدن overcrowdانبوه کردن clumpانبوه مردم mob,crowdانبوهى densityانتحار suicideانتخاب pickup,choice,election,draftانتخاب ازروى ناچارى hobson'schoiceانتخاب شده pickedانتخاب کردن single,select,elect,choose,chapانتخاب کننده choosy,constituent,selectiveانتخاب لغت براى بیان مطلب dictionانتخاب نماینده electionانتخابى selective,electiveانتراسیت anthraciteانترن (طب ) internانترن بودن internshipانتزاع secessionانتزاع کردن wringانتزاعى abstractانتشار propagation,currency,effluence,report,issuanceانتشار(مج .) diffusionانتشار(مرض ) incidenceانتشاردادن propagate,promulgate,announce,advertise,issueانتشارسهام دولتى واوراق قرضه emissionانتشارنورمنتشرکردن emitانتصاب appointmentانتصابى dativeانتظار prospectانتظار(expectance) expectancyانتظارداشتن hope,await,attend,expect,envisageانتظارکشیدن wait,attendانتظاروعده دادن promiseانتظام discipline,orderانتقاد censure,gaff,criticismانتقادتلخ diatribeانتقادکردن blame,review,criticizeانتقادکننده criticانتقادمضروازروى بدبینى skepticismانتقادناپذیر unexceptionableانتقادى criticalانتقال turnover,transmittal,transmission,shift,intuition,bail,conveyance,conductionانتقال برق convectionانتقال به کشتى یاوسیله نقلیه دیگرى trasship(ment)انتقال تدریجى gradationانتقال دادن shift,transmit,alienate,demise,remiseانتقال دهنده transmitterانتقال فرهنگ یک جامعه به جاجمعه دیگر acculturateانتقال فکر(هیپوتیزم وروانشناسى) empathyانتقال قانونى assignmentانتقال قرض یادین cessionانتقال گرما(درمایع ) convectionانتقال گیرنده granteeانتقال موروثى heredityانتقال واگذارى transferانتقالى transitive,transferانتقام revenge,reprisal,nemesis,vengeanceانتقام جو avenger,vengefulانتقام کشیدن revengeانتقام کشیدن (از) avengeانتقام گرفتن wreakانتقام گیرنده revengerانتقام گیرى vendettaانتگرال integralانتن antennaانتن هوائى رادیو aerialانتها supreme,terminal,tagend,end,outrance,close,extremity,extremity,headانتهائى terminalانتیمون antimonyانجا yonder,thither,there,thereانجاکه whereverانجام sequel,transaction,implementation,implement,accomplishment,compietion,commission,godspeedانجام داد didانجام دادن administer,achieve,accomplish,perform,pay,implement,complete,do,consummateانجام دهنده complierانجام سریع dispatchانجام شده outandout,doneانجام شده بادست manualانجام شده بدون تاخیر summaryانجام کارى شدن haveانجام نشده incompleteانجام وظیفه کردن acquitانجمن society,council,convocation,convention,congress,company,community,club,guild,group,order,moot,institute,assembly,assemblageانجمن (ادبى واجتماعى) coterieانجمن ادباء وعلماء academyانجمن برادرى واخوت brotherhoodانجمن حزبى caucusانجمن خیریه مذهبى نسوان sisterhoodانجمن دانش academyانجمن سازواواز concertانجمن سرى juntaانجمن شهر dumaانجمن کردن assembleانجمن محرمانه conclaveانجمن هاى خیریه یاکلوب نسوان sororityانجیرمصرى(گ .ش .) sycamoreانجیرهندى(گ .ش .) cactusانجیل gospelانجیلى(=evangelic) evangelicalانچه whatever,whatانچه دریک دامن جاگیرد lapfulانحراف yaw,slope,skew,digression,deviance,detour,departure,deflexion,corruption,refraction,offset,perversion,veer,inclination,leeway,invertانحراف اخلاقى obliquityانحراف ازجهتى diversionانحراف ازسطح تراز gradeانحراف جنسى یااخلاقى perversionانحراف حاصل کردن sheerانحراف درد revulsionانحراف کشتى ازمسیرخود yawانحراف موقت lapseانحصار monopolyانحصارى exclusive,patent,mereانحطاط slough,chute,retrogradation,degeneration,decline,decadence,downhill,downfallانحطاطدهنده retrogradeانحلال breakupانحناء deflexion,curvature,windانحناء پذیر pliableانحناء ناپذیر inflexibleانحناء ناپذیرى inflexibilityانحناپیدانکرده unbowedانحنایاخمیدگى بطرف خارج outcurveانحیرهندى nopalانداخت threwانداختن hurtle,hurl,hitch,layaway,launch,drop,delete,cast,relegate,omit,souse,slough,sling,shovel,jaculate,toss,thrust,throw,putانداختن (درخت وغیره ) hewانداختن افشاندن shedانداختن پول درقلک وتلفن slotاندازه gauge,dimension,deal,extent,quantity,bulk,measure,limit,indicator,tract,scale,span,sizeاندازه اى metricاندازه بودن (جامه)برازندگى fitاندازه غیرمعمولى outsizeاندازه گرفتن span,measure,gaugeاندازه گرفتن (n.vt.&vi.) meteاندازه گیرى moduleاندازه گیرى اجرام سماوى uranometryاندازه گیرى اندامهاى جانوران zoometryاندازه گیرى طول gadاندازه گیرى کردن meterاندازه متفاوت باعادى outsizeاندازه متوسط mediocrityاندازه مناسب یک مرد mansizeاندازه نشان دادن measureاندازى castاندام shape,member,organاندام پذیرى plasticityاندام زبرین limbاندام زیرین limbاندام هاى کسى رابریدن dismemberاندر in,intoاندرز sermon,counsel,advice,axiom,mottoاندرزامیز sententiousاندروا suspensionاندروائى suspension,suspenseاندروابودن suspendاندرون viscus,bowelاندرونه entrails,visceraاندرى locationاندک scruple,scrimp,scarce,scantling,scant,slight,skimpy,whit,paucity,low,pinch,modicum,margin,little,light,leanاندک اندک خوردن nibbleاندک قلیل scantyاندکى halfway,awhile,dab,wee,somedeal,someاندکى پیش justاندکى جوشاندن parboilاندکى فاسد highاندکى متلاطم (درمورددریا) choppyاندوختن store,save,acquire,accumulate,pile,hive,reserve,rollupاندوخته nestegg,reserve,hoard,storeاندود coating,casing,overlayاندودزرد goldاندودگچ وسیمان stuccoاندودن emboss,daub,coatاندوگین sadاندوه heartache,grief,chagrin,dolor,dole,distressاندوه اورد grievousاندوه بسیار heartbreakاندوهگین stricken,ruthful,lugubriousاندوهگین کردن grieve,chagrinاندوهناک sad,penitent,remorseful,rueful,woefulاندیشمند thoughtful,thinkerاندیشناک anxious,pensive,thoughtfulاندیشناک کردن یابودن worryاندیشناکى worryاندیشه solicitude,thought,idea,mentality,plan,anxiety,reflection,notion,opinion,worryاندیشه پذیر thinkableاندیشه پوچ bubbleاندیشه کردن deliberate,cogitate,ruminate,ponder,muse,meditateاندیشه گرائى idealityاندیشیدن speculate,think,contemplateاندیشیدن (مج .) hatchاندیکاتور indicatorاندیو endiveانرژى zip,zing,vim,vigor,might,energyانرژى روانى cathexisانرژى وزنده دلى vitalityانزال کردن ejaculateانزجار antipathy,abhorrence,pique,phobia,mislike,nausea,disgustانزوا seclusion,retreatانزواى سیاسى escapismانزیم enzymeانزیم ساز zymoplasticانزیم سازى zymoplasticانزیم گوارنده پروتئین درشیره معده pepsinانس گرفتن accustomانس گرفته fondانس گیر sociableانساب logarithmانسان mortal,man,homoانسان اولیه primitiveانسان زنده شد zombi(ie)انسان شدن humanizeانسان گریز misanthropeانسان یاحیوان تنبل وکندرو snailانسان یاحیوان رشدنکرده وضعیف slinkانسانگرائى humanismانسانگراى humnanistانسانى humanانسانى کردن humanizeانسجام solidarityانسداد occlusion,obstruction,choke,padlock,blockage,blockade,block,bloc,let,stockadeانسداداریب thwartانسدادجریان خون (طب ) embolismانسدادشرائین اکلیلى قلب (طب ) coronaryانسگان societyانسگان شناس sociologistانسو yonderانسولین insulinانسوى beyondانسوى کشتى که ازباددرپناه است leeانسى socialانشاء composition,essay,phraseology,themeانشاء الله amen,mayانشاء کردن redact,paragraphانشاء یاگفتاریااصطلاح قدیمى archaismانشاکردن writeانشعاب shoot,junction,tributary,divergence,ramification,offshootانشعاب ب ه دوشعبه dichotomyانشعاب حزبى secessionانشعاب شاخ antlerانشعاب یافتن divergeانصاف justice,equanimityانصاف بى غرضى equityانصراف lapseانضباط disciplineانضباطى disciplinarianانطباق coincidence,conformityانطباق بااصول عقلانى rationalizationانطباق بامورد decencyانطباق زمانى داشتن synchronizeانطباقى adaptiveانطرف yonder,without,ulteriorانطرف اشعه قرمز(infrared) ultraredانطرف اقیانوس اطلس transatlanticانطرف تر thitherانطرف ماوراء beyondانعام tip,gratuity,prize,premium,bounty,bonusانعام دادن tipانعام دهنده tipperانعطاف plasticityانعطاف پذیر suppleانعقاد coalescence,ratificationانعکاس repercussion,reactionانعکاس (reflexion) reflectionانعکاس صدا echoانفجار bust,burst,blowup,blowout,blast,pop,outburst,gust,explosion,eruptionانفجارى volcanicانفراد solitudeانفرادى sporadicانفصال discharge,schism,separate,secessionانفعال passivityانفعالى passiveانفلوانزا grippe,gripانفلوانزا(=influenza)(طب ) fluانفلوانزا(طب ) influenzaانفیه snuffانفیه زدن snuffانفیه زنى snuffانقال conveyancingانقال پذیر transferableانقال دادن transferانقباض pluck,retraction,contraction,shrinkage,traction,torsionانقباض غیرارادى ماهیچه cringeانقباض غیرعادى عضلات (طب ) ticانقباض ماهیچه jerkانقباض ماهیچه دراثرکارزیاد crampانقباضى(spastical) spasticانقدر enough,soانقراض overthrowانقضاء passage,lapse,expiryانقطاع slack,cessation,curtailment,letupانقلاب upheaval,mutation,revolution,revoltانقلاب (نج .) solsticeانقلاب متقابل counterrevolutionانقلابى redانقیاد sufferance,submission,subjugationانکار disavowal,disavow,denial,gainsay,repudiationانکارپذیر retractableانکارفضیلت چیزى راکردن disparageانکارکردن unsay,gainsay,repudiate,renounce,renege,deny,dispute,disclaimانکارناپذیر irrefutable,undeniableانکاروجودخدا atheismانکسار refraction,refract,fractureانگ hallmark,brandانگارگان ideologyانگاره tenet,sketch,ideaانگاشت assumption,suppositionانگاشتن suppose,imagine,assumeانگاشتنى imaginableانگاشته tenetانگاشتى imaginary,suppositionانگاه thenانگبین honeyانگشت digit,fingerانگشت پاى مهره داران toeانگشت زدن fingerانگشت کوچک (pinky) pinkieانگشت نما egregious,conspicuous,gazingstockانگشت نمائى notorietyانگشتانه thimbleانگشتر hoop,ringانگشترخاتم دار signetringانگشترى خاتم دار signetانگشترى کوچک ringletانگشتى digitalانگل satellite,tagalong,sycophant,sponge,parasite,leech,guestانگل حیوانى zooparasiteانگل دار hostانگل روده roundwormانگل شدن spongeانگل شناسى parasitologyانگلستان englandانگلیس britainانگلیسى johnny,english,briton,britishانگلیسى دست وپاشکسته ومخلوطباچینى pidginانگلیسى دوست anglophileانگم gumانگم کاج resinانگنار artichokeانگور grapeانگورچینى vintageانگورفرنگى gooseberryانگیختار stimulusانگیختگر stimulantانگیختگى provacationانگیختن urge,incite,inanimate,motive,fire,occasion,stimulateانگیزش provacation,incitement,urgeانگیزنده monitorانگیزه stimulus,stimulant,propellant,goad,cause,inducement,incentive,impetus,mover,motiveانگیزه اصلى mainspringانگیزه دادن به impulseانگیزه ناگهانى impulseانها yond,those,theyانهدام destruction,demolition,subversionانهدام پذیر destructibleانواع speciesانواع امراض استخوانى osteopathyانواع پستانداران گوشتخوارددله wolverineانواع چکاوک اوازخوان شبیه سسک wrenانواع ساس وکنه وغریب گزوغیره tickانواع سرپاوران 01 بازوئى(ج .ش .) squidانواع سیب زمینى potatoانواع شمشیرماهیان دندان دار(ج .ش .) sailfishانواع کاج میلاد(گ .ش .) spruceانواع کرم هاى گرد(ج .ش .) roundwormانواع گزنه تیغى گزنده nettleانواع گنجشگ sparrowانواع گیاهان خانواده سمار rushانواع ماهیان (بصورت جمع ) fishانواع ماهیان خارداردم چنگالى(ج .ش ) jurelانواع ماهیان کوچک ونقره اى امریکائى shinerانواع ماهیان نقره فام (ج .ش .) silverfishانواع مرغان مگس خوار loggerheadانوقتى thenانى temporary,memnetary,posthaste,immediate,instantaneousانیسون aniseاه woe,alas,ah,ugh,sighاه (علامت تعجب ) pshawاه حسرت کشیدن sighاه کشیدن sighاه گفتن pshawاه وپیف poohاهار starch,souseاهاردار starchyاهارداروسفت (یقه) standupاهارزدن size,starchاهارى starchyاهالى شهر townspeopleاهان گفتن haاهانت disrespect,disdain,contempt,offense,baffle,insolence,impertinenceاهانت امیز contemptuousاهانت کردن scornاهانت کردن به humiliateاهانت وارداوردن scoffاهاى hey,hallo,yoohooاهتزاز swing,sway,vibrationاهداء grant,presentاهداء کردن present,donateاهداکردن dedicateاهرام (درجمع ) pyramidاهرم lever,handspike,crowbar,crow,pryاهرم چوبى handspikeاهرم ساعت shipperاهرم سکان helmاهرم سکان کشتى tillerاهرم کردن leverاهریمن demiurgeاهریمنى diabolic,devilishاهسته slow,low,light,languid,indistinct,gradual,gentleاهسته بازمزمه اداکردن cooاهسته پختن stewاهسته ترکردن softenاهسته تکان دادن jiggleاهسته جریان یافتن oozeاهسته جوشاندن یاپختن coddleاهسته جوشانیدن stewاهسته جوشیدن simmerاهسته خالى کردن elutriate,decantاهسته دست زدن به patاهسته دنبال کسى رفتن entrainاهسته دویدن jogاهسته رو plodder,clammy,sluggishاهسته زدن dabاهسته کردن slacken,decelerateاهسته کردن یاشدن slowاهسته ودزدکى کارى کردن pussyfootاهسته وکشیده اداکردن drawlاهسته ومحکم حرکت کردن plodاهسته وملایم adagioاهک limeاهک زنى limeاهکى calcicاهکى شدن calcificationاهل inmate,inhabitantاهل استفاده زیادبودن profiteerاهل انضباط disciplinarianاهل انگلیس britishاهل اوکرانى درکشورشوروى ukrainianاهل ایالت ولزدربریتانیا welshاهل ایران iranianاهل بخش parishionerاهل برمه burmeseاهل بریتانیا britonاهل بلژیک belgianاهل بوس وکنار spoonyاهل بیت household,house,inmateاهل تتبع scholarاهل تحقیق studentاهل تحقیق وتتبع bookmanاهل تفریح وبازى playfulاهل تملق mealymouthedاهل جاى دورافتاده backwoodsmanاهل جدل polemicاهل جزایرپلینزى polynesianاهل جزیره تاهیتى درجزایرپلینزى tahitianاهل جنوب southernاهل جنوب (درایالات متحده ) southernerاهل چکوسلواکى czechاهل چین siniticاهل حال game,skittishاهل حبشه ethiopianاهل حومه شهر suburbanاهل خانه houseاهل دانمارک daneاهل دخانیات smokerاهل ده villagerاهل دود smokerاهل روسیه russianاهل روم romanicاهل رومانى romanianاهل سوئد swedish,swedeاهل سوریه syrianاهل سیاست politicianاهل شمال northernerاهل شمال استان upstaterاهل شمال افریقا moorاهل شهر towny,twonsman,urbanاهل صنعت industrialاهل عمل practicalاهل فن technicianاهل کانادا canadianاهل کرات دیگر spacemanاهل کشوراندونزى indonesianاهل کشورپرتقال portugueseاهل کشورتایلند thaiاهل کشورتایلند(thailand) siameseاهل کشورتبت tibetanاهل کشوررومامى roumanianاهل کشورسیام siameseاهل کشورکره koreanاهل کشورماد(باحرف بزرگ ) medianاهل کیف وخوشگذرانى convivialاهل لائوس laotian,laoاهل ماله(مالایا) malayanاهل محل neighborhoodاهل محله parishاهل مکزیک mexicanاهل مناظره dialecticianاهل میشیگان wolverineاهل ناتال درجنوب افریقا zuluاهل نپال nepaliاهل نزاع barratorاهل نزاع وکشمکش militantاهل ویتنام vietnameseاهله قمر phaseاهلى tame,domestic,native,aborigineاهمال negligence,neglect,dodgeاهمال کار lax,dawdle,nonchalantاهمیت stress,significance,circumstance,notability,gravity,emphasis,dimension,valor,moment,magnitude,pith,importanceاهمیت دادن accent,emphasizeاهمیت داشتن concern,importاهمیت ندادن playdownاهن ironاهن الات ironwork,ironwareاهن پوش ironcladاهن پوش کردن ironاهن خیش plowshareاهن دار ferriticاهن ربا magnetاهن ربائى magneticاهن زیرساختمان sleeperاهن ساخته ironworkاهن فروشى smithyاهن فشار platenاهن کار steelowrkerاهن کوب tinsmithاهن مشبکى که روى ان گوشت کباب میکنند gridironاهن نبشى splint,lathاهن وتلپ کردن splutterاهنانت اور offensiveاهنکارى ironworkاهنگ tune,tone,sonance,cadence,air,music,intonationاهنگ اپرا operaاهنگ بین دوضرب syncopationاهنگ خوش نواوموزون خواندن liltاهنگ داشتن toneاهنگ دم گیریاجفت (مو.) counterpointاهنگ رقص تند jigاهنگ ساده وکشیده chantاهنگ ساز composerاهنگ شیرین melodyاهنگ صدا tune,noteاهنگ معترضه که طى ان اوازى اورده شود cadenzaاهنگ ملودى layاهنگ موزون rhythm,liltاهنگ نهائى(مو.) finaleاهنگر smithy,blacksmithاهنگرى smithyاهنگى tonicاهنین steelyاهو defect,asthmaاهوى yoohoo,halloاهوى کوهى gazelle,deerاو sheاو(ان مرد) heاو(ضمیرسوم شخص مرد) itاوا sound,phoneاوائى phoneticاوار collapse,debrisاوارگى trampاواره adrift,immigrant,wanderer,gadabout,straggle,trampاواره بودن wander,moonاواره شدن refugee,roveاواره کردن strayاواز air,croon,tune,song,singsong,singاوازبى معنى(موسیقى جاز) scatاوازخوان songster,singer,yodelerاوازخوان مذهبى cantorاوازخواندن sing,cantاوازمستى bacchicاوازنامه songbookاوازه news,fame,reputation,renown,hearsay,air,buzzاوازه خوان جزودسته خوانندگان choristerاوازه داشتن reputeاوازیاموسیقى دونفرى(مو.) duoاوازیکنفره ariaاوازیکنفرى که دران داستان گفته شود balladاواشناسى phoneticsاواشنودى acousticاوانس handicapاوانویسى کردن transcribeاوباش gangster,vagrant,picaroonp,hoodlum,hoodاوباشى vagrancyاوت augustاوتار(درجمع ) tendonاوج culmination,crescendo,climax,noontide,pitch,pinnacle,meridian,apogee,acme,summit,zenith,top,tiptopاوج پرواز pitchاوج خوش بختى heydayاوج گرفتن soarاوج لذت جنسى orgasmاوج نما altimeterاورا(ان مردرا) himاورا(مونث ) herاوراق (بصورت جمع ) paperاوراق چى wreckerاوراق قرضه bondاوراق کردن scrapاورانگوتان (orangoutang)(ج .ش .) orangutanاورانیوم (ش .) uraniumاوردن fetch,bringاوردن کلمات باصداى مترادف alliterateاورژانس emergence,emergencyاورشلیم jerusalemاورنگ throneاوره بفرمول 2 (2NH)CO ureaاوره بودن trampاوریل aprilاوغ زدن retchاوقات تلخ stuffy,indignant,angry,glumاوقات تلخى tantrumاوقات تلخى زیاد wrathاوقات تلخى کردن huffاوقات تلخى کردن (به) scoldاوقات تلخى کردن به chafeاوقات تلخى کردن کردن exasperateاوکادو avocadoاول first,initialاول شخص amاول شخص مفرد(د.) iاول ماه newmoonاولاد slip,seed,progeny,breed,posterity,issue,offspringاولادعمه وعمو germanاولویت premiership,preference,precedenceاولى pristineاولیاء saintاولیاء امور authorityاولین initiatory,initialاولین قسمت initialاولین ماه سال مسیحى januaryاولیه early,rudimentary,rudiment,primeval,prime,primal,preliminary,incipientاونس ounceاونگ swing,pendulumاونگ یاوزنه ساعت poiseاونگان suspensionاونگان شدن یاکردن swingاونگى swingerاونیفورم uniformاوه pshaw,wellاویخ ahاویخت hungاویختن slouch,dangle,append,loll,hangout,hangاویخته pendant,hung,underhung,dropperاویخته بودن slouchاویخته شدن beetleاویز earring,lobeاویزان suspension,dangleاویزان بودن overhang,dangleاویزان شدن sagاویزان شدن یاکردن suspendاویزان کردن hang,dangleاویزان کننده hangerاویزانى suspension,suspenseاویززدن tasselاویزش suspensionاویزشده pendantاویزه lug,appendix,pendantاویشن (گ .ش .) thymeاى heyاى کاش ifاى واى myاى(هنگام دیدن کسى گفته میشود) halloایا whether,ifایالات متحده unitedstatesایالت state,provinceایالت اولسیتردرایرلند ulsterایالت نشین provincialایالت یورکشایردرشمال انگلستان yorkshireایالتى statehood,provincialایام timeایام جوانى وبى تجربگى saladdaysایام خوب گذشته halcyonایام خوش ballایام عیدتولدعیسى yuletideایام کارادارى workdayایام کاردرهفته workweekایت signایتالیائى italianایجاب exigency,requirementایجاد creationایجاداستحکامات دفاعى کردن sandbagایجاداشکال کردن discomfitایجادافتضاح scandalizationایجادالوهیت deificationایجادبى صبرى وعصبانیت کردن nettleایجادترس ووحشت درمردم terrorismایجادجدائى schismایجادحریق عمدى arsonایجادخارش وسوزش (دراثرگزنه وغیره ) urticationایجادخطانداختن hatchایجاددودبراى دفع حشرات smudgeایجاددوقطب polarizationایجادروابطحسنه rapprochementایجادزخم یاقرحه ulcerationایجادسوراخ کردن staveایجادشخصیت حقوقى براى شرکت incorporationایجادشده بوسیله اشعه ماورابنفش ultravioletایجادشده دراثرنوروروشنائى photogenicایجادشکاف کردن breachایجادشیر lactationایجادعقده روحى کردن obsessایجادکردن beget,product,engender,create,coneiveایجادکردن (غالبابامصدر) causeایجادکننده worker,causerایجادمانع stockadeایجادمانع کردن obstructایجاز brevityایدئولوژى ideologyایدااریزا blueberryایده ال idealایده الیست idealistایراد quotation,objectionایرادکردن quoteایرادکردن (نطق وغیره ) deliverایرادگیر prig,captiousایرادى priggishایرانى iranian,persianایرلندى paddy,irishman,irishایزابل jezebelایزد godایزوتوپ radioisotopeایزوتوپ پرتوافشان radioisotopeایساتیس رنگرزان pastelایست suspension,stoppage,stay,standstill,close,cessation,cease,caesura,period,halt,intervalایست درسخن hyphenایست طمث menopauseایست کردن stand,haltایست میان دوپرده interludeایست ناپذیر unceasingایستا stationary,static,stagnant,restingایستادگى persist,resistanceایستادگى کردن resist,abideایستادگى کردن دربرابر withstandایستادن stop,stand,abide,ceaseایستاده perpendicular,static,standupایستاشناسى staticsایستایش stanceایستگاه stopایستگاه اتش نشانى firehouseایستگاه اتوبوس کردن stationایستگاه تقویت relayایستگاه راه اهن (امر.) depotایستگاه فرعى substation,waysideایستگاه نهائى terminusایشان theyایشان را themایضا ibidem,dittoایفا performanceایفاء functionایفاء کردن implementایفاکردن performایفاکننده performerایکاش would,mayایل tribeایل وتبار(مشتق ازکلمه ترکى اردو) hordeایلچى envoy,embassador,ambassadorایلچى گرى legation,embassyایلخانى patriarchایلى tribalایلیاتى nomad,tribesman,tribalایما hintایماء cueایمان trust,belief,faith,credoایمان اوردن believeایمن secure,safeایمنى safety,securityاین thisاین (هم ) whichاین جهانى mundane,worldly,terrestrialاین جور suchاین روزها nowadaysاین سووان سوجنبیدن swayاین سووان سوحرکت کردن shuffleاین سووان سورفتن dodgeاین طور suchاین علامت [ـ] dashاین علامت ][ bracketاین قبیل suchاین قدر somushاین وان eitherاین یک latterاین یکى وان یکى bothاینان theseاینجا where,hitherاینجاوانجا upanddownاینچ inchایندگان posterityاینده toward,comer,future,next,oncomingاینده نامه prospectusاینده نگر providentاینده نگرى providenceاینسوانسوجمع کردن gleanاینسووانسوپرت کردن bandyاینطرفى hitherاینطور so,thusاینقدر soاینک now,beholdاینها theseایه کتاب مقدس که مثالى رامتضمن است paradigmایهام گفتن quipایهام گوئى کردن quibbleایوان portico,portal,porch,patio,balcony,cloisterایوان افتابگیر sundeckایوب jobایوتا iotaبا trade,together,mid,per,in,against,about,by,withبااب پاش پاشیدن sprinklerبااب پاک کردن rinseبااب شستن rinseبااب گرم سوزاندن scaldبااب وتاب stiltedبااب وتاب شرح دادن writeupبااب وتاب گفتن padباابتکار shiftyباابهام ambiguousبااتش سوختن incinerateبااتش ملایم پختن braiseبااتوبوس رفتن busبااجرکاشى فرش کردن tileبااچاربستن keyبااحتیاط prudish,discreet,circumspect,carefulبااحتیاطودقیق charyباادب polite,housebroken,courteous,respectfulبااراء عمومى تبعیدکردن ostracizeباارابه(الوار)حمل کردن sloopبااراذل واوباش حمله کردن به rabbleباارزش valuable,noteworthy,worthباارنج زدن elbow,nudgeبااره تراشیدن slabبااژدرخراب کردن torpedoبااستادى درست کردن manipulateبااستدلال عقلى توجیه یاتفسیرکردن rationalizeبااستعداد able,brilliant,clever,capableبااستفاده beneficialبااستقامت standup,staminalبااسطقس tough,staminalبااسفنج پاک کردن یاترکردن spongeبااسکنه تراشیدن chiselبااسکنه کندن gougeبااسلحه سرقت کردن holdupبااشاره رساندن signalبااشاره صدازدن beckonبااشتیاق وتیزهوشى تعقیب کردن bloodhoundبااشعه ایکس امتحان کردن xrayبااشکال barelyبااشیازیادانباشتن overstuffبااصراروادارکردن urgeبااطلاع awareبااعتبار prestigiousبااغوش بازپذیرفتن bosomبااقتدار sovereignبااکسیژن ترکیب کردن oxidizeباالواروتیرپوشاندن timberباامتیاز inبااملاى غلطنوشتن misspellباان (نامه یاقرارداد) therewithباانبر(چیزى را)گرفتن tongباانبرنگهداشتن tongباانصاف justباانضباط orderlyباانگشت پازدن یاراه رفتن toeبااهرم بلندکردن leverبااهرم تکان دادن leverبااهک کارى سفیدکردن limeبااهمیت momentous,mainبااهنگ تندرقص کردن jigبااوازخواندن modulateباایمان believerبااین وجود nonetheless,never&elessبااینحال yet,nonetheless,never&elessبااینکه despiteباب strait,portal,chapterباب المعده (تش .) pylorusباب دستیابى accessmodeباب دندان toothsomeباب روز chic,in,stylishباب کردن introduceبابا papaبابا(درزبان کودکانه) dadبابا(ز.ع -.عنوان خودمانىdad ) daddyباباجان dadبابازشکارکردن hawkبابالش نگهداشتن bolsterباباله شناحرکت کردن paddleبابالون پروازکردن balloonبابانوئل (=santaklaus) santaclausبابت regard,concern,behalfبابرق اب طلایانقره دادن به galvanizeبابرگ بویابرگ غاراراستن laurelبابست محکم کردن braceبابشاشت cheeryبابغض شدیدگریستن snobبابلندگوحرف زدن megaphoneبابلندگوصحبت کردن microphoneبابى احترامى صحبت کردن با sassبابى توجهى ازوسطخیابان راه رفتن jaywalkبابى دقتى روى هم سوارشده jerrybuiltبابى سیم تلگراف مخابره کردن wirelessبابى نظمى pellmellبابیحوصلگى حرف زدن raveبابیل برگرداندن spadeبابیل کندن shovel,spadeبابیل کندن (منهدم کردن ) spudباپارچه پوشانیدن drapeباپارچه صافى کردن lawnباپارچه مزین کردن drapeباپازدن kickباپالگدکردن trampباپاهاى گشادازهم astrideباپتوویاجل پوشاندن blanketباپراراستن plumeباپرچم علامت دادن flagباپست فرستادن mailباپشت دست ضربه زدن backhandباپشت راکت ضربت واردکردن backhandباپنبه پوشاندن cottonباپوزه کاویدن routباپوزه کاویدن یابوکردن nuzzleباپوست پوشاندن skinباپولک مزین کردن spangleباپونزمحکم کردن thumbtackباپیروزى بدست امدن importباپیش درامداغازکردن overtureباپیمانه وزن کردن bushelباتارپولین پوشاندن tarpaulinباتاکسى رفتن taxiباتبرجنگ کردن hatchetباتبرزین زدن tomahawkباتجربه thoroughbredباتجزیه ازمایش کردن analyzeباتحریرخواندن trillباتخفیف فروختن remainderباتدبیر shifty,tactician,circumspectباترایلرحمل کردن trailerباتربیت mannerly,gentleباتردید waveringlyباترشروئى surlyباترشى مخلوطکردن souseباترى batteryباتزلزل waveringlyباتسمه اویختن strapباتسمه بستن thongباتسمه بستن باتسمه نگاهداشتن strapباتشریفات solemnباتشریفات انجام دادن solemnizeباتصادم ایجادصداکردن whamباتصویرنشان دادن blazeباتعدادزیادترتفوق یافتن بر outnumberباتعرض ونکوهش گفتن remonstrateباتفصیل شرح دادن enlargeباتقوا virtuousباتکبرراه رفتن swagger,brag,pranceباتکمه محکم کردن buttonباتکیه تلفظکردن accentباتلاق slough,slop,swampland,swamp,morass,mire,marsh,quagmire,bogباتلاقى paludal,mossy,marshy,swampyباتلمبه بادکردن pumpباتلمبه خالى کردن pumpباتله گرفتن snareباتماس شمشیرلقب شوالیه اعطاکردن dubباتمثال نمایش دادن guyباتمسخربیان کردن sneerباتنبلى حرکت کردن loiter,lopباتنبلى وسنگینى حرکت کردن lobباتندى apaceباتنگ بستن girthباتهدیدازکسى چیزى طلبیدن blackmailباتهدیدوارعاب حکومت کردن terrorizeباتهدیدوارعاب کارى انجام دادن terrorizeباتهور venturesomeباتهورمبادرت کردن adventureباتوپ بازى کردن bowlباتوجه به(مخفف reference ) reباتورکیسه اى ماهى گرفتن trawlباتورگرفتن drag,netباتورماهى گرفتن seineباتوضیح روشن کردن explainباتوم پاسبان nightstickباتون bourdonباتون یاچوب قانون batonباتیریادیرک محکم کردن poleباتیست (نوعى پارچه لطیف ) batisteباتیغ تراشیدن razorباثبات stable,constantباج imposition,gavel,scot,tribute,toll,taxباج راه toll,turnpikeباج سبیل blackmailباج گیر catchpollباج گیرى levyباج لنگرگاه anchorageباجاروى برقى تمیزکردن vacuumباجدارى tollgateباجرات courageous,gritty,gamy,intrepidباجرثقیل بلندکردن یاتکان دادن craneباجرثقیل حمل کردن derrickباجزاء فرعى تقسیم بندى کردن subdivideباجست وخیزحرکت کردن leapfrogباجست وخیزرقص کردن siktباجلال splendidباجلوه gorgeousباجیغ ودادبازى کردن rompباجیغ ودادوبازى کردن roilباجیغ وفریادافشاء کردن squeakباچاقوبریدن jackknifeباچاقوتیزکردن وتراشیدن whittleباچاقوى جراحى بریدن scalpelباچالاکى حرکت کردن tranceباچراغ یانشان راهنمائى کردن beaconباچرخ دستى یاچرخ خاک کشى حمل کردن wheelbarrowباچرخ کشیدن windlassباچرخ یادستگیره کشدن winchباچشم اشاره کردن winkباچشم بسته blindfoldباچشم حقارت askanceباچشم غمزه کردن ogleباچشم نیم بازنگاه کردن peepباچشمان پراشتیاق نگاه کردن languishباچشمان خمارنگریستن languishباچکش تراش دادن وبشکل دراوردن spallباچکش زدن یاکوبیدن maulباچلپ وچلوپ شستن slushباچماق زدن bludgeon,staveباچماق یاشلاق زدن blackjackباچمن پوشاندن turfباچنگ ک سوراخ کردن prongباچنگال ربودن pounceباچنگک جمع کردن rakeباچنگک زمین راصاف کردن harrowباچنگک صاف کردن (زمین ) prongباچوب (دیواررا)پوشانیدن wainscotباچوب بیلیاردزدن cueباچوب پاراه رفتن stiltباچوب پنبه بستن stopperباچوب پهن کتک زدن paddle,thwackباچوب چوب زیربغل crutchباچوب خطحساب کردن scoreباچوب زدن caneباچوب فرش کردن parquetباچوب گردگیرى پاک کردن (اطاق وغیره ) mopباچوبخطحساب کردن tallyباچیزپهن وسنگین (مثل چماق )زدن thumpباچیزنرمى کسى رازدن یانوازش کردن dabباچیزنوک تیزفروکردن prickباچیزنوک تیزکلنگ دوسر pikeباحال خمیازه سخن گفتن yawnباحداکثرسرعت دویدن sprintباحدیده وقلاویزرزوه کردن dieباحرارت strenuous,warm,ebullient,earnestباحرارت زیاد vehementباحرارت علیه کسى صحبت کردن declaimباحرص وولع خوردن gorge,glutباحرمت deferentialباحروف درشت نوشتن capitalizeباحروف علامت گذاشتن letterباحروف میوه دادن bearباحروف نوشتن letterباحسن نیت bonafideباحصیرپوشاندن matباحکم قضائى فیصل دادن adjudgeباحمام افتاب پوست بدن راقهوه اى کردن tanباحمله گرفتن stormباحوصله meekباحوله خشک کردن towelباحیا modest,squeamishباحیثیت prestigiousباحیله پیش دستى کردن circumventباحیله فراهم کردن jockeyباخاک اره پوشاندن sawdustباخاک پوشاندن earthباخاک ریزمحصورکردن moundباخاک یکسان کردن raseباخال تزئین کردن spotباخبر aware,conscious,cognizantباخت lossباخت ناپذیر unbeatableباختر occident,westباخترباد zephyrباخترى occident,western,westernerباختن (درقماروغیره ) loseباخدا godlyباخرد discreetباخررسیدن runoutباخزه پوشاندن mossباخستگى tiredباخستگى راه رفتن trudgeباخشم اداکردن sputterباخشم سخن گفتن sputterباخشونت vengefulباخشونت اداره کردن manhandleباخشونت اداکردن (مثل فحش وغیره ) belchباخشونت کشتن slayباخطپیوندچسبانیدن hyphenateباخطپیوندنوشتن hyphenateباخلال پاک کردن pickباخمپاره زدن mortarباخنده اظهارداشتن giggleباخودترکیب کردن (موادشیمیائى) addباد squall,whiff,gale,blast,airباد(wind) windباد(چیزى را)خالى کردن deflateباد(درعضوى ازبدن ) emphysemaباداس بردن scytheباداس بریدن sickleبادافشان کردن winnowبادام almondبادام زمینى(گ .ش .) peanutبادامک tonsilبادامى ovalباداور thistleبادبادک کاغذهوائى(ج .ش .)غلیوا kiteبادبان sailبادبان بند gasket,jackstayبادبان جمع کن reeferبادبان راجمع کردن trussبادبان سه گوش جلوکشتى jibبادبان کوچک jigger,jiggerبادبان گستردن unfurlبادبى سابقه وشدید squallبادپا clipper,fleet,speedsterبادپناه leeبادتندوشدید cycloneبادجنوب غربى southwestبادخور intermission,interlude,windy,windwardبادخورده rancidبادخورده کردن windبادخورکردن air,ventilateبادخورگذاردن براى ventبادخیز windy,windwardباددادن winnow,weatherباددار puffy,blowy,bloatباددرخیشوم انداز uppishباددرسر haughtyبادرنجبویه beebalmبادرنظرگرفتن اینکه whereasبادریچه بستن stopperبادزدگى mildew,blastبادزدگى یازنگ زدگى blightبادزده windsweptبادزن ventilatorبادست انجام شده handyبادست بکفل زدن spankبادست پاچگى headlongبادست عمل کردن manipulateبادست کارى راانجام دادن handبادست نوازش کردن paddleبادست وپابالارفتن scramble,clamberبادسردوخشک biseبادسرى vanityبادسنج anemometerبادشدیدتوام بابرف blizzardبادشکن windbreaker,windbreakبادشمال boreas,northبادشمال یاشمال شرقى breezeبادشمالى northernبادصبا zephyrus,zephyrبادغرورداشتن swellبادفتق داشتن (طب ) herniateبادقت careful,attentiveبادقت اشاره کردن به pinpointبادقت بحث کردن exhaustبادقت دیدن poreبادقت روى چیزى کارکردن belaborبادقت زیادبکارى دست زدن coddleبادقت شرح دادن elaborateبادقت نگاه کردن pry,gazeبادکردگى protuberanceبادکردن inflate,heave,perk,bulge,brag,bloat,bag,distend,swellبادکرده turgid,puffy,protuberant,bouffant,billowy,baggyبادکش shaftبادکش کردن cupبادکل مجهزکردن mastبادکنک balloonبادگیر funnel,windward,ventilator,louverبادگیرى ventilationبادلیرى ورشادت باامرى مواجه شدن braveبادلیل اثبات شده substantiativeبادلیل ومدرک اثبات کردن substantiateبادمغرب zephyrبادملایم breezeبادمهیب وسهمگین blusterبادموسمى monsoonبادناگهانى gustبادنجان (گ .ش .) eggplantبادندان خردوپاره کردن chawبادندانه ماشین وغیره بریدن hobبادنما vaneباده wineباده دوست bibulousباده گساروعیاش libertineباده نوش bibulousباده نوشى بسلامتى کسى toast,pledgeبادهان بازدم زدن gaspبادهان بسته خندیدن chuckleبادوام tough,evergreen,hardyبادوام نمودن annealبادوباران (rainsquall) rainstormبادوده سیاه کردن lampblackبادوربین کداک عکس برداشتن kodakبادوغاب پرکردن slushبادوگازمعده راخالى کردن poopبادى blowy,pneumaticبادیان رومى aniseبادیلم بازکردن jimmyبادیلم یااهرم بلندکردن pryبادینامیت ترکاندن dynamiteبادیه نشین bedouinباذژکوب خراب کردن ramباذکرجزئیات دقیق punctualباذکرنام namelyبار audience,burden,brunt,entrance,encumbrance,cargo,freight,onusبار(درفلزات ) alloyبارادیومخابره کردن radioبارازدوش کسى برداشتن unburdenباراغوش armfulبارامى gentlyبارامى دست زدن twiddleبارامى وسکوت tacitباران rainباران بوام باتوفان rainstormباران شدید pash,rainstormبارانداز dock,wharfبارانداز(n.&vi) jettyبارانى rainy,wet,juicyباراه اهن فرستادن یاسفرکردن railroadباراوردن breed,raiseباراوردن بچه nurtureباربح activeباربر porter,backerباربردن toteباربرلنگرگاه بندر longshoremanباربرى freightباربند rackبارپیچ wrapperبارخالى کردن unloadبارخانه warehouseبارداد admissionباردادن admitباردار heavy,pergnant,anticipantباردارشدن (زبان ) furباردارکردن inseminateباردارى expectancy,gestation,pregnancyبارز sensible,manifestبارزدن loadبارسفر baggageبارسفربستن trussبارسنگین millstoneبارسنگین مصائب وسختیها pressureبارسنگین نهادن بر overtaxبارش downfall,rainfall,rainبارشک jealousبارعام دادن leveeبارغبت zestful(ty)بارغبت خوردن relishبارقه spark,twinkleبارکردن pack,burden,prime,load,weightبارکردن (درانبارکشتى) steeveبارکش wagon,transport,truckبارکش کوتاه trundleبارکشتى freightبارکشتى(pl.cargoescargos) cargoبارکشى portageبارکننده loaderبارگاه courtبارگران overburdenبارگیر tonnageبارگیرى شدن loadبارگیرى شده ladenبارگیرى کردن portبارگیرى وباراندازى کردن stevedoreبارمزدرامیختن encipherبارمسئولیت burdenبارمشروب فروشى barبارندگى rainfall,rainبارنده صاف کردن planeباره regardباره دندان tartarبارها often,freuqentlyبارهنگ (گ .ش .) plantainبارو rampart,fortification,bulwarkباروبنه ء مسافر baggageباروت gunpowder,powderباروح snappy,spunky,animate,allegro,airy,brisk,lively,peppery,racy,fresh,gailyباروح شدن livenبارور prolificباروربودن teemبارورى productivityباروشنائى ضعیف تابیدن glimmerباروغن پوشاندن liquorبارولت قمارکردن rouletteبارون baronبارى بهرجهت perfunctoryباریا hypocritical,hypocriteباریدن shower,rainباریدن .ریزش pourباریک thin,tenuous,tender,strait,slice,slender,slat,narrow,capillary,linearباریک اندام slim,slightباریک بریدن shredباریک بین meticulousباریک بینى subtlety,strictureباریک راه pathباریک شدن taper,peerباریک شدن (مج .) funnelباریک شونده taperباریک کردن narrow,straitenباریکه jog,tab,slice,slab,strip,isthmusباریکه اب backwaterباریکه باریکه شدن slabباریکه چوب splinterباریکه دادن به tabباریکه گوشت کبابى steakباریگ حمله کردن pebbleباز serene,never&eless,goshawk,again,hawkبازار mart,market,plaza,bazaar,forumبازاربزرگ emporiumبازارفروش sale,outletبازارمال فروشان rodeoبازانجام repetition,repeatبازانجامى repetitiveبازایستادن desistبازبیاب retrieverبازبین surveyor,reviewبازبین گر reviewerبازبینى control,revisionبازپخش relayبازپخش کردن relayبازپرداخت kickback,reimbursementبازپرداخت کردن reimburseبازپرداختن reimburseبازپرس interrogatorبازپرسازى replenishmentبازپرسى ازشهودبعدازبازجوئى متهم redirectبازپرکردن replenishبازپسین ultimate,lastبازپیوست reunionبازتاب reflex,reflectionبازتاب دادن یایافتن reflectبازتاب کردن mirrorبازتابنده reflectorبازتابنده (reflectional) reflectiveبازتابى reflexiveبازجان بخشیدن reviveبازجوئى quest,inquiry,inquest,crossquestionبازجوئى کردن examine,interrogate,inquire,assayبازجوئى کردن (در) investigateبازجوئى کننده interrogatorبازجوانى rejuvenationبازحمت حرکت کردن trekبازحمت کارى راانجام دادن plodبازخانه depotبازخرید redemptionبازخریدگر redeemerبازخریدن redeemبازخریدنى redeemableبازخواست interpellationبازخیز resurgenceبازخیزگر resurgentبازدادن restoreبازدار(inhibitor) inhibiterبازدارنده deterrent,intercepterبازدارى blockage,inhibition,deterrenceبازداشت stoppage,deterrence,curbبازداشتگاه lockupبازداشتگاه بدهکاران وجنایتکاران poundبازداشتگاه یازندان مجرمین penitentiaryبازداشتن stow,stay,encumber,deter,detain,debar,contain,arrest,block,bloc,bar,impede,interdict,preventبازداشتن (کسى ازامرى) dissuadeبازداشتن از proscribeبازداشتن ونهى کردن inhibitبازده yield,turnover,output,revenueبازدید visit,revision,review,surveyبازدیدکردن survey,review,reconnoiterبازدیدمقدماتى reconnaissanceبازرخداد recurrenceبازرخدادگر recurrentبازرخدادن recurبازرس wardenبازرس خطاهن linemanبازرس دانشجویان proctorبازرس کشتى rummageبازرس مطبوعات ونمایشها censorبازرسى search,audit,detection,control,examinationبازرسى کردن examine,espy,inspect,proctor,sight,searchبازرسى کلى checkupبازرگان trader,businessman,merchantبازرگانى commercial,commerce,mercantile,tradeبازروزیوراراستن adornباززاد regeneration,rebirthبازساخت reformبازساختن rebuildبازشدن pip,unroll,unlatch,uncoupleبازفشردن repressبازکردن splay,solve,unwreathe,untwist,untie,unpack,unlock,unhitch,unhinge,unfold,unfix,unfasten,undo,unbrace,unbend,evolve,disentangle,disengage,discloseبازکردن (vt.vi.) openبازکردن (بسته وغیره ) unwrapبازکردن (بقصددزدى) pickبازکردن (توپ پارچه وطوماروغیره ) unrollبازکردن (چفت ) unboltبازکردن (قلاب ومانندان ) unclaspبازکردن پیچ unscrewبازکردن گره unknitبازکردن یاشدن unclaspبازکردن یامطرح نمودن broachبازکن openerبازکننده openerبازکوفتن repressبازگرداندن restorationبازگردانى restitution,repercussion,repeal,renditionبازگرفتن withdraw,withdrawalبازگشت return,reference,recurrence,recession,recessبازگشت دادن referبازگشت کننده returnee,recurrentبازگشتن untread,comebackبازگشتنى returnableبازگشته returneeبازگشتى recessiveبازگفتن unreel,restate,repeat,recountبازگو repetition,repeatبازگوئى restatement,repetitionبازگوکردن repeat,relateبازگوکننده repeaterبازگوگر relaterبازگونمودن درس حفظى recitationبازگیر partبازگیرى withdraw,withdrawalبازماندگى hindranceبازمانده survivor,hinderبازنده loserبازنشسته retired,pensionerبازنشسته کردن یاشدن retireبازنمودکردن manifestبازنوساخت renovationبازنوساختن renovateبازنوسازنده renovatorبازنوکردن renewبازنوکنى renewalبازنیافتنى irretrievableبازنیروبخشیدن reinvigorateبازهم still,yetبازو arm,grainبازوئى brachialبازوبسته شدن winkبازوبسته شونده jackknifeبازوبند brachial,braceletبازوبین ماهى گرفتن gigبازوپایان brachiopodبازوچه tentacleبازورپرتاب کردن pashبازورپیش بردن shoveبازورجلوبردن pushبازورجلورفتن forceبازورخارج شدن (مثل گلوله ازتفنگ ) belchبازورکشیدن tugبازوروفشارپرکردن crowdبازى sport,game,fun,playبازى اکرودوکر hopscotchبازى بادست بطرف بالا overhandبازى بسکتبال basketballبازى بولینگ ده میله اى tenpinبازى بیس بال baseballبازى بیلیارد billiardبازى پوکر pokerبازى جفتک چارکش leapfrogبازى چوگان یاگلف golfبازى خرکى وپرسروصداکردن roughhouseبازى خشن وخرکى horseplayبازى سه نفرى threesomeبازى غایب شدنک یاغایب موشک hideandseekبازى فوتبال soccerبازى کردن actبازى کن ردیف جلو(فوتبال ) forwardبازى لى لى hopscotchبازى نرد dibsبازى هاى خرکى بین ساکنان یک اطاق roughhouseبازى والیبال volleyballبازى ورق bridgeبازى ورق رامى rummyبازى یک نفره (ورق ) solitaireبازیابى detection,retrievalبازیافت resumption,recoveryبازیافت نکردنى irreclaimableبازیافتن gain,retrieve,resume,regain,recoverبازیافتنى retrievable,recoverableبازیچه toy,sport,playthingبازیچه اى که ازجناغ مرغ درست میکنند skipjackبازیچه قراردادن trifleبازیچه کوچک knickknackبازیردریائى حمله کردن submarineبازیکن playerبازیکن خطجلو(درفوتبال ) linemanبازیکن سابقه دار seededبازیکن میانه halfbackبازیکن ورزشى playerبازیکنى که توپ رامیزند(دربازى) serverبازیگر actor,puppeteerبازیگران داستان personageبازیگرتراژدى(زن ) tragedienneبازیگرخانه theaterبازیگرزن actressبازیگرشیرین کار tumblerبازیگرعمده protagonistبازیگوش wanton,playfulبازین زنانه sidesaddleباژست فهماندن gesticulateباساعت مچى وغیره بازى کردن twiddleباسبکروحى حرکت کردن liltباستاره زینت کردن starباستاره نشان کردن asteriskباستان شناس archaeologistباستان شناسى archaeologyباستانى relic,old,gray,primeval,primer,antique,antiquarian,ancientباستثناى but,exceptباسترک thrushباستنثاء barباستیون bastionباسخاوت bounteousباسختى جلورفتن plough,plowباسختى واهستگى مسافرت کردن trekباسختى وشدت وسروصداوزیدن (مثل باد) blusterباسخن حمله کردن inveighباسراشاره کردن nodباسرب leadباسرب مهروموم کردن plumbباسرتصدیق کردن یاحالى کردن چیزى beckباسرچکمه وپوتین زدن bootباسرخمیده ودولادولاراه رفتن سربزیر slouchباسرعت swiftباسرعت ازجاى جستن rocketباسرعت جلورفتن rakeباسرعت حرکت کردن spankباسرعت راندن speedباسرعت زیاد apaceباسرعت زیادحرکت کردن barrelباسرعت عقب نشینى کردن hightailباسرعت وانرژى حرکت کردن zipباسرعت وبیدقتى cursoryباسرنیزه مجبورکردن bayonetباسرودست اشاره کردن gesticulateباسروروشعف livelyباسروصداى بلند slambangباسگک بستن buckleباسلیقه stylishباسلیقه تهیه شده tastyباسم زدن hoofباسمه stamp,typeباسمه چوبى woodcutباسمه کارچوب woodcutterباسنبه یامیله بریدن hobباسنج نواختن cymbalباسنجاق اراستن broochباسنجاق سینه مزین کردن broochباسنجاق محکم کردن pinباسنگ تیزکردن honeباسنگ ساختن masonباسنگریزه فرش کردن pebbleباسنگینى ورخوت حرکت کردن hulkباسوادى literacyباسورتمه حمل کردن sledباسورتمه رفتن tobogganباسوزن تزریق کردن needleباسوزن وغیره stringباسیاست politicباسیخونک بحرکت واداشتن prickباسیل bacillusباسیم ومیله اهن تقویت کردن prestressباسینه دفاع کردن breastباش beباشاخ زخمى کردن goreباشاره فهماندن signifyباشاقول ازمودن plumbباشامپویاسرشوى شستشودادن shampooباشانه زوردادن shoulderباشبکه مجهزکردن grateباشتاب summary,apaceباشتاب انجام دادن hurryباشتاب نوشتن scribble,scrawlباشتاب نوشتن (معمولاباdown) jotباشتاب یادگرفتن cramباشتباه انداختن misleadباشخصیت personableباشدت اداکردن impactباشدت اصابت کردن impactباشدت حرکت یاعمل کردن beltباشرارت بى پایان atrociousباشرافت trulyباشرشرجارى شدن purlباشست لمس کردن یاسائیدن thumbباشفته اندودن یاساختن concreteباشفقت humaneباشکرمخلوطکردن sugarباشکوه rich,rial,noble,glorious,gala,lush,majestic,plush,imperial,superb,statelyباشکوه (splendidly) splendidباشکوه (مج .) stiltedباشگاه clubباشگاه سوارکاران jockeyclubباشگفتى نگاه کردن gapeباشلق دار hoodedباشلق مانند hoodedباشلق یاکلاه مخصوص کشیشان hoodباشلیه bachelorباشمشیرزدن saberباشمشیرکشتن saberباشهامت plucky,boldباصدائى موزون خواندن reciteباصدااداکردن vocalizeباصدابیان کردن voiceباصداترکیدن detonate,popباصداجویدن champباصداچیزى خوردن lapباصداحرکت کردن puleباصداخندیدن snickerباصداخوردن یااشامیدن slurpباصداراه رفتن trampباصداشکستن crushباصداغذاخوردن smackباصداگریستن blubberباصدانفس کشیدن wheezeباصداى بلند loud,aloudباصداى بلندانتشاردادن toutباصداى بلندخندیدن gaffباصداى بلندخواندن dictateباصداى بلندضربت زدن whompباصداى بلندناله وزارى کردن ululateباصداى پف حرکت دادن whiffباصداى تلپ plunk,plopباصداى تلپ تلپ زدن یاراه رفتن thumpباصداى تیزوزیرحرف زدن pipeباصداى جیغ صحبت کردن squeakباصداى رعداسااداکردن thunderباصداى زیر highباصداى سوهان گوش راازردن raspباصداى فراز highباصداى فش فش زدن swishباصداى ناقوس یازنگ اعلام کردن tollباصداى نرم وعاشقانه سخن گفتن cooباصداى هیس حرکت کردن whishباصداى وزوزحرکت کردن zoomباصراروادارکردن inciteباصرفه جوئى یادقت بکاربردن nurseباصره sightباصره اى ocularباصطلاح socalledباصفا funباصمغ پوشاندن resinباصورت برافروخته ازغضب وخشم boldfaceباضافه together,plus,besideباضربات پیاپى زدن pepperباضربات تند(مو.)(بنوازید) prestoباضربات تندومتوالى pitapatباضربات متوالى بالایاپائین راندن tampباضربت بزمین کوبیدن knockdownباضربت بیهوش کننده اى حریف knockoutباضربه زدن quashباطراف پاشیدن bespatterباطراف چرخاندن wryباطراف میزند sprayباطراوت youthfulباطراوت چون بهار vernalباطراوت کردن refreshباطرى خشک drycellباطعنه استهزاء کردن gibeباطل invalid,inoperative,void,vain,nullباطل ساختن overrideباطل سازى revocationباطل شدن voidباطل کردن dispense,disannul,cancel,frank,undo,annul,abrogate,quash,invalidate,invalidباطلاع عمومى رساندن publicizeباطلق ساختن talcباطله useless,wasteباطن conscience,insideباطن بینى introspectionباطناب بدنبال کشیدن towباطناب بستن rope,bight,triceباطناب نگه داشتن guyباطنى pectoral,intrinsic,internal,inner,inmostباطنى(مج .) inwardباطوم یاچوب قانون پاسبان billyباعایق مجزاکردن insulateباعتبار onباعث authorباعث به haveباعث تاخیرشدن throwbackباعث تحریک وعصبانیت شدن crabباعث چرخش شدن swirlباعث شدن author,make,occasionباعث وقفه درتکلم شدن shutupباعجزولابه بدست اوردن impetrateباعجله precipitant,posthasteباعجله رفتن skedaddleباعجله کارى راانجام دادن slurباعصازدن caneباعصاى خیزران تنبیه کردن rattanباعصبانیت رفتارکردن jitterباعصبانیت سخن گفتن jitterباعظمت big,imperial,majesticباعقب کشتى تصادم کشتیدم poopباعکس نشان دادن pictureباعلائم مشخصه ممتازکردن discriminateباعلامت ابلاغ کردن signalباعلامت صلیب کسى رابرکت دادن blessباعلایم نشان دادن emblemباعلف پوشاندن grassباعلى درجه utterباغ garden,bowerباغ عدن edenباغ کودک kindergartenباغ ملى park,nationalparkباغ میوه arborباغ وحش zoologicalgardenباغ وحش (n.) zooباغبان gardener,boorباغبان تاکستان vinedresserباغبان درختان مو vinedresserباغبانى hush,husbandryباغبانى علمى horticultureباغبانى کردن garden,husbandباغچه bed,gardenباغچه گل سرخ roseryباغراه parkwayباغى gardenباغیرت zealousبافایده usefulبافت tissue,texture,fiber-fibre,weaveبافت بردارى biopsyبافت چوب پنبه درخت بلوط corkبافت خانگى homespunبافت سلولى cellularبافت شناسى histologyبافت میهنى homespunبافتن tine,knit,weaveبافتن (مثل تورى وغیره ) braidبافتن (مج ) entwineبافتن گیسو platبافته tissue,textureبافراست sage,sagaciousبافراط extremelyبافریادگفتن blareبافشارخارج کردن spewبافضیلت virtuousبافعالیت فکرى چیزى بوجوداوردن churnبافکر thoughtful,brainy,considerateبافلزپوشاندن metalبافن فن صحبت یاگریه کردن sniffleبافندگى weave,textureبافنده weaverبافنر unsprungبافه sheafبافه ردن sheafبافوت خاموش کردن snuffباقاشق برداشتن spoonباقاعده regularباقالب بشکل دراوردن moldباقایق الوارى رفتن یافرستادن raftباقایق بارى کالاحمل کردن lighterباقایق چهارگوش حمل کردن scowباقایق حمل کردن bargeباقباله واگذارکردن deedباقدم اهسته رفتن (نظ .) paceباقدم پیمودن strideباقرقره (ج .ش .) grouseباقرقره اى که پرهاى چین چین دارد(ج ش ) hazelhenباقشروپوست پوشاندن incrustباقطب نماتعیین compassباقلا beanباقلاب ماهى گرفتن angleباقلع یاحلبى پوشاندن tinباقلم مورنگ کردن brushupباقوت تلفظشده emphaticباقوت تلفظکردن emphasizeباقى بودن surviveباقى دار behind,shortباقى کار behindباقى گذاردن leave,impressباقى مانده scantling,surplus,debris,extant,dregsباقى نگهداشتن preserveباقیدومنگنه محکم بستن clampباقیمانده survivor,rest,remainder,fragmentباک داشتن reckباکارمندمجهزکردن وشدن staffباکاغذپوشاندن paperباکاغذدیوارى تزئین کردن wallpaperباکتریهاى میله اى شکل bacillusباکره virginباکشتى بخارسفرکردن steamboatباکشتى حرکت کردن ،روى هواپروازکردن sailباکشتى حمل کردن shipباکف دست زدن slapباکف دست لمس کردن palmباکلاهک پوشاندن capباکلنگ زدن pickaxباکله headlong,headfirstباکلیدخاموش کردن turnoutباکلیشه چاپ کردن stereotypeباکمروئى gingerlyباکمندبستن lariatباکمنددستگیرکردن lariatباکندى حرکت کردن lazyباکنش کاوبهم پیوستن rabbetباکنیاک مخلوطکردن brandyباکهنه اب چیزى راکشیدن swabباکهنه یاچیزى سائیدن یاپاک کردن scrapeباکوسن وبالش نرم مزین کردن cushionباگارى بردن cartباگازخفه کردن gasباگامهاى اهسته وموزون حرکتکردن paceباگچ خطکشیدن chalkباگچ سفیدکردن stuccoباگچ نشان گذاردن chalkباگذشت lenientباگرافیک وطرح خطى ثبت کردن graphباگرماى ملایم گرم کردن baskباگفتارونوشتجات بدیگرى حمله کردن attackباگل اخرى رنگ کردن ocherباگلسنگ پوشاندن lichenباگلوله برف زدن snowballباگلوله کمانه دارزدن ricochetباگوشه ء چشم askewباگوه شکافتن wedgeباگوه نگاه داشتن wedgeباگوه وگیره محکم کردن cleatباگوهراراستن jewel,ouchباگیره نگاهداشتن clampباگیره یاعایق نگاه داشتن pawlباگیوتین اعدام کردن guillotineبال limb,pinion,wingبال بال pitterpatterبال بال زدن batبال بال زننده pitapatبال جناح vanبال زدن بطرف پائین bateبال مانند wingبالا upside,up,atop,ascendency,aloft,overheadبالا(adj&n.)اسب horseبالائى superior,over,upperبالائى(upwards) upward(s)بالائى- فوق - برتر superبالاامدن rise,uprise,upheavalبالاامدن (به سطح اب ) surfaceبالاانداختن tossبالاانداختن شانه shrugبالااوردن nauseate,pukeبالابردن sublimate,hoist,heighten,ante,amplify,uprear,upraise,uplift,upgrade,enthrone,enhance,elate,raiseبالابردن (قیمت ) boostبالابردن قیمت rallyبالابردن یاپائین اوردن rampبالابردن یاترقى دادن upبالابرنده uplifterبالابرى elation,liftبالاپریدن وقوزکردن (چون اسب ) buckبالاپوش overall,wrapper,quilt,coverlet,mantleبالاپوش راهبان cowlبالاتر senior,superior,upper,above,aboutبالاترازاین hereinaboveبالاتربودن transcendبالاترزدن overshootبالاترین superlative,topmost,uppermost,upmost,maximumبالاترین درجه crest,upmost,tiptopبالاترین قسمت upsideبالاترین نقطه noontideبالاترین نقطه اسمان zenithبالاتنه bustبالاجستن bounceبالاخانه upstairs,balconyبالارتبه senior,upperبالارفتگى bulgeبالارفتن soar,climb,lift,up,aspire,ascend,boostبالارفتن (n.vt.&vi.)(باup) mountبالارو liftبالارونده climber,ascendant,upriserبالاروى soarبالازدگى tuckبالازدن kiltبالازنى tuckبالاست ballastبالاستیک ساختن latexبالاسو topsideبالاقرارگرفتن surmountبالاک جلادادن shellacبالاکشیدن embezzle,raiseبالاگیرى uptakeبالالایکایکنوع الت موسیقى شبیه گیتار balalaikaبالانس handstandبالاوپائین upanddownبالاوپائین رفتن teeter,seesawبالاى over,on,in,above,upبالاى رودخانه upstreamبالاى سر over,aboveبالاى شهر uptownبالاى منبررفتن pulpitبالاى هرچیزى crownبالایه اى ازرنگ کدرکردن scumbleبالایه نرم یابالشتک پوشاندن padبالب لمس کردن lipبالبداهه impromptuبالبداهه حرف زدن impromptuبالبداهه ساختن improviseبالبداهه گفتن ویاساختن vampبالت balletبالتماس خواستن invokeبالثه جویدن gumبالچه(pinnule)(ج .ش .) pinuleبالدارکردن wingبالسشتک زخم بندى padبالش pillow,bolsterبالش زیرزانوئى hassockبالش وارقرارگرفتن pillowبالشتک padding,pincushionبالعاب پوشاندن overglazeبالعکس counterبالعکس کردن invertبالغ ripe,full,adult,adolescent,mature,marriageable,majorبالغ شدن average,amountبالغ شدن بر soar,exceed,number,mountبالغات بیان کردن wordبالفعل potentialبالکن balconyبالکن جایگاه مخصوص podiumبالکنت حرف زدن stutterبالماسکه masqueradeبالن dirigibleبالن یانهنگ دندان دار(ج .ش .) porpoiseبالنگربستن یانگاه داشتن ، لنگر anchorباله دم ماهى tailfinباله فرعى ماهى pinuleبالوح سنگ تخته سنگ slateبالوله تنفس زیرابى رفتن snorkelبالولوترساندن bugbearبالون airship,balloon,zeppelinبالیدن yelp,glory,brave,brag,boast,insultبالین pillow,bedside,clinicبام (م .ل .)خانه roofبام خانه housetopبام غلتان rollerباماده رنگى رنگ کردن pigmentباماشین تحریرنوشتن typewrite,typeباماشین خردکردن devilباماشین رفتن machineبامان حق godspeedبامانت سپردن bail,entrustبامبول (prank) monkeyshineبامبول زدن humbugبامبول زن tricksterبامتراندازه گیرى کردن meterبامته تونل زدن boreبامته سوراخ کردن trepanation,burrبامثال روشن ساختن illustrateبامثال فهمانیدن exemplifyبامثال ونمونه نشان دادن exampleبامحبت kindبامداد morning,daybreakبامدادکشیدن pencilبامدارا tolerant,lenientبامرواریداراستن pearlبامروت humaneبامروت کردن humanizeبامزه zestful(ty),racyبامس اندودن copperبامسرت وخوشى winsomeبامشت حمله کردن scuffبامشت زدن poundبامشت گرفتن fist,gripeبامشروب یاخوراک تجدیدقواکردن refectبامصالح ارزان ساختمان کردن jerrybuildبامصونیت inبامعیارمعینى سنجیدن standardizeبامگس کش زدن swatباملاحظه considerate,wary,thoughtful,tenderباملاقه برداشتن ladleباملاقه کشیدن ladleباملایمت gentlyبامنجنیق پرت کردن catapultبامنظره تزئین کردن landscapeبامنقاروزبان خودرااراستن preenبامهارت craftyبامهارت انجام دادن manipulateبامهرلاستیکى مهرکردن rubberstampباموچین کندن tweezerباموزائیک اراستن mosaicبامیا okraبامیخ الصاق کردن nailبامیخ پرچ محکم کردن rivetبامیخ چوبى مسدودکردن spileبامیخ کوبیدن nailبامیخ محکم کردن gadبامیل بیشترى ratherبامیل خودشمارنشان گذارى کردن milestoneبامیل سرکج بافتن crochetبامیله بستن gadبامیله هاى درهم وبرهم مجهزکردن gridبامیه(okra)(گ .ش .) okraبان theretoباناخن وجنگال خراشیدن scrapeبانازوعشوه حرکت کردن sailباناله سخن گفتن cantباناله گفتن whineبانام مستعار incognitoبانتهارسیدن attainبانجام رساندن complete,outwork,process,accomplishبانجام رسانیدن achieveبانجام رسیدن comeaboutبانجو banjoباندازه snug,enough,withinباندازه ء کافى enoughباندازه یک انگشت fingerباندازه یک پیپ پر pipefulباندفرودگاه runwayباندیابانداژ bandبانزاکت tactful,politeبانشاط racy,fresh,unwearied,vivacious,sprightlyبانشانهاى نجابت خانوادگى اراستن emblazonبانعش کش بردن hearseبانعل یالگداسب مجروح شدن calkبانفس بریده بریده سخن گفتن giggleبانفس تلفظکردن aspirateبانفوذ weightyبانک bankبانک پس انداز bankofdepositبانک دار bankerبانکدارى کردن bankبانگ cry,callبانگ (=clamour) clamorبانگ خروس crowبانگ زدن exclaim,cry,crowبانگاه رشگ امیز askanceبانگلیسى دراوردن englishبانمودارنشان دادن graphبانمونه مشخص کردن typifyبانمونه نشان دادن exemplifyبانها themبانو mistress,matron,mademe,madem,lady,gentlewoman,dameبانواربستن bandage,bandبانواریاقیطان بستن tapeبانوج hammockبانوک بردارنده pickyبانوک پاراه رفتن tiptoeبانوک سوراخ کردن peckبانووار ladylikeبانوى دوک duchessبانوى صاحبخانه hostessبانوى فروشنده saleswomanبانى author,sponsorبانى چیزى شدن sponsorبانى خیر benefactorبانى شدن sparkplugبانیزه پریدن polevaultبانیزه زدن spearباهتزازدراوردن (شمشیروتازیانه) brandishباهستگى پرتاب گوشت یاپوست اویخته lobباهم together,intotoباهم اتحادکردن poolباهم اشتباه کردن confuseباهم امیختن interweave,intermingle,gradeباهم بافتن interweaveباهم بیگانه کردن disuniteباهم پیوستن add,combineباهم جمع شده impactedباهم جمع کردن sumباهم جوش خورده impactedباهم رویدادن coincideباهم زندگى کردن chumباهم زندگى کردن (زن ومرد) cohabitباهم زیستن coexistباهم سنجیدن compareباهم عوض کردن interchangeباهم کارکردن cooperate,collaborateباهم گذارى collocationباهم متصل کردن spliceباهم مخلوطکردن intermingleباهم واقع شونده simultaneousباهمدیگر togetherباهمست systematicباهنگ دراوردن toneباهنگ صدا sonantباهواپیمازیررگبارمسلسل گرفتن strafeباهوش keen,clever,understanding,bright,precocious,intelligent,ingenious,sagacious,smart,shrewd,swish,spry,spiffyباو herباواگن برقى حمل کردن trolleyباواگن حمل کردن wagonباواگن رفتن tramباوج رسیدن climaxباوج رسیده culminantباوجدان conscionable,conscientiousباوجود notwithstanding,despiteباوجودان thoughباوجوداینکه notwithstanding,thoughباوجودعلیرغم regardlessباوجودمشکلات بکارخودادامه دادن pulloffباودام durableباور belief,credenceباورقه راى دادن ballotباورکردن yield,believeباورکردنى credible,credibility,probable,plausible,likelyباورکردنى ومعقول بودن plausibilityباورنداشتن unteachباورنکردن disbelieveباورنکردنى incredible,inconceivable,unbelievableباوزن خواندن (اشعار) scanباوسائل مکانیکى کارکردن mechanizeباوفا fast,unfailing,loyalباوقار superb,stately,ladylike,courtly,grandباولع بعلیدن ravenبایا necessaryباید shall,must,oughtبایدوشاید oughtبایر sterile,aridبایست ought,must,shallبایستگى necessityبایستن necessitateبایسته must,necessitous,necessaryبایسته کردن necessitateبایستى shall,oughtبایش existenceبایشان themبایک شلیک broadsideبایکدیگر togetherبایکوت boycottبایگان recorder,archivistبایگانى archive,recordبایگانى راکد morgueباین (نامه) heretoباین زیادى soببادانتقادگرفتن nip,pan,strafeببادطعنه گرفتن heckleبباریکى مو hairbreadthببازى گرفتن jestببالارفتن upriseببالافوران کردن wellببدى illببر(ج .ش .) tigerببرش زیرین undercutببرماده (ج .ش .) tigressببعد forwardببعدموکول کردن shelveببندراوردن portببهاى کمترى(ازدیگران )فروختن undercutببین beholdبپایامراقب دوشیزه gooseberryبپایان رساندن terminate,consummate,conclude,endبپایان رسیدن peter,expireبت juju,idolبت پرست pagan,idolatry,ilolater,heathenبت چینى jossبت ساختن idolizeبت شکن iconoclastبتابعیت کشورى درامدن naturalizeبتاخت رفتن scamperبتاخیرانداختن hinder,delay,prolongبتارزگى freshبتاریخ ماقبل نوشتن postdateبتپش دراوردن thrillبتحقیق veritableبتخم افتاده seedyبتدریج gently,piecemealبتدریج تغییریافتن gaduateبترتیب تاریخى chronologicalبترتیب خریدوارددفتروثبت کردن accessionبترتیب مخصوص خود respectiveبتساوى alikeبتصرف اوردن seizeبتصویب رساندن ratifyبتعهدخودعمل نکردن welshبتعویق انداختن postpone,defer,retardبتفصیل بیان کردن runonبتفصیل گفتن detailبتقلید afterبتکده pagodaبتلفظدرامده spirantبتن کرد woreبتناوب کارکردن staggerبتندى افتادن یازدن whopبته bushبته شاهدانه marijuanaبتو theeبتوان دوم بردن squareبتوپ بستن bombard,cannonبتورانداختن netبتوسط byبتون concreteبتونه putty,primerبتونه سربى cameبتونه کارى کردن prime,calkبتونه کردن puttyبتونه گیرى کردن caulkبجا just,timely,proper,opportune,right,apropos,apposite,pertinenetبجائى نرسیدن miscarryبجااوردن perform,payبجاده roadبجاى stead,lieu,forبجاى دیگر elsewhereبجث دراموراخلاقى ethicبجز than,bar,exceptبجزاینکه saveبجست وخیزدراوردن lopeبجلو onward,headwayبجلوراندن propelبجنبش دراوردن move,winnowبجهت forبجهت معینى راهنمائى کردن orientبجوش امدن simmer,boilبجوش اوردن stirبجوش وخروش امدن simmerبجیب زدن pocketبچرم کشیدن وتیزکردن stropبچگانه childlike,chilish,little,infantile,puerileبچگى puerility,boyhood,infantile,childhoodبچنگ اوردن graspبچنگال گرفتن clamبچه peewee,infant,bairn,baby,kid,chit,child,chicken,chick,tiddledywinksبچه انداختن abort,miscarryبچه اوردن (بزوگوسفند) yeanبچه اى که پرى بجاى بچه حقیقى بگذارد oafبچه بازى sodomyh,pederastyبچه بداخلاق ولوس bratبچه بدذات urchinبچه بدذات وشیطان scampبچه بى صاحب waifبچه پررو sauceboxبچه پستانداران گوشتخوار cubبچه تاتى کن trotبچه تر younggerبچه تعمیدى godchildبچه ته تغارى benzoinبچه جانوران kitبچه جهت whyبچه حلزون spatبچه حیوان kittenبچه خوک shoatبچه دارى کردن (درغیاب والدینشان ) babysitبچه دان womb,matrix,uterusبچه دزد kinnaperبچه دزدى کردن kidnapبچه دلیل whereforeبچه زا viviparousبچه زا(zoogenous)(ج .ش .) zoogenic(nous)بچه زائى parturitionبچه زائیدن lightبچه زائیدن (گربه) kitبچه سرراهى foster,waifبچه سگ ماهى pupبچه شریروشیطان impبچه شیر cubبچه شیطان terror,urchinبچه شیطان وموذى tykeبچه علت whereforeبچه قشنگ (مج .) cherubبچه قورباغه tadpoleبچه کش infanticideبچه کمترازهفت سال infantبچه کوچک tot,bambinoبچه کوچه guttersnipeبچه کوچولو tinyبچه گانه(مج .) toothlessبچه گذار zoogenic(nous)بچه گربه kitty,kitten,kitبچه مگس grubبچه ناقص الخلقه oafبچه نگهدار babysitterبچه هرنوع حیوان گوشتخوار whelpبچه وزغ tadpoleبچه وسیله wherebyبچه ولگرد guttersnipeبچوب یابمیخ بستن stakeبحال اول برگرداندن restoreبحال خودبرگشتن recoilبحال نخست برگرداندن rehabilitateبحال نخستین برگشتن relapse,recoilبحال ویرانى دراوردن dilapidateبحالت اماده باش درامدن یادراوردن alertبحالت تعلیق دراوردن emulsifyبحالت صف دراوردن deployبحالت صلح دراوردن demobilizeبحالت موازنه دراوردن stabilize,poiseبحباله نکاح دراوردن wedبحث agument,moot,polemic,dissertation,discussion,debate,controversyبحث علمى عصب شناسى neurologyبحث کردن tussle,treat,bandy,argue,dissert,discussبحث هاى قدیمى مطرح کردن ب صورت جدیدى rehashبحث واقبال fortuneبحث وجدل toil,polemic,disputationبحث وجدل کردن (=polemize) polemicizeبحدافراط tooبحدافراطرساندن overdoبحدافراطمشروب نوشیدن bumبحداکثر utterبحدپرستش دوست داشتن idolizeبحدکمال consummateبحر measureبحران tension,crisis,acmeبحران اقتصادى recessionبحرانى acute,critical,climactericبحرپیما seafarerبحرخزر caspianseaبحرکت انداختن moveبحرکت دراوردن waft,bestirبحرى maritime,marineبحریه navy,armadaبحساب اوردن scoreبحساب کسى رسیدن fixبحساب نیامده unaccountedبحساب هزینه نیامده unchargedبحق دانستن averبحقیقت veritableبخار steam,gas,reek,hazeبخار(vapour) vaporبخار) airبخاراب steam,watervaporبخارازدهان خارج کردن reekبخارافتاب heliumبخاربدبو miasmaبخارپس دادن transpireبخارج پرتاب کردن jetبخارج ریختن spewبخاردادن steamبخاردار humidبخاردهان reekبخارشدن vaporize,evaporateبخارشدنى volatileبخارکردن steamبخارى gaseous,chimney,heater,stoveبخارى پنجره اى grateبخارى تودیوارى grateبخارى مخصوص گرم کردن فضاى ازاد spaceheaterبخاریادمه مسموم کننده miasmaبخاریاگازمعده colicبخاطر through,proبخاطراوردن reminisce,remember,recollection,recollect,callup,mingle,mingبخاطرچه whereforeبخاطرخطورکردن strikeبخاطرداشتن rememberبخاطرسپارى notationبخاطرسپردن memorize,noteبخاک افتادن prostrationبخاک افتاده (درحال عبادت یاخضوع ) prostrateبخاک سپارى burial,intermentبخاک سپردن buryبخانه برگشتن homeبخت die,chance,grace,luckبخت ازمائى lotteryبخت ازمائى کردن raffleبخت برگشته unluckyبختک nightmare,mare,incubusبختیار auspicious,luckyبخدا odd,od,gar,gadبخدا(علامت تعجب ) egadبخدمت serviceبخدمت خاتمه دادن layoffبخرج onبخش zone,share,segment,sector,section,sect,party,part,parish,parcel,lot,quarter,branch,borough,precinct,portion,piece,member,leg,item,installment,department,county,division,district,commune,canton,roleبخش (مج .) heritageبخش (نظ .) squadronبخش اخر finaleبخش اخرهرچیز tailpieceبخش بخش sectionalبخش تحتانى underpartبخش ضعیف ونهان بعضى ازحرفهاى صدادار vanishبخش فرعى subdivision,underpartبخش قسمت fractionبخش کردن share,assign,apportion,lotبخش کردن .(n.):وزیر ministerبخش کمتر minorityبخش یاناحیه قلمروکشیش کلیسا parishبخشایشگر mercifulبخشایندگى grace,clemency,bountyبخشاینده clementبخشدار demarcheبخشش profusion,pity,munificence,mercy,magneficence,pardon,pardon,bounty,boon,beneficence,grant,grace,gift,generosity,remission,releaseبخشم اورنده irritantبخشنامه circularبخشنامه صادرکردن circularizeبخشنامه کردن circulateبخشندگى munificenceبخشنده donor,gracious,generous,bounteous,indulgent,mercifulبخشهاى کسرى اقلام تصاعدى یک جدول proportionalpartsبخشودگى indemnity,impunity,immunityبخشى divisor,partial,parochial,sectorial,sectionalبخشى ازعضله یامغز lobeبخشى ازغذا courseبخشى که موادمختلف بدون دسته بندى است catchallبخشیدن spare,betake,bestow,pardon,privilege,portion,pleasure,vouchsafe,indulgence,donate,dispense,condone,grant,giveaway,give,remit,forgiveبخشیدن (باwith)(به) endowبخشیدن (به) giftبخشیدن (گناه ) absolveبخشیدنى venialبخشیزه subdivisionبخشیزه کردن subdivideبخصوص particular,specificبخطازدن (گوى بیلیارد) miscueبخطاى خوداعتراف کردن recantبخطرانداختن imperil,hazard,riskبخطرانداختن (jeopardize) jeopard(dize)بخطکردن rowبخطکردن (نظ .)(باup) lineبخل ورزیدن grudgeبخو manacle,handcuffبخواب رفتن dropoffبخواب زمستانى رفتن (گیاه جانوران ) hibernateبخوبى trulyبخودائى recoveryبخودانحصاردادن monopolizeبخودبالیدن preenبخودبستن simulate,sham,assume,arrogate,pretendبخودپیچیدن (ازشدت دردیاشرم ) writheبخودگرفتن assumeبخودمتوجه کردن introvertبخودهموارکردن bideبخودى خود perseبخورخوشبو incenseبخوردادن cense,vaporبخوردادن به incenseبخورسوز censerبخیلانه دادن scantبخیه suture,stitchبخیه جراحى stitchبخیه زدن stitchبخیه زننده sewerبخیه زنى ligatureبد junky,evil,dreadful,rum,unfavorable,amiss,bad,illبداخل راه یافتن pervadeبداخل سرایت کردن penetrateبداخل کشیدن inhaleبداخلاق reprobate,rake,rabid,dissolute,bad,acid,vile,moody,impatient,immoral,licentiousبداخلاقى immorality,misconductبداخم sulky,stuffy,cantankerousبداخمى کردن sulkبداداره کردن mismanage,mishandle,misgovern,maladministerبداراویختن scaffold,truss,crucify,gibbet,hangبداراویخته شدن trussبداراویزى gallowsبدارزدن crapبداستعمال کردن abuseبداقبال unhappyبدام افتادن trammelبدام افکندن netبدام انداختن snare,trepanation,trap,inveigle,hook,entrap,ensnare,decoy,nailبدام انداختن (vt.&vi.) meshبدام اندازى trappingبدام عشق انداختن enchantبدام کشیدن enticeبدامد untowardبدامدن distasteبدان theretoبدان وسیله therebyبدانجا thereبداندیش maliciousبداندیشى maliceبدانسو thitherبدانک vesicleبدانوسیله therewithبداهتا impromptuبداهنگ dissonantبداهنگى cacophonyبداهه offhandبدبازى کردن (درنمایش ) miscastبدبازیکن muffبدببارامده unbredبدبخت sorry,gray,wretched,wretch,woeful,infelicitous,miserable,unhappy,unfortunate,unblest,unblessedبدبخت (donsie)(انگلیس ) donsyبدبختانه unfortunatelyبدبختى reverse,calamity,wrack,disaster,mishap,misfortune,misery,mischance,misadventure,adversityبدبختى اور calamitousبدبده quailبدبکاربردن misuse,mishandle,abuseبدبو smelly,gamy,reechy,frowzy,unsavoryبدبودن stinkبدبوکردن stinkبدبین pessimistic,pessimistبدبین وعیبجوپیرومکتب کلبیون cynicبدبینى pessimismبدتر worseبدترازهمه ،امتیازاوردن ـدرمسابقه worstبدترجلوه دادن worsenبدترجمه کردن misreadبدترکردن exasperate,exacerbate,embitter,deteriorate,worsen,aggravateبدترکیب clumsyبدترکیب کردن uglifyبدترى worseبدترین worstبدتعبیرکردن misread,miscount,misconstureبدتفسیرکردن misconstureبدجلوه دادن misrepresentبدجنس mischievous,meanبدجنسس wickedبدجنسى acid,malignancecy,maliceبدچشم enviousبدحال unwellبدحرفى کردن scoldبدحساب کردن miscountبدخدمتى disserviceبدخلق moody,ramshackle,cantankerous,rowdyish,grumpy,gruff,grouchy,ornery,crosspatch,dyspepticبدخلقى grouchبدخو bad,cranky,wickedبدخواندن misreadبدخواه sinister,malignant,malevolentبدخواهى malignancecy,malice,spiteبدخواهى کردن malignبدخواهى(rancour) rancorبدخیال donsyبدخیم virulentبدخیم (طب ) malignant,malignبدخیمى malignancecyبددانستن proscribe,deprecate,loathe,irk,mislikeبدداورى کردن misjudgeبددرست کردن mismanageبددهانى scurrility,swearwordبددهن ribald,scurrilousبددهنى کردن blackguradبدذات naughty,villainous,villainبدذاتى villainyبدراه pervertبدراهنمائى کردن misguideبدراهى perversionبدرجه اشرافى(مثل کنت وغیره )رسیدن peerبدرجه اى که inasmuchasبدرخت پناه بردن treeبدرداوردن sprainبدردخور serviceableبدردخوردن dow,avail,answer,serveبدرستى trulyبدرفتارى misuse,misdeed,misconductبدرفتارى کردن mistreat,misbehave,manhandle,maltreatبدرفتارى کردن نسبت به abuseبدرفتارى(misbehaviour) misbehaviorبدرقه convoy,escortبدرقه کردن convoyبدرگاه خدااستغاثه کردن prayبدریا overboardبدریاریزى کالاى کشتى jettisonبدریخت malformedبدریخت کردن disfigureبدریختى malformationبدزبان ribald,abusive,profaneبدزبانى abusiveبدساخت shoddyبدساخته شده haywireبدست byبدست امده getبدست اوردن procure,impetrate,have,attain,acquire,enter,earn,catch,reap,obtain,win,get,gainبدست اوردنى obtainable,attainable,procurableبدست اورنده provider,securer,catcherبدست اورى procurementبدست چندنفرگشته encyclicalبدسگال vicious,mischievousبدسگالى mischiefبدسیرت immoralبدشانسى deuce,misfortune,mischanceبدشکل awry,malformedبدشکل کردن disfigure,deform,deface,misshapeبدشکلى malformation,deformityبدشگون sinister,ominous,unluckyبدشناختن misknowبدصدائى cacophonyبدطینت vicious,malignantبدظاهر squalidبدعت گذار innovator,hereticبدعت گذاردن innovateبدعتکار schematist,renovatorبدعتکارى heresy,schematizationبدعمل کردن malfunctionبدفع الوقت گذراندن temporize,procrastinateبدفهمیدن misapprehendبدقت خواندن peruseبدقت همتا peerبدقضاوت کردن misjudgeبدقول unfaithful,unfaithبدقیافه gaunt,plain,unfavorableبدکار bad,vicious,evildoer,rakish,wicked,nefariousبدکارکردن maltreatبدکاره queanبدکارى malfeasanceبدکردارى depravity,misdeed,malfeasanceبدکند bribeبدکیش irreligious,impiousبدکیشى impietyبدگرداندن mismanageبدگل ugly,homelyبدگمان suspicious,defiantبدگمان شدن از suspectبدگمان نسبت به درستى ونیکوکارى بشر cynicalبدگمانى suspicion,mistrust,misgiving,distrustبدگو vilifierبدگوئى gossip,obloquy,denunciation,defamation,vituperation,vilificationبدگوئى کردن vilifyبدگوئى کردن از knockبدگوار indigestible,dyspepticبدگوارى dyspepsia,indigestionبدگوهر ignobleبدگویانه slanderousبدل false,apposition,brassy,substitute,spuriousبدل چینى crockeryبدل سازى bastardizationبدل گرفتن heartبدلى spurious,counterfeit,imitative,imitationبدلیل ان thereforeبدمزه unsavory,brackishبدمنظر gash,unsightly,unseemlyبدمینتن badmintonبدن frame,microcosm,bodyبدن خارش urticaria(l)بدنام disreputable,infamous,infamous,unpopularبدنام رسوا notoriousبدنام کردن blemish,lynch,vilify,malign,denigrate,defame,calumniateبدنام کننده calumniousبدنامى ignominy,infamy,unpopularity,blot,disrepute,discredit,odium,notoriety,calumnyبدنامى ورسوائى defamationبدنبال jackknifeبدنبال امدن succeedبدنبال اوردن tagبدنبال حرکت کردن trailبدنبال غذاپوئیدن snoopبدنبال کشیدن entrain,trailبدنبال متخلفین قانون گشتن snoopبدنقل کردن misquoteبدنما squawk,unsightlyبدنماکردن disfigureبدنمایش دادن misrepresentبدنه framework,body,shaft,trunkبدنه ساختمان shellبدنه ستون trunkبدنه کشتى hulkبدنهاد malign,malevolentبدنوشتن scribble,scrawlبدنى corporeal,corporal,bodily,physicalبدنیااوردن breedبده discharge,flowبدهکار yielder,indebted,debtorبدهکاربودن oweبدهکارى(درمحاسبات ) liabilityبدهى due,debt,debit,liabilityبدهى پس افتاده backبدهیکل unwieldyبدوانمودکردن belieبدوران انداختن rollبدورانداختن junkبدورچیزى بطورمارپیچ پیچیدن coilبدورچیزى گشتن orbبدورمحورگشتن circulateبدورمدارمعینى گشتن orbبدورمدارى گشتن orbitبدوزبان نوشته شده bilingualبدوش کشیدن horseبدوش گرفتن carryبدوشاخه منشعب کردن bifurcateبدون without,butبدون ابهام unequivocalبدون اثاثیه unfurnishedبدون احتیاط unresponsiveبدون احساس مسئولیت اخلاقى amoralبدون اداب unmennerly,unmanneredبدون ارتفاع humbleبدون ارج unvaluedبدون استخوان پشت invertebrateبدون اشکال wellبدون اشکال بودن smoothبدون اضطراب unstressedبدون اطلاع unadvisedبدون الودگى unspottedبدون الیاژ unalloyedبدون امدورفت unfrequentedبدون امید unpromisingبدون انحراف undeviatingبدون انشعاب unbranchedبدون ایمنى insecureبدون بهانه inexcusableبدون تبعیض unbiasedبدون تبعیض یاطرفدارى unprejudicedبدون تردید indubitable,undoubtedبدون تردیدراى undeviatingبدون تصنع unfeignedبدون تعجب وتشویش unwaryبدون تقاضاچیزى رامطرح کردن obtrudeبدون تقسیم بندى amorphousبدون تلافى یاعمل متقابل unrequitedبدون ته bottomlessبدون تهیه offhandبدون توجه notwithstanding,uninterestedبدون توقف nonstopبدون جانبدارى neutralبدون جستجو searchlessبدون حرکت standstill,stagnantبدون حق واردشدن intrudeبدون خودخواهى unselfishبدون درزکردن unseamبدون دریچه inoperculateبدون دندانه toothlessبدون رسیدگى قضاوت کردن prejudgeبدون رویدادمهم uneventfulبدون زرق وبرق lacklusterبدون زنندگى inoffensiveبدون سازمان unformedبدون ستون فقرات invertebrateبدون سراغاز untitledبدون سرانجام وسراغاز eternityبدون سرب (دربین حروف چاپ ) unleadedبدون سرپوش inoperculateبدون سرمایه unfundedبدون سود ungainlyبدون شپش کردن delouseبدون شرم unblushingبدون شعبه unbranchedبدون شک indubitable,undoubtedبدون شکل منظم هندسى unformedبدون صدااداکردن unvoiceبدون صف ارائى unalignedبدون علت معین uncausedبدون عمل جنسى asexualبدون عنوان untitledبدون عیال bachelorبدون فعالیت inactionبدون فنر unsprungبدون قوه ارتجاعى inelasticبدون قیدوشرط unconditionalبدون کشش inelastic,unstressedبدون مباحثه incontrovertibleبدون محاکمه مجازات کردن یاکشتن lynchبدون مد(madd) unstressedبدون مراعات irrespectiveبدون مستاجر unoccupiedبدون مصاحب unaccompaniedبدون مقدمه offhandبدون ملتزمین رکاب unaccompaniedبدون مناقشه incontrovertibleبدون موادخارجى unadulteratedبدون موج unruffledبدون موسیقى unvocalبدون نشانه zeroaddressبدون نقطه اتکاء tenuousبدون نگرانى unwaryبدون نوسان صدا unvocalبدون نیازبه تمبرزدن (=postpaid) postfreeبدون هدف adriftبدون همراه unaccompaniedبدون وسائل ارتباط incommunicadoبدون وسائل راحتى unaccommodatedبدون وقفه runon,unceasingبدون یخ کردن deiceبدوى seminal,primitive,initial,incipient,bedouin,nomad,germinal,rudimentaryبدى evil,disservice,viceبدى گوارش dyspepsiaبدى مطلق pessimismبدیع novel,original,exquisite,picturesqueبدیگرى واگذارکردن amortizeبدیمن sinister,ominous,unluckyبدیمن بودن portentبدین تازه اى واردشدن یاکردن proselytizeبدین تازه اى واردکردن proselyteبدین گونه thusبدین معنى که thusبدین وسیله hereto,herebyبدینسان thusبدیهه سازى improvisationبدیهه گوئى improvisationبدیهى evident,natural,obvious,inevitable,immediacyبدیهى بودن pragmatismبدیهى شمرده postulateبدیهیات axiomبذر sperm,spawn,seedبذردار seededبذرکتان linseedبذل giveaway,munificenceبذل مساعى کردن bendبذله joke,jest,gambit,quipبذله گو humorist,rogue,witty,waggish,jolly,jokerبذله گوئى jocose,jest,witticism,wit,pleasantryبر upon,against,bosom,in,man,mainland,fruit,onبرائت innocenceبرائت (ذمه)کردن acquitبرائت ذمه acquittalبرابر square,tantamount,equivalent,equal,plain,breast,abreastبرابر(مج .) parallelبرابربودن correspondبرابربودن با peerبرابرشدن با(vt.&vi.) equalبرابرکردن balance,parallel,par,compare,contrast,equateبرابرکردنى comparableبرابرکننده levelerبرابرگرفتن equateبرابرنگریستن peerبرابرى tie,oneness,comparison,equation,equality,parity,parallelism,parبرابرى جستن با emulateبرابرى کردن modulateبرابرى کردن (مج .) counterbalanceبرابریک عمر lifelongبرات cheque,draft,billبرات (vt.vi.)دستوردادن orderبرات بانک bankbillبرات رانزول کردن discountبرات کش drawerبرات کشى draftبرادر brother,billyبرادرى brotherhoodبرادریاخواهر sibling,sibبراز grace,ordure,eleganceبرازندگى proprietyبرازنده gracefulبرازیدن befit,becomeبراستى sooth,troth,verily,indeedبراشفتگى angerبراشفتن excite,embarrass,ruffleبراشفته angry,wrothبرافراشتن raise,hoistبرافراشته elateبرافروختگى provacation,glowبرافروختن inflame,relume,overheat,kindle,glow,provokeبرافروخته bloodshot,ablazeبراق splendid,sleek,silken,shiny,glossy,lucidبراق شدن glitterبراق کردن shine,polish,buff,glazeبراقى glossبرامد issue,consequence,expense,expenditure,result,outcomeبرامدگى tumor,projection,stigma,nub,nook,knob,ganglion,overhang,outgrwth,ridge,burr,bump,bulge,mound,ledgeبرامدگى بینى bridgeبرامدگى تیز jagبرامدگى دار tubercularبرامدگى داشتن protrudeبرامدگى درسطح صاف hillockبرامدگى روى پوست انسان یاگیاه blebبرامدگى زگیل مانند tuberبرامدگى کوچک splintبرامدگى گرد humpبرامدگى لبه طبقات سنگ randبرامدگى مانند bollبرامدگى یاگره گیاه knuckleبرامدگى(protuberancy) protuberanceبرامدگى(طب ) eminenceبرامدن arise,copeبرامده protuberant,bouffantبران trenchantبران بودن go,intendبران داشتن persuade,impelبران داشتن اندودن leadبرانداختن subvert,exterminate,overturn,overthrow,abolishبرانداز glanceبراندازکردن glanceبراندازگر exterminatorبرانکار litterبرانکاریاتخت مخصوص حمل مریض cotبرانگاشت hypothesisبرانگاشتن hypothesizeبرانگاشتى hypotheticalبرانگیختن provoke,prompt,sick,roust,whet,nettle,excite,exasperate,exacerbate,evince,arouse,actuate,act,abet,prod,irritate,instigate,infuse,impulse,heatبرانگیختنى excitableبرانگیخته hotبرانگیخته(vt.) tarبرانگیزاندن yerkبرانگیزش impulseبرانگیزنده provocative,irritant,impressiveبرانگیزنده احساسات impressiveبراه انداختن inaugurateبراه شاخه branchبراورد survey,calculation,estimate,assessmentبراوردکردن estimate,rate,calculate,sizeبراوردکردن (حق .) appriseبراوردکردنى calculableبراوردن comply,complianceبراوو bravoبراى sake,toward,proبراى استفاده اماده کردن predigestبراى امرمقدسى تخصیص دادن sancifyبراى ان (منظور) thereforeبراى انکه thatبراى اینکه for,becauseبراى پول خودراپست کردن prostituteبراى پیوستن هجاهاى جداشده ازیکدیگر hyphenبراى تشکیل جلسه وشورادعوت کردن convokeبراى تمام عمر lifelongبراى جمع اورى اراء فعالیت کردن canvassبراى چه why,whereforeبراى چیزى بى تاب شدن askبراى چیزى لابه واستغاثه کردن (ک .) impetrateبراى خودبرداشتن appropriateبراى دومین باربدین یاایینى گرویدن reconvertبراى روشنائى یادودکش louverبراى سربازى گرفتن enlistبراى ما ourبراى مثال namelyبراى نخستین باربازکردن broachبراى نقش خودمناسب نبودن miscastبراى هر perبراى هرشخص apieceبراى همیشه foreverبراى یدکى نگاه داشتن spareبرایند consequent,resultantبرباددادن squander,misspendبربادرفتن evaporateبربادرفتنى loseableبربادرفته windsweptبرباس childlikeبربالش گذاردن pillowبربرى barbaricبربریت barbarismبربست rule,lawبربستى lawfulبربهاى چیزى افزودن appreciateبرپا afootبرپاداشتن (جشن وغیره ) observeبرپازمان ماضى فعل grind groundبرپاکردن pitch,inaugurate,establish,erect,raiseبرپاکردن (n.&vt.) foundبرپاماندن standupبرپشت اسب horsebackبرپشت چیزى قرارگرفتن backبرپشت حمل کردن toteبرپشت خم شدن یاخوابیدن reclineبرپشت خوابیدن supineبرپشت خودسوارکردن (=piggyback) pickabackبرپشت سوارکردن horseبرتخت سلطنت نشاندن enthroneبرتخت نشستن throneبرتر paramount,above,prevalent,preponderant,premier(re),preferable,excelsior,dominant,superiorبرتراز beyondبرترازانسان superhumanبرتربودن outrankبرترى trancscendent,prominence,supremacy,influence,vantage,majesty,profit,priority,primacy,prepayment,preference,predominance,power,upperhand,advantage,excellency,excellenceبرترى جستن bestبرترى جستن بر overrideبرترى دادن preferبرترى داشتن بر excel,outclassبرترى یافتن transcend,paragonبرتریامهمتربودن overrideبرترین paramountبرتن proud,onبرتن کردن donبرتنى prideبرتى جستن بر overtopبرج steeple,tower,pylon,house,month,pinnacle,constellationبرج اسد(نج .) lionبرج بلندوطبقه ء هرمى شکل پلکان دار zigguratبرج جدى(نج .) capricornبرج جوزا geminiبرج چاه کنى derrickبرج حمل ramبرج حمل که بشکل قوچى تصویرمیشود ariesبرج دلو aquariusبرج دیدبانى watchtower,beaconبرج دیده بانى garretبرج سرطان crabبرج سرطان (نج .) cancerبرج سنبله virgoبرج عقرب (نج .) scorpioبرج فانوس دریائى lighthouseبرج کلیسا steepleبرج کوچک turretبرج گردان turretبرج متحرک (نظ .) turretبرج مراقبت watchtowerبرج میزان libraبرج ناقوس کلیسا belfryبرج نظارت headquartersبرج نگهبانى watchtowerبرج هشتم scorpioبرج وبارو fortبرج وباروساختن rampartبرجستگى boss,pone,eminence,notability,relieve,snob,swell,thread,prominenceبرجستگى داشتن outstandبرجستگى(گ .ش .)قارچ دنبلان tuberبرجسته swell,prominent,saleint,tyupical,laureate,illustrious,masterwork,profile,prime,predominant,palmy,palmary,boss,eminent,egregious,dominant,outstandingبرجسته بودن projectبرجسته بین stereoscopicبرجسته بینى stereoscopicبرجسته ساختن relieveبرجسته کارى boss,reliefبرجسته کردن snarl,signalize,emboss,indentبرجسته یاحباب دار blebbyبرچسب ticket,tally,labelبرچسب زدن label,tagبرچسب زدن به ticketبرچوب اویختن impaleبرچیدن remove,liquidateبرچیدنى removableبرچیننده liquidatorبرحجم افزودن volumeبرحذربودن bewareبرحذرداشتن premonitionبرحسب to,unitage,atبرحسب تصادف haphazardبرحسب درصد percentile,percentageبرحسب شماره تن tonnageبرحسب عادت customبرحسب لیره pounderبرحق legitimateبرحق بودن legitimacyبرخاست rise,uprisingبرخاست (ز.ش .) upheavalبرخاستن rise,arise,uprise,upبرخلاف unlike,athwart,withبرخلاف اصول پارلمانى unparliamentaryبرخلاف اصول طبیعت unnaturalبرخلاف قانون اساسى unconstitutionalبرخلاف مشروطیت unconstitutionalبرخلاف مقررات دزدیدن poachبرخلاف میل averseبرخه fraction,portion,partبرخه شمار numeratorبرخه نام denominatorبرخوابش incubationبرخوابیدن incubateبرخورد strike,smash,tilt,encounter,contiguity,contact,confliction,conflict,clash,reception,greet,affect,address,incidenceبرخوردارشدن enjoyبرخوردارشدن از enjoyبرخوردکردن bop,osculateبرخوردکردن (vi.&vt.) meetبرخوردکردن به پهلوى چیزى sideswipeبرخوردگاه junctionبرخوردهموارکردن tolerateبرخورنده uncomplimentaryبرخى some,cretainبرخى از some,severalبرخیزش uprising,insurrectionبرخیزنده riserبرد win,reach,rangeبردار vector,resultantبرداربزورگرفتن (فیزیک ) forceبردارثابت rotorبرداشت کننده محصول cropperبرداشتن take,pickup,remove,deleteبرداشتن زائده اپاندیس appendectomyبرداشتن مانع clearanceبرداشتنى removableبرداشته نشدنى irremovableبردبار tolerant,patient,meekبردبارى fortitude,patience,spartanism,toleranceبردبارى کردن دربرابر endureبردست assistant,aidبردگى slavery,servitude,bondageبردن win,carry,remove,convey,conduct,drive,horse,lead,portage,port,pack,abstract,bear,transport,take,propel,steer,snatchبردن جریان conductionبرده slave,serf,bondsmanبرده شده raptبرده فروش slaverبردى(گ .ش .) papyrusبردید surveyبررسى scrutiny,surveyبررسى کردن peruse,survey,studyبرروى on,upon,incrustبرروى پایه نشاندن upendبرروى خودنیاوردن dissimulateبرروى سطح پخش کردن layoutبرروى نقشه نشان دادن chartبرز cultureبرزبان اوردن tongueبرزخ limbo,isthmusبرزدن shuffle,reshuffleبرزش practise,practiceبرزشناس agronomistبرزشناسى agronomyبرزگ اندازه oversizeبرزگ شدن (حجم ) volumeبرزگر yokel,sower,cultivatorبرزگر(مج .) hayseedبرزمین افکندن bulldogبرزمین گستر(گ .ش .) recumbentبرزن quarterبرزیدن practise,practiceبرزیستى survivalبرسام (طب ) pleurisyبرسامه pleurisyبرسرچیزى پریدن rushبرسرعت (چیزى)افزودن accelerateبرسرگذاشتن wearبرسرلج اوردن spiteبرسرمیل اوردن .(n.)بهره interestبرسم یادگارنگاه داشتن memorializeبرسمیت شناختن recognize,legalizeبرسمیت شناختن (موسسات فرهنگى) accreditبرسمیت نشناختن ignoreبرش snip,slice,slash,sectorial,section,excision,dissection,cutting,cut,clip,recision,broach,incision,hackبرش چوب (گ .ش .) xylotomyبرش دادن rift,radius,cutout,sectionبرش روزنامه cuttingبرش عمودى profileبرشتن roastبرشته شدن roastبرشته کردن parch,brownبرشته کردن (نان ) toastبرشته کننده toasterبرشک وحسددرافتادن jaundiceبرشگاه sectionبرشمردن enumerate,recountبرشناخت کردن diagnoseبرشناختى diagnosticبرصلیب اویختن excruciate,crucifyبرضد versus,athwart,againstبرضدبیمارى تلقیح شدن vaccinateبرطبق perبرطرف کردن surmount,remove,rectify,eliminate,dispel,loose,acquitبرطرف کننده بوى بد deodorantبرطرف نشدنى insurmountableبرطرف نکردنى insuperableبرعکس overhand,unlike,unfavorable,viceversa,inverseبرف snowبرف ابکى slushبرف امدن snowبرف باداورد snowdriftبرف باداورده driftبرف باریدن snowبرف پاک کن wiperبرف توده snowdriftبرف دانه snowflakeبرف روب snowplowبرف رود glacierبرف روفتن (plough) plowبرف روفتن (plow) ploughبرف ریزه snowflakeبرف وباران sleetبرفاب slushبرفراز over,upon,upبرفک frostبرفک (طب ) thrushبرفى snowyبرق brilliance,electricity,glint,glaze,flash,scintillation,sparkle,sheenبرق (د.گ -.انگلیس ) levinبرق (دررعدوبرق ) lightningبرق انداختن glossبرق چشم lightبرق دهنده electricبرق زدن scintillate,luster,alight,lightning,ray,flash,wink,glitter,glistenبرق زدن یاتکان تکان خوردن twinkleبرق زده کردن electrifyبرق زنى scintillationبرق گیر rodبرق موجى ازهوا surgeبرق وصل کردن plugبرقرار indefeasibleبرقرارکردن establish,appoint,instituteبرقى electricبرکت bliss,benediction,felicityبرکت دادن blessبرکرسى نشستن benchبرکرسى یاصندلى نشاندن chairبرکسى نظارت کردن watchبرکمدگى knotبرکنارکردن relieve,oustبرکندن uprootبرکه pool,lakeبرگ tab,card,folio,page,leafبرگ بو(گ .ش .) laurelبرگ دادن leafبرگ دادن (vi.)(leaf) leaveبرگ ریختن defoliateبرگ ریزان autumnبرگ ریزان کردن shedبرگ زن (=cardsharper) cardsharpبرگ شبدر cloverleafبرگ شمشیرى flagبرگ عوضى misdealبرگ غارکه نشان افتخاربوده است laurelبرگ نو primبرگ یاعلف تربچه radishبرگچه leaflet,pinuleبرگچه زوج jugumبرگچه(گ .ش .) youngsterبرگدار leafyبرگردان turnover,revers,refrain,lapelبرگردان یقه lapelبرگرداندن turquoise,evoke,convert,reverse,return,retort,repay,regurgitate,refract,reflect,rebut,upset,vomitبرگرداندن (خاک ) turnoverبرگرداندن حکم صادره countermandبرگرداندنى reversibleبرگردانى invert,revocationبرگریز deciduousبرگزارى جشن celebrationبرگزیدگى predilectionبرگزیدن single,elite,elect,designate,prefer,pickبرگزیدن وجداکردن excerptبرگزیده selective,select,picked,favorite,chosen,choiceبرگزیده منتخب electبرگزینى(نظ .) draftبرگشت backstroke,back,lapse,veer,revert,reversal,return,retrogress,repercussion,relapse,regression,regress,refluenceبرگشت (بوضع بهتر) upturnبرگشت بخوى نیاکان atavismبرگشت به خصال نیاکان throwbackبرگشت دادن reبرگشت دهنده retrogradeبرگشتگى turnover,invert,devianceبرگشتگى ازدین apostasyبرگشتگى بعقب reversionبرگشتن sheer,topple,untread,backslide,comeback,revert,return,retroflex,recrudesce,reboundبرگشتن (طب ) regurgitateبرگشتن یابرگرداندن به میهن repatriationبرگشته inverse,renegadeبرگه formبرگى شکل leafبرله forبرلوح نوشتن tabletبرلیان brilliantبرمحورخودگردیدن rotateبرمزدراوردن cipherبرمزدراوردن (تلگراف وغیره ) encodeبرمزنوشتن encode,encipherبرمه اى burmeseبرمور bromideبرنا youngبرناس negligentبرنامه syllabus,scheme,schedule,plan,carrierبرنامه اموزشى curriculumبرنامه اى programmaticبرنامه تحصیلى curriculumبرنامه تکرارى پخش کردن (رادیو) rebroadcastبرنامه تلزیویونى پخش کردن telecastبرنامه تلویزیونى telecastبرنامه تلویزیونى ترتیب دادن televiseبرنامه تهیه کردن programبرنامه دارکردن programبرنامه ریزى schematizationبرنامه ریزى کردن scheduleبرنامه ساعات کار timetableبرنامه سالیانه ء عشاء ربانى annalsبرنامه سفر itineraryبرنامه شبانه nightبرنامه کار blueprintبرنامه کارنامزدهاى انتخاباتى plateformبرنامه مکرر rebroadcastبرنامه نویسى مطلق absolutecodingبرنامه هاى ورزشى رادیووتلویزیون sportscastبرنامه(programme) programبرنج (فلز) brassبرنج (گ .ش ) riceبرنج اسیاب نکرده paddyبرنج سازى brazierبرنج مانند brassyبرنجاسف sagebrushبرنجى brazenبرنجین brassyبرندگر vehicleبرندگى edgeبرنده trenchant,incisive,winner,cutting,cutter,conductiveبرنده بازى winnerبرنده تمام پولها jackpotبرنده جایزه prizewinner,prizerبرنده مسابقه victorبرنزه tanبرنزى bronzeبرنگ برنج brassyبرنگ برنز bronzeبرنگ خون sanguine,crimson,bloodyبرنگ قهوه اى وسبزه دراوردن tanبرنگ گوشتى incarnateبرنگ نیلى indigoبرنگر supervisorبرنگرداندنى ireversibleبرنگرى supervisionبرنگرى کردن superviseبرنگشتنى ireversible,irretrievable,irreclaimableبره زائیدن yeanبرهان logic,theoremبرهان تراشى sophistryبرهانى discursiveبرهم زدن tousle,unsettle,bash,ruffle,derange,coup,disturb,disorder,disband,disarrangeبرهم نهادن shutبرهن گذاردن popبرهنگى nudityبرهنگى گراى nudistبرهنه bald,untented,naked,nudeبرهنه سازى denudationبرهنه کردن strip,uncover,bare,disrobe,denudeبروات چاپى billheadبروات وصولى(درجمع ) receivableبرودره دوزى embroiderبروز accession,outbreakبروزدادن divulge,blurtبروزمرض accessبروزناگهانى flashبروس لوله brushبروس موى سر hairbrushبروش دیگر otherguessبرون outside,withoutبرون پیوندى exogamyبرون رفت exitبرون زد outcropبرون شامه دل (تش -.ج .ش .) pericardiumبرون شامه روده ها peritoneumبرون شهر suburbبرون شهرى suburbanبرون همسرى exogamyبرونى outsideبرى ازاتهام unimpeachableبرى الذمه کردن absolveبرى برى beriberiبریان barbecueبریان شدن grillبریان کردن parch,barbecue,roast,grillبریانى fry,barbecueبریتانیا britainبریتانیائى britishبریدگى jag,cut,notch,gash,rift,hyphenبریدن amputate,mangle,intercept,hew,haggle,hack,chop,carve,rift,rase,whittle,gash,dock,cutoff,cutback,cut,sliver,slice,shear,sever,sect,sunder,stump,stagبریدن به قطعات کوچک diceبریده بریده کردن slashبریده بریده نفس کشیدن gaspبریده نشده uncutبریسمان کشیدن beadبریکت briquetبرین sublimeبز goatبزاق saliva,slobber,sputum,spitبزاق ازدهان ترشح کردن slaverبزاق اور sialagogicبزاق ایجادکردن salivateبزاق ترشح کردن salivateبزاق زدن به slobberبزاقى salivaryبزاقى کردن masticateبزبان اوردن utterبزبان ساده وقابل فهم دراوردن (مج .) predigestبزبان عامیانه slangبزبان یالهجه مخصوص slangبزحمت جلورفتن scrambleبزحمت درست شده elaborateبزحمت راه رفتن traipseبزحمت کشیدن tugبزدائید deleبزدل timorous,pusillanimous,cowardبزدلى cowardice,timidity,pusillanimityبزرخ(عالم ) purgatoryبزرک linseedبزرگ swith,sizeable,sizable,jumbo,gross,great,grave,grand,extra,extensive,enormous,egregious,arch,adult,bulky,big,vast,mighty,massive,major,majestic,headman,voluminous,lofty,largeبزرگ (مج .) eminentبزرگ اندازه superبزرگ بنظررسیدن hulkبزرگ ترشدن از outgrowبزرگ جاه augustبزرگ جثه hugeبزرگ جلوه دادن مطالب روزنامه نگارى journaleseبزرگ جلوه کردن loomبزرگ خاندان patriarchبزرگ شدن grow,gather,amplify,lumpبزرگ کردن heave,amplify,aggrandize,dilate,enlarge,distend,grossبزرگ کردن (کودک ) nurtureبزرگ نما grandioseبزرگتر senior,paramount,major,headman,elderبزرگترازاندازه oversizeبزرگترین supreme,maximum,best,eldestبزرگترین میمون شبیه انسان gorillaبزرگترین وبالاترین رقم maximumبزرگداشت respectبزرگداشتن respectبزرگراه superhighway,parkway,highway,freewayبزرگکردن magnifyبزرگوار honorable,magnaimousبزرگوارى magnanimityبزرگوارى وسخاوتمندى noblesseobligeبزرگى amplitude,magnitude,magneficence,dignity,eminence,grandeurبزرگى طبع magnanimityبزرگى عظمت وشان واقتدار majestyبزطلیعه(م .م .) scapegoatبزغاله capricorn,kid,goat,yeanlingبزک toiletبزکوهى antelope,gazelle,chamoisبزکوهى بزرگ تبت (ج .ش .) takinبزم party,banquet,shindigبزم پس ازشام symposiumبزمجه lizardبزمى lyricalبزمین agroundبزمین زدن floorبزمین نشستن land,groundبزندان افکندن imprisonبزه sin,misdemeanor,misdeed,guilt,offense,crimeبزهکار criminal,guilty,sinnerبزهکاران راتحویل گرفتن (م .م .) receiptبزو perforceبزودى soon,early,anonبزوربازکردن force,thrustبزوربردن reaveبزوربردن یاگرفتن rapeبزورتصرف کردن abateبزورتهدیدیاشکنجه گرفتن extortبزورجادادن squeezeبزورچپاندن packبزورخارج کردن expelبزورداخل شدن intrudeبزورستاندن grate,gougeبزورستانى gougeبزورشکنجه بکارى واداشتن dragoonبزورقاپیدن وغصب کردن wrestبزورکشیدن lug,dragبزورگرفتن wring,extort,exact,hog,usurpبزورمطالبه کردن exactبزوروادارکردن hustle,coerceبزورواردشدن muscleبزوروباتهدیدمجبوربانجامکارى blackjackبزوروفشاروادارکردن constrainبس enough,onlyبس بودن sufficeبس فراورى overproductionبس کردن discontinueبس گانى polygamyبسا manyبساحل رتفن shoreبسادگى simplyبساط counter,layout,stallبسامد frequencyبسامدماوراء زیاد(UHF) ultrahighfrequencyبسان likeبساوند rhymeبسبب ofبسبک ژاپنى دراوردن japanizeبسبک ژاپونى تزئین نمودن japanizeبست girth,outrigger,spannerبست اهنى stapleبست اهنى وچرمى girthبست زانوئى crankبست زدن (به) fishبست زدن به undergirdبست وبند collusionبستاب cofferdamبستانکار creditorبستانى gardenبستر bed,kipبستر(دره وغیره ) floorبستراقیانوس seabedبستردریا oozeبستردوران یخ icemanبستررودخانه riverbedبسترزایمان childbedبسترمرگ deathbedبسترى bedridden,confinedبسترى کردن hospitalizeبستگاه sanctuary,asylumبستگى kinship,dependency,dependence,concern,vicinity,liaison,bindبستگى دوچیزباهم correlationبستگى راه رگ embolismبستن steek,steek,shut,seal,tighten,jell,jam,truss,padlock,attach,assess,blockade,block,bloc,bind,belt,bar,bang,impute,hasp,plug,picket,pen,coagulate,clasp,choke,obturate,wattle,knit,gird,curdle,cork,congealبستن (vt.&vi.) closeبستن (به درشکه وغیره ) hitchبستن (درموردشیر) curdبستن (لوله) clogبستن نطفه inceptionبستنى مخلوطباشربت وغیره floatبستنى میوه (ازفارسى شربت ) sherbetبستنى ومغزگردو sundaeبسته shut,shog,stack,wisp,parcel,packet,package,bundle,barredبسته بند packerبسته بندى راگشودن unpackبسته بندى کاغذ wrapperبسته بندى کردن parcel,packet,package,pack,wrapبسته پستى postبسته شدگى occlusionبسته شدن shutبسته کردن shogبسته کوچک packetبسته(غالباباupوin) pentبستو jugبستون یادسته هواپیماملحق شدن formateبستوه اوردن beset,annoy,plague,pester,hurry,haze,harry,hare,harass,worryبسختى sorelyبسختى افتادن souseبسختى بالارفتن clamberبسختى تنبیه کردن trounceبسختى رفتن wadeبسد coralبسرخلق اوردن spiritبسرعت انجام دادن dashبسرعت ایجادکردن mushroomبسرعت بالابردن skyrocketبسرعت ترقى کردن یابالارفتن zoomبسرعت چرخ زدن jinkبسرعت حرکت دادن course,scurryبسرعت حرکت کردن jink,streak,dartبسرعت درقیمت ترقى کردن boomبسرعت دورشدن scramبسرعت دویدن scuttleبسرعت رفتن race,dashبسرعت رویاندن mushroomبسرعت زیادشدن snowballبسرعت عازم شدن (ز.ع .) vamooseبسرعت عمل کردن precipitateبسرعت عملى انجام دادن popبسرعت قاپیدن snipبسرعت گذشتن fleetبسرعت گذشتن از sweepبسرعت گذشته whishبسرعت ومثل تیرشهاب رفتن scootبسرفت regressionبسرقت بردن stealبسرنوشت شوم دچارکردن fateبسط extension,expansion,development,outspreadبسط (n.&adj.) stretchبسطدادن heighten,product,develop,expand,enlarge,stretchبسطوتوسعه expanseبسطوتوسعه یافتن proliferateبسگوى talkativeبسلامتى pledge,hobnobبسلامتى کسى باده نوشیدن pledgeبسلامتى کسى نوشیدن toast,hobnobبسندگى adequacy,sufficiencyبسنده enough,adequateبسنده بودن sufficeبسه بخش مساوى تقسیم کردن trisectبسهولت باطراف منتشرشونده blowyبسهولت جابجاشونده slipoverبسهولت خردوله شونده squashyبسهولت قابل استفاده handyبسوى into,at,against,toward,toبسوى باختر westwardبسوى بالاموج زدن upsurgeبسوى جلو onwardبسوى جنوب southبسوى خاوررفتن eastبسوى خشکى landwardبسوى درون کشیدن introvertبسوى دریا seawardبسوى دیگر overبسوى زمین landwardبسوى سراشیب aslantبسوى شرق easterlyبسوى شمال northwardبسوى(خارج ) offبسى often,adequacy,very,muchبسیار sorely,sopping,somush,precious,plenty,very,multifarious,much,many,manifold,lot,all,abundant,damn,extra,galore,farبسیار(اسکاتلند) uncoبسیارباحرارت perfervidبسیاربد terrible,devilish,detestable,desperateبسیارپهلو(هن .) polygonبسیارتازه ultramodernبسیارجاذب snazzyبسیارجالب snazzyبسیارخرد(بصورت جمع )(adj.) minuteبسیارخسته overwearyبسیارخشمگین کردن infuriateبسیارخوب (درجمع ) heightارتقاءsuperb,super,excellent,okay,well,immenseبسیاردراز interminableبسیاردشوار herculeanبسیاردقیق thoroughgoingبسیاررسیده overripeبسیارزیرک prodigyبسیارسخت desperate,crucialبسیارسرد icyبسیارشلوغ کردن overcrowdبسیارعالى باشکوه grandبسیارعالى مقام ultraviresبسیارعجول precipitateبسیارعمیق abyssبسیارغیور perfervidبسیارقدیم immemorialبسیارقدیمى primalبسیارکم seldomبسیارکهن primordial,primevalبسیارکوچک microscopic,tinyبسیارگرسنه ravenousبسیارلازم essentialبسیارمبادى اداب punctiliousبسیارمحتاط waryبسیارمشتاق torridبسیارمغرور overweeningبسیارنیرومند herculeanبسیاروحشتناک (مثل سرعت زیاد) breakneckبسیارى multitude,many,plentyبسیج کردن mobilizeبسیخ زدن skewerبسیخ کباب زدن skewerبسیخ کشیدن broach,truss,spitبسیط simple,extensive,comprehensive,largeبسیطى simplicityبشارت درباره مسیح gospelبشاش jocund,riant,cheerful,roseateبشاشت pep,hilarityبشدت sorely,vengeful,extremelyبشدت بالاوپائین پریدن jounceبشدت بیرون انداختن (باoutیاforth) belchبشدت زدن smash,dashبشدت کشیدن rackبشر speciesبشرح فوق dittoبشردوست humanitarianبشردوستى philanthropyبشره complexion,colony,cuticle,epidermisبشره (گ .ش .) rhytidomeبشریت humanity,mortalityبشقاب dish,plate,vesselبشقاب بزرگ platterبشقاب سفالى کوچک muffinبشقاب کوچک saucerبشقاب مسى copperplateبشقاب نان عشاى ربانى patenبشکست خوداعتراف پیچیدن foldبشکل ابر nebulousبشکل ابشارریختن cascadeبشکل اواز unsungبشکل بهمن فرودامدن avalancheبشکل پروانه butterflyبشکل تیردان sheaflikeبشکل چرخ rotiformبشکل چوب دستى یاچماق وغیره دراوردن staveبشکل داس sickleبشکل داس (نیمدایره )دراوردن sickleبشکل درام یانمایش دراوردن dramatizeبشکل درامده wroughtبشکل دراوردن form,castبشکل دراورده شده wroughtبشکل درخت شدن treeبشکل دریچه یاسوپاپ valveبشکل ذرات ریزوپایداردراوردن emulsifyبشکل راست گوشه rectangularبشکل روى zinckyبشکل سم ungulate,hoofبشکل شاخ وبرگ دراوردن sprigبشکل شطرنجى ساختن یاعلامت گذاردن checkerبشکل صلیب crossways,crosswiseبشکل ضرب در(=crossways) crosswiseبشکل ضرب در(=crosswise) crosswaysبشکل طبل tympanicبشکل طناب درامدن ropeبشکل عدسى دراوردن lensبشکل غاردرامدن calveبشکل فنجان دراوردن cupبشکل قلاب hookyبشکل قلاب دراوردن hookبشکل قوزدراوردن hunchبشکل قوس یاطاق دراوردن archبشکل کرم صدپاحرکت کردن caterpillarبشکل کیک دراوردن cakeبشکل گلوله دراوردن pelletبشکل لرزانک دراوردن jellifyبشکل مارپیچ spiralبشکل مارپیچ جلورفتن snailبشکل مارپیچ دراوردن spiralبشکل مته broachبشکل مثلث triangularبشکل مکعب دراوردن cubeبشکل میخ spikelikeبشکل میله هاى کوچک bacillaryبشکل ناخن ungulateبشکل نیمدایره semicircularبشکل وان tubbyبشکل یاشبیه(چیزى یاکسى)هم شکل likeبشکه cask,butt,barrelبشکه اب عرشه کشتى scuttlebuttبشماراوردن enumerateبشهادت طلبیدن obtestبصخره خوردن کشتى strandبصدادراوردن pluck,harp,soundبصدادراوردن (شیشه) clinkبصرى visual,optic,ocularبصطوتوسعه یافتن spreadبصف کردن align,stringبصورت (metre)اندازه meterبصورت ابزاردراوردن toolبصورت ارکست دراوردن orchestrateبصورت اسلامى دراوردن islamizeبصورت اشغال دراوردن trashبصورت امروزى دراوردن updateبصورت ایده ال دراوردن idealizeبصورت بافه دراوردن sheaveبصورت برنامه دراوردن schematizeبصورت پلاستیک دراوردن plasticizeبصورت پلکان دراوردن echelonبصورت تجارتى دراوردن commercializeبصورت تخیلى دراوردن romanceبصورت تفاله دراوردن pulpبصورت توده جمع کردن bulkبصورت جزیره دراوردن insulateبصورت جوخه یادسته دراوردن squadبصورت حلقه دسته wispبصورت خودکاردراوردن automateبصورت خیالى دراوردن romanticizeبصورت داستان دراوردن storyبصورت دسته جمعى سرودخواندن choirبصورت دسته حرکت کردن troupeبصورت دسته یاتیم درامدن teamبصورت دورانى یامتناوب ظاهرشدن cycleبصورت رشته هاى برنج ماننددراوردن riceبصورت رمزدراوردن cryptograph,codify,codeبصورت رنگین کمان درامدن rainbowبصورت سمبل دراوردن symbolبصورت سنددرنیامده undeededبصورت سودناویژه بدست اوردن grossبصورت سوسیالیستى دراوردن socializeبصورت شرکت درامده corporateبصورت شفاهى بیان کردن verbalizeبصورت شلیک درکردن volleyبصورت شمش دراوردن ingotبصورت صف یاستونى پرواز(هواپیما) formateبصورت صفوف منظم processionبصورت طناب دراوردن strandبصورت قانون دراوردن enactبصورت کره دراوردن sphereبصورت گرددراوردن poundبصورت گره دراوردن bundleبصورت گله ورمه درامدن flockبصورت لسانى بیان کردن languageبصورت مادى وخارجى مجسم کردن objectifyبصورت متضاددراوردن polarizeبصورت متن نمایشنامه دراوردن scriptبصورت مجلددروردن volumeبصورت مسندقراردادن predicateبصورت موج درامدن billowبصورت نقدینه دراوردن liquidateبصورت نواردراوردن bandبصورت نواریاتسمه دراوردن randبصورت نوک تیزدرامدن peakبصورت نیمرخ سیاه نشاندادن silhouetteبصورت هنگ دراوردن regimentationبصورت یک واحدیایگان دراوردن unitizeبصیر sage,conversant,great,intuitiveبصیرت vision,intuition,insight,clairvoyance,foresight,discretionبصیرتى discretionaryبضمیمه togetherبطالت vanityبطرزچاپلوسانه courtlyبطرزنوین anewبطرف toward,to,on,with,in,into,atبطرف بالا upward(s),upgrade,atopبطرف بالاانداختن upthrowبطرف بالاپرتاب کردن upthrustبطرف بالارفتن upwellبطرف بالاکج کردن uptiltبطرف جاذبه یامرکزنفوذمتمایل شدن gravitateبطرف جلو frontبطرف جنوب southernبطرف خارج withoutبطرف خارج (outward) outwardsبطرف خارج (outwards) outwardبطرف خانه homeبطرف خاوررفتن orientبطرف خودکشیدن pullبطرف راست حرکت کردن starboardبطرف ساحل ashore,inshoreبطرف شرق easternبطرف عقب astern,abaft,rearwardبطرف مرکزکشتى inboardبطرف مغرب westwardبطرفدارى از forبطرفدیگرمعادله بردن (ر.) transposeبطرى bottleبطریق penguinبطریقى somehowبطلان discomfitبطلان ناپذیر indefeasibleبطمع انداختن wile,allureبطمع طعمه یاسودى گرفتارکردن lureبطن womb,ventricle,abdomenبطن هرچیزى insideofبطنى uterine,umbilical,abdominalبطوراجمالى بررسى کردن scanبطورارام calmlyبطوراریب slantwise,sidelongبطوراشفته گریزاندن routبطوراضافه overtimeبطوراغراق امیزى عمل کردن hamبطورافتخارى honorarilyبطوراکمل whollyبطورانفرادى soloبطوربرتر superiorlyبطوربرجسته نشان دادن featureبطوربیهوده vainبطورپست lowlyبطورپنهانى underfootبطورپنهانى درمحلى میکروفون نصب کرد bugبطورپیوسته awayبطورترسناک یاغم انگیز luridبطورتروتمیز shipshapeبطورتفریحى کارى راکردن dabbleبطورتوالى قرارگرفتن succeedبطورجمعى ensembleبطورچهارگانه quartanبطورخودکارعمل کردن automateبطوردلپذیر seemly,prettyبطوردنج قرارگرفتن snugبطوررقیق thinبطورروحانى spiritualبطورژرف soundبطورسرانه percapitaبطورسرراست straightبطورسریع وردخواندن patterبطورسطحى درست speciousبطورسطحى سوختن scorch,singeبطورسوء اداره کردن maladministerبطورشفاهى unwrittenبطورشیمیائى خنثى کردن neutralizeبطورصحیح rightlyبطورضمنى فهماندن insinuateبطورعادى customarily,commonlyبطورعام گفتن generalizeبطورعریان barelyبطورعکس viceversaبطورعمده chieflyبطورعمود sheerبطورعمودى bolt,plumbبطورعمودى اززمین بلندشدن rocketبطورغافلگیر suddenبطورغلطبکاربردن misapplyبطورغیرعادلانه تقسیم کردن gerrymanderبطورغیرقابل بحث indisputableبطورغیرمنظم پخش شدن sprawlبطورقاچاقى کارکردن moonlightبطورقاطع شکست دادن whopبطورقانونى trulyبطورقطع اظهارداشتن averبطورقطع گفتن affirmبطورکامل thorough,hipandthighبطورکامل افراشتن (پرچم ) streamبطورکامل پوشاندن souseبطورکلى هررساله یاکتاب مقدس bibleبطورلذت بخشى تحریک کردن (مج .) titillateبطورمارپیچ حرکت کردن spiralبطورمایل aslant,awryبطورمجانى freeبطورمحض butبطورمختصربیان کردن summarizeبطورمداوم حرف زدن (vt.&n.) yakبطورمستقیم نشان دهنده deicticبطورمسلسل بیرون دادن barrageبطورمسلم indisputableبطورمصنوعى خواب کردن hypnotizeبطورمصنوعى ساختن dummyبطورمعترضه گفتن interjectبطورمناسب patبطورمنظم tidyبطورموجى حرکت کردن rippleبطورنازیبا unseemlyبطورناقص ill,halfبطورنزدیک almostبطوریکجا wholesaleبطوریکنواخت یایک وزن خواندن singsongبطوریکه asبطوریومیه dailyبطول انجامیدن prolongبطى dilatory,cumbersome,sluggish,slackبطى ء lazyبظر(تش .) clitorisبظرزن glandبع بع bleatبع بع کردن bleatبعجله حرکت کردن whirryبعد then,subsequent,away,distance,dimension,next,nextبعدا afterwardsبعداز since,posterior,behind,afterبعدازان afterwards,thereafterبعدازاین hereinafterبعدازجنگ postwarبعدازظهر afternoonبعدافقى abscissaبعدامدن ensueبعداینده futureبعدتعدیل پذیر adjustabledimensionبعدها thereafterبعدى future,further,ulterior,subsequentبعض some,cretainبعضى cretain,someبعضى ازاوقات occasionallyبعفت وناموس تجاوزکردن ravishبعقب بردن backبعقب رفتن backبعقب سرازیرشدن recedeبعقب گام برداشتن untreadبعلاوه too,therewith,thereto,far,further,forby,likewise,moreover,plus,also,again,besides,besideبعلت onبعمل اورنده تحقیقات محرمانه snoopyبعموم اگهى دادن exclaimبعناوین گوناگون undervariousبعنوان الگوبکارانگاره patternبعنوان داورمسابقات رااداره کردن officiateبعنوان مثال asبعنوان مثال ذکرکردن instanceبعنوان نمونه بکاربردن paragonبعنوان نمونه یاسرمشق بکاربردن patternبعنوان والدین عمل کردن parentبعهده گرفتن assume,undertake,tackleبعوض stead,withبعید remote,far,unseemly,unlikelyبغاز strait,strainerبغبغوکردن cooبغرنج intricate,obscurant,complexبغرنج (مج .) intangibleبغرنج کردن snarl,ensnare,complicateبغرنجى intricacy,compiexity,snarlبغض spite,hatredبغض گریه sobبغل bosom,armpit,sheafبغل کردن embrace,hugبغل گرفتن lock,clipبغلامى دراوردن enthralبغلطتفسیرکردن misinterpretبغلطقضاوت کردن errبفال نیک گرفتن omenبفراوانى دور muchبفرض ifبفرمائید sitdownبفروش رفتن sellبفروش رفته soldبفریفته soldبفعالیت پرداختن activate,putبفعالیت واداشتن prompt,operateبفکرانداختن bemuseبفکرخطوردادن suggestبفهرست دراوردن indexبقا survival,perpetuityبقاء duration,duranteبقالب اصطلاحات خاص علمى دراوردن jargonizeبقالى groceryبقایا leftover,vestige,restبقایا(درجمع ) remainبقایاى جسدانسان پس ازمرگ ashبقتل رساندن slay,murder,brainبقچه pack,bundle,trussبقچه بستن bundleبقچه بندى wispبقچه کوچک (ازکاه وعلوفه) wispبقدر forبقدرظرفیت یک ماشین carloadبقدرکفایت enoughبقدرلازم dulyبقدرى somush,soبقدریک اتاق پر roomfulبقدریک بشقاب plateful,plateبقدریک چمچه scoopبقدریک دیگ potfulبقدریک سطل pailبقدریک گونى sackfulبقرار atبقراردرصد percentبقرارهرنفرى percapitaبقسمت هاى جزء تقسیم کردن subdivideبقسمتهاى کوچک تقسیم کردن fractionبقصدغارت حمله کردن maraudبقطار(راه اهن )سوارکردن entrainبقطعات بسى lotبقعه monumentبقناعت واداشتن stintبقهقرارفتن retrogress,retrogradeبقولات legumeبقوه سه رسیدن cubeبقیدقول شرف ازادساختن paroleبقیدکفیل ازادکردن bailبک کوزه پر jugfulبکارامدن answerبکارانداختن exercise,operate,agitate,actuate,activateبکارانداختن (n.)کاربرد useبکارانداختن (vt.) exploitبکاراندازنده actuatorبکاراندازى actuationبکاربردن put,exert,handle,use,applyبکاربردنى usable(useable)بکاربرنده utilizer,userبکاربرى utilization,utilizableبکاربیفتاده unemployedبکارت virginityبکارخور commodious,practicalبکارخورى usabilityبکاررفتن serve,answerبکارزدن utilize,applyبکارگرفتن employبکارگماشتن engage,employبکارنبرده unusedبکارنرفته unusedبکارنیداختنى inoperableبکارهاى اجتماعى تخصیص دادن socializeبکارویژه اى گماردن detailبکارى ادامه دادن bideبکارى گماشتن taskبکجا whitherبکدام درجه whitherبکدام نقطه whitherبکر mint,originalبکرات oftenبکرایه واگذارنده renterبکسب یاشغل پایان دادن foldبکسى خندیدن derideبکسى واگذارکردن bequeathبکشوردیگررفتن emigrateبکلى sheer,throughout,utterly,quiteبکلى نابودکردن exterminateبکلى ویران کردن unbuildبکمال وزیبائى رسیدن bloomبکمرزدن kiltبکنار aside,ashoreبکیش دیگرى اوردن convertبگاه timelyبگدائى انداختن beggarبگرمى hotبگل نشاندن groundبگل نشستن کشتى beachبگل نشسته agroundبگناه متهم کردن incriminateبگوش خوردن soundبگوش دل پذیرفتن hearkenبگوش نخورده unheardبگیروول کن spasmodicبلا disaster,deuce,curse,calamity,plague,pest,misadventure,bale,scourge,terrorبلااثر nullبلااثرکردن vitiate,negateبلااستفاده useless,haywireبلاانقطاع unceasingبلاتصدى vacant,voidبلاتلکیفى uncertaintyبلاجواب گذاشتن dumfound,dumbfoundبلادرنگ straightawayبلازده کردن ravageبلاشرط unconditionalبلاعوض gratuitousبلافاصله immediateبلانه پناه بردن lairبلاهت tommyrot,stuporبلاواسطه immediateبلاى ناگهانى catastropheبلبل nightingaleبلدراه pathfinderبلدرچین quailبلرزه دراورنده thrillerبلژیکى belgianبلسان balsam,balmبلع gulp,godownبلع کردن englutبلعیدن swallow,pouch,guzzle,gull,devourبلغم mucus,phlegmبلغم اور expectorantبلغمى stolid,pituitaryبلغمى مزاج phlegmaticبلکه yea,ratherبلند upland,aloud,lofty,high,high,vociferous,eminent,willowy,grandiose,sonorous,skyscraper,tallبلنداوا loudبلنداواز loudmouthedبلنداوازه famousبلندبالا tallبلندپایه high,lofty,sublimeبلندپروازکردن soarبلندپروازى کردن aspire,soarبلندترازحدمعمول ganglingبلندتربودن overtopبلندترکردن heightenبلندجارزدن toutبلندسازى uptakeبلندشدن rise,mount,ascend,arise,uprear,upheaveبلندشدن (ابریادود)بطورمتراکم bankبلندشونده riserبلندقد tallبلندکردن loft,lift,hoist,heighten,heave,pedestal,upraise,exalt,enthrone,ennoble,enhance,remove,rearبلندکردن (extoll) extolبلندکردن (دختر) pickupبلندکردن بار liftبلندکردن چیزى stealبلندگو loudspeaker,microphone,megaphoneبلندگوى گوشى earphoneبلندنطر magnaimousبلندنظر catholicبلندهمت chivalrous,ambitiousبلندهمتى magnanimity,ambitionبلندوباریک slenderبلندوناهنجار boisterousبلندى supremacy,sublimity,eminence,loom,altitude,height,liftبلندى طاق headwayبلندى قسمتى ازکف سالن یامحلى plateformبله aye,yes,yeaبلوا riot,uproar,uprisingبلوار boulevardبلواگر rioterبلور prism,crystalبلوردوتائى(n.):محوطه compoundبلورساز glassworkerبلورکریستال cutglassبلورى کردن crystalبلورین crystallineبلوز jumper,blouseبلوززنانه shirtwaistبلوزیاکت کوتاه کمربنددار tunicبلوط chestnutبلوط (گ .ش .) oakبلوطى oakenبلوغ puberty,maturity,maturation,adolescenceبلوف زدن puffبلوک district,block,blocبلوک (بویژه درسویس ) cantonبلوکى parochialبلونى jarبلى yesبلى گفتن yesبلیط card,pass,ticketبلیطدارکردن ticketبلیطمنتشرکردن ticketبلیطورود tokenبلیغ studious,strenuousبم bass,graveبم ترین صداى زنانه contraltoبما usبماموریت فرستادن missionبمانعى برخوردکردن snagبمایه دراوردن modulateبمب bombshell,bombبمب اتشزا napalmبمب انداز bomberبمب داراى قدرت تخریبى زیاد blockbusterبمب دروازه ریز(نظ .) petardبمب دیوارکن petardبمباران کردن bombard,bombبمبارزه طلبیدن defy,dare,challengeبمثابه tantamountبمجرد uponبمحض uponبمحل کارراه ندادن lockoutبمخاطره انداختن jeopardبمدت دهسال decennialبمدرسه فرستادن schoolبمراتب farبمزایده گذاشتن auctionبمصرف رساندن utilizeبمطالعه دقیق پرداختن (باover) poreبمعرض نمایش گذاشتن giveبمعنى' لا'و'نه' وغیرو'عدم ' و'نا' unبمعنى(غیر)و(دیگر) allبمقام سلحشورى ودلاورى ترفیع دادن knightبمقدارفراوان plentyبمن meبمنظور sakeبموجب ان thereunderبموجب ان درنتیجه therebyبموجب این نامه یاحکم یاسند herebyبموقع timely,punctual,proper,opportune,pat,aproposبموقع خود dulyبمیان اوردن interlardبمیزان uptoبمیهن خودبرگرداندن repatriateبمیهن خودبرگشتن repatriateبن anus,rootبن بست stalemate,deadlock,closeبنا mason,structureبنائى masonryبنابر to,atبنابراین hence,so,thus,thereupon,thereforeبناچار perforceبناحق انداختن miscastبنازپروردن pamper,petبناسازى کردن jerrybuildبناکردن ground,erect,mason,build,upbuildبنام namelyبنام اشتباهى صداکردن misnameبنام صداکردن nameبنامعلوم unbeknownst,unbeknownبنانهادن establishبناى سنگ کار masonبناى فوقانى superstructureبناى یادبود monumentبناى یادگارى monumentبنت قنسول (گ .ش .) poinsettiaبنتیجه مطلوبى رسیدن turnoutبنجل junkyبنجل شمردن junkبند fit,clause,clamp,fascia,wristband,weir,noose,dike,dam,article,bond,paragraph,link,line,ligature,ligament,levee,internode,hinge,manacle,snare,sling,segment,stanza,tie,proviso,provision,joint,joggle,trawlبند(شعر) cantoبنداب bar,dykeبنداد instituteبندامدن قاعدگى menopauseبندانگشت knuckle,phalanx,phalangeبنداور insulatorبنداوردن stop,stem,stanch,block,blocبنداوردن (جریان چیزى) staunchstanchبندبازى trapzeبندبازیااکروبات acrobatبندبند articulateبندبندکردن joint,paragraphبندتنبان waistbandبندتیر jackstayبندجنبنده (تش .) abarticulationبندجوراب suspender,garter,gallusبندچرمى leather,belt,strapبنددارکردن laceبندر seaport,wayside,portبندرت seldomبندرساحلى دریا seaportبندرگاه haven,harbor,port,strandبندرورودى portبندزدن tinker,joggle,garter,leashبندزن tinkerبندزیرشلوارى waistbandبندساعت watchbandبندسیل گیر sluiceبندشعر stave,stanzaبندشلوار brace,gallus,suspenderبندشمشیر baldricبندشیطان gossamerبندقیقاجى spannerبندکشیدن threadبندکفش lace,shoelaceبندکفش رابستن laceبندکفش وغیره رابازکردن unlaceبندگاه jointبندگذاشتن sluiceبندگردان سرود tagبندگى bondage,slavery,servitudeبندگى عبودیت yokeبنده slave,servant,vassalبنده کردن enslaveبنده کردن (=enthrall) enthralبنده وار slavishبنده ومطیع عیال خود uxoriousبندها vertebrate,vertebraبندهاى زنجیرراازهم بازکردن unlinkبندوزنجیر bandبندیزه ligamentبنرمى lissomeبنزین gasolene,gasبنزین (انگلیس ) petrolبنزین سنگین naphthaبنشن legumeبنشینید sitdownبنظرامدن seemبنظرامدن مراقب بودن lookبنظراوردن objectifyبنظررسیدن sound,peerبنظم دروردن versifyبنظم وردن verseبنفش violetبنفش رنگ violetبنفش کمرنگ lavenderبنفشه سه رنگ pansyبنفشه عطرى(گ .ش .) violaبنفشه فرنگى(گ .ش .) pansyبنفشه(گ .ش .) violetبنفع proبنقطه مقصودرسانیدن ramبنکدار wholesalerبنگ hemp,hashish,kefبنگاه service,institution,instituteبنگاه رهنى pawnbrokerبنگاههاى صنعتى تاسیس کردن industrializeبنگر seeبنگله bungalowبنمایندگى دیگرى راى دادن proxyبنه سفر outfit,kit,luggageبنوبت alternativelyبنوبت انجام دادن alternateبنوسان دراوردن swagبنوعى anyhowبنیاد substratum,institute,basis,base,rootبنیاد(مج .) cornerstoneبنیادنهادن inchoate,incept,institute,foundبنیادواساس بحث premiseبنیادوپایه rationaleبنیادى fundametalبنیادیااساس چیزى plateformبنیان warpandwoof,root,basis,valenceبنیان ترکیب اتمى valenceبنیان نهادن baseبنیانگذار originatorبنیانى basic,fundametalبنیچه quotaبنیه stamina,gutبنیه اى staminalبه bah,at,against,in,into,on,oh,quinceبه اب انداختن کشتى launchبه اب زدن wadeبه اب وهواى جدیدخوگرفتن acclimateبه اجزاء ریزتقسیم کردن piecemealبه اخررسیدن waneبه اخوربستن stallبه اسانى easilyبه اشاره فهماندن insinuateبه اصرارتقاضاکردن (از) adjureبه اقلام نوشتن itemizeبه انتهارسیدن overبه انجا thither,thereبه انطرف thitherبه او(به ان مرد) himبه این نامه herewithبه اینجا hitherبه بازداشتگاه برگرداندن remandبه بالاترین درجه رسیدن crestبه بخش تقسیم کردن (غالباباout) cantonبه بخشهاى مختلف تقسیم کردن segmentبه برنامه هاى تلویزیونى نگاه کردن televiewبه بهاى forبه بهترین وجه bestبه بیراهه کشیده شده hellbentبه بیرون جارى شدن outflowبه بیم انداختن horrifyبه پشت backwardبه پشت حرکت کردن (مثل خرچنگ ) crawfishبه پول نقدتبدیل کردن (چک وبرات ) negotiateبه پیش onward,onبه پیک نیک رفتن picnicبه پیوست therewithبه پیوست فرستادن encloseبه تپش درمده vibrantبه ترتیب مرتب کردن sequenceبه ترتیب نشان دادن marshalبه تساوى likeبه تعطیل رفتن vacationبه تفصیل شرح دادن expound,expatiate,expandبه ته رسانیدن depleteبه جلو onبه جنبش دراوردن stirبه چشم wellبه چه سبب howبه چه کسى whomبه چهارقسمت مساوى تقسیم کردن quarterبه حالت اشتى درامدن disarmبه حداقل رساندن minimizeبه حدرشدرسیده adultبه حساب اوردن includeبه حساب بانک گذاشتن depositبه حیله متوسل شدن wangleبه خشکى امدن landبه خواست voluntaryبه خودپیچیدن agonizeبه درازاکشاندن spinبه درازاکشیدن lastبه رخ دیگران کشیدن splurgeبه رخ کشیدن boastبه رسمیت شناختن recognitionبه رقابت واداشتن pitبه رمزنوشتن cryptographبه روش یاسبک خاصى دراوردن stylizeبه زحمت ساختن elaborateبه زنى تجاوزکردن abuseبه ژاپونى(گ .ش .) japonicaبه سه بخش تقسیم کردن thirdبه سیاه چال انداختن dungeonبه سیخ کشید spatبه طرف چوگان زن پرتاب کردن pitchبه عقب back,abackبه علائم رمزى مخابراتى گوش دادن monitorبه فرزندى پذیرفتن affiliate,adoptبه قطعات تقسیم کردن parcelبه قوریک دامن lapfulبه کشوراوردن importبه کفل کسى سقلمه زدن gooseبه لانه پناه بردن lodgeبه لباس مبدل درامدن masqueradeبه مخاطره انداختن endangerبه مقدسات بى حرمتى کردن blasphemeبه میراث بردن inheritبه نتیجه رسیدن aimبه نثردراوردن proseبه نخ کشیدن (مثل دانه هاى تسبیح ) stringبه نزاع انداختن embroilبه نژادى eugenicsبه نسبت تقسیم کردن prorateبه نسبت ثابت scaledownبه نقطه اوج رسیدن peakبه نیابت قبول کردن vicariousبه نیکوترین روش bestبه هم ریختن disassembleبه هم زدن disarrangeبه هنجار normalبه هیجان اوردن inflame,electrifyبه هیجان اوردن (مج .) chafeبه هیچ عنوان nowiseبه یک نظردیدن glanceبه یون تجزیه کردن ionizeبها cost,worth,price,value,valuationبهادر valiantبهادرى gallantryبهار springبهارجوانى primeبهارجوانى(مج .) mayبهارخواب terraceبهارزندگانى springtimeبهارى vernalبهاقائل شدن priceبهاگذاشتن بر rateبهانه purporst,subterfuge,alibi,mask,pretext,pretense,plea,peg,excuse,evasion,fiction,fetchبهانه اوردن pretext,alibiبهانه کردن dissembleبهانه گیر pernicketyبهاى رسمى سهم parبهبود improvementبهبودناپذیر immedicableبهبودى recuperation,recovery,healthبهبودى بخش recuperativeبهبودى بیمارى remissionبهبودى دادن improve,cureبهبودى ناپذیر incurable,incorrigibleبهبودى یافتن pullround,gain,recuperate,recover,convalesce,ameliorate,mend,pickup,improveبهت perplexity,amazement,consternation,stupor,stupefactionبهت اور stupendousبهت زده کردن perplex,stupefyبهت وحیرت consternationبهتان vilificationبهتان افترا calumnyبهتان زدن vilifyبهتان زدن به calumniateبهتان زن vilifierبهترازدیگرى انجام دادن outdoبهتربودن از surpass,excelبهترشدن ameliorate,improvementبهترفروش رفتن outsellبهترکردن improve,ameliorateبهترکردن چاره کردن helpبهترى advantage,vantageبهترین tiptop,pride,bestبهترین قسمت primeبهترین کار bestبهداشت hygieneبهداشتى sanitary,hygienicبهدف خوردن quiverبهر quotientبهراس انداختن horrifyبهرام marsبهراندازه anythingبهرجاکه wheresoeverبهرجهت though,anyhowبهرحال however,anyway,anyhow,thoughبهرسو aboutبهرکس که whomeverبهرمقدار anythingبهره share,portion,lotبهره بردار beneficiaryبهره بردارى کردن از tap,exploitبهره جویانه imperialisticبهره داشتن partakeبهره غیرمجاز gavelبهره مندساختن impartبهره مندشدن از enjoy,impartبهساز reformerبهسازگاه reformatoryبهسازگر reformerبهسازى sanitation,improvement,reformبهسازى کردن reformبهشت zion,heaven,edenبهشت برین paradiseبهشتى olympiad,heavenlyبهگرائى convalescenceبهگراشدن convalesceبهم ارتباطداشتن interlockبهم امدن matchبهم امیختگى coalescenceبهم امیختن shuffle,fold,commingle,coalesceبهم بافتن twineبهم بافتن وکناردریا strandبهم بستن apply,couple,trussبهم پیچاندن entwineبهم پیچیدن implicate,interlock,interlaceبهم پیچیدن (=entwist) entwineبهم پیچیده convolutedبهم پیوست uniteبهم پیوستگى solidarity,reunion,accretionبهم پیوستن link,interlock,incorporate,pan,bind,concrete,knot,knit,graft,clobber,seamبهم پیوسته compact,collective,conjunct,aggregateبهم تابیدن splice,intersubjectiveبهم تابیدن وبافتن braidبهم تابیده convolutedبهم جفت کردن دوچیز joggleبهم جورکردن patch,panبهم چسبیدن hangtogetherبهم چسبیده concrete,impactedبهم چسبیده بودن adhereبهم خوردگى turmoil,revolt,collission,mussبهم خوردن knock,collission,collide,foulبهم خورده teched,mussy,messyبهم دوختن transfixionبهم ریختگى tumbleبهم ریختن commix,bollixبهم زدن stir,poke,poach,unmake,disturb,overthrow,rummage,roust,rouse,roughبهم زننده broiler,ticklerبهم سائیدن gnashبهم فشردگى compressionبهم فشردن scrunch,impact,gnash,compressبهم فشردن (vt.) compactبهم قفل کردن interlockبهم کشیدن twitchبهم کوفتن slamبهم متصل کردن enjoin,compactبهم مخلوطکردن shuffle,commingleبهم مربوطبودن correspondبهم میخ زدن rivetبهم نخوردن mismate,mismatchبهم نخوردنى indissolubleبهمان اندازه same,asبهمچنین likewiseبهمن avalancheبهنگام timely,opportune,patبهواراندن waftبهوافرستادن flyبهوش sober,consciousبهوش امدن revive,respire,recovery,recoverبهوش اوردن sober,resuscitateبهیجان امدن heat,quakeبهیجان اوردن thrillبهیجان دراوردن rouseبهیچ وجه nixبهیچوجه whatsoever,nowise,noneبهینه optimumبو aroma,whiff,scent,savor,smellبو(odour) odorبوئیدن smellبواسطه by,for,throughبواسیر(طب ) hemorrhoidبوالهوس whimsical,capriciousبوالهوسى vagary,gee,whimsyبوته sprig,shrub,underbrush,bush,brushwood,herbبوته اهنگرى crucibleبوته توت فرنگى shrubبوته حنا hennaبوته خار thistleبوته خار(گ .ش .) teazleبوته دارکردن shrubبوته زار shrubberyبوته شاهدانه(گ .ش ) hempبوته کنجد sesameبوته میخک cloveبوته همیشه سبزاسیائى(گ .ش .) japaneseandromedaبوجار sifterبوجارى کردن winnowبوجدامده ecstaticبوجداوردن raptureبوجدوطرب امدن exultبوجودامدن engenderبوجودامده ازچوب (ج .ش .) xylophilousبوجوداوردن arise,beget,inbreed,make,generate,fatherبوحشت انداختن wolfبود wasبودادن smell,singe,scorchبودار aromatic,redolent,smellyبودباش abodeبودباش گزیدن در inhabitبودجه احتیاطى marginبودجه(فرانسه) budgetبودگاه abodeبودن tender,stand,exist,likeبودن بر fitبودن یاقراردادن subjectبوده beenبور auburn,blondبوران sleet,squallبورس exchangeبورى ـبراى مردblondوبراى زن blonde blondبوریا straw,rush,matting,matبوریابافى mattingبوریاپوش کردن matبوزدا deodorantبوزینه jackanapes,simian,ape,monkeyبوزینه دست دراز orangutanبوس kissبوس وکنار smoochبوس وکنارکردن (ز.ع .) spoonبوستان gardenبوسنده kisserبوسه kissبوسه گرفتن از kissبوسیدن osculate,kissبوسیدن وعشقبازى کردن smoochبوسیله per,via,by,of,withبوسیله ء هواپیماحمل ونقل کردن airliftبوسیله اسباب گردنده (چراغ )جلورفتن churnبوسیله اصطکاک گرم کردن chafeبوسیله افق محدودکردن horizonبوسیله الت تعدیل گرماکنترل کردن thermostatبوسیله امبولانس حمل کردن ambulanceبوسیله بادجاروشده windsweptبوسیله برداررهبرى کردن vectorبوسیله بى سیم عکس فرستادن wirephotoبوسیله پلیس اداره وکنترل کردن policeبوسیله تطمیع بدام انداختن lureبوسیله جوشاندن وتخمیرابجوساختن brewبوسیله حق امتیازمحفوظمانده patentبوسیله خطداراى فاصله کردن (کلمات ) hyphenateبوسیله درزگیرى بهم متصل کردن seamبوسیله سپرحفظکردن shieldبوسیله قفل بسته ومحکم شدن lockبوسیله قوه جاذبه حرکت کردن gravitateبوسیله کارت پستال مکاتبه کردن postcardبوسیله کشتى حمل شده seaborneبوسیله کلون محکم کردن latchبوسیله گزنه گزیده شدن nettleبوسیله مالش پاک کردن wipeبوسیله مایع اشباع شدن soakبوسیله هوانقل وانتقال یافته airborneبوش shiftبوصال رسیدن consummateبوف owlبوف اروپائى nightjarبوفه buffetبوق trumpet,horn,bugleبوق زدن hootبوقت timelyبوقت دیگرموکول کردن adjournبوقلمون turkeyبوقلمون صفت (اسکاتلند) donsyبوقلمون نر gobblerبوکردن smell,respireبوکس boxبوکس باز boxerبوکس بازى کردن boxبوکشى smellبوکشیدن nose,scent,sniffبوگرفته high,rancidبول urineبول داگ bulldogبولى urinaryبوم region,habitatبوم شناسى حیوانى zooecologyبومادران (گ .ش .) yarrowبومادران هزاربرگ yarrowبومى autochthonous,aborigine,vernacular,indigenous,domestic,nativeبومى شدن (گیاه وجانور) naturalizeبوومزه گوشت شکارکه نزدیک فساداست gamyبوى بددادن stink,reekبوى بدرامرتفع کردن deodorizeبوى تند tangبوى خوش perfumeبوى خوش عطر aromaبوى زننده stenchبوى ناگرفته musty,staleبوى نامطبوع gooبویائى smellبى butبى اب thirsty,dryبى اب کردن dehydrateبى ابر openبى ابروئى disrepute,disgraceبى ابروکردن undoبى اتش سوختن smolderبى اثر feckless,nugatory,nude,ineffectual,ineffective,indfferent,inactiveبى اثربودن quailبى اثرکردن deactivate,counteract,enervate,nullify,void,undoبى اثرى inactionبى اجر vagelessبى احترامى insolence,disrespect,disreputeبى احترامى کردن به wrong,dishonor(ur),insultبى احتیاط unadvised,incautious,imprudent,improvident,injudicious,indiscreet,rashبى احتیاطى imprudence,improvidenceبى احساس apatheticبى اختیار spontaneous,involuntaryبى اختیارى incontinenceبى ادب discourteous,coarse,unmennerly,unmannered,uncivilized,uncivil,lowly,lowbrow,brusque,barbaric,plebeian,irreverent,irrespective,indecorous,impoliteبى ادبانه discourteousبى ادبانه وباخشونت رفتارکردن slambangبى ادبى irreverence,discourtesyبى ادبى کردن misbehaveبى ادعا unassumingبى ارادگى passivityبى اراده کارکردن driftبى ارام uneasyبى ارام کردن disquietبى ارث portionlessبى ارزش junky,tripe,punk,nothing,naught,rubbish,unvaluedبى ازار inoffensiveبى اساس unsubstantial(ity),unfounded,idleبى اساس دانستن ignoreبى اساسى unsubstantial(ity)بى استعداد inapt,unintelligentبى استعدادى unintelligence,inaptitudeبى اسلحه barehandedبى اشتها jadish(ded)بى اشتیاق lackadaisical,lukewarmبى اشوب unblenchedبى اصل unfoundedبى اطلاع unwitting,unknowing,unknowable,uninformedبى اطلاع (unaware) unawaresبى اطلاع (unawares) unawareبى اطلاع ازسیاست unpoliticalبى اطلاع بودن از misknowبى اعتبار bad,insecureبى اعتبار(adj.&n.) invalidبى اعتبارساختن discreditبى اعتبارکردن disparageبى اعتبارمایه رسوائى disreputableبى اعتبارى disfavor,discreditبى اعتدال inclement,immoderate,intemperateبى اعتدالى extravagance,excess,intemperance,immoderacyبى اعتقاد unbelievin,unbelieverبى اعتقادى disbelief,incredulity,unbeliefبى اعتمادى distrustبى اعتنا inattentive,recklessبى اعتناء defiantبى اعتنائى slight,scorn,defiance,inattentionبى اعتنابودن inattentionبى الایش openبى الایشى simplicityبى امان unremitting,unrelentingبى امید desperateبى انتها(مج .) toplessبى اندازگى immoderacyبى اندازه inordinate,infinite,indefinite,immense,immeasurableبى اندازه خرد infinitesimalبى اندازه سردکردن freezeبى اندام کردن mutilate,marبى انصاف unjust,unfairبى انصافى injustice,iniquity,inequityبى اهمیت negligible,weeny,unmeaning,unimportant,piddling,inconsiderable,inconsequential,immaterialبى اهمیتى insignificance,unsubstantial(ity)بى اهنگ inharmoniousبى ایمان unbelievin,unbeliever,infidelبى ایمانى disbelief,impiety,unbeliefبى ایمانى(unfaith) unfaithfulبى ایمانى(unfaithful) unfaithبى بار sterile,unfruitfulبى بارى sterilityبى باریابى حاصل کردن sterilizeبى باک dashing,daredevil,venturer,intrepid,heroic,audacious,brazen,bold,stalwartبى باکانه audaciousبى باکى audacityبى بالاتنه(لباس شناى زنانه) toplessبى برکت meagerبى برگ کردن defoliateبى بسیج کردن immobilizeبى بشکن snapبى بصیرت blindبى بقا transitoryبى بلیطسفرکردن deadheadبى بند inarticulateبى بندوبار profligate,unrestrained,looseبى بها inestimableبى بهره سازى ousterبى بهره کردن divest,dispossess,depriveبى بودجه unfundedبى بى queen,dameبى بیاک recklessبى پاپوش unshodبى پاداش unvaluedبى پایان eternity,eternal,inconclusive,incessant,abyss,unfinished,unending,unboundبى پایه unstable,unfounded,looseبى پدر unfatheredبى پدرومادر orphanبى پرده straightforward,straight,pert,blunt,frankبى پرده حرف زن frankبى پرده گوئى disclosureبى پرده گوئى(unreserved) unreserveبى پروا slapdash,reckless,rash,dashing,daredevil,confident,inconsiderate,impetuous,heedless,heady,headlong,harebrained,audacious,adventurer,unscrupulous,unadvisedبى پروائى audacity,impetuosity,temerityبى پروائى نشان دادن brazenبى پروادرازکشیدن یانشستن sprawlبى پرواکارکردن bullبى پروپا idleبى پناه openبى پناه گذاشتن exposeبى پوشش کردن huskبى پول broke,poor,impecuniousبى پول ولات tinhornبى پیرایه unaffected,unaadornedبى تا unmatchedبى تاب impatientبى تابى impatienceبى تاج وتخت کردن uncrownبى تامل offhandبى تجربگى inexperienceبى تجربه raw,gunshy,green,unskilled(lful),verdant,immature,halfbaked,inexpertبى تجمل spartanبى تخصص inexpertبى تخمدان کردن spay,geldبى تدبیر brassy,imprudentبى تدبیرى imprudenceبى تربیت random,gross,underbred,uncivil,barbarous,impoliteبى تربیتى peasantry,discourtesyبى ترتیب desultory,anomaly,irregularبى ترتیب کردن untune,wanton,disarrange,derangeبى ترتیبى solecism,disorder,irregularityبى ترتیبى سیاسى anarchyبى تردید unmistakable,unerring,unassailableبى ترس impavid,intrepidبى تزویر candid,ingenuousبى تسمه straplessبى تشرفات informalبى تشریفات unceremoniousبى تشویش unstressedبى تصمیم nonplusبى تصمیم بودن nonplusبى تصمیمى nonplusبى تصنع unassumingبى تصیمى psychastheniaبى تصـمیمى indecisionبى تعارف uncomplimentary,unceremoniousبى تعصب dispassionate,indfferent,unprejudicedبى تعقل imponderableبى تغییر stationaryبى تفاوت apathetic,indfferentبى تقصیر innocentبى تقصیرى innocenceبى تقوائى impietyبى تقوى unrighteousبى تکان smoothبى تکلف unpretentious,unassuming,simpleبى تکلفى spartanismبى تکلیف pendant,unaffectedبى تکلیفى suspension,deadlock,disjoin,abeyance,unconventionalityبى تکیه atonicبى تمایل disinclined,unwillingبى تمدن uncivil,ruggedبى تمیز indiscreetبى تناسب disproportion,grotesque,incommensurateبى تنوع flatبى تنوعى monotonyبى توجه oblivious,unwitting,unresponsive,unconsidered,inattentiveبى توجه به نیک وبد unscrupulousبى توجه(اسکاتلند) tentlessبى توجهى inattentionبى ثبات slippery,shifty,unstable,variable,impermanentبى ثبات کردن unsteadyبى ثباتى jitter,instability,inconsistency,variationبى ثمر gaunt,barren,abortive,unprofitable,unfruitfulبى جا indecorous,unseasonableبى جان شدن deadenبى جان کردن devitalise(ze)بى جرات ساختن discourageبى جرات کردن daunt,dismayبى جفت azygosبى جلا unvarnishedبى جمعیت desolateبى جنبش tranquil,inactive,immobileبى جنبشى immobilityبى جهت undulyبى چادر tentless,untentedبى چربى meagerبى چون وچرا indubitable,indisputable,incontrovertible,incontestable,peremptoryبى حادثه uneventfulبى حاصل barren,unfruitfulبى حال stolid,slothful,inactive,languid,lackadaisicalبى حال کردن enervateبى حالت unexpressiveبى حالى narcosis,inactionبى حامى unbackedبى حد indefinite,unlimitedبى حدوحصر spaceless,limitless,indeterminableبى حدوحصر(umpteen) umpteenthبى حدوحصر(umpteenth) umpteenبى حرارت clammyبى حرکت still,vapid,immobile,patبى حرکتى inaction,stagnancyبى حرمت ساختن outrage,violateبى حرمت کردن desecrate,defileبى حرمتى affront,violence,disrespectبى حرمتى بمقدسات profanityبى حرمتى کردن profaneبى حس torpid,stolid,dead,vapidبى حس کردن callous,stunبى حس وبى روح کردن deadenبى حساب untold,incalculable,quitsبى حسى stupor,apathy,anaesthesiaبى حسى نسبت بدرد analgesiaبى حصل sterileبى حصه portionlessبى حفاظ bleakبى حفاظگذاردن exposeبى حقیقت hollowبى حوصلگى impatienceبى حوصله impatientبى حیا brash,indecentبى خاصیت کردن deactivate,impoverishبى خبر sudden,unwitting,unconscious,unaware,unawaresبى خبرى ignorance,idiotismبى خجالت unblushingبى خدشه realبى خرد bruteبى خردانه injudiciousبى خرده wholeبى خزان evergreenبى خطر safe,secure,sound,benignبى خواب watchfulبى خود undulyبى خیال carefreeبى خیال نگاه کردن gawkبى خیالى abandonبى دخل وتصرف uninterestedبى درمان incurable,immedicable,irremediableبى درنگ apace,immediateبى درنگى immediacyبى دریغ unsparingبى دست وپا maladroitبى دقت tentless,careless,negligentبى دلیل unreasonable,uncausedبى دندان toothlessبى دوام brittleبى دوست unfriendedبى دین irreligious,impious,paynim,ungodlyبى دینى adultery,perfidyبى ذوق کردن rebateبى راهه deviousبى ربط incoherent,impertinent,irrelevant,loose,rigmarole,disjointed,desultoryبى ربطساختن disjoinبى ربطى impertinenceبى ربطى(irrelevance) irrelevancyبى ربطى(irrelevancy) irrelevanceبى رحم truculent,brute,brutalبى رحم (unmerciful) unmercifullyبى رحم (unmercifully) unmercifulبى رخنه staunchstanchبى رداکردن uncloakبى رغبت کردن cloyبى رغبت کننده loathsomeبى رغبتى distasteبى رفیق unfriendedبى رقیب incomparable,inimitable,unrivaledبى رگ کردن enervateبى رمق spentبى رنگ colourlessبى رنگ کردن discolour,discolorبى روح apathetic,nambyبى رویه irregularبى ریا sincere,heartfeltبى ریائى naivete,sincerityبى ریخت formlessبى زبان muteبى زحمت eath,easyبى زمانى eternityبى زنى celibacyبى زیروبم monotonyبى زین barebackبى زیور unaadornedبى سابقه unprecedented,unheardبى سبب causeless,uncausedبى سبوس کردن huskبى سخاوت ungenerous,uncharitableبى سر toplessبى سرب unleadedبى سرپرست derelictبى سرکردن truncate,decollateبى سروصدا sereneبى سروصدائى calm,serenityبى سهم portionlessبى سواد illiterate,unletteredبى سود unprofitableبى سیم wirelessبى شائبه staunchstanchبى شاخ وبرگ unbranched,terseبى شباهت dissimilar,anomalous,unlikeبى شباهتى disparityبى شتاب unhurriedبى شرط categorical,implicitبى شرف thug,blackguardlyبى شرفى dishonor(ur)بى شرم immodest,unabashed,brazen,brassy,brash,barefacedبى شرمى brass,indecencyبى شعور brutishبى شفقت inexorableبى شکل formless,amorphousبى شکل (unshapen) unshaped(en)بى شمار innumerable,unnumbered,uncountedبى شهرت unknownبى شوهرى celibacyبى صبر impatientبى صبرى impatienceبى صدا noiseless,whist,muteبى صدا(درصحبت وتلفظ ) atonicبى صدائى consonantalبى صداشدن unvoiceبى صداقت insincereبى صراحت impreciseبى صرفه inadvisableبى ضرر inoffensive,innocuous,innocentبى طاقتى impatienceبى طرف just,neuter,dispassionateبى طعم insipidبى ظرافتى ineleganceبى ظرفیتى inefficiencyبى عاطفگى apathy,monstrosity,inhumanityبى عاطفه stolid,callous,obdurate,impassive,insensitive,insensate,inhuman,unkind,unfeelingبى عجله unhurriedبى عدالت unjustبى عدالتى injusticeبى عدالتى کردن outrageبى عرضگى ineptitude,inefficiencyبى عرضه ineptبى عرقه unconcernedبى عزم invertebrateبى عزمى indecisionبى عصمت کردن forceبى عفاف unchasteبى عفت light,immodest,bawdy,unchasteبى عفت کردن defileبى عفتى unchastity,adulteryبى عقل insane,injudicious,unmeaningبى علاقگى stupidity,apathy,unconcern,lethargy,indifferenceبى علاقه nonchalant,unresponsive,uninterestedبى علاقه بامورسیاسى apoliticalبى علاقه به مکالمه وتبادل فکروخبر uncommunicativeبى عوض irreplaceableبى عیب sound,entire,unexceptionable,perfect,leal,intactبى عیب ونقص impeccableبى عیبى integrityبى غرض neuterبى غرضى dispassionateبى غم وغصه lightبى فاصلگى immediacyبى فاعل impersonalبى فایدگى drawback,disadvantageبى فایده useless,wastefulبى فرشدن uncurlبى فرهنگ lowbrowبى فکر thoughtless,giddy,insensate,inconsiderateبى فنر unsprungبى قاعدگى irregularityبى قاعده desultory,loose,informalبى قاعده (درموردفعل ) irregularبى قانون وقاعده rambunctiousبى قانونى anarchyبى قدرکردن disparageبى قرار variable,restlessبى قرارى disquietبى قرینه lopsidedبى قله toplessبى قوارگى disproportionبى قواره unmeetبى قوت penurious,atonicبى قوت کردن impoverishبى قیاس immeasurableبى قید categorical,remiss,easygoingبى قیدوبند unihibited,unihibitبى قیدى latitudeبى کارکردن inactivateبى کاره inactiveبى کارى inactionبى کربنات دوسود bicarbonateبى کسر integralبى کفاره inexpiableبى کفایت incompetent,inefficientبى کفایتى inefficiency,incompetence,inadequacyبى کله blockhead,imbecileبى کوک کردن unwindبى گدار impassableبى گذشت ungenerous,uncharitable,intolerantبى گفتگو indisputableبى گناهى innocenceبى گند asepticبى لباس untentedبى لجام unrestrainedبى لطافت jejune,awkward,aridبى لطف ungainly,baldبى لکه unspottedبى لیاقتى inaptitude,inabilityبى مانند tendinous,unprecedented,unparalleled,inimitable,incomparableبى مایه frailبى مبالات perfunctory,remissبى مبالاتى imprudenceبى متصدى vacantبى محابا slambang,impavidبى محبت unkindبى محل malaproposبى مخ numskullبى مراقبت unattendedبى مرام shyster,unscrupulous,unprincipledبى مرز spacelessبى مزد vagelessبى مزه jejune,insipid,hammy,bland,unsavory,flat,nambyبى مسئولیت unresponsiveبى مسکن unaccommodatedبى مسلک unprincipledبى مسمى abstractبى مصرف unemployedبى مصرف (دراثرجوشاندن ) soddenبى مصرف کردن dismantleبى مطالعه impromptuبى معنى rigmarole,absurd,unmeaning,irrational,insensate,inept,hokumبى معنى گرى insignificanceبى مغز inaneبى مفصل inarticulateبى مفهوم vacuousبى مقدمه sudden,shortبى مقدمه اوردن popبى مقدمه فشاراوردن popبى مقصدرفتن driftبى ملاحت baldبى ملاحظه thoughtless,reckless,indiscreet,inconsiderate,incautious,unconsideredبى مناسبتى improprietyبى منطق ineptبى منفذ staunchstanchبى مهابا precipitousبى مهار unbridleبى مهارت skillless,inexpert,inapt,maladroit,unskilled(lful)بى مهارتى inaptitudeبى مهر unkindبى مهره invertebrateبى مو hairless,smoothبى مورد unseasonable,undue,inopportuneبى موردى trivialityبى موقع inopportune,unseasonableبى موقعى impertinenceبى میل بودن hesitate,irkبى میل شدن cloy,disaffectبى میل کردن indisposeبى میلى distaste,dismay,disaffection,grudge,reluctance,lassitudeبى نام anonymous,untitled,namelessبى ناموسى unchastityبى نتیجگى miscarriageبى نتیجه abortive,inconclusive,ineffectual,ineffective,indeterminateبى نتیجه کردن baffleبى نتیجه گذاردن thwartبى نتیجه ماندن abortبى نتیحه resultlessبى نزاکت indelicate,indecorous,unceremonious,boorish,discourteousبى نزاکتى indecencyبى نشان untitledبى نظرى indiscriminationبى نظم chaotic,amorphousبى نظم کردن disorganizeبى نظمى irregularity,anarchy,disorder,disarrayبى نظمى کامل chaosبى نظمى واغتشاش routبى نظیر unrivaled,unprecedented,unparalleled,unique,unexampled,unbeatable,incomparable,inimitableبى نعل unshodبى نقص haleبى نهایت intolerableبى نوا pauperبى نوار(مخصوصالباس بى یقه) straplessبى نور glassy,pale,lacklusterبى نوروبیحالت شدن (درگفتگوى ازچشم ) glazeبى نوک topless,bluntبى نیاز needlessبى نیازى ازدیگران independenceبى نیروساختن incapacitateبى نیروکردن impoverishبى نیرووقوت کردن wasteبى هدف causelessبى هدفى rambleبى همتا matchless,peerless,incomparable,unrivaled,unparalleled,unmatched,unique,unbeatableبى همه چیز shysterبى هنر inartisticبى هوش unwitting,unmeaningبى هوش کردن anesthetizeبى هوش کننده anestheticبى هوشى unintelligenceبى وارث را) essentialبى واسطگى immediacyبى واهمه undauntedبى وجدان wretch,unconscionableبى وسیله barehandedبى وفا disloyal,unfaithful,unfaithبى وفائى treason,treacheryبى یار lonely,unfriendedبیابان wilderness,champبیابان (n.&adj.) desertبیات staleبیات کردن staleبیاتى platitudeبیاداوردن remind,recallبیادبود afterبیادگارنگاه داشتن commemorateبیان pronunciation,statement,locution,lip,expression,exposition,explanation,diction,declaration,quotation,remark,recitationبیان باالحان intonationبیان رایج shibbolethبیان شده saidبیان شده برحسب صفات quantitativeبیان علت accountبیان غیرمستقیم circumlocutionبیان کردن tell,say,impart,bubble,express,give,represent,frameبیان کننده علت causalبیان مبهم enigmaبیان مجدد restatementبیان مغایر paradoxبیانگر explanatoryبیانیه manifesto,manifest,bulletinبیباک ruthless,doughty,undauntedبیباکى temerityبیت المقدس jerusalemبیتا unrivaled,uniqueبیتابى unrestبیتوته کردن roost,lodgeبیجا unwarrantable(ted),inapt,inappropriate,improper,inopportuneبیجاخندیدن simperبیجان exanimate,inert,inanimateبیجواب unanswerableبیچارگى calamity,misfortune,miseryبیچاره incurable,destitute,desperate,wretched,wretchبیچاره کردن bust,beggarبیحاصل lean,ungainlyبیحال torpid,supine,passive,lethargic,insensateبیحال شدن languishبیحالت glassyبیحالى paralysis,phlegm,lethargyبیحدوحصر innumerable,unqualifiedبیحرف silentبیحرکتى immobilityبیحرمتى irreverenceبیحس senseless,callous,obtuse,numb,unfeeling,impassive,insensitive,insensible,insensateبیحس شدن nipبیحس کردن amortize,paralyzeبیحس کننده numbingبیحس یاکرخت کردن numbبیحسى vapidityبیحوصله کردن pesterبیخ buttبیخ دم struntبیخ ران groinبیخ گوشى whisperبیخ وبن stumpبیخبر abruptبیختن siftبیخرد unreasonableبیخردى unreasonبیخوابى(غیرعادى) insomniaبیخود gratuitous,idleبید willowبید(ج .ش .) mothبیداد cruelty,outcry,oppression,injusticeبیدادگر cruelبیدادگرانه outrageousبیدار awake,vigilant,wakefulبیدارشد wokeبیدارشدن awaken,awake,wakenبیدارکردن raise,waken,arouse,awaken,awakeبیدارکننده waker,wanenerبیدارماندن awakeبیدارى rouse,wakeبیدارى ازخواب وخیال disillusionبیدارى کشیدن wakenبیدرنگ therewith,thereupon,prompt,away,outrightبیدزار willowyبیدسبدى wickerبیدمانند willowyبیدمجنون weepingwillowبیدمشک pussyبیدین infidelبیراه astray,aberrantبیرحم cruel,dispiteous,relentless,unrelenting,uncharitable,bloodthirsty,atrociousبیرحمى savagery,sadism,atrocity,brutalityبیرق flag,bannerبیرنگ effeminate,neutral,grayبیروح tame,pedestrian,vapid,meek,inert,arid,exanimateبیروح (مج .) insipidبیروحى vapidityبیرون surface,outside,outdoors,outdoor,out,without,external,away,abroadبیرون از away,forth,out,withoutبیرون ازبستر astirبیرون ازمحیط outfieldبیرون ازمرکز eccentricبیرون افتادن lollبیرون افکندن jettisonبیرون امدن emerge,emanate,exude,issue,transpire,pulloutبیرون امده saleintبیرون انداختن bounce,expel,excrete,eject,sputterبیرون اوردن scoop,unweaveبیرون بردن exportبیرون پراندن (مثل تف ) spitبیرون دادن vent,ooze,exhale,evolve,emit,emissionبیرون روان شدن outpourبیرون ریختن void,vent,emit,outpourبیرون ریختن (بافشار) jetبیرون ریز outpouringبیرون ریزش outpouring,outpourبیرون ریزى explosion,outflowبیرون زده saleintبیرون شدگى expultionبیرون شهر countryبیرون کردن swap,cashier,force,fire,evict,dispossessبیرون کردن (ازمعادله) eliminateبیرون کردن (باout) driveبیرون کشیدن solicit,extract,evoke,drawبیرون کشیدن (گازیابخارازظرفى) aspirateبیرون گستردن outlayبیرون نگاه داشتن از excludeبیرونى over,outwards,outward,outer,outdoor,out,external,exteriorبیریا unaffectedبیزار tired,weary,loathloth,averseبیزارازعشرت دراثرافراطدرخوشى blaseبیزاربودن dislike,hate,loathe,irkبیزاربودن از detestبیزارکردن loathe,repel,weary,disgustبیزارکننده repellentبیزارى tedium,abhorrence,aversion,hatred,loathloth,ennui,disgust,grudge,reluctanceبیزارى(م .م .) horrorبیسابقه unexampledبیست وپنجمین حرف الفباى انگلیسى yبیست وششمین حرف الفباى انگلیسى zبیست ویکمین حرف الفباى انگلیسى uبیستم twentiethبیستمین twentiethبیستمین حرف الفباى انگلیسى tبیسکویت cooky,cookie,biscuitبیسکویت نمکى pretzelبیسواد unread,lowbrowبیسوادى illiteracyبیش moreبیش ازاعتباربرات کردن overdraftبیش ازاعتبارحواله کردن overdraftبیش ازاعتبارحواله یاچک دادن overdrawبیش ازاندازه ample,excessiveبیش ازاندازه عادى supernumeraryبیش ازاندازه لازم درمعرض نوربودن overexposeبیش ازحد inordinateبیش ازحداراسته ornateبیش ازحدانجام دادن overdoبیش ازحداندوختن overstockبیش ازحدبارکردن overburdenبیش ازحدترساندن overaweبیش ازحدروئیدن overgrowبیش ازحدگستردن overreachبیش ازحدلباس فاخرپوشیدن overdressبیش ازحدلزوم too,unnecessaryبیش ازحدلزوم انباشتن overstuffبیش ازحدمحافظه کار ultraconservativeبیش ازحدمعمول خوابیدن oversleepبیش ازحدمعین توقف کردن overstayبیش ازحدواقع شرح دادن exaggerateبیش ازظرفیت پرکردن overchargeبیش ازهمه mostبیش ازوقت معین overtimeبیش بال داراى توپ نرم (ورزش ) softballبیشان majorityبیشتر rather,further,more,majorبیشترایستادن outstandبیشترپیشنهاددادن (درمناقصه) outbidبیشترتحمل کردن outstandبیشترتوپ زدن از outbidبیشتردرخشیدن outshineبیشتردوام اوردن outliveبیشتردوام کردن outwearبیشترزنده بودن از survive,outlive,outlastبیشترطول کشیدن از outlastبیشترعمرکردن از outliveبیشترکارکردن از outworkبیشتریابهترفروختن از outsellبیشترین superlative,uttermost,utmost,most,maximumبیشرم audaciousبیشرمانه گفتگوکردن sassبیشرمى effronteryبیشعور insensible,numskull,numbskull,dunceبیشعوردانستن loutبیشمار countless,populous,myriad,umpteenth,umpteenبیشه brushwood,brake,forest,grove,glade,woodبیشین maximum,majorityبیصدا silent,quietبیضه testicleبیضه بند jockstrapبیضى ovalبیضى(هن .) ellipseبیطار veterinarianبیطارى veterinaryبیطارى کردن vetبیطرف nonpartisan,neutral,unalignedبیطرف (م .ک .) irrespectiveبیطرفى neutrality,impartialityبیطرفى وبى نظرى objectivityبیع ناپذیر inalienableبیعانه deposit,earnestmoney,earnest,pledgeبیعت allegiance,homageبیعت کننده homagerبیعدالتى inequityبیعرضه incapableبیعلاقه indfferentبیغرض unbiasedبیغش pureبیغل وغش honestبیغمابردن sackبیغوله lonelyبیفاصله proximateبیفایده vain,ineffectual,ineffectiveبیفتک گاو beefsteakبیقاعدگى jog,promiscuityبیقاعده foul,atypical,promiscuousبیقرار hectic,agog,fidgety,restiveبیقراربودن shuffleبیقرارى unrest,malaiseبیقیددرامورجنسى promiscuousبیقیدى دراموراخلاقى وجنسى promiscuityبیک طرف away,asideبیک طرف متمایل کردن biasبیک نظردیدن glimpseبیک نوعى somehowبیکار idle,vacant,unemployedبیکاره vagabond,idlerبیکارى sloth,unemployment,vacationبیکران infinite,indefinite,immense,immeasurable,vastبیکرانى immensityبیکس lonelyبیگانه stranger,strange,exotic,outsider,only,gringo,alien,abroad,barbarous,barbarianبیگانه پرست xenophileبیگانه ترس xenophobeبیگانه ترسى(حق .) xenophobiaبیگانه دوست xenophileبیگانه کردن alienate,estrange,strangerبیگانه وار outlandishبیگاه untimelyبیگناه innocentبیل shovel,spadeبیل زدن hack,spade,shovelبیلچه shovel,shim,spade,paddleبیلچه باغبانى trowel,scufflehoeبیلچه زدن shimبیلچه مخصوص کندن علف هرزه spudبیلیون billionبیم scruple,scare,scrupulosity,dread,care,phobia,misgiving,qualm,aweبیم ازبیگانه xenophobiaبیم داشتن apprehend,reckبیم داشتن از abhorبیم زیان perilبیم ناک anxiousبیم ووحشت alarmبیمار sick,ill,patient,unhealthy,bedriddenبیمارروانى psychotic,psychopath,psyhoبیمارساختن indisposeبیمارستان clinic,hospitalبیمارستان سیار ambulanceبیمارستان مسلولین sanatoriumبیمارسرپائى بیمارستان outpatientبیمارعشق lovesickبیمارعشق شدن languishبیمارکردن sickenبیمارنامه(طب ) historyبیماروطن homesickبیمارى maladyبیمارى روانى psychosisبیمارى شبه حصبه(طب ) paratyphoidبیمارى طاعون pestilenceبیمارى فشارخون hypertensionبیمارى فلج اطفال polioبیمارى کمبودویتامن B beriberiبیمارى مزمن ailmentبیمارى مسرى وعفونى(طب ) yawsبیمارى هارى rabiesبیمارى همه گیر epidemicبیماریزائى(طب ) pathogenesisبیمانند unique,unexampledبیمایگى superficialityبیمحابائى unreserveبیمزگى vapidity,platitudeبیمزه tame,colourless,arid,vapidبیمعنى vacuous,nonsense,senselessبیمناک tremulous,careful,umbrageousبیمناک ازانگلستان anglophobeبیمه insuranceبیمه اتکائى reassuranceبیمه بدست اوردن insureبیمه ثانوى reassuranceبیمه شدنى insurableبیمه شونده insuredبیمه کردن assure,insureبیمه کردنى insurableبیمه گر underwriter,insurerبیمه نامه policyبیمه(مخصوصابیمه عمر) assuranceبیمو baldبیمورد inappropriate,anomalous,amissبیموقع off,untimely,malaproposبیموقع بکاربردن misapplyبیمیل loathlothبین اداره اى interdepartmentalبین الاثنین mutualبین الادیانى interfaithبین الکواکب interplanetaryبین المللى cosmopolitan,internationalبین ایالتهاوکشورهاى مختلف interstateبین ایالتى interstateبین دانشکده ها intercollegiateبین دندانى interdentalبین دوماه interlunaryبین ستاره اى interstellarبین سیارات interplanetaryبین فرهنگى interculturalبین قاره اى intercontinentalبین کالجهاى مختلف (درموردمسابقات ) intercollegiateبین نژادهاى مختلف interracialبین نژادى(interrace) interracialبین هفتادتاهشتادسالگى septuagenarianبینا perspicacious,seeingبینائى spectrum,sight,vision,eye,perspectiveبینامى anonymityبینش sight,seeing,intuition,intelligence,insightبیننده bystander,viewer,spectator,seerبیننده برنامه تلویزیونى televiewerبینهایت extremeبینهایت کوچک infinitesimalبینوا destitute,poor,unblest,unblessedبینوائى povertyبینى nozzle,noseبینى کوتاه وبزرگ وسرببالا pugبینى گرفتن sniffبینى مالیدن به noseبیهش comatoseبیهشى comaبیهمتا unexampledبیهودگى vanity,inactionبیهوده trashy,jejune,rodomontade,unfruitful,ineffectual,ineffective,impracticable,idle,vainبیهوده تلف کردن wasteبیهوده گفتن rantبیهوده گوئى rantبیهوده وقت گذراندن snooze,slug,moon,dawdleبیهوده وقت گذراندن (اسکاتلند) jaukبیهوش comatose,unintelligentبیهوش کردن stupefyبیهوشانه anestheticبیهوشى trance,syncope,stupidity,stupefaction,anesthesia,anaesthesiaبیهوشى(حق .) fitبیوفا jilt,untrueبیوفائى adulteryبیوفایى desertionبیوگرافى biographyبیوگى widowhoodبیوه lone,widowبیوه زن widowبیوه شدن widowبیوه کردن widowپا leg,pod,peg,paw,footپائى pedalپائیدن surveillance,stag,watch,eyeپائیز autumn,fallپائیزى autumnalپائین nether,underneath,low,bottom,beneath,belowپائین امدن dip,fallپائین اوردن shut,bate,disrateپائین اوردن (adj.vt.&vi.) lowerپائین پرچم flagپائین تر subordinate,beneath,lowerپائین تراز under,beneathپائین ترازسن 31 subteenپائین ترین bottommost,undermostپائین ترین درجه tenthrateپائین ترین نقطه zeroپائین تنه جانوران underbodyپائین تنه لباس underbodyپائین رتبه inferior,minorپائین رفتن comedownپائین صحنه parquetپائینى beneath,underneathپاازحدخودفراترنهادن overreachپابپاکردن (توپ فوتبال ) dribbleپابپاورکردن loiterپابرجا stable,true,resolute,firm,indefeasible,immutableپابرجاشدن یاکردن stabilizeپابرجاکردن fixپابرجاى steadfast,loyalپابرهنه discalced,barefootپابزمین کوبیدن stampپابفرارگذاردن skedaddleپابمیان گذاردن interfereپابند trammel,jess,shackle,clog,clog,anklet,hobbleپابندان warranty,suretyپابندزدن shackleپابندقوش jessپابه میان گذاردن interposeپاپ papa,pontiffپاپ پیشواى کاتولیکها popeپاپا papaپاپایه papayaپاپوش درست کردن railroad,frameپاپى insistent,papalپاپى شدن insistپاپیتال (گ .ش .) ivyپاپیروس papyrusپات (درشطرنج ) stalemateپات کردن یاشدن stalemateپاتخته treadleپاتوق nest,resort,rendezvous,recourse,haunt,stationپاتولوژى pathologyپاتیس batisteپاتیل caldronپاتیل (=caldron) cauldronپاچنبرى bandylegged,clubfootپاچه foot,legپاچه شلوار legپاداب waterproofپاداش testimonial,back,hay,remuneration,gratuityپاداش دادن compensateپاداش دهنده yielderپاداش عمل premiumپاداش نیکو premiumپاداشى remunerativeپاداوجى anticlimacticپادبند anticoagulantپادتن antibodyپادراز stiltپادرمیانى intercessionپادرهوا indeterminateپادرى matپادزنگ rustproofپادزهر antidoteپادشاه shah,king,rial,rex,potentate,monarchپادشاه (=sovran) sovereignپادشاهى imperial,regal,kingdom,sovereigntyپادگان garrison,presidioپادگذاره antithesisپادگند antisepticپادو pageپادو(lacquey) lackeyپادومهمانخانه bellboyپارازیت noise,mush,parasiteپارازیت دادن jamپاراشوت parachuteپاراشوت بکاربردن parachuteپاراف initialپاراف کردن initialپارافین (ش .) paraffinپارافین گازى ومشتعل هیدروکاربنى propaneپاراگراف paragraphپارامتر parameterپارامترواقعى actualparameterپارتى partyپارتیزان guerilla,partisanپارتیزان یامتعصب سیاسى یامذهبى vigilanteپارچ pitcherپارچه stuff,textile,cloth,fabric,lot,pieceپارچه ء بافته tissueپارچه ء راه راه نخى piqueپارچه ء قنداق diaperپارچه ابریشمى silkپارچه ابریشمى گل برجسته brocadeپارچه استرى wiganپارچه بادبانى sailingپارچه بافته textileپارچه بافى draperyپارچه برزنت oilskin,oilclothپارچه بسیارنازک gossamerپارچه پست shoddyپارچه پشم ونخ راه راه مردانه tweedپارچه پشمى worstedپارچه پشمى سبزرنگ kenپارچه پیچازى tartan,plaidپارچه تافته(فارسى است ) taffetaپارچه جیر suedeپارچه حوله اى terryپارچه خزنما pileپارچه خیمه اى hairclothپارچه داکرون dacronپارچه رابهم کوک زدن shirrپارچه راه راه stripeپارچه راه راه نخى seersuckerپارچه زخم بندى lintپارچه زنانه پوپلین poplinپارچه سرقیچى snippetپارچه صوف پشمى sergeپارچه ظریف sheerپارچه عبائى abaپارچه فروشى draperyپارچه کتانى linen,woofپارچه کتانى راه راه وزبر denimپارچه کرباسى قیراندودوعایق اب tarpaulinپارچه کشباف jerseyپارچه کهنه cloutپارچه کیسه اى burlapپارچه کیسه دوزى sackclothپارچه گاباردین gabardineپارچه گونى sackclothپارچه لباسى نازک peelingپارچه مخصوص نقاشى canvasپارچه مخمل scarletپارچه مخملى نرم ولطیف duvetynپارچه مشمع oilskin,oilclothپارچه منسوج textureپارچه موئى hairclothپارچه نازک گل برجسته زنانه souffleپارچه نازک لباسى زنانه voileپارچه نخى cottonپارچه نخى سفت بافت regattaپارچه نخى نازک هندى شبیه موسلین jaconetپارچه هاى پنبه اى ارزان قیمت calicoپارچه یاکاغذباطله ruckپارسا pious,votary,devoteeپارسائى piety,pietismپارسال yesteryearپارسامنش devoutپارسامنش .مرتاض abstemiousپارسنگ countermeasure,counterbalanceپارسنگ کردن counterweightپارسى(parsee) parsiپارک parkپارگى tear,ruptureپارلمان parliamentپارلمانى parliamentaryپاره fragment,bit,scrap,shredپاره اجر brickbat,glut,rubbleپاره پاره scrappyپاره پاره کردن analyze,tatter,scalpelپاره پاره ومتلاشى کردن teardownپاره ستانى briberyپاره سفال shardپاره شده tornپاره کردن cut,rip,rend,lacerate,mangle,shred,tearپاره ومندرس (دراثرزیاداستعمال ) overwearپارو shovel,oarپاروزدن paddle,row,oar,scullپاروزن oarsman,paddlerپاروزن مسابقات قایقرانى oarsmanپاروگیر outriggerپاروى پهن قایقرانى paddleپاروى عقب کشتى scullپازدن pedal,leg,footپازهر antidoteپاس passپاس دادن passپاس دهنده passerپاساژ passageپاسبان johnny,cop,constable,guard,policeman,policeپاسبانان یک محل constabularyپاسبانى کردن patrolپاسخ response,respond,reply,answerپاسخ دادن answer,respond,replyپاسخ دفاعى rejoinderپاسخ دفاعى دادن rejoinder,rejoinپاسخ نه noپاسخى responsiveپاسدار watchman,watchful,guardsman,guardپاسدارخانه guardhouseپاسدارى patrol,watchپاسدارى کردن watch,patrolپاسگاه postپاسگاه دورافتاده outpostپاسگاه یادکه موقتى boothپاسیو patioپاشله snipeپاشله شکارکردن snipeپاشنه heel,pivot,talonپاشنه پا talonپاشنه جوراب heelپاشنه جوراب یاکفش instepپاشنه خوابیده slipshodپاشنه کش بکاربردن shoehornپاشنه کش کفش shoehornپاشنه کف heelپاشنه گذاشتن به heelپاشیدن strew,spurtle,sprinkle,spray,spatter,pour,pour,inseminate,infusionپاشیدن (مثل گرد) dustپاشیدن ماسه بابادفشارقوى پاک کردن sandblastپاشیده شدن sprinkleپافراگذاشتن trepassپافشار insistentپافشارى persistence,insistenceپافشارى کردن insist,persistپاک sheer,stark,pure,clean,kosher,goodپاک دین puritanپاک زاد highbornپاک شدگى erasure,blotپاک شدن refineپاک شده scrubbyپاک کردن ventilate,mop,absolve,erase,efface,obliterate,wipe,winnow,wash,cleanse,clean,rub,sublimate,purify,purge,scrape,scour,sancifyپاک کردن (پنبه یاپشم ) willowپاک کردن از ridپاک کرده pickedپاک کن wiperپاک کن زدن brushپاک کننده purgative,detergentپاک کنید deleپاک نژاد purebredپاک نشدنى indelibleپاکت envelope,cover,pocketپاکت محتوى چاى فورى teabagپاکدامن virtuous,virgin,chasteپاکدامنى sacrosanctity,purity,chastity,probity,virtueپاکردن (کفش وغیره ) wearپاکساز purgativeپاکى innocence,purityپاکیزه sprucy,spruce,trim,tidy,clean,neat,natty,briskپاگذاشتن inculcate,treadپاگودا pagodaپاگون stripeپاگیر obstacleپاگیرشدن hinderپاگیرى hindranceپالار rafterپالان panelپالان زدن saddleپالایش purgeپالایش کردن pureپالایش کننده strainerپالایشگاه refineryپالایشى purgatoryپالتو overcoat,topcoatپالتوکوتاه وضخیم ملوانى reeferپالتوگشادمردانه ulsterپالکى palanquinپالهنگ halterپالودگى refinementپالودن strain,purify,refineپامال کردن trampleپامچال (گ .ش .) primroseپامچال چیدن primroseپامیان گذاردن interveneپاندول pendulumپانزده fifteenپانزده روزیکبار biweeklyپانزدهمین حرف الفباى انگلیسى oپانسمان کردن dressپانسیون pension,boardingپانسیون شدن board,pensionپانسیون عزبها clubhouseپاهاى عقب (درجمع )(جانوران ) heelپاى بندتشریفات وتعارف ceremoniousپاى پرده دار webfootپاى پهن وبزرگ (splayfooted) splayfootپاى کسى نوشتن debitپاى کوبیدن hoofپاى کوتاه وکج بطورمادرزادى(طب ) clubfootپایا perennial,durableپایائى perpetuityپایاب shoalپایاپاى cambiumپایان terminal,sequel,limit,point,period,end,godspeed,close,cessationپایان جمله periodپایان شناسى teleologyپایان ناپذیر unceasing,interminable,inexhaustibleپایان نامه thesis,dissertationپایان یافتن overپایان یافته pastپایانه terminus,terminalپایتخت capitalپایتخت کشورپرو limaپایدار stanch,constant,fast,resistant,unflinching,unfailing,undying,permanent,inexhaustible,indissolubleپایدارگر resisterپایدارماندن abideپایدارى stability,endurance,constancy,resistance,resist,permanencyپایدارى کردن resistپایستن lastپایکوبى stompپایکوبى کردن footپایگاه baseپایگاه درکناردریا bridgeheadپایگاه مرزى outpostپایمال کردن trample,suppress,inculcate,overwhelm,overrideپایمردى fortitude,assistance,intercessionپایمردى کردن assistپایه sill,stratum,stock,status,stanchion,stalk,stage,prop,degree,groundwork,ground,outrigger,column,cantilever,root,mount,measure,mark,pillar,phase,leg,buttress,bedrock,basis,baseپایه اصلى وابتدائى bottommostپایه پل cutwater,pierپایه تفکر tenetپایه دار leggyپایه زدن trussپایه ستون pedestalپایه شمعدان saveallپایه لگاریتم logarithmپایه مجسمه pedestalپایه نرده newelپایه واساس warpandwoofپاییدن guardپایین امدن descendپپسین (pepsine)(تش .) pepsinپتاس potashپتاس زدن به potashپتاس محرق potashپتاسیم (ش .) potassiumپتانسیل potentialپتروشیمى petrochemicalپتک sledge,hammer,malletپتک زدن sledgeپتو wrap,blanketپتیاره shrewپچ پچ کردن chatter,whisperپچواک گر translatorپخت decoctionپختن shirr,scallop,hatch,bake,grill,cook,concoctپختن (اجر) annealپختنى culinaryپخته ripeپخش prevalence,effluence,diffusionپخش شدن run,pervadeپخش شده diffuseپخش کردن scatter,strew,spread,shift,divide,distribute,dispread,diffuseپخش کردن (ازرادیو) broadcastپخش کردن (رل میان بازیگران ) castپخش کننده شایعات افتضاح امیز scandalmongerپدافند defence,defenseپدافندگر defenderپدافندى defensiveپدال pedalپدر sire,fatherپدراندر stepfatherپدرانه paternalپدربزرگ progenitor,grandpa,grandfatherپدربزرگ یامادربزرگ grandparentپدرتعمیدى godfatherپدرسالار patriarchپدرشاه patriarchپدرکش patricideپدرکشى patricideپدرنامى patronymicپدرى patronymic,paternalپدرى کردن sire,fatherپدریامادر parentپدریامادرتعمیدى godparentپدیدار visible,conspicuousپدیدار(ک .) extantپدیدارازخلال ابرها loomپدیدارشدن emergeپدیدارى visibilityپدیده phenomenonپدیده اى phenomenalپدیده روحى psychicپدیده هوائى meteorپذیرا receptive,acceptableپذیرائى receptionپذیرائى کردن lodge,entertain,welcomeپذیرائى کردن از receiveپذیرائى کننده receptorپذیرانه admissionپذیرش reception,patient,assent,admission,acceptanceپذیرفتن matriculate,hear,vouchsafe,listen,allow,admit,accept,embrace,receiveپذیرفتنى receivable,admissible,acceptable,plausibleپذیرفته شدن (درکشور) naturalizeپذیرگر receptionistپذیرنده receptiveپذیرنده غریبان وفراریها receptorپر populous,plume,ample,rife,fullپر(por) ladenپراب juicy,watery,ripe,lushپراب وتاب rotund,grandiose,ornateپرابى succulenceپراحترام respectfulپرادعاومتظاهر pretentiousپرادویه pungentپرارایشى plumeپرارزش dear,preciousپرازاب moistپرازاشتیاق raringپرازبادکردن inflateپرازبرامدگى bumpyپرازبوته وخاشاک brushyپرازتپه hillyپرازترس وبیم awesomeپرازتوطئه insidiousپرازدست انداز bumpyپرازشکار gamyپرازشیر milkyپرازعلف هرزه weedyپرازغلط erroneousپرازقلاب hookyپرازکنده درخت stubbyپرازگازکردن زیادبالابردن inflateپرازگل muddyپرازلکه spottyپرازموم waxyپرازورید venousپرازوزوز zippyپراسایش restfulپراستقامت diehardپراشتیاق ravenousپراشوب stormy,pellmellپرافاده cocksure,bigheaded,snooty,snobbishپراکندگى sprawl,dispersalپراکندگى کردن dissipateپراکندن transmit,scatter,castپراکنده diffuse,outspread,sporadic,sparseپراکنده کردن intersperse,meddle,disperse,dashپراکنده وپریشان کردن scatterپراکنش transmittalپراکنى propagationپرالتهاب arduousپرانتز parenthesis,bracketپراندن sling,squirt,jump,jet,fly,whiskپرباد pneumatic,blustery,gusty,windyپربار weightyپرباران rainyپربارشدن proliferateپربخار steamyپربراز gracefulپربرکت luxuriant,bounteous,exuberantپربرکت شدن luxuriateپربرگ leafyپربلا disastrous,calamitousپربلندبال پرنده quillپربها valuable,invaluableپربودن teemپربید willowyپرپا pteropodپرپرزدن flickerپرپشت steady,thick,lush,exuberant,richپرپشت شدن luxuriateپرپشت کردن thickenپرپشت یاشانه سوارشدن piggybackپرپشتکار aggressiveپرپیچ وخم roundaboutپرت solitary,hurl,aback,desultory,faraway,wide,remoteپرت شدگى ازموضوع digressionپرت شدن overshoot,cropperپرت شدن (ازموضوع ) digressپرت کردن jaculate,toss,throw,shy,launch,impinge,hurtle,hurlپرت گو deliriousپرت گوئى کردن doteپرت گویى deliriumپرتاب shy,shove,toss,tilt,throw,put,projection,jet,jaculation,pounce,pitch,hurlپرتاب ببالا upthrowپرتاب شدن slat,shoveپرتاب شده slungپرتاب کرد threwپرتاب کردن hurl,pelt,unsling,slog,sling,shove,shoot,jaculate,thrust,projectپرتاب کننده casterپرتاب کننده ء توپ pitcherپرتاب ناگهانى lungeپرتاب نیزه javelinپرتابه rocket,missile,shot,projectileپرتابه شناسى ballisticsپرتاسف regretfulپرتجمل prodigalپرترحم ruthfulپرتقال orangeپرتقالى orangeپرتقلا scramblerپرتکاپو aggressive,energeticپرتگاه crag,headland,precipice,bluffپرتگاه دار abruptپرتگاه عظیم chasmپرتگاه مصنوعى escarpmentپرتلاطم wavyپرتلالو resplendentپرتلالوء sparklerپرتو shaft,beam,aegis,rayon,ray,radianceپرتوافتاب sunbeamپرتوافشان radioactiveپرتوافکن projectorپرتوافکندن beam,radiate,shaftپرتوافکنى projectionپرتوانى gleamپرتودرمانى radiotherapyپرتوشناسى roentgenology,radiologyپرتوماه moonbeamپرتونگاره radiogramپرتوى radialپرجلا radiantپرجلال شدن pompپرجلوه showy,gaily,resplendent,loud,pretentiousپرجلوه ساختن embossپرجمعیت populousپرجمعیت کردن peopleپرجهند(pulsatile) pulsantپرچ بودن (مثل سرمیخ) clinchپرچ کردن clinch,clench,rivetپرچ کننده riveterپرچانگى کردن jawپرچانه pernickety,talkativeپرچم standard,stamina,ensign,whiff,bannerپرچم (گ .ش .) stamenپرچم دار ensignپرچم دارکردن flagپرچم دزدان دریائى jollyrogerپرچم دم چلچله اى pennantپرچم زدن به flagپرچم سه گوش (penon) pennantپرچم قرنطینه کشتى yellowjackپرچم ملى انگلیس unionjackپرچم ملى سه رنگ فرانسه tricolorپرچمى staminalپرچین fence,hedgeپرچین ساختن hedgeپرچین کردن rivetپرچین وشکن crispy,wavyپرحادثه eventfulپرحاصل productiveپرحباب bubblyپرحرارت steamy,spunkyپرحرارت وعلاقه effusiveپرحرف talkative,voluble,loquacious,blowhard,rattletrap,chatty,garrulous,outspokenپرحرفى badinage,loquacity,yackپرحرفى کردن gash,palaverپرخاش invective,quarrel,ruffeپرخاش کردن bickerپرخاشگر aggressor,aggressiveپرخاشگرى agressionپرخبر newsyپرخرج sumptuous,expensiveپرخطر hazardous,dngerousپرخور greedy,gobbler,voraciousپرخوردن surfeit,overeat,gorge,glutپرخورى avidity,gut,gorge,glutپرخورى کردن gorgeپرداخت settlement,polish,payoff,payment,pay,expenditure,disbursement,disburse,rendition,remittance,remitment,outlay,glazeپرداخت اضافى bonusپرداخت کردن scour,spend,give,disburse,burnish,bufferپرداخت کردن (تمام دیون ) payoffپرداخت کردن چرم curryپرداخت کننده (payor) payerپرداخت مجدد repaymentپرداخت نشده unpaidپرداختن disburse,defray,pony,pay,looseپرداختن (بکارى) practise,practiceپرداختن به proceedپرداختن مخارج footپرداختن وتصفیه کردن (وام وادعا) acquitپرداختنى solvency,due,payableپردارکردن wingپردازش کارها jobprocessingپردرخت woody,sylvanپردردسر troublous,bothersomeپردرنیاورده unfledgedپردل pluckyپرده curtain,blind,veil,membrane,screenپرده ء پشت صحنه ء تاتر backdropپرده ء دل diaphragmپرده ء نمایش (مثل پرده ء اول ) actپرده اى velar,membranousپرده بردارى unveilپرده بکارت hymenپرده جزء صحنه نمایش sceneپرده دار chamberlainپرده درب ورودى portiereپرده زدن upholster,veilپرده سینما screenپرده صماخ eardrumپرده غشائى membranaceousپرده قالیچه نما tapestryپرده گاه stageپرده گوش (تش 0 ) eardrumپرده نازک scruff,filmپرده نقاشى canvas,tableauپرده نقش دار tapestryپردود smokyپردیز parkپردیزه campusپررگ وپى nervyپررنگ chromaticپررو impudent,immodest,presuming,pert,brassy,barefaced,nervy,fresh,cheekyپرروئى کردن outfaceپرریختن mewپرز fuzz,napپرزا prolificپرزحمت arduous,bothersome,laborious,studious,troublous,troublesomeپرزدارکردن fuzzپرزرق وبرق splendid,gaudy,gailyپرزرق وبرق کردن glamorizeپرزقالى وغیره pileپرزور strong,keen,vigorous,potentپرزورکردن invigorateپرزوروکهنه(مثل ابجو) staleپرس viseپرس کردن smashپرس نامه letterpressپرستار sister,foster,nurseپرستاربچه nannyپرستاره stellar,starryپرستارى attendance,careپرستارى کردن tend,nurse,ministerپرستش adore,adoration,praise,devotion,worshipپرستش حیوانات zoolatryپرستش کردن worshipپرستشگاه موقت tabernacleپرستشگاه یهود synagogueپرستو swallowپرستوک دریائى(ج .ش .) ternپرستیدن idolize,deifyپرسرزنش reproachfulپرسروصدا scrimmager,uproarious,unquiet,loudmouthed,blatant,vociferous,noisy,obstreperous,rowdy,riproaringپرسروصدابودن blusterپرسش inquiry,question,queryپرسش کردن debriefپرسش کردن (enquire) inquireپرسش کننده interrogatorپرسش نامه فرستادن circularizeپرسش نامه مذهبى catechismپرسش وازمون quizپرسشگاه informationپرسشگر questionerپرسشنامه questionnaireپرسنک stonyپرسنل personnel,staffپرسه prowlپرسه زدن ramble,rove,roam,knockabout,swan,scamp,prowlپرسه زن stroller,loiterer,loiterپرسه زنى truancy,strollپرسیدن ask,question,queryپرسیده نشده unaskedپرش startle,spout,jumpoff,jump,convulsion,wing,fly,leap,bounceپرش اب jetپرش بانیزه polevaultپرش کردن skipپرشاهین plumageپرشدن fullپرشدن انبار bunkerپرشدنى chargeableپرشکاف choppyپرشکوفه buddyپرشکوه pompousپرشهد sappyپرصخره rockyپرصدا sonorous,uproarious,loud,vociferousپرصدائى sonorityپرصلابت rockyپرضربان pulsantپرطاقت hardy,wiry,staminalپرطراوت succulentپرطراوت وچالاک vibrantپرطمطراق turgidپرطنینى sonorityپرعصب nervyپرغوغا uproariousپرفرازونشیب vicissitudinousپرفروغ luminaryپرفسور professorپرفندق nuttyپرقوت intensiveپرقوت سازى intensificationپرکار prolific,overwrought,hardworkingپرکارى busybodyپرکبر snootyپرکردن cram,full,frank,glut,load,heap,brim,thwack,suffuse,stuff,stud,stowپرکردن (باطرى وتفنگ ) chargeپرکردن باصفر(zerofill) zerofillپرکردن پوست حیوانات باکاه وغیره taxidermyپرکف sudsyپرکلاه زنان plumeپرکندن از quillپرکننده expletiveپرگار compassپرگاربازودار beamcompassپرگارتقسیم (درجمع ) dividerپرگال اندازه گیرى ضخامت یاقطراجسام calliperپرگرد paragraphپرگردو nuttyپرگزند harmfulپرگفتن gabپرگل roseateپرگو talkative,prolix,blabbermouth,loquacious,verboseپرگوئى کردن prattleپرگوشت hammyپرگیر environmentپرلغت wordyپرماس touchپرماس پذیر palpable,tangibleپرماسیدن touch,palpateپرماسیدنى palpableپرمانند featheryپرماه gimletپرمایه کردن enrichپرمایه ومبتکر resourcefulپرمخاطره venturesome,precarious,riskyپرمدعا pretentiousپرمعنى significant,expressive,meaningfulپرمعنى وعمیق pithپرمغز sententious,pithyپرمک mildewپرمنفذى porosityپرمنفعت beneficial,lucrativeپرمو shaggy,hairyپرموج wavyپرنخوت arrogantپرندک (نظ .) hillockپرندگان schoolپرندگان منقاردرازبرزیلى ومکزیکى jacamarپرندگان یک ناحیه avifaunaپرنده jumper,wildlife,birdپرنده ء مورچه خوار anteaterپرنده اوازخوان singinbirdپرنده اى شبیه باز buzzardپرنده پادرازوپنجه بزرگ مکزیکى jacanaپرنده رنگارنگ piedپرنده شناس ornithologistپرنده کوچک chickenپرنده نر(ازجنس ماکیان ) cockپرنشاط primroseپرنشده incompleteپرنشده (مانندتفنگ وباطرى) unchargedپرنوازش cuddlesomeپرنور shinyپرنیرنگ deceitfulپرنیرو zippy,peppyپره wing,wing,vaneپره (دربینى) septumپره ء شناى ماهى pinuleپره چرخ spokeپره یادندانه دارکردن burrپرهاى زینتى plumageپرهرج ومرج chaoticپرهمهمه uproariousپرهیاهو obstreperous,loudmouthedپرهیجان ebullientپرهیز abstinence,dietپرهیزازاستعمال مشروبات الکلى abstinenceپرهیزغذائى regimenپرهیزکار inward,virtuous,abstemious,continent,righteousپرهیزکارى sanctity,virtue,holinessپرهیزکردن shunپرهیزکردن (از) abstainپرهیزگار piousپرهیزگارى continence,piety,pietismپرهیزنکردنى indeclinableپروا heed,solicitude,prudenceپرواداشتن reck,careپروارکردن battenپروارى کردن وذبح کردن beefپرواز wing,fly,flight,planeپرواز(درموردموشک ) blastoffپروازبلند kiteپروازدادن hop,flyپروازسریع scamperپروازفضائى spaceflightپروازکردن whir,kite,fly,flightپروازکردن بدون نیروى موتور glideپروانه pass,paper,butterfly,billet,moth,permit,permission,licenseپروانه دادن charter,licenseپروانه دار licensableپروانه رسمى placardپروانه هواپیماوکشتى وغیره propellerپروبال plumageپروبال پرنده راکندن pinionپروپاچه دار leggyپروپاگاند propagandaپروپان propaneپروتئین (=proteide)(ش .) proteinپروتست protestپروتستان evangelicalپروراندن nurse,raiseپروردگار godپروردن train,propagate,breed,mother,harbor,encourage,rear,form,feed,womb,nurtureپرورش nurture,culture,upbringingپرورش دادن inbreed,develop,fosterپرورش دهنده کرم ابریشم sericulturistپرورش زنبورعسل apicultureپرورش کرم ابریشم (ج .ش .) sericultureپرورش مرغ avicultureپرورش نوغان sericultureپرورش نیافته unbredپرورشگاه nursery,nurseپرورشگاه یتیمان protectory,orphanageپروژکتور projectorپروژه projection,projectپروگرام programپرولع voracious,ravenousپرونده dossierپرونده ترمیمى amendmentfileپرویزن sieveپرى glut,full,elfپرى شاهرخ طلائى(ج .ش .) orioleپریتونیت (طب ) peritonitisپریدن jump,tumble,stow,spring,spout,nip,bounce,hip,vaultپریدن (ازروى چیزى) skipپریسکوپ periscopeپریشان disheveled,disconsolate,faraway,heartsickپریشان حواس distraughtپریشان خیال uneasy,absentپریشان کردن tousle,stress,nonplus,oppress,confound,distract,buffalo,ail,agitate,afflictپریشان کننده dismalپریشان گوئى divagationپریشان گیسو towheadپریشانى bother,baffle,remorse,ramble,woe,nonplus,depression,dolor,distress,turmoilپز postureپزشک medico,medic,physicianپزشک (مخفف ان Dr.است ) doctorپزشک امراض داخلى internistپزشک پا chiropodistپزشک متخصص اطفال pediatricianپزشک متخصص زایمان obstetricianپزشک مقیم بیمارستان internپزشک ویژه گیراسیب شناسى pathologistپزشکى medicine,medicپزشکى روانى psychiatryپزشکى کردن leechپزشکى کودک pediatricsپزشکى(پیشوند) medicoپزشکیارکشتى corpsmanپزنده broilerپژمان (adj.) dejectپژمان کردن (adj.&vt.) dejectپژمانى dejectionپژمردگى languor,welterپژمردن blightپژمرده searپژمرده شدن droop,miff,languish,quailپژمرده کردن flagپژمرده کردن یاشدن witherپژمرده یاپلاسیده wizenپژه hoarfrostپژواک echo,reflectionپژواک یاانعکاس صدا resoundپژولیدن witherپژوهش researchپژوهش کردن researchپژوهش ناپذیر(حق .) unappealabeپژوهشگر researcherپژوهشنامه bulletinپژوهنامه bulletinپژوهیدن researchپس thus,so,forth,again,backپس (ازان ) thenپس اب sewageپس از after,sinceپس ازان thereupon,thereafter,thence,next,away,afterwardsپس ازاین henceپس ازدکترا postdoctoralپس ازعمل جراحى postoperativeپس انداختن sireپس اندازکردن saveپس اندازکن saverپس اندازنشده unsavedپس اورد supplementپس اورده supplementaryپس ایند aftermath,subsequentپس پرداخت refundپس تاب afterglowپس جستن bounceپس جهنده bouncyپس دادن excrete,giveback,retort,restore,repay,refundپس دادن به repayپس رفت recessionپس رفت کردن regress,recessپس رفتن retrogress,retrograde,retire,regress,recedeپس رفتنى retractableپس رفتى recessiveپس روى retrogradation,regressپس زانو hockپس زدن setback,recoil,rebut,rebound,backlashپس زدن (ماشین وغیره ) kickbackپس زدن تفنگ backfireپس زدن دهنه اسب lugپس زنى jib,repulse,repercussion,recess,rebuttal,kick,backstroke,backlashپس فروزش afterglowپس قراول rearwardپس کنشى retroactiveپس گاه metaphseپس گردن scruff,napeپس گرفتن abalienate,retrieve,retreat,recapture,withdraw,withdrawalپس گرفتن (گفته) unsayپس گیرى recaptureپس مانده scum,leftover,excrement,residue,remainderپس مانده الیاف کتان یاشاهدانه towپس مانده غذا leftoverپس مخ cerebellumپس نشستن recoilپس نگرانه retrospectپس نگرى retrospectپس نهاد reserveپس نهادکردن reserveپس وپیش رفتن totter,teeterپس وپیش رونده slideپس وپیش کردن permute,transposeپساب اشپزخانه وامثال ان slopپسابش داشتن dehydrateپساوند suffix,rime,rhymeپساوندساختن suffixپست abacinate,abacinate,abacinate,abject,ungenerous,lily,lily,lily,humble,vulgar,little,inferior,infamous,villainous,villain,vile,venal,menial,mail,poor,peevish,earthborn,despicable,currish,currish,wretched,wretch,common,cheap,runty,پست (adv.adj.&n.) lowپست (poky) pokeyپست بلاتصدى vacantness,vacancyپست بودن grovelپست تر beneath,lower,lessپست ترازاستانداردیامیزان متداول raunchyپست تردانستن postponeپست سفارشى registeredmailپست شدن bastardize,grovelپست فطرت rascal,meanپست کردن abject,abase,humiliate,humble,post,mortify,demean,degrade,debase,disrate,disparageپست نظامى postپست هوائى airmailپست وبدون مبادى اداب بودن cadپست وحقیر knaveپست ومبتذل lowپستائى preparatoryپستاکردن prepareپستان breastپستان بند bodiceپستان گاوومانندان udderپستان مانند mastoidپستاندار mammalپستاندارشیرخوار suckleپستانک pacifier,teatپستانک مخصوص شیربچه nippleپستانى mastoidپستایش preparationپستچى postپستخانه postپسته pistachioپسته زمینى peanutپستو closetپستى turpitude,ribaldry,recess,blackguardism,bastardization,vulgarity,villainy,misery,mail,postalپستى زمین lowlandپسر son,boyپسربچگى boyhoodپسربچه youngster,callan,lad,page,boyپسربرادر nephewپسربرادرزن وخواهرشوهروغیره nephewپسرپسر grandsonپسرتعمیدى godsonپسرخواهر nephewپسردائى یادختردائى cousinپسردختر grandsonپسرروزنامه فروش newsboyپسرزن stepsonپسرشوهر stepsonپسرضعیف وزن نما(softie) softyپسرعمویادخترعمو cousinپسرم sonnyپسرمانند boyishپسند choice,approbationپسندامدن agreeپسندکردن approve,admireپسندیدن choose,allow,acceptپسندیده honorable,admirable,acceptable,desirable,goodپسوریازیس psoriasisپسوند suffixپسوندبراى ساختن صفت به معنى ـداراى ableپسوندبمعنى ایجادکننده genesisپسوندنصب کردن suffixپسوندى suffixپسوندى<حالت >و<شرط >و<پیروى> ismپسوندى<عمل >و<کار>و<طریقه عمل > ismپسى posteriorپسین subsequent,astern,hindmost,hinder,lastپشت rear,backside,backbone,abaftپشت (بدن ) backپشت (سکه) reverseپشت انداختن backپشت بام سراشیب hiproofپشت بام گرده ماهى hiproofپشت بندزدن ribپشت پا instepپشت پاخوردن یازدن tripپشت پازنى scapeپشت پاى گاو hindپشت پنجره shutterپشت پیراهن shirttailپشت چیزى نوشتن backپشت دادن leanپشت درد lumbago,backacheپشت درى shutterپشت دستى یاضربه باپشت راکت backhandپشت سبز greenbackپشت سر after,behind,backپشت سرکسى سخن گفتن backbiteپشت سرگذاشتن distanceپشت سرهم blowbyblow,reel,consecutiveپشت سم heelپشت کار diligenceپشت کاردار diligentپشت گردن nape,cervixپشت گرمى trustپشت گرمى داشتن leanپشت گرمى داشتن به trustپشت گوش فراخ slackپشت گوش فراخى nonchalanceپشت میزنشین deskmanپشت نما transparentپشت نویس کردن endorseپشت نویسى کردن indorseپشت واره knapsackپشت وروکردن reverseپشت وروکردنى reversibleپشتک somersault,turntableپشتکار assiduity,perseveranceپشتکاردار unremittingپشتکارداشتن persevereپشتگرمى assuranceپشته stack,embankment,rick,hillock,hill,heap,mound,barrowپشتوانه bankrollپشتى pad,backrest,back,pillow,hinder,spinalپشتى کردن bolster,backپشتى کنندگان backپشتى(تش .) dorsalپشتیبان protector,second,patron,behind,backerپشتیبان زیربرد supportپشتیبانى patronageپشتیبانى کردن prop,second,support,champion,rally,countenance,aidپشتیبانى کردن از vindicate,playuptoپشتیبانى یاتاییدکردن underpinپشکل dungپشم (wooled) woolپشم اعلى worstedپشم تابیده worstedپشم چیدن snipپشم چینى clipپشم ریشته worstedپشم زیرین undercoatپشم سبز jadeپشم شو scourerپشم شوئى scouringپشم کندن grainپشم کندن از pullپشم یارویش زیرین undergrowthپشمالو shaggy,ulotrichousپشمالوئى ulotrichyپشه gnatپشه(ج .ش .) mosquitoپشیمان contrite,regretful,penitentپشیمان شدن repent,relentپشیمانى penitence,penance,contrition,compunction,rue,repentance,remorse,regretپطرس حوارى عیسى peterپف puff,snuff,whiffپف کردن puffy,puffپف کردن یابالاامدن غذا souffleپف کرده bouffant,bloatپف کرده (غذاى) souffleپفک blowgun,puffپک زدن puffپکر pensiveپل bridgeپل بستن spanپل دندان مصنوعى bridgeworkپل راهرو gangwayپل ساختن bridgeپل سازى bridgeworkپل کوچک ponceauپل متحرک drawbridgeپل هوائى skyway,overpassپلاتین یاطلاى سفید platinumپلاستیک plasticپلاسما(plasm)(تش .) plasmaپلاسیده شدن witherپلاسیده وپژمرده شدن wiltپلاک plate,plaqueپلاک اسم nameplateپلشت بر antisepticپلک eyelidپلک چشم lid,eyelidپلکان step,stairway,ramp,pitchپلکان پرپیچ وخم cochleaپلکان جلودر doorstepپلکان مارپیچ labyrinth,mazeپلکان متحرک (n.) escalatorپلکیدن hover,hopپلنگ tigerپلنگ (ج .ش .) pantherپلنگ خالدارامریکائى(ج .ش ) jaguarپلنگ گربه وحشى(ج .ش .) leopardپله rime,rung,echelon,step,stairپله ء سراشیب rampپله برقى escalatorپله کان staircase,stairپله کان عمودى stairwellپله کان نردبانى staircaseپله نردبان rungپلوور sweaterپلید frowzy,foulپلیس peeler,copپلیس گشتى patrolmanپماد ointment,pomadeپناد atmosphereپناه safeguard,refuge,guard,bulwark,blind,awningپناه بردن harbor,refugeپناه بردن به quarterپناه دادن shelter,fence,refuge,house,harborپناه گاه ambushپناهگاه sanctuary,stronghold,shelter,covert,resort,refuge,hovel,harbor,burrow,awning,asylumپناهگاه (م .ج .) havenپناهگاه ساحلى دامنه کوه coveپناهگاه موقتى dugoutپناهندگى refugeپناهنده سیاسى refugeeپناهنگاه hangarپنبه cottonپنبه اى callousپنبه براى پاک کردن جاروب swabپنبه حلاجى شده battingپنبه دانه cottonseedپنبه راپاک کردن ginپنبه زنى cardپنبه کوهى asbestosپنبه نسوز asbestosپنج بر pentagonپنج برابر quintupleپنج برابرکردن quintuplicateپنج برگ گل petalپنج پهلو pentagonپنج تائى quintupletپنج زاویه pentangleپنج ساله quinquennialپنج ضلعى pentagonپنج قلو quintupletپنج گوشه pentangle,pentagonپنج نفرى quintetپنجاه fiftyپنجاهمین سالگرد semicentennialپنجرشدن blowoutپنجره sash,grating,grate,window,peeperپنجره اهنى graterپنجره بالاى دریابالاى پنجره دیگرى transomپنجره تورى دار screenپنجره جلوامده زیرسقف ساختمان dormerپنجره دارکردن windowپنجره سقفى skylightپنجره طاق skylightپنجره کشتى یاهواپیما portholeپنجره کوچک بلیطفروشها grilleپنجره گلخانه sashپنجره مشبک grilleپنجره مشبک سازى grillworkپنجگانه five,quintuplet,quintuple,quintetپنجمین quintuplicateپنجمین حرف الفباى انگلیسى eپنجمین واحد quintuplicateپنجمین وبالاترین عنصروجود quintessenceپنجه pitchfork,paw,claw,fork,toe,talonپنجه اى digitalپنجه اى شکل clawپنجه زدن pawپنجول زدن scrapeپنچر punctureپنچرشدن punctureپنچرى blowoutپند rede,motto,moral,maxim,precept,aphorism,advice,axiomپندار supposition,imageپنداربیهوده delusionپنداره imageپندارى imaginaryپنداشتن take,suppose,deem,count,coneive,assume,imagineپنددادن advise,admonishپنددادن (به) counselپندوامثال بعبارت دراوردن phraseپندوموعظه aphorismپنگوین (ج .ش .) penguinپنهان surreptitious,cryptic,abstruse,latentپنهان سازى ironyپنهان شدن burrow,abscond,hideپنهان کردن shadow,secrete,wrap,conceal,closet,cloak,cache,eloign,dissimulate,dissemble,disguise,cover,mask,hideپنهان کردن وسائل جنگى camouflageپنهانسازى wrapپنهانگاه stash,hideoutپنهانى privacy,potentialپنى سیلین penicillinپنیر cheeseپنیراب wheyپنیربى چربى caseinپنیرخرما sagoپنیرفروش cheesemongerپنیرى cheesyپهلو hand,sideپهلوئى next,lateral,immediateپهلوان athlete,championپهلوان ازجان گذشته gladiatorپهلوان پنبه bully,bravadoپهلوان داستان heroپهلوان کچل punchپهلوانى athleticپهلوبه پهلو collateral,abreastپهلوبه پهلوى alongsideپهلوزدن emulateپهلوزدن به sideswipeپهلوگرفتن berthپهلوگرفتن درترعه garageپهلونشین companionپهلونشینى companionshipپهلوى at,byپهلوى کشتى shipboardپهلوى هم گذارى juxtapositionپهلوى هم گذاشتن juxtaposeپهن wide,flat,flat,cachet,plain,mulch,large,broad,abroadپهن بینى pugnosedپهن رخسار chubbyپهن کردن broaden,expand,widenپهن نشستن sprawlپهن وکوتاه snubپهنا width,expanse,breadthپهناور immense,vast,ample,broad,extensive,wideپهناى برگ bladeپهنه sheet,width,poll,palm,arenaپوئیدن seekپوان pointپوان اوردن (درمسابقه) scoreپوان یانمره بیشتراوردن از outpointپوپلین poplinپوتین یاچکمه bootپوچ sawdust,empty,nugatory,nude,invalid,inoperative,inane,hollow,void,vain,vacuous,unmeaning,airy,absurdپوچ کردن voidپوچى absurdity,vapidity,vanityپود stamen,woofپودر powder,flourپودرتالک talcumpowderپودرزدن به powderپودرساختن pestleپودرساز pulverizerپودرشدن flourپودرشدن یاکردن comminuteپودرصورت powderپودرطلق talcumpowderپودرکردن pulverizeپورسلین porcelainپوره (درگوشت ) tendonپوره (مثل پوره سیب زمینى وغیره ) pureeپوره کردن pureeپوزبنداسب nosebandپوزخند snicker,sneer,smirk,grinپوزخندزدن grin,titter,snicker,sneer,smirk,simperپوزش pardon,apologyپوزش خواستن apologizeپوزش خواه apologistپوزه snout,rostrum,nozzle,muzzle,beakپوزه بخاک مالیدن nuzzleپوزه بند muzzleپوزه بند(براى مجازات اشخاص ) barnacleپوزه بندبستن gagپوزه بندرابازکردن unmuzzleپوزه بندزدن muzzleپوزه بندیامهاراسب (هنگام نعلبندى) barnacleپوزه دراز proboscisپوزه درازجانور snoutپوزه زدن به snoutپوزه وار(snoutish) snoutyپوست cuticle,cortex,rind,husk,hull,hide,membrane,peeling,peel,slough,skin,shell,shaleپوست ارایى taxidermyپوست انداختن peeling,peel,slouch,shedپوست انسان buffپوست بتن چسبیده hideboundپوست بردن از gallپوست بره تودلى slinkپوست برونى pod,epidermisپوست بز goatپوست بیضه scrotumپوست پشم دار peltپوست پیاز onionskinپوست پیرا tannerپوست تخم مرغ eggshellپوست جوز maceپوست چیزى راکندن excoriateپوست خام pelt,rawhideپوست خام گاووگوسفندوغیره hideپوست ختنه گاه prepuceپوست دار huskyپوست دباغى نشده rawhideپوست درخت bark,ross,rhytidomeپوست درخت راکندن debarkپوست دله زخم sloughپوست رفتگى chafeپوست ریختن shedپوست ریخته شده مار sloughپوست زبروخاردارمیوه burrپوست زخم scabپوست سربامو scalpپوست سگ ابى beaverپوست سوسمار crocodileپوست فرق سر scalpپوست فروش skinnerپوست فندق وبادام وغیره nutshellپوست فندق وغیره shellپوست قاقم ermineپوست کلفت impassiveپوست کن skinnerپوست کندن rind,ross,pare,bark,pelt,peel,hull,hide,skinپوست کندن از shell,excoriateپوست کندن از(مج .) debarkپوست کندن ازسر scalpپوست کنده picked,aboveboardپوست کننده peelerپوست گراز pigskinپوست گندم branپوست گوساله calfskin,vellumپوست گوساله وبره kipپوست گوسفند sheepskinپوست لجن زار sloughپوست مار sloughپوست مازو tanپوست میوه یابقولات hullپوست نان crustپوست نخودوغیره shuckپوست واستخوان skinnyپوستک peltپوسته shuck,cod,chaff,case,cortex,membraneپوسته اهن clinkerپوسته بیرونى هرچیزى rindپوسته پوسته شدگى sloughپوسته پوسته شدن scabپوسته خارجى sloughپوسته دار rindedپوسته سخت هرچیزى crustپوسته مانند crustyپوسته محافظ podپوسته یخ sludgeپوستى cutaneous,pelting,skinnyپوستین sheepskin,furپوسیدگى decay,putrefactionپوسیدگى استخوان cariesپوسیدن putrefy,decay,corrode,rotپوسیده musty,frowzy,ruttish,rottenپوسیده شدن spoilپوش sheathe,sheathپوش باران sprinkleپوش دادن مو teaseپوشاک weed,wear,garment,clothing,raimentپوشاک سر headdressپوشاک طفل نوزاد layetteپوشاک فروش clothierپوشاک ویژه garbپوشال chaffپوشال بسته بندى strawپوشاندن apparel,blanket,veil,mask,immerse,line,envelop,emboss,cover,overcast,coat,clothe,case,camouflage,jacket,shroud,sheathe,sheath,suffuse,submergeپوشاندن (دندان باطلاوغیره ) crownپوشاندن (مج .) shingleپوشاندن سطح faceپوشانه maskپوشانیدن gear,wrapپوشپر covertپوشش tunic,shroud,shield,shale,armature,mantle,coating,casing,capsule,camouflage,roof,robe,overlay,gear,envelope,coverپوشش تگرگى slapdashپوشش حصیرى mattingپوشش دارکردن capپوشش سر headgearپوشش شاخى cuticleپوشش محافظ shieldپوشش مو cuticleپوشش میانى سرخرگ (ت ش .) mediaپوشش یااندودداخلى سقف ceilingپوشنده لباس wearerپوشه jacket,membrane,wrapperپوشه یاکارتن کاغذ folioپوشید woreپوشیدگى secrecy,privacyپوشیدگى ازکرک pubesپوشیدگى ازموهاى سفیدوکوتاه hoarinessپوشیدن don,overlay,wear,hideپوشیدن وبرخ دیگران ورزش sportپوشیده latent,impenetrable,recondite,overcast,occult,covert,secretپوشیده ازابر cloudyپوشیده ازبرف snowyپوشیده ازپاپیتال iviedپوشیده ازپر featheryپوشیده ازچمن grassyپوشیده ازچوب woodyپوشیده ازسبزه verdantپوشیده ازشوره scurvyپوشیده ازیخ icyپوشیده شدن beetleپوشیده شده ازخارهاى زیاد spinyپوشیده شده ازدرخت (م .م .) woodedپوشینه capsuleپوک hollowپوکه فشنگ shellپول deposit,gold,rhino,remittance,lucre,payment,muck,money,purse,specieپول (ز.ع .) shiner,doughپول بگیر venalپول بمیان نهاده inputپول بیمه insuranceپول پس اندازکردن (ز.ع .) sockawayپول توجیبى spendingmoneyپول جیب pocketmoneyپول چاى tipپول خرد change,cashپول خردبرنجى brassپول دادن payپول درقمارگذاشتن stakeپول دزدیدن purseپول رایج currencyپول رسانیدن remitپول زریانقره shinerپول شدنى liquidپول نازک tenderپول نقد cashپول وام دادن (بکسى) accommodateپول وام ده moneylenderپولاد steelپولادگر steelowrkerپولادى steely,steelپولادى کردن steelپولادین steely,steelپولدار plutocratپولک tinsel,shale,sequinپولک دار scaly,scaledپولک زدن tinselپولک وسنگهاى بدلى زینت لباس spangleپولک یاپوسته بدن جانور(ج .ش .) scaleپولکى mercenaryپولى pocket,pecuniary,venal,monetaryپولى رامجدداتسعیرکردن reconvertپولیومیلیت (=poliomyelitis)(طب ) polioپونز thumbtack,tackپونززدن tackپونززدن به thumbtackپونه beebalmپونه کوهى(گ .ش .) oreganoپویا dynamicپویائى mobility,dynamismپویان snoopy,prowlerپى inkling,nerve,scent,substratum,sinewپى اماس neuritisپى امد issue,consequence,result,outcomeپى ایند sequel,consequentپى بردن hock,discover,senseپى بردن ازکل به جزء یاازعلت به معلول deductionپى بردن به trace,spell,inferپى برى discoveryپى بندى کردن underpinپى جو inquisitiveپى دار tendinousپى درپى continuum,continual,consecutive,incessant,steadyپى درپى زدن peltپى درپى ضربت خوردن peltپى درد neuralgiaپى رفت sequenceپى ریزى کردن structureپى سپاررهنورد travelerپى سنگى درزیردیوارقراردادن underpinپى شناسى neurologyپى کردن track,traceپى کننده trackerپى مانند toughپى(تش ) tendonپیاده pedestrian,afootپیاده دربرف سفرکردن mushپیاده رفتن walkپیاده رو sidewalk,peripatetic,pavement,walkپیاده روى hump,hikeپیاده روى کردن trampپیاده سبک اسحله ایرلندى kernپیاده سفرکردن padپیاده سوارکردن وبازدیدموتور overhaulپیاده شدن land,alight,disembarkپیاده شطرنج pawnپیاده کردن dismount,disembarkپیاده کردن (براى تعمیر) overhaulپیاده کردن (ماشین الات ) dismantle,disassembleپیاده کردن ودوباره سوارکردن overhaulپیاده نظام (نظ .) infantryپیاده وباسرعت رفتن shinپیاز bollپیاز(گ .ش .) onionپیازچه scallionپیازدار bulbous,bulbarپیازگل bulbپیازى bulbous,bulbarپیازى شدن scallionپیاله cup,chalice,calix,horn,beakerپیام messageپیام رادیوئى radiogramپیام رادیوئى فرستادن radioپیام رادیوتلگرافى radiogramپیامبر prophetپیانو(مو.) pianoپیانونواز pianistپیانوى کوچک spinetپیپ pipeپیچ (imbroglio) embroglioپیچ امین الدوله(گ .ش .) honeysuckleپیچ انارى jacarandaپیچ انداختن در ravelپیچ خوردگى torsion,screw,twist,turquoise,rickپیچ خوردن loop,wry,wrench,wreathe,sprainپیچ خورده swept,kinky,woundپیچ دادن hurtle,flex,wrench,screw,tweak,strainپیچ دار sweptپیچ دارکردن twistپیچ دان windپیچ دانگ صدا registerپیچ درکار stickپیچ رودخانه bightپیچ کش screwdriverپیچ میزان رادیو tunerپیچ هرنوع ماشین یادوار winchپیچ وتاب warpپیچ وتاب خوردن squirm,writheپیچ وخم maze,bight,cochleaپیچ وخم (زیست شناسى) rugaپیچ وخم دار tortuousپیچ وخم داشتن meanderپیچ وخمیدگى hitchپیچ یاتاب خوردن torsoپیچاپیچ convoluted,tortuousپیچاندن screw,twitch,turquoise,reeve,wring,wrest,waggle,curl,crinkle,contortپیچاندن (waind) windپیچاندن (بینى) tweakپیچانده woundپیچانیدن trillپیچش deflexion,curvature,wrest,torsionپیچش صدا resonanceپیچش وانقباض عضله crimpپیچک scroll,tendril,ivyپیچک دار iviedپیچى torsionپیچیدگى compiexity,clubfoot,elaboration,crank,plexus,intricacyپیچیدگى(مج .) labyrinthپیچیدن swathe,swath,swab,screw,twist,twinge,tweak,enwrap,envelop,nest,fake,wrap,wind,wattle,reverberate,complicate,roll,impact,lapپیچیدن گیسو plaitپیچیدن وجمع کردن بادبان reefپیچیده unintelligible,abstruse,intricate,indirect,crump,crackly,obscurant,revolute,reconditeپیچیده (adj.) complexپیچیده کردن entangle,complicateپیخال stoolپیدا visible,visibility,phenomenal,apparent,transparentپیداکردن gain,detect,discover,acquireپیدانبودن disappearپیدایش infrastructure,birth,appearance,genesis,emersionپیدایش یافته nascentپیدایشى geneticپیر ancient,preceptor,master,doddering,oldster,old,grayپیراستن trim,decorate,embellish,dressپیراسته trimپیرامون around,about,circumference,outlineپیرامون (هن .) periphery,perimeterپیرامون بین periscopeپیرامون پیمودن circumnavigateپیرامونى peripheralپیرانه oldپیراهن shirtپیراهن (روم قدیم ) tunicپیراهن پوشیدن shirtپیراهن رو overdressپیراهن سینه باز decolletageپیراهن کش ورزش pulloverپیراهن گشادوکوتاه sackپیراهن وشلواریکپارچه unionsuitپیراهن یاجامه گشاد blouseپیراهنى slipپیرایش نشانى addressmodificationپیرایشگر trimmerپیرخر doterپیرزن grimalkinپیرزن یاپیرمرد grannyپیرشدن ageپیرمرد senile,oldsterپیرمردپرحرف gaffپیرمردعینکى شلواراویخته pantaloonپیرنماکردن ageپیره زن witchپیرو pursuant,satellite,disciple,cohort,henchmanپیرو(گ .ش .) juniperپیروافلاطون platonicپیروان suit,clienteleپیروتوحید unitary,unitarianپیرورسوم خاص observerپیروز triumphant,victorious,victor,palmary,conqueror,winsomeپیروزردشت zoroastrianپیروزشد wonپیروزشدن triumph,outfight,winپیروزشدن بر vanquish,crush,overcomeپیروزمندانه triumphپیروزى win,conquest,victory,success,triumphپیروزى نامه paeanپیروزى نامه نوشتن paeanپیروزى یافتن بر conquerپیروسبکهاى باستانى classicalپیروفلسفه بدبینى scepticپیروفلسفه رواقیون stoicپیروفلسفه عملى pragmatistپیروکلیساى ارتدکس orthodoxپیروکلیساى اسقفى episcopalianپیرومتعصب partisanپیرومحسوسات ولذات نفسانى sensuousپیرومد swishپیرومنطق استدلالى dialecticianپیروى imitation,followپیروى ازاصول روانى psychologismپیروى ازتمدن مغرب زمین westernizationپیروى ازرسوم یاعقاید conformityپیروى ازمتدیاروش بخصوصى methodismپیروى دقیق ازاصول probityپیروى کردن conform,imitateپیروى کردن از listen,followپیرى senility,ageپیژامه nightgown,pajamaپیژامه(=pajamas)(پاى جامه) pyjamasپیس ازانوقت theretoforeپیس ساختن (=prefab) prefabricateپیس نویس playwrightپیستون pistonپیستون منگنه ابى ramپیسه piebaldپیش to,front,forward,forth,foreside,fore,beforehand,before,along,ahead,past,presenceپیش (adj.&adv.) agoپیش از past,before,beforeپیش ازاین hitherto,heretofore,alreadyپیش ازتاریخ حقیقى تاریخ گذاشتن antedateپیش ازجنگ prewarپیش ازظهر morningپیش ازوقت shortپیش افتادن outrunپیش افتادن از surpass,outstrip,outmatch,whopپیش افکن projectorپیش افکند projectپیش افکندن projectپیش افکنى projectionپیش اگاهى auguryپیش امد accidenceپیش امدگى jut,protrusion,projectionپیش امدگى لبه بام eavesپیش امدن beetleپیش امده underhungپیش انداز napkinپیش انکه beforeپیش انگارى presuppositionپیش اهنگ scoutپیش اهنگ تازه کار tenderfootپیش بایست prerequisiteپیش بخارى andironپیش بردن expedite,encourage,further,hustle,advanceپیش برنده promoterپیش بند apron,pinaforeپیش بندبچه bibپیش بها earnestmoneyپیش بودن (از) antedateپیش بینى prospect,prognosis,precaution,augury,caution,foresight,expectancyپیش بینى احتیاطى caveatپیش بینى غلطکردن miscalculateپیش بینى کردن dope,forecast,antedateپیش بینى کردن (باتفال ) augurپیش بینى کننده seer,anticipator,anticipantپیش بینى مرض prognosisپیش بینى نشده unforeseenپیش بینى وضع هوایاحوادث forecastپیش پاافتادگى triviality,platitudeپیش پاافتاده ordinary,commonplace,common,banalپیش پرداخت prest,prepaymentپیش پرده curtainraiserپیش پندار presuppositionپیش پنداشتن presupposeپیش تاریخ prehistoryپیش جواب brusqueپیش چاه cellarپیش چشى previewپیش خودخندیدن chuckleپیش دادن prepayپیش دامن apronپیش دانى prescienceپیش داورى prejudiceپیش داورى کردن prejudgeپیش درامد prologue,overture,preludeپیش درامدنمایش (تئاتر) curtainraiserپیش دید(=prevue) previewپیش دیدکردن previewپیش راندن propulsionپیش رس unripe,premature,precociousپیش رفتگى jut,protrusionپیش رفتن proceed,butt,ago,jutپیش روى beforeپیش زادى prenatalپیش ساخته prefabricateپیش سازى شده prefabricateپیش سینه bosomپیش غذا appetizerپیش قدم درتاسیس entrepreneurپیش قسط prepaymentپیش کسوت protagonistپیش گفتار preface,prologue,prolegomenonپیش گفتارى prefatoryپیش گونه prototypeپیش گیر preventiveپیش گیرى کردن preventپیش لشگر vanguardپیش نویس draft,minuteپیش نویس ازمایشى sketchپیش نویس چیزى رااماده کردن sketchپیش نویس سند protocolپیش نویس کردن minuteپیش نیاز prerequisiteپیش هم گذاشتن juxtaposeپیشاب water,urineپیشاب دان urinarybladder,urinaryپیشاب سنجى urinalysisپیشاب کردن urinateپیشابى urinary,uric,ureticپیشاپیش beforehandپیشامد exigency,event,circumstance,occurrence,accidentپیشامدکردن happenپیشامدکننده oncomingپیشامدگى prominenceپیشانى brow,frontalپیشانى بند headbandپیشاهنگ بیش ازهیجده سال scouterپیشاهنگ سیار scouterپیشاهنگى کردن scoutپیشتاز vanguardپیشتر before,heretoforeپیشترین bestپیشخدمت servant,bellboyپیشخدمت مخصوص valetپیشخدمت مونث maidپیشخدمتى کردن waiton,wait,page,valetپیشخوان (adj.&adv.) counterپیشدستى کردن outsmartپیشرفت promotion,progression,progress,lift,improvement,headway,advance,accession,beat,development,rise,growthپیشرفت تدریجى ومداوم processپیشرفت غیرمنتظره (علمى یافنى) breakthroughپیشرفت کردن thrive,prosper,progress,comealong,further,improveپیشرفت یاجنبش سریع وعظیم boomپیشرفتگى خاک دراب peninsulaپیشرفتگى خشکى دراب waterfrontپیشرفتگى داشتن jut,buttپیشرفتن gainپیشرفته advancedپیشرو trail,progenitor,chief,herald,harbinger,van,precursor,pathfinderپیشروى advance,march,headway,onrush,progressپیشروى کردن marchپیشروى ناگهانى lungeپیشقدم trailblazer,trail,protagonist,pioneer,van,pacemakerپیشقدم شدن pioneerپیشقدمى initiativeپیشقرال vanguardپیشقراول vanپیشکار steward,chamberlain,agentپیشکارکارکنان کشتى coxswainپیشکارى agencyپیشکش gift,offer,dedicate,presentپیشکش کردن offerپیشکش کردن (به) giftپیشکشى present,giftپیشگام trailblazer,van,pioneerپیشگامى کردن spearheadپیشگانى professionپیشگاه presenceپیشگوئى prophecy,sooth,oracle,omen,augury,predictionپیشگوئى کردن presage,predict,portend,bode,abodeپیشگیر prophylacticپیشگیرى preventionپیشگیرى کننده prophylacticپیشنهاد offer,bid,motion,proffer,plea,tender,purpose,proposalپیشنهادازدواج کردن proposeپیشنهاددادن putinپیشنهاددهنده moverپیشنهادکردن suggest,submit,purpose,propose,offer,advance,bid,proffer,move,motionپیشنهادکردن به propositionپیشنهادکننده mover,proposerپیشنهادى که چاره اى جزقبول ان نیست hobson'schoiceپیشنیان (درجمع ) predecessorپیشه trade,pursuit,profession,mystery,vocation,craft,occupation,functionپیشه اى vocationپیشه دستى handicraftپیشه کار professionپیشه گاه studioپیشه ور tradesmanپیشه ورى tradeپیشه وشغل callingپیشه وهنر industryپیشوا rector,leader,headman,van,primateپیشواى جنبش reformerپیشواى روحانى pastorپیشوند prifixپیشوندبمعانى باوباهم columnistپیشوندبمعنى بالاى ،انتهاى acronymپیشوندبمعنى پیش وجلوقبلاوپیشروها foreپیشوندبمعنى حیوان - جانورومتحرک zooپیشوندبمعنى درداخل وبسوى ونه inپیشوندبمعنى ،پیش ،قبل از،درجلو anteپیشوندبمعنى ،رئیس ،کبیر،کمان ،طلاق archپیشوندبمعنى ،ضد،مخالف ،درعوض antپیشوندبمنعى فوق بکار میرود forthپیشوندلاتین بمعنى دورازوازوجدائى abپیشوندمربوطببالا-واقع درنوک چیزى superپیشوندنیزبکاررفته وبمعنى ،شبه ، quasiپیشوندى بمعنى زیادوزیاده وبیش overپیشوندى بمعنى زیروپائین وپست infraپیشوندى بمعنى همه وسرتاسر panپیشوندى بمعنى' فرزند' macپیشوندى بمعنى(داراى پرتو) actinoپیشوندى بمعنى<دل >یا<قلب >است cardiaپیشوندیست بمعنى باوباهم coپیشوندیست بمعنى' یک ' و'واحد'و'تک ' uniپیشى puss,kitty,antecedentپیشى جستن outbalanceپیشى جستن از outstripپیشى جستن بر outrunپیشى گرفتن از outshineپیشى(precedency) precedenceپیشین antecedent,pristine,prior,primitive,primeval,previous,former,fore,oldenپیشینه record,history,pastپیغ ،امبر apostleپیغام message,errand,dispatch,wordپیغام اور messengerپیغام بر mercuryپیغام برى errandپیغام دادن messageپیغام رسانى errandپیغمبر seer,prophetپیغمبرزن seeressپیغمبرى prophecyپیف ughپیف (بوى بد) pewپیک courier,ambassador,messenger,mercuryپیک تندرو posthasteپیک نیک clambake,picnicپیکار toil,battle,combatپیکان dart,arrow,barbپیکاندارکردن barbپیکر statue,figure,effigy,likenessپیکربندى configurationپیکرتراش sculptorپیکرتراشى sculptureپیکرسازى statueپیکرک effigyپیکرنگار painter,iconographyپیکره statueپیکه piqueپیگرد pursuit,prosecution(tor)پیگردکردن pursueپیگردکننده prosecution(tor)پیگمى pygmyپیگیرى pursuitپیگیرى کردن pursueپیل cell,bishopپیل خشک drycellپیل یاتیربرق pylonپیله cocoonپیله حشره incunabulumپیله کرم ابریشم cocoonپیلوت pilotپیمان troth,treaty,testament,promise,pact,agreement,act,accord,avow,league,hand,vow,covenant,contract,concord,faith,oath,compaction,compactپیمان ازدواج marriageپیمان بستن stipulate,promise,covenant,pactپیمان بستن (vi.&vt.) contractپیمان شکنى treason,perfidyپیمان غیررسمى بین المللى accordپیمان کار contractorپیمان نامه treaty,conventionپیمانه mete,measure,bushel,gauge,yardstickپیمانه اى برابر3/3587لیتر gallonپیمانه اى براى شراب gillپیمانه اى درحدودبیک لیتر quartپیمانه درجه دار gaduateپیمانه غله ومیوه درحدود63لیتراست bushelپیمانه کردن gauge,measureپیمانه وزن مایع معادل نیم کوارت pintپیمایش survey,paddingپیمایش ناپذیر immeasurableپیمایشگر surveyorپیمودن run,wing,wend,pace,mete,traverse,surveyپینه bunny,callusپینه استخوانى گیاه callusپینه پا bunionپینه خورده sclerous,callousپینه دوز cobblerپینه دوز(ladybeetle)(ج .ش .) ladybugپینه زدن callousپیه suetپیه اب کردن tallowپیه خوک yellowgreaseپیه مالى کردن tallowپیه نهنگ وغیره براى شمع سازى tallowپیوره pyorrheaپیوست appendage,annex,enclosureپیوست کردن attach,appendپیوستگان continuumپیوستگى zygosis,juncture,joinder,incorporation,unity,union,bond,affinity,cohesion,coalition,continuityپیوستگى ایلى clannishپیوستن sort,join,attach,associate,annex,annex,ally,affix,affiliate,adjoin,adhere,meet,couple,connect,weld,cling,cleave,cementپیوستن به assistپیوسته proximate,forever,ceaseless,eternal,cursive,continual,contiguous,concomitant,incessant,married,uninterrupted,away,always,allied,againstپیوسته امدن به hauntپیوسته بودن (به) adjoinپیوسته کم کردن whittleپیوسته ویکنواخت کردن steadyپیوند link,union,consociation,confederacy,graft,zonule,slurپیوند(تش .) ligamentپیوندبافت graftپیوندجنسى zygosityپیوندچندحرف بدون صدا collissionپیونددونژاد outcrossingپیوندزدن join,imp,crossbreed,cross,graftپیوندزدن (جراحى) transplantپیوندزن grafterپیوندکردن spliceپیوندگاه junction,jointپیوندگاه گیاه hilumپیوندگاه ناف umbilicusپیوندگیاه graftپیوندگیر stockپیوندنامناسب mismarriageپیوندنامه protocolپیوندى(گ .ش .) hybridت (مثل لباست وخانه ات ) thyتئاتر(theatre) theaterتئاترى theatricalتئورى هیوم درباره ادراک impressionismتا than,bale,upto,untilتا(prep.&conj.) tillتائب repentant,penitentتائید support,endorsement,graceتائیدرسمى sanctionتائیدکردن vouch,corroborate,confirm,secondتائیدکننده seconderتائیدناپذیر insusceptibleتاابد foreverتاابدالاباد foreverتااخرین نفس دنبال کردن rundownتاان زمان yetتاانجائیکه inasmuchasتااندازه اى something,somedealتاانزمان theretoforeتاانکه tillتاانوقت yetتااینجا hithertoتااینکه till,than,untilتاب glow,patience,swing,sway,twistتاب امدن glowتاب اوردن abide,bear,withstandتاب برداشتن warpتاب چیزى رااوردن endureتاب خوردگى rugaتاب خوردن swing,sway,swab,oscillateتاب خوردن تلوتلوخوردن swagتاب دادن crinkle,swagتاب دارکردن warpتاب داشتن (چرخ وسیله نقلیه) shimmyتاب گشت torsoتاب ناپذیر unbearableتابان shiner,perfervid,light,hot,brilliant,bright,aglow,agleam,luminousتابانیدن glintتابحال hithertoتابستان summerتابستان رابسربردن summerتابستانى summerتابش flame,glow,glitter,glint,brilliance,shine,sheenتابش افتاب sunshineتابش خیره کننده glareتابش دار radioactiveتابش یاروشنى خیره کننده dazzleتابشى radialتابع tributary,suffragan,subsidiary,submission,sub,incident,passive,ancillary,adjective,accessory,citizen,functionتابع خودکردن governتابع قراردادن subordinateتابع منطقه یاقسمت دیگرى suffraganتابع وصول accessionتابعه اولیه چیزى راگرفتن integrateتابعیت sequence,nationality,allegianceتابلو tableau,signتابلواعلان signpostتابلواعلانات bulletinتابلوراهنما signpostتابلوى اتصالات jackpanelتابناک radiant,bright,sunnyتابندگى radianceتابنده spinner,phosphorous,phosphoricتابنده (مثل فسفر) phosphorescentتابو(tabu) tabooتابوت coffin,chest,cassetteتابوت بر pallbearerتابوت یاعمارى catafalqueتابیدن shine,sun,stoke,twist,glow,glint,radiateتاتار tatar,tartarتاتارى thistle,tatarتاتر playhouse,dramaتاترى که تمام بلیطهایش بفروش رفته selloutتاتو ponyتاتوره استرامونیه(گ .ش .) jimsonweedتاتى toddleتاتى کردن toddleتاثر regret,greetتاثراور pathetic,heinousتاثرپذیر impressionable,passiveتاثرناپذیر imperviousتاثیر sensation,efficacy,influx,influence,hankتاثیرپذیر impressibleتاثیرکردن بر impressتاثیرکردن در importتاج rostrum,crown,crest,coronaتاج دندان crownتاج گذارى coronationتاج گذارى کردن crownتاج گل wreath,garlandتاج مانند coronaryتاج یاکلاه tiaraتاجائیکه insofarasتاجر businessman,merchantتاجربرده slaverتاچ پاپ tiaraتاچ پادشاهى tiaraتاچه baleتاچه چیز wherewithalتاحال yetتاحد uptoتاحدود uptoتاحدودى somedealتاحدى cretain,kindof,pretty,partly,somewhatتاحدیکه insofarasتاخت gallop,attack,lopeتاخت رفتن (اسب وغیره ) lopeتاخت کردن attackتاخت وتاز ravage,raid,onset,incursion,invasion,inroad,attackتاخت وتازکردن overrun,ravageتاخت وتازکردن در invadeتاخت وتازگر invaderتاختن بر marchتاخر recencyتاخیر subsequence,stick,demur,deferment,retardationتاخیرکردن loiter,linger,lag,retard,demurrage,delay,defer,dally,tarryتاخیرى dilatoryتادرجه اى kindofتادیب discipline,correctionتادیب کردن correct,disciplineتادیب کننده trimmer,correctiveتادیبى pnitiveتادیرگاه lateتادیروقت lateتادیه solution,remittance,paymentتادیه کردن payoffتار dim,filament,fiber-fibre,obscure,nebulous,chord,caliginousتار(adj.vt.&vi.) dimتار(درمقابل پود) warpتاراج spoil,loot,booty,plunder,pillageتاراج کردن devastate,overrunتاراج وحمله incursionتارپیچ warperتارعنکبوت cobweb,netتارک apex,vertex,diademتارک (tarok) tiaraتارک دنیا religious,hermit,monk,asceticتارکننده dimmerتارکى verticalتاروبى برق lacklusterتاروپود sinew,texture,warpandwoofتارومارکردن routتارى umbrage,obscurityتارى چشم film,mistتاریخ history,date,eraتاریخ تحولات لغوى morphologyتاریخ دان historianتاریخ شمارى chronologyتاریخ قبلى prehistoryتاریخ گذاردن dateتاریخ گزار historianتاریخ ماقبل postdateتاریخ ماقبل تاریخ protohistoryتاریخ نویس historianتاریخچه record,chronicle,annals,memoir,historyتاریخچه زندگى biographyتاریخى epochal,historicتاریک somber,blind,lackluster,gloomy,caliginous,dim,dim,dark,duskyتاریک (ازلحاظمفهوم ) ambiguousتاریک اندیشى obscurantismتاریک خانه(درعکاسى وغیره ) darkroomتاریک روشن twilightتاریک کردن gloom,overshadow,obscure,darkتاریک کننده tenebrificتاریک نمودن duskتاریک وتیره tenebrificتاریک وروشن duskتاریکى umbrage,night,gloomتاریکى افسرده کننده gloomتاریکى اور tenebrificتاریکى پائین قرنیه(طب ) onyxتاریکى عمیق midnightتاریکى(درسطح ماه ) mareتازگى recency,noveltyتازگى وطراوت چیزى راازبین بردن staleتازمانى که pendingتازه scion,young,new,green,recent,fresh,breezy,uptodate,lateتازه ازدواج کرده newlywedتازه بدوران رسیده upstartتازه بدوران رسیده وفاسد carpetbaggerتازه بوجودامده inchoateتازه تر juniorتازه تولدشده newbornتازه جوان juvenescentتازه داماد birdegroom,newlywedتازه زائیده شده newbornتازه سازى refreshmentتازه سرباز recruitتازه عروس bride,newlywedتازه کار tenderfoot,jackleg,tyro,colt,rookie,novitiate,novice,ham,beginnerتازه کارسرخوش freshتازه کردن refresh,freshتازه کننده refresherتازه کیش convertتازه لنگربرداشته aweighتازه نفس freshتازه وارد immigrant,newcomerتازى greyhound,arabicتازیانه scourge,lash,rawhide,whipتازیانه زدن stripe,scourge,whip,rawhide,lick,lambasteتازیانه زن scourgerتازیانه زنى strapتازیانه(lambast) lambasteتازیدن gallopتاس کباب stewتاسف ruth,regret,greetتاسف اور wretchedتاسف خودن sorrowتاسف خوردن lamentتاسیس قضائى institutionتاسیس کردن establish,constitute,make,invent,instituteتاسیسات installationتاسیسات ادارى bureaucracyتاشو jackknife,slipper,pliant,lissome,limberتافى caramel,butterscotch,taffyتاق باز supineتاق بستن spanتاق نما bulkhead,overhangتاقچه shelfتاقچه دارکردن shelveتاقک bulkheadتاک grapevine,vineتاکتیک یارزم ارائى tacticتاکردن limberتاکردن (باup) doubleتاکستان arbor,vineyardتاکستان ایجادکردن vineتاکسى taxi,cabتاکنار alongsideتاکنون yet,hitherto,heretoforeتاکید emphasis,underscore,accent,stressتاکیدشده emphaticتاکیدکردن stress,playup,accent,underline,enforceتالاب lagoon,pondتالار chamber,amphitheater,hallتالار(salon) saloonتالار(saloon) salonتالارسخنرانى theaterتالارشنوندگان auditoriumتالارکنفرانس auditoriumتالارورودى hallwayتالم اور grievousتالم ناپذیر impassiveتالیف essay,compilationتالیف عقایدمختلف syncretismتالیف کردن write,compileتالیف وتصنیف کردن authorتام totalتام الاختیار(=plenipotent) plenipotentiaryتامل indecisionتامل کردن hesitateتامل کردن (دراثرترس وغیره ) boggleتامل کننده hesitantتاموقعى که whileتامى tommyتامین security,secureتامین غذاکردن tuckerتامین کردن توشه دادن provideتامین مدعابه کردن garnisheeتانسبت به toتانک tanker,tankتانکرنفت oilerتانگورقصیدن tangoتاه tuck,ply,plica,plaitتاه چیزى راگشودن unfoldتاه خوردن foldتاه زدن turquoise,plait,foldتاه زده pleatتاه کردن ruffe,fold,lap,plyتاه وچین دادن rumpleتاوان penalty,indemnity,reparation,fineتاوان دادن compensate,retaliate,remunerate,indemnify,penalizeتاوقتى که untilتاوقتیکه tillتاول gall,welt,blister,bleb,scorch,scaldتاول زدن scorch,breakout,blisterتاول زده کردن scaldتاولچه vesicleتاویل gloss,paraphraseتاویل کردن glossتایرروکش شده retread,recapتایک اندازه partly,ratherتاییدکردن upholdتاییدکردن (در) emphasizeتب بهاره rosefeverتب بهاره (طب ) springfeverتب زرد(طب ) yellowjack,yellowfeverتب سبک lassitudeتب وتاب flame,ardorتبادل exchangeتبادل کردن interchangeتبار tribe,race,antecedent,ancestry,pedigreeتباره bruiseتبارى tribalتبانى collusion,cahootتباه شدن vitiateتباه کردن destroy,deprave,gangrene,vitiateتباه کننده corrosiveتباهکار viciousتباهى spoil,ruination,ruin,destruction,depravity,degeneration,decayتباین inconsistency,divergence,contrastتبتى tibetanتبخیرشدن evaporate,vaporizeتبخیرکردن vaporize,evaporateتبخیرکردن یاشدن vaporتبدیل reduction,commutation,conversionتبدیل اهن لخته به اهن ساخته یافولاد puddlingتبدیل بسرمایه کردن capitalizeتبدیل بکسرمتعارفى کردن fractionتبدیل بنظم کردن versifyتبدیل به احسن upturnتبدیل به اهرم کردن leverتبدیل به اهک calcificationتبدیل به بخارکردن evaporateتبدیل به پنج کردن quintupleتبدیل به پودرکردن atomizeتبدیل به جسم جامدکردن hardenتبدیل به جنگل کردن forestتبدیل به چسب کردن agglutinateتبدیل به زغال کردن coke,charتبدیل به شکرکردن sugarتبدیل به شیر lactationتبدیل به فعل کردن verbalizeتبدیل به مایع کردن liquefyتبدیل به یون کردن ionizeتبدیل تلفظحرفى به حرف دیگرى slideتبدیل صورت transigurationتبدیل کردن commute,turquoise,transmute,transformتبدیل کننده transformerتبدیل هیئت transigurationتبر chopperتبرئه کردن purge,acquit,exonerate,excuse,clear,cleanseتبرئه واریز acquittalتبرزین tomahawkتبرکوچک hatchetتبریک گفتن greet,congratulateتبریک گوینده congratulatorتبسم smileتبصره قانون waverتبعه vassal,nationalتبعه یک کشور citizenتبعیت allegiance,adherenceتبعید proscription,expultion,exileتبعیدکردن abandon,deport,exile,displace,proscribeتبعیض prejudiceتبعیض امیز prejudicialتبعیض قائل شدن discriminateتبعیض کردن bias,prejudiceتبعیض نژادى segregation,racismتبعیض نژادى قائل شدن segregateتبعیضات نژادى racialismتبلیغ propagation,propagandaتبلیغ شدن proselyteتبلیغ کردن proselyteتبلیغات incantation,publicity,propagandaتبلیغات پرسروصدا pufferyتبلیغات چى showman,publicistتبلیغات کردن publicize,propagandizeتبه کار wicked,untoward,villainتبه کارى villainy,crimeتبیره tabretتپ تپ thud,pumpتپانچه pistolتپانچه درکردن pistolتپانچه زدن slapتپاندن stuffتپش beat,pant,pitterpatter,tremor,throb,pumpتپش داشتن throbتپش دل heartbeatتپش قلب heartthrobتپل rotundتپلى squab,rondureتپنده palpitantتپه mount,mound,hill,barrowتپه دریائى reefتپه زیرابى shoalتپه کوچک hillock,midden,camتپه کوچک (مجز) molehillتپیدن throb,pulse,skip,beat,pitapatتتبع researchتتمه remanenceتتمه حساب balanceتثبیت کردن stabilize,confirm,reinstateتثلیث triadتجارت commerce,tradeتجارت قاچاق یاممنوع contrabandتجارت کردن merchandise,commerceتجارت کردن سوداگرى tradeتجارت مخاطره امیز adventureتجارتخانه firmتجارتى mercantile,commercialتجارى joineryتجاسر overrunتجانس congruity,congruenceتجاهل evasionتجاهل کردن ignore,blink,connive,evadeتجاوز transgression,trepass,belligerency,assault,agression,overrun,offenseتجاوزازحدود yawتجاوزبمقدسات sacrilegeتجاوزبناموس کردن rapeتجاوزبه حقوق کسى کردن abuseتجاوزبه عصمت abusiveتجاوزکار transgressor,trespasserتجاوزکردن encroach,overstep,invade,impinge,molest,trepassتجاوزکردن از transgress,infringe,overpass,exceedتجاوزکردن به poach,violateتجاوزکردن به عصمت (کسى) dishonor(ur)تجاوزیاحمله کردن assaultتجدید revival,resumption,restoration,repetition,repeat,renewalتجدیداسکان rehabilitationتجدیداسکان کردن rehabilitateتجدیدانتخاب reelectionتجدیدبنا reconstructionتجدیدتجسم reincarnationتجدیدتسلیحات rearmamentتجدیدتسلیحات کردن rearmتجدیدجلسه reunionتجدیدحیات resurgence,renascence,rebirthتجدیدحیات کننده renascentتجدیدخاطره recollectionتجدیدخاطره کردن brushupتجدیددیدار reunionتجدیدسازمان reformتجدیدسازمان کردن reshuffleتجدیدشدنى renewableتجدیدفعالیت pickup,resurgenceتجدیدقوا rest,refectionتجدیدکردن renewتجدیدنظر revision,revisal,review,reconsiderationتجدیدنظرکردن revise,reconsiderتجدیدنیروکردن reinvigorate,fuelتجدیدهوا ventilationتجدیدواحیاى روحیه braceتجدیدیامستردکننده restorativeتجربه experiment,experienceتجربه کردن experiment,experienceتجربى tentativeتجرد bachelorhood,celibacyتجزیه severance,dissection,resolution,refraction,anatomy,analysis,breakupتجزیه پذیر dissolubleتجزیه شدن parse,disintegrateتجزیه شده comminuteتجزیه شیمیائى ادرار urinalysisتجزیه طلب secessionistتجزیه طلبى secessionism,secessionتجزیه کردن decompose,dismember,comminute,liberate,breakdown,analyze,abstractتجزیه ناپذیر irresolvable,indissolubleتجسس search,researchتجسم portrayal,incarnation,projection,shapeتجسم خدایاخدایان بشکل حیوانات پست zoomorphismتجسم روح ghostتجسم شى perspectiveتجسم یافته substantiativeتجلى expression,influence,phenomenonتجلى کردن transfigure,emanateتجلیل homage,celebration,kudosتجلیل کردن exalt,ennoble,glorify,celebrateتجلیل کننده homagerتجلیلى honorificتجمع aggregationتجمع بعضى چیزهابراى منظورخاصى hookupتجمع غیررسمى جهت گفتگوهاى عمومى gabfestتجمل pompتجمل عیاشى luxuryتجملات وتزئینات trappingتجملى fancyتجنیس punتجنیس ساز punsterتجهیز outfitتجهیزات materiel,equipmentتجهیزات وارایش کامل panoplyتجهیزکردن outfit,mobilizeتجویدازراه تولد palingenesisتجویز prescription,approvalتجویزدوا medicationتجویزشده prescriptتجویزکردن prescribeتجویزنشده imprescriptibleتجیزیه ناپذیر irresolubleتحت subject,sub,underتحت ازمایش یانظرقراردادن probateتحت الارضى suberraneanتحت البحرى submarineتحت الجلدى hypodermicتحت الحمایه protegeتحت الشعاع قراردادن eclipse,overshadow,outshineتحت اللفظى verbatim,verbal,literalتحت انقیاددراوردن subjugateتحت تاثیربرق قراردادن electrifyتحت تاثیرقراردادن biasتحت تاثیرقراردادن (vt.&vi.) impressتحت تاثیرواقع شدن reactتحت تاثیرواقع نشده unbiasedتحت تسلط subject,underتحت تعقیب قانونى قراردادن pursueتحت فشار impacted,beneathتحت فشارشدیدقراردادن embattleتحت فشارقراردادن suppress,tensionتحت قاعده واصول معینى دراوردن calibrateتحت کنترل دراوردن subject,curbتحت محاصره enclaveتحت نظم وترتیب دراوردن disciplineتحت نفوذ beneathتحت نفوذقرارگیرنده impressionableتحتانى beneathتحجر calcificationتحجیرکردن stoneتحدب bulgeتحدب کم camberتحدید limitation,restrictionتحذیر premonitionتحذیرکردن deterتحرک stimulus,bolubility,locomotion,mobilityتحریردادن modulateتحریردار tremulousتحریرکردن write,redactتحریرى scribalتحریف anagram,distortion,garble,sophisticationتحریف شدن mutilateتحریف کردن slant,skew,garble,distort,agonizeتحریک instigation,incitement,persuasion,boil,provacation,stimulusتحریک احساسات braceتحریک پذیر irritableتحریک جنسى زنان heatتحریک جنگ کردن defyتحریک شدن induceتحریک شده steamyتحریک شهوانى libidoتحریک کردن provoke,stimulate,fuel,goad,ginger,excite,egg,edge,arouse,annoy,agitate,actuate,bestir,move,motivate,prime,prick,pique,incite,incense,hypo,instigateتحریک کردن یاشدن stirتحریک کننده shockerتحریک کننده قمقمه کوچک ticklerتحریک وتشجیع کردن animateتحریم prohibition,embargo,interdict,boycottتحریم کردن boycott,blackball,ban,proscribe,prohibitتحسین praise,applauseتحسین حضار ovationتحسین کردن applaud,admireتحسین کننده ilolaterتحصن refugeتحصیل studyتحصیل پول ومقام وغیره پیوند graftتحصیل چیزى recoveryتحصیل درمدرسه schoolتحصیل شده getتحصیل کردن study,achieve,procure,earn,win,getتحصیل کننده securerتحصیل نعمت غیرمترقبه serendipityتحصیلدار collectorتحصین sanctuaryتحفه curio,rarity,troveتحقق realizationتحقق گرائى realismتحقق گراى realistic,realistتحقق یافتن comeoff,realizeتحقیر slight,scorn,letdown,humility,disdain,diminution,contemptتحقیرامیز contemptuous,pejorativeتحقیرکردن score,abject,humiliate,calldown,despiseتحقیرنمودن belittle,abaseتحقیق scrutiny,scholarship,research,rummage,probe,inquiry,questتحقیق (ک .) disquisitionتحقیق کردن assay,question,investigate,interrogate,inquire,verifyتحقیق کننده interrogatorتحقیق وبازجوئى کردن queryتحقیقات نظرى theoryتحقیقات نظرى کردن theorizeتحکم امیز imperiousتحکم کردن domineerتحکیم کردن strengthen,bully,prestressتحلیل resolution,corrosion,erosion,analysisتحلیل بردن stub,imbibe,useup,undermine,absorbتحلیل بردنى solvencyتحلیل رفتن eat,dwindle,consume,gnaw,assimilateتحلیل رفتن قوا spendتحلیل رفته consumptiveتحلیل روانى psychoanalysisتحلیل کردن analyzeتحمل tolerance,enduranceتحمل پذیر endurableتحمل چسبیدن stickتحمل خسارت tollتحمل کردن undergo,bide,bear,comport,withstand,experience,endure,sustain,support,suffer,stomach,tolerateتحمل کرده یاشده borneتحمل ناپذیر intolerable,unbearableتحمل یابرگزارکردن weatherتحمولات زبانى یک ملت درادوارزمان diachronicتحمیل tax,protrusion,incurrence,imposition,levyتحمیل کردن constrain,burden,inflict,impose,saddle,task,protrudeتحمیل کردن بر exactتحمیل کردن بر(باto) putتحمیل کردن زیادپرکردن surchargeتحول vicissitude,mutation,upheaval,evolution,solsticeتحول پذیر vicissitudinousتحول شدید upthrowتحولات بدن موجودزنده براى حفظحیات metabolismتحولات ناگهانى وعمده cataclysmتحویل transfer,solstice,delivery,renditionتحویل دادن render,deliver,surrenderتحویل دار tellerتحویل یافتن becomeتحویلدار purser,cashierتحیر quandary,razzledazzleتخت sole,throne,couchتخت روان litter,palanquin,bierتخت زدن (بکفش ) soleتخت کردن tabulateتخت کفش soleتخت مریض یابیمارستان sickbedتخت ومسطح tabulateتختان terraceتختان دارکردن terraceتختخواب hayتختخواب بچه cribتختخواب سفرى bedroll,cotتختخوابى که ازکرباس یاتوردرست شده hammockتخته sheet,tablet,gob,lumber,brede,board,plank,ledgerتخته ء پشت قاب عکس وغیره backboardتخته اعلان signboardتخته اعلانات واگهى ها billboardتخته افقى روى نرده پلکان ونرده ایوان ledgerboardتخته اى tabularتخته اى که بعنوان میزتحریراست lapboardتخته اى که درانتهاى فوقانى چیزى باشد headboardتخته باریک slot,slatتخته بندى scaffoldتخته بندى کردن board,scaffoldتخته پاره روى اب driftwoodتخته پل skid,gangway,gangplankتخته پهن palletتخته پوش کردن plank,boardتخته تخته کردن plankتخته جهت پوشش دیوار wainscotتخته چندلا plywood,plyتخته حفاظ screenتخته روى سرستون [معمارى] abacusتخته سنگ slab,crag,cliff,roach,boulderتخته سنگ یاصخره rockتخته سیاه blackboardتخته شطرنج chessboardتخته شیرجه springboardتخته عقب گارى وکامیون براى تخلیه بار tailboardتخته کف gobتخته کف چوب بست ساختمان ledgerboardتخته کوبى shingle,boardingتخته مخصوص نصب به دیواد plasterboardتخته میزوپیشخوان مهمانخانه plankتخته نرد backgammonتخته یاصفحه ء پشت هرچیزى backboardتخته یامقواویاهرچیزمسطح boardتخحیص allocationتخدیر stupefactionتخدیرکردن drug,dope,stupefyتخریب subversion,destruction,demolitionتخصص proficiency,specialtyتخصیص devotion,designationتخصیص اسناد assignmentتخصیص اعانه subventionتخصیص دادن give,designate,design,consecrate,apportion,allotتخصیص دادن به bequeathتخصیص دهنده allocatorتخطئه proscriptionتخطى outrage,trepassتخطى ازقانون misdemeanorتخطى کردن trepass,encroach,contravene,offend,impingeتخطى کردن از exceed,transgressتخطى کننده offenderتخفیف slake,discount,remission,relaxation,refraction,rebateتخفیف جرم (حق .) commutationتخفیف دادن lower,bate,assuage,alight,abate,mitigate,extenuate,discount,relieveتخفیف داده نشده unbatedتخفیف درد analgesiaتخفیف دهنده درد paregoricتخفیف زیاددادن slashتخفیف نیافته unmitigatedتخفیف یابنده remittentتخفیف یافتن scant,lessenتخلخل porosityتخلص pseudonymتخلصى anonymousتخلف trepass,transgression,delinquency,infractionتخلف کردن infractتخلف کردن از transgress,contravene,infringeتخلیص کردن (سنگ معدن ) activateتخلیه شکم defecationتخلیه کردن vacateتخلیه کردن (بارومسافر) disembarkتخلیه کردن شکم (طب )(ازبراز) defecateتخلیه کننده tipperتخلیه مزاج کردن evacuateتخم semen,seed,zygote(tic),testicle,kernel,oosperm,fry,eggتخم افشان sowerتخم اورى seedتخم بارور zygote(tic)تخم بزرک (گ .ش .) linseedتخم پنبه cottonseedتخم خوراکى کاج pinonتخم دادن hatchتخم دار seedyتخم دان cystتخم ریختن seedتخم ریزى کردن (حیوانات دریائى) spawnتخم علف hayseedتخم قارچ sporeتخم کاشتن disseminateتخم گذاردن layتخم گذاشتن hatchتخم گشنیده شده (zygotic)(ج .ش ) zygote(tic)تخم لقاح شده oospermتخم ماهى spawnتخم مرغ eggتخم مرغى oval,ellipseتخم مرغى شکل ovalتخم میکروب sporeتخماق maul,commanderتخمدان ovary,podتخمدان سوسک oothecaتخمک ovumتخمى seedy,germinalتخمیر fermentation,zymosisتخمیرسنج zymoscopeتخمیرشدن yeastتخمیرشناسى zymurgyتخمیرکردن quickenتخمیرکننده zymogenicتخمیرى zymoticتخمین conjecture,estimate,guess,assessment,approximation,surmiseتخمین پذیر estimableتخمین زدن appraise,account,compute,guesstimate,guess,estimateتخمین زن raterتخمین کم underestimateتخمین ناپذیر inestimableتخیل specterتخیلات vagaryتدابیرجنگى tacticsتدارک preparation,purvey,provisionتدارک دیدن supplyتدارک کننده provisionerتدارکات munitionتدافى defensiveتداوى therapy,medicationتداوى روحى psychotherapyتدبیر gimmick,rede,experiment,design,counsel,contrivance,contraption,plan,machination,schemeتدبیرجنگى stratagemتدبیرکردن meditate,devise,contrive,engine,compass,workoutتدریج gradationتدریجاکاهش یافتن dwindleتدریجى slow,imperceptible,piecemeal,gradualتدریس tuitionتدریس درمدرسه schoolتدریس کردن profess,prelect,lessonتدریس کننده lecturerتدفدین burialتدفین intermentتدلیس کردن dissembleتدهین unction,chrismتدهین کردن anointتدوین کردن codifyتدوین وصیت نامه testamentتذکاریه memorandumتذکاریه یادداشت کردن noteتذکر hint,mention,remembrance,notificationتذکرتصمیم داشتن mindتذکردادن warn,callupتذکره passport,biographyتذکره نویس biographerتذکیر masculinityتذکیروتانیث sex,genderتذهیب کردن gildتر soggy,lace,humid,moist,rainy,wetترا theeتراب dustترابخدا gadترابرپذیر portableترابردن portترابرى transportترابرى کردن transportتراخم (طب ) trachomaترادف sequenceترادف عبارات parallelismترادیسنده xformerتراز even,level,balance,slightتراز(n.):خط lineترازدار levelerترازسازى levelترازکردن slight,levelترازگیر levelerترازو balanceترازو(درجمع ) scaleترازى horizontalتراس terraceتراس دارکردن terraceتراش exfoliaion,shaveتراش دادن lathe,raspتراش دادن تخفیف cutتراشنده shaver,abrasiveتراشه chip,ribbon,excelsior,splinter,splint,sliver,slitherتراشه کردن sliver,splinter,splintتراشیدگى erasureتراشیدن scrape,trim,shave,pare,face,whittle,grave,grain,raze,rase,carve,expunge,excoriate,eraseتراضى compromiseتراکتورزنجیرى caterpillarتراکتوریاماشین شخم زنى tractorتراکم aggregation,aggregate,density,congestion,congeries,compressionترامواى tramترامواى شهرى streetcarتراندن roll,trundleترانزیستور tranisitorترانزیستورپیوندگاهى junctiontransistorترانسفورماتور transformerترانه songترانه هاى ملى versdesocieteتراورس عمودى stringerتراوش gush,leakage,leakتراوش بوسیله ریزش pourتراوش طبیعى seepتراوش کردن ooze,bilge,leak,infiltrate,exude,percolate,seep,secreteتراوشى secretoryترایلر trailerترب کوهى(گ .ش .) horseradishتربانتین turpentineتربانتین زدن به turpentineتربچه(گ .ش .) radishتربیب کردن schoolتربیت upbringing,pedagogy,manner,gentry,nurture,civility,steerageتربیت شده genteel,madeتربیت کردن train,abet,breed,educate,rearتربیت مرغ avicultureتربیتى culturalترترخندیدن titterترتیب layout,management,ordonnance,collocation,run,regularity,rank,discipline,configuration,setup,sequence,scheme,trainترتیب دادن ordain,arrange,agreeترتیب زنگهاى موسیقى chimeترتیب کارهارامعین کردن disposeترتیب همیشگى permanencyترتیبى serial,ordinalترتیزک gardencressترجمان translator,dragomanترجمه version,renditionترجمه ازاد paraphraseترجمه الگوریتم algorithmtranslationترجمه شفاهى کردن interpretترجمه غلطکردن mistranslateترجمه کردن translate,put,render,interpretترجمه مجدد reversionترجمه وتفسیرکردن paraphraseترجیح یافتن یادادن preferترجیحا ratherترجیحى preferentialترحم pathosترحم کردن pityترحم کردن بر commiserateترخیص releaseترخیص کالاازگمرک clearanceترخیص کردن freeترد brittle,mealy,plucky,crisp,eggshellترد(=crisp) crispyتردادن rollترددکردن traffic,hauntترددکردن .لا plyتردست yare,juggler,nimble,adroitتردستى legerdemain,versatility,agility,dexterity,sleight,skill,jugglery,juggleتردکردن tenderize,tenderتردکردن گوشت باخیس کردن ان درماست marinateتردوشکننده eagerتردونازک tenderتردى frangibilityتردید suspicion,skepticism,scruple,uncertainty,query,qualm,indecision,hesitancy,hang,vibration,doubtتردیدپیداکردن waverتردیدداشتن scruple,stagger,vacillateتردیدراى demurتردیدکردن stick,totter,doubtتردیدکردن در questionترس fray,dread,dismay,horror,misgiving,awfulترس (امیخته بااحترام ) aweترس ازبلندى acrophobiaترس اور bloodcurdling,awesomeترس بیخود(ر.ش .) phobiaترس بیم ازخود diffidenceترس داشتن از abhorترس زیاد terrorترس ناگهانى frightترس ناگهانى یک گله اسب stampedeترسان afraid,scaryترساندن shore,spook,threat,scare,tremble,deter,daunt,cow,feeze,fright,fray,intimidate,huff,horrify,buffalo,bash,awe,appall,affray,abhorترساننده eerie,deterrent,scaremonger,scarerترسانیدن dismayترسناک terrific,terrible,tremendous,ugsome,lurid,macabre,horrid,hideous,redoubtable,nightmarish,grim,ghastly,direترسناک (scarey) scaryترسناک وحشت اور horrendousترسنده afraidترسنده ازصداى تفنگ gunshyترسو skittish,shy,sheepish,shamefaced,timorous,timid,pusillanimous,yellow,pigeon,meticulous,caitiff,gunshyترسو(ز.ع .) chickenترسوئى timidity,pusillanimity,cowardiceترسیدن quail,bash,abhor,scareترسیدن (از) dreadترسیده afraidترسیم امارى chartترسیم کردن trace,mapترسیم مکانیکى mechanicaldrawingترسیم نمودن delineateترسیمى graphicترش sour,tart,acid,aceticترش بودن sourترش شدن sourترش مزه tartترشح discharge,sprinkle,spray,splutter,spatterترشح کردن secrete,sprinkle,splutter,splatter,splash,spatter,plash,dischargeترشح مدفوع jakesترشحى secretoryترشدن moistenترشرو sullen,sulky,rusty,grumpy,gruff,dogged,acid,petulant,morose,moodyترشرو(huffish) huffyترشروئى scowl,sulk,lowerترشى pickle,acidity,acerbity,souseترشى انداختن pickleترشى فروبرى souseترشیدگى(زن ) spinsterhoodترشیده overripe,reechy,rank,rancid,frowzyترعه channelترعه زدن (vt.) canalترعه(n.)(=chanal) canalترغیب prod,persuasionترغیب (به کاربد) abetترغیب کردن put,harp,persuadeترفیع elation,raise,upgrade,mount,preferment,preference,lift,promotionترفیع دادن promote,increase,pedestalترفیع رتبه دادن advanceترق تراق clapترق تروق crackترق وتروق کردن pealترقه crackerترقوه jugulumترقوه (=clavicle)(تش .) collarboneترقوه (تش .) clavicleترقى promotion,progress,jump,boost,ascent,lift,increment,increase,procession,pickup,growth,rise,developmentترقى تصاعدى processionترقى خواه progressiveترقى دادن advance,boost,promoteترقى دهنده promoter,booster,assistantترقى کردن climb,remunerate,grow,upwell,upترقى معکوس کردن retrogressترقى وپیشرفت راعقب انداختن throwbackترقیق rarefactionترک turkish,proscription,interstice,abandonment,craze,crack,quit,clef,chap,renunciation,fractureترک ائین apostasyترک اسب croupترک استعمال (چیزى را)کردن disuseترک اولى lapseترک تابعیت کشوریادین خودراکردن renegeترک خدمت desertionترک خوردگى fractionترک خورده clefترک دار rimoseترک دعواکردن نسبت به disclaimترک شده بوسیله مالک یاقیم derelictترک عادت دادن disaccustomترک عقیده apostasyترک کردن pullout,relinquish,desert,defect,evacuate,disuse,leaveترک کننده quitterترک گفتن abdicate,walkoutonترک گقتن abandonترکاندن chap,pop,blowup,blastترکانیدن detonate,crackترکردن moisten,wet,dabترکردن (کم کم ) dabbleترکش quiverترکه switch,sprig,spray,scion,twig,bough,bequest,heirloom,rod,offshoot,wattle,wandترکه اى wickerترکه براى ساختن سبد wattleترکه غیرمنقول heritageترکه یاچوب کوتاه wickerترکى turkishترکى دوزى overhandترکیب syntax,structure,zygosis,admixture,blend,physique,mixture,confection,form,compound,composition,featureترکیب اشباع نشده (unsaturated) unsaturate(ed)ترکیب باامونیاک ammoniationترکیب دهنده componentترکیب دوتائى duadترکیب روغنى سنگین nitroglycerinترکیب زهردار toxinترکیب شدن synthesizeترکیب فلزبافلزگرانبها alloyترکیب فلزى بافلزپست تر alchemyترکیب کردن synthesize,constitute,concoct,incorporate,merge,piece,unite,agglutinateترکیب کردن (vt.&vi.) compoundترکیب کننده constitutive,componentترکیب مخلوط amalgamترکیب موادبکمک نور(تش -.ش .) photosynthesisترکیب یامتحدکردن cumulateترکیب یامشتقى ازموادگیاهى وداروها botanicalترکیبات خنثى کربن واکسیژن وهیدرژن carbohydrateترکیبى syntheticترکیدگى bustترکیدن explode,dehisce,crack,reave,rupture,rive,pop,burst,blowout,blowترکیدن (باup) bustترمز clog,brakeترمزبان ترن brakemanترمزکردن skid,brakeترمزماشین skidترمس thermosترمس پایا(گ .ش .) sundialترمیم reliefترمیم کردن amend,rehabilitate,reformترن اویزان monorailترن رابخطدیگرى انداختن shuntترن زیرزمینى subwayترنج bergamotترنجبین (گ .ش .) mannaترنجیدن contractionترنى که فقطدرمسیرمعینى امدورفت کند shuttleتره تیزک gardencress,cressتره تیزک سنگى(گ .ش .) snowdriftتره فرنگى scallionتره فرنگى(گ .ش .) leekتروتازه pristine,green,fresh,spannewتروتمیز trim,trig,shipshape,prissyتروچسبناک clammyترورکردن terrorizeتروریست بى عرضه ونالایق goonتروشروئى austerity,glowerتروشروئى کردن humpترومبون sackbutترومبون (مو.) tromboneترویج promotionترویج کردن cultivate,promulgate,promoteترویج کننده promoterترى wet,humidityتریاق antidoteتریاک opiumتریبون tribune,lecternترید sopتریسموس lockjawتریلیوم snakebiteتریلیون trillionتز dissertationتزئین کردن prankتزئینات bijouterieتزئینات پرده اى draperyتزئینات تازه کردن redecorateتزئینات خطاطى وغیره curlicueتزئینات دیوارى wallhangingتزئینات یاخصوصیات خطنویسى شخص quirkتزئینى complementتزار tsar,czarتزریق infusion,shot,transfusionتزریق خون transfusionتزریق زیرجلدى(طب ) hypodermic,hypoتزریق کردن syringe,injectتزریق کردن در transfuseتزکیه refinementتزلزل shake,insecurityتزلزل ناپذیر adamant,imperturbableتزن currentتزند currentتزویر artifice,wile,duplicityتزویرکردن foxتساوى parity,par,equalityتساوى بستن tieتساوى حقوق equityتسبیح hallelujah,rosaryتسبیح وتمجیدگفتن hymnتسخیر captureتسخیرکردن import,conquerتسخیرناپذیر unconquerable,indomitableتسخیرناپذیرى indomitabilityتسریع speedup,expeditionتسریع ردن hastenتسریع شدن quicken,urgeتسریع کردن speed,precipitate,advance,accelerateتسریع کردن در expediteتسطیح کردن surface,gradeتسعیر conversionتسعیریافتن exchangeتسکین solace,sedation,reliefتسکین دادن palliate,pacify,quell,appease,mitigate,placate,salve,propitiate,smoothتسکین دهنده sooth,sedate,pacifierتسکین ناپذیرى implacabilityتسکین نیافتنى unappeasableتسکینى reliefتسلسل track,progression,suit,sequence,continuum,continuity,concatenationتسلط gripe,dominanceتسلطبرنفس composureتسلطداشتن dominateتسلطناپذیر indomitableتسلطیافتن بر masterتسلى دادن solace,relieve,cherish,consoleتسلى دهنده comforterتسلى ناپذیر disconsolateتسلیت condolenceتسلیت خاطر solaceتسلیت دادن console,condoleتسلیت گفتن solaceتسلیت گفتن بر commiserateتسلیحات armament,weaponryتسلیم surrender,submission,delivery,deference,resignation,renditionتسلیم داشتن renderتسلیم دشمن کردن betrayتسلیم شدن surrender,succumb,submit,defer,knuckle,givein,quit,obey,capitulate,vouchsafe,acquiesce,abandonتسلیم کردن lodge,cede,consignتسلیم کردن یاشدن yieldتسلیم کننده yielderتسلیم نشدنى unrelenting,inexorableتسلیم نشو uncompromisingتسمه strop,thong,ribbon,hoop,halter,lash,belt,bailتسمه ء اهنى randتسمه تفنگ slingتسمه زدن hoopتسمه فلزى buckleتسمه یابندمخصوص محکم کردن bandتسمه یاطناب lanyardتسمه(n.) strapتسمیه تقلیدى onomatopoeiaتسمیه صوفى onomatopoeiaتسهیلات (درجمع ) convenienceتسهیم allotmentتسهیم کردن whack,portionتسویه solution,settlement,settle,adjustmentتسویه حساب کردن ponyتسویه کردن defray,compromise,liquidate,payoffتسویه نمودن adjustتشابه symmetry,simile,similarity,correspondence,resemblanceتشبیه metaphor,comparison,simileتشبیه ادبى imageryتشبیه کردن resemble,analogizeتشتک basinتشجیح کردن encourageتشجیع solicitationتشجیع کردن hearten,heart,bield,embolden,solicitتشخیص specification,recognition,denotation,assessmentتشخیص (طب ) diagnosisتشخیص دادن judge,tell,assess,recognize,espy,distinguish,discernتشخیص دادن (طب ) diagnoseتشخیص ناخوشى diagnosisتشخیص هویت دادن identifyتشخیصى diagnosticتشدید accent,intensificationتشدید(درصوت ) resonanceتشدیدکردن intensify,exasperate,exacerbateتشدیدکننده boosterتشدیدى(د.) intensiveتشدیدیافتن tenseتشرزدن browbeatتشرزدن به intimidateتشریح surgery,description,dissection,anatomyتشریح (مج .) innuendoتشریح جانورزنده vivisectionتشریح حیوانات zootomyتشریح علمى ethnographyتشریح کردن analyze,dissectتشریح کننده anatomistتشریح مرده autopsyتشریح نسج مرده (درمقابل biopsy ) autopsyتشریحى descriptive,anatomicalتشریع canonizationتشریفات service,starch,protocol,ritual,ceremony,ceremonialتشریفات شمردن honorتشریفات مذهبى ritual,riteتشریفاتى ceremonialتشریک مساعى cooperation,collaborateتشریک مساعى کردن cooperateتشعشع glare,refulgence,ray,radiance,flashتشعشع اشعه مجهول xradiationتشعشع داشتن rayتشفشان شناسى(volcanology) vulcanologyتشفشانى volcanicتشفى reliefتشک panel,pad,mattressتشک کاهى palletتشکر thankتشکرکردن thankتشکیل اتحادیه دادن syndicateتشکیل باشگاه یاانجمن دادن clubتشکیل جلسه دادن conveneتشکیل دادن vocalize,form,constituteتشکیل دهنده constitutive,fundametal,formerتشکیل شده wroughtتشکیل شده یاایجادشده درمحل خود autochthonousتشکیل طبقه دادن bedتشکیل کیسه دربدن pocketتشکیل مستعمره دادن colonizeتشکیل موج دادن surgeتشکیل ناف umbilicationتشکیل نشده unformedتشکیل نکته روشن یاجالب دادن highlightتشکیل نیام دادن podتشکیلات organization,brigadeتشکیلات اقتصادى enterpriseتشکیلات چیزى رابرهم زدن disorganizeتشکیلات دادن structure,organizeتشکیلات دهنده (مج .) catalystتشکیلات مجدد reorganize,reorganizationتشکیلات محرمانه وزیرزمینى(مج .) undergroundتشکیلات وسازمان machineryتشنج yankee,yank,jerk,tetanus,convulsion,fit,paroxysmتشنج سخت shockتشنج موضعى gripe,spasmتشنجى jerky,spastic,spasmodicتشنگى thirstتشنگى(ک .) drouthتشنه thirstyتشنه بخون bloodthirstyتشنه بودن thirstتشنه شدن dryتشویش phobia,anxietyتشویق eulogy,abet,persuasionتشویق (به عمل بد)کردن abetتشویق کردن cheer,grace,countenance,eulogize,encourage,patronizeتشویق وترغیب کردن exhortتشویق وتمجید applauseتشویقى persuasiveتشى porcupineتصاحب کردن seisتصادف occurrence,occasion,fortuity,coincidence,chance,concurrence,encounter,accidence,incidenceتصادف اتومبیل accidentتصادف کردن jar,hurtle,bopتصادفا peradventureتصادفابرخوردکردن happenتصادفات casualtyتصادفى accident,extraneous,random,chromatic,chancy,chancefulتصادم smash,shock,collission,clash,concussionتصادم دوتوپ (دربیلیارد) cannonتصادم شدیدکردن clashتصادم کردن bop,collideتصاریف مختلف کلمه یافعل allomorphتصاعد progressionتصاعدى progressiveتصاویروداستانهاى خارج ازاخلاق smutتصحیح correction,redress,rectification,amendmentتصحیح شده reformedتصحیح کردن emendate,emend,refine,rectifyتصحیح نشده incorrectتصحیصى revisoryتصدى tenure,inning,incumbency,commission,chargeتصدیق ratification,admission,acknohledgement,testimonyتصدیق امضاء کردن attestتصدیق بلاتصور preconceptionتصدیق بلاتصورکردن prejudgeتصدیق ضمنى cognizanceتصدیق کردن justify,testify,aver,authenticate,affirm,admit,acknowledge,confirm,establish,grant,recognize,concede,certify,rubberstampتصدیق نامه testimonialتصدیق نکردنى inadmissibleتصرف seizure,tenure,occupation,occupancy,possessionتصرف املاک seisinتصرف قبلى prepossessionتصرف کردن grab,holdتصرف مطلق (seizin) seisinتصریح speciosity,specificationتصریح شده definiteتصریح کردن stipulate,specify,affirm,restate,reiterateتصریح کننده specifierتصریف زمان فعل tenseتصعیدکردن sublimateتصفیه catharsis,infiltration,administration,settlement,settleتصفیه ء اخلاقى کردن expurgateتصفیه حزب یادولت ازعناصرنادلخواه purgeتصفیه حساب کردن settleتصفیه خانه refineryتصفیه کردن purify,smelt,urbanize,administer,accord,accommodate,establish,refine,rarefyتصفیه کردن (sublime) sublimateتصفیه کننده catharticتصفیه وتزکیه کردن chastenتصفیه وتزکیه نفس بوسیله هنر catharsisتصلب بافت sclerosisتصلب وسخت شدن عضلات (طب ) catalepsyتصمیم pluck,avow,decision,resolution,canonتصمیم جدى willpowerتصمیم گرفتن determine,decide,resolveتصمیم گیرنده determinantتصمیم مشترک jointresolutionتصنع artificeتصنعى sophisticated,manneredتصنعى گرامى preciousتصنیف song,sing,ballad,impromptuتصنیف کردن compose,makeتصور supposition,image,if,idea,picture,vision,notion,fancyتصورات imageryتصورغلط misconceptionتصورغیرعملى visionaryتصورکردن coneive,fancy,imagineتصورکردنى conceivableتصورکردنى(imaginal) imaginableتصورکلى conceptتصورنکردنى inconceivableتصورواهى whirligigتصورى unrealistic,unreal,brainchild,imaginary,imaginable,conceptual,romanticتصویب sanction,okay,resolution,ratification,approval,approbation,passageتصویب کردن pass,authorize,approve,allow,resolute,ratify,okayتصویب مجددقانون reenactmentتصویب نامه actتصویب نکردن disapproveتصویبنامه(n.&vt.) canonتصویر scenography,portrait,picture,vignette,likeness,image,hue,formتصویر(م .م .) portrayalتصویربرجسته نما vectographتصویربردار xerographicتصویربردارى xerographyتصویردخترزیبا pinupتصویرکردن figure,portraitتصویرکشیدن portrayتصویرمسیح درقنداق bambinoتصویرمضحک cartoonتصویرنما pictorialتصویرى figurative,pictorialتصویرى برروى صفحه رادار blipتضاد confliction,conflict,opposition,polarization,polarity,antithesisتضاریس (درجمع ) crenulationتضرع imprecationتضعیف روحیه کردن demoralize,cowتضعیف کردن unbrace,castrateتضمین security,seal,guaranty,warranty,collateral,assuranceتضمین کردن bond,ensure,certify,warrantتضمین کننده voucherتضمین نامه یاتعهدنامه قید bondتضییع wastageتضییق restrictionتطابق accordanceتطبیق comparison,collation,harmony,adjustmentتطبیق دستخطها collationتطبیق کردن tally,jibe,reconcile,fit,checkتطبیق نامه concordanceتطبیق نکردنى inapplicableتطبیق نمودن accommodateتطبیقى comparativeتطمیع lure,enticeتطمیع کردن buy,bribe,allureتطهیر catharsis,purgeتطهیرکردن scour,sancify,purge,expurgate,exorcise,cleanseتطهیرى purgatory,purgativeتطویل prolongationتطیر auspicesتظاهر semblance,prudery,grimace,ostentation,display,pretension,pretenseتظاهرات paradeتظاهرات کردن demonstrateتظاهرامیز ostensiveتظاهرکردن sham,assumeتظاهرکردن به affectتظاهرموقتى gleamتظر understandingتظلم plaint,petitionتعادل equilibrium,parity,parتعادل (چیزى را)برهم زدن unbalanceتعادل فکرى equanimityتعادل گرما warmthتعارف salutation,compliment,comity,chivalryتعارفات معمولى complementتعاقب pursuit,pursuanceتعاقب کردن pursueتعاقب کننده chaserتعالى sublimity,ascendency,eminenceتعالیم مذهبى یاحزبى رااموختن به indoctrinateتعاون cooperationتعاون کردن cooperateتعبیر phrase,comment,explanationتعبیردراوردن phraseتعبیرکردن put,construe,read,comment,phraseتعبیرهجوامیز travestyتعبیه appliance,improvisation,shift,shebangتعبیه کردن workout,devise,contrive,improviseتعجب marvel,wonderتعجب (surprize) surpriseتعجب کردن admire,museتعجبى exclamatoryتعجیل postتعداداراء اخذاراء pollتعداداشخاص مورداستفاده manpowerتعدادتلفات جنگى tollتعدادخیلى زیاد spateتعدادمردم populationتعدادى someتعدد multiplicity,pluralityتعددازدواج polyandryتعددحزبى pluralityتعددزوجات polygyny,polygamyتعدى oppression,abusive,inroad,infringe,incursionتعدى کردن trepass,ingrate,oppressتعدیل regulation,adjustment,trammelتعدیل پذیر adjustableتعدیل کردن trammel,coordinate,modulate,modify,moderate,adjust,adaptتعدیل کننده regulatorتعدیل کننده (دردستمزدیاقیمتها) escalatorتعدیل نشانى addressadjustmentتعدیل وتنظیم غلط maladjustmentتعرض remonstrance,agression,invasionتعرض کردن remonstrateتعرض وحمله متقابل (نظ .) counteroffensiveتعرفه بندى کردن tariffتعرفه گمرگى tariffتعریف portrayal,quantification,quality,compliment,explanation,description,definitionتعریف پذیر definableتعریف کردن unreel,praise,recount,emblazon,defineتعریف کردن (از) glorifyتعریف کردن از complimentتعریف کننده exponentتعریف موضوع recitationتعریف نشده undefinedتعزیت امیز lugubriousتعصب zealotry,zeal,intolerance,prepossession,prejudice,preconception,bigotry,biasتعصب دراثبات عقیده خود pragmatismتعصب دروطن پرستى chauvinismتعصب شدید passionتعطیل suspension,sunday,standstill,holiday,vacationتعطیل اخرهفته weekendتعطیل اخرهفته راگذراندن weekendتعطیل درکار workstoppageتعطیل شدن shutتعطیل کردن vacate,stop,shutتعطیل کردن اموزشگاه lockupتعطیل مذهبى holidayتعطیل موقتى recessتعظیم bow,curtsy,obeisanceتعظیم کردن bow,bend,beckتعظیم نکرده unbowedتعفن putrefaction,stink,stenchتعفن داشتن stinkتعقیب chase-chace,pursuitتعقیب جنایتکاران manhuntتعقیب قانونى کردن litigate,law,indict,sueتعقیب قانونى(prosecutor) prosecution(tor)تعقیب کردن tail,pursue,suit,follow,chase-chaceتعقیب کننده pursuer,prosecution(tor)تعلق dependencyتعلق داشتن belongتعلق گرفتگى incurrenceتعلق گرفتن accrueتعلق واقعى مالیات incidenceتعلل delayتعلیق suspension,abeyance,precipitant,hangتعلیق جسمى بصورت ذرات ریزدرمحلولى emulsionتعلیق مایع ،جسم بصورت گردوگازدرهوا aerosolتعلیق مقام privationتعلیم tuition,edification,doctrineتعلیم ازراه گوش دادن harkتعلیم بردار docileتعلیم پذیر teachableتعلیم دادن guide,enlighten,educate,drill,teachتعلیم دادن (به) instructتعلیم سرخانه tutelageتعلیم نگرفته unschooledتعلیم نیافته untaughtتعلیم ودستورمذهبى catechismتعلیمى didacticتعمد wittingتعمدا deliberateتعمدکردن deliberateتعمدى studiedتعمق cudتعمق کردن turnover,ponder,deliberateتعمید baptismتعمیددادن christen,dip,adoptتعمیددهنده baptistتعمیر reparation,renovation,maintenance,upkeepتعمیرپذیر reparableتعمیرشده reformedتعمیرکار servicemanتعمیرکردن patch,imp,vamp,mend,restore,repair,renovate,remodel,rehash,refit,refashion,tinkerتعمیرگاه shootinggalleryتعمیرگاه کشتى dockyardتعمیم popularization,universalizationتعمیم دادن generalize,distributeتعهد onus,warranty,guarantee,committal,commitment,assurance,mandateتعهدپرداخت subscriptionتعهددادن plightتعهدکردن guarantee,underwrite,undertakeتعهدنشده uncommittedتعهدوالتزام pledgeتعویذ talismanتعویض replacement,refill,switch,substitute,shift,turnoverتعویض کردن put,shift,supplant,substituteتعویق procrastination,defermentتعویق انداز procrastinatorتعیین nomination,avow,appointmentتعیین جا emplacementتعیین خاصیت quantificationتعیین شده nominee,nominative,determinateتعیین قیمت appraisalتعیین قیمت کردن appraisalتعیین کردن telloff,slate,state,specify,determine,fix,locate,prescribe,qualify,bound,assign,assess,appointتعیین کننده determinantتعیین مالیات assessmentتعیین محل emplacement,locationتعیین محل کردن locateتعیین میزان دیدچشم optometryتعیین میزان مداب watermarkتغ تغ کردن rattleتغار trough,pan,bin,kitتغارچوبى tubتغاررخت شوئى tubتغذیه nutrition,nurture,nourishment,nourish,sustenanceتغذیه کردن pastureتغذیه کردن از grazeتغذیه کننده ازشکار predatoryتغذیه کننده ازماهى ichthyophagousتغذیه معیوب یاناقص (طب ) dystrohpyتغذیه ناقص malnutritionتغلیظ condensation,concentrateتغلیظکردن gaduate,condenseتغیر huffتغییر conversion,commutation,change,vicissitude,vexation,variation,mutationتغییرات سازمانى دادن reshuffleتغییرات واصلاحاتى دادن در innovateتغییرپذیر skittish,supple,convertible,changeable,plastic,variableتغییرپذیربودن kaleidoscopeتغییرپذیرى variationتغییرپرده ومقام دادن modulateتغییرپست دادن relieveتغییرجهت turquoise,shiftتغییرجهت دادن veer,shuntتغییرجهت دادن (بطورسریع ) quirkتغییرحال مجددیافتن reconvertتغییرحالت روحانى یافته rebornتغییردادن turquoise,alter,affect,interchange,permute,vary,modify,changeتغییردادن یاتصحیح کردن editتغییردهنده transformer,changerتغییررنگ دادن discolour,discolor,colonyتغییرشکل transiguration,metamorphosis,paramorphic,palingenesis,evolutionتغییرشکل دادن misshape,transform,transfigureتغییرشکل دادن قلب ماهیت کردن transmuteتغییرشکل یافتن transform,transfigureتغییرصورت دادن transfigureتغییرعقیده دادن veerتغییرعقیده دهنده بنابمصالح روز trimmerتغییرعلامت duffتغییرفاحش upheavalتغییرفصل weatherتغییرفکر quirkتغییرقیافه masquerade,disguise,guiseتغییرقیافه دادن disguiseتغییرکردن revolve,changeتغییرکیش conversionتغییرمسیر veerتغییرمسیردادن shiftتغییرمکان movement,move,shiftتغییرمکان دادن shiftتغییرناپذیر unalterable,immutable,ireversible,inelasticتغییرناگهانى whim,quirk,revulsion,mutationتغییرناگهانى هوا stormتغییرهیئت دادن transmuteتغییروضع upturnتغییروضع دادن remodelتغییریافتن alterتف sputum,spittle,spitتف انداختن spitتف پراندن sputterتف دادن spittoonتف دان cuspidorتف کرد spatتفاخرکردن prideتفاصیل detailتفاضل differenceتفال soothتفال ازروى پروازمرغان auspicesتفاله slop,slag,scum,ross,dross,crap,bagasseتفاله حبوبات grainتفاله سیب pugتفاله شیشه درکوره قالگرى clinkerتفاله گرفتن از slagتفاله گوشت یاسیب papتفاله مانده residueتفاله نیشکر bagasseتفاوت difference,diversity,discrepancyتفاوت (ر.) differenceتفاوت داشتن differتفتیدن parchتفتیش detectionتفتیش کردن inspectتفحص disquisitionتفحص کردن hunt,diveتفرج promenade,outingتفرج کردن promenadeتفرجگاه promenadeتفرجگاه ساحلى marinaتفرخ کردن jauntتفرقه division,sequester,schismتفرقه انداز divisiveتفرقه انداز(schismatical) schismaticتفرقه جویانه schismaticتفریح pastime,play,recreation,gust,diversion,jauntتفریح دادن entertain,recreate,amuseتفریح کردن play,game,recreateتفریح وولخرجى کردن splurgeتفریحگاه playgroundتفریحگاه ارزان gaffتفریحگاه عمومى براى رقص وموزیک casinoتفریحگاه کنارساحل باکف تخته اى boardwalkتفریحى social,sport,sportتفریطکارى wastageتفریق شدن subtractتفریق کردن deduceتفسیر version,paraphrase,rendition,commentary,comment,gloss,exposition,explanationتفسیر(حق .) exegesisتفسیرکردن translate,annotate,interpret,construe,expoundتفسیرمتون مذهبى exegesisتفسیرنوشتن annotate,commentتفسیرى expositoryتفسیرى(interpretative) interpretiveتفصیل gloss,circumstance,detailتفصیلى formalتفضیلى elaborativeتفضیلى(د.)(بطوراسم ) comparativeتفکر thought,cud,dump,reflection,recollectionتفکرکردن ponder,muse,meditate,imagine,chew,contemplate,consider,speculateتفکرى contemplativeتفکیک severance,segregation,segregate,detachment,denotationتفکیک پذیر severableتفکیک شدن partتفکیک کردن separate,centrifuge,denote,breakup,partition,partتفکیک کننده diacriticتفنگ gun,rifleتفنگ بادى blowgunتفنگ بادى بچگانه popgunتفنگ خفیف (مج .) popgunتفنگ درکردن poopتفنگ درکن shooterتفنگ راپرکردن primeتفنگ ساچمه اى shotgunتفنگ لوله کوتاه سبک carbineتفنگ یاتوپ رااتش کردن fireتفنگ یاسلاحى راپرکردن loadتفنگدار gunmanتفنگداردریائى marineتفنگساز gunner,gunmanتفننى fancyتفهیم realizationتفوق supremacy,ascendency,advantage,influence,prevalence,predominance,vantage,excellenceتفوق جستن surpassتفوق جستن بر excelتفوق مطلق پاپ ultramontaneتفوق یافتن dominateتفویض submission,investiture,resignation,confermentتفویض کردن devolve,resign,abdicate,vouchsafe,lodgeتفویض مقام کردن dubتق تق clack,rattleتق کردن crackتقابل contrastتقارب convergenceتقارب خطوط (ر.) convergeتقارن symmetry,polarity,parallelismتقاضا requirement,request,importance,prayer,postulate,plea,solicitation,suitتقاضاکردن putin,sue,solicit,bone,beseech,adjure,demandتقاضاکننده applicantتقاضاى تاخیردرصدورحکم demurrerتقاضاى درنگ یامکث کردن (حق .) demurتقاضاى سنگین taxتقاطع کردن meet,intersubjective,intersect,interlace,crisscrossتقاطى crisscrossتقبل کردن undertake,assumeتقبل کننده underwriterتقبل نشده uncommittedتقبیح کردن denounce,decryتقدس sanctity,sacrosanctity,holiness,venerabilityتقدم primacy,preference,leadتقدیر thank,fate,ordinance,destiny,destinationتقدیرازخدمات (نظ .) citationتقدیرامیز commendatoryتقدیررسمى citationتقدیرکردن appreciateتقدیرى virtualتقدیس edification,canonization,venerationتقدیس کردن sancify,sacrament,bless,hallow,celebrate,consecrate,enshrine,edifyتقدیم offer,proffer,presentationتقدیم داشتن submit,put,proffer,offerتقدیم کردن tenderتقرب به خدا accessتقریب accessتقریبا some,nigh,near,much,almost,aboutتقریبى approximate,proximateتقریر statement,empriseتقریظ commentaryتقریظیااعلان مبالغه امیز blurbتقریظیاتوصیه نامه مختصرى برکتابى blurbتقسیم division,cleavageتقسیم بسه قسمت trisectتقسیم بندى کردن lot,breakdownتقسیم به بخش هاى جزء کردن partitionتقسیم به دوبخش dichotomyتقسیم پول یاغذادرفواصل معین doleتقسیم حوزه هاى انتخاباتى وغیره بطور gerrymanderتقسیم شدن cleaveتقسیم کردن sector,intersect,impute,apportion,administer,divide,distribute,compartmentتقسیم کردن (باout) lotتقسیم کشوربنواحى regionalismتقسیم کننده denominator,divisiveتقسیم کننده بخش کننده dividerتقسیمات جز underpartتقسیمات جزء وزارتخانه هادرشهرها administrationتقصیر offense,guilt,rap,delinquency,crime,errorتقصیروجرم غلط wrongتقطیرشدن (=distil) distillتقطیرکننده distillerتقطیع کردن شعر scanتقلا muss,bustle,bout,agony,wrestle,exertion,effort,strife,stress,strain,slog,scramble,scrabble,tugتقلاکردن scramble,tug,slog,struggle,wrestle,attempt,agonize,heave,laborتقلایاکشمکش کردن bustleتقلب slur,skulduggery,crossتقلب امیز dishonestتقلب کردن sharpenتقلب وتزویر underhandتقلبى unfeigned,unfatheredتقلید fake,mimicry,mime,imitation,burlesqueتقلیددراوردن pantomime,monkey,mimeتقلیدکردن simulate,imitate,mimic,assume,patternتقلیدمسخره امیزکردن parody,travestyتقلیدوهجوکردن burlesqueتقلیدى imitativeتقلیل depletion,cutback,diminution,reductionتقلیل دادن scrimp,attenuate,lessen,weaken,cutdown,cutbackتقلیل دهنده reducerتقلیل دهنده زحمت کارگر laborsavingتقلیل رتبه دادن disrateتقلیل قیمتها deflationتقلیل یافتن lessen,diminishتقوا piety,pietism,virtueتقویت support,nutrition,revival,reinforcement,fuel,fortification,amplification,abetتقویت دادن strengthenتقویت شدن invigorateتقویت کردن sustain,corroborate,encourage,edify,relay,reinforce,rally,fort,uphold,undergird,bolster,beef,augmentتقویت کردن (صدا) amplifyتقویت کننده reinforcer,booster,amplifierتقویت کننده قدرت انزیم یادیاستاز zymosthenicتقویت یافتن strengthenتقویم valuation,assessment,appraisal,estimate,calendarتقویم سالیانه almanacتقویم کردن evaluate,assess,apprise,appraiseتقویم کننده appraiserتقویم نجومى almanacتقویم یاارزیابى کمترازمیزان واقعى undervaluationتقیه reservationتقـلا tussleتقـلاکردن tussleتک solo,solitaire,singular,single,segregate,lone,individual,azygos,attack,particular,one,oddتک بازى solitaireتک پژوهش monographتک تک sporadicتک خال aceتک خال زدن aceتک خطى unilinearتک خوان soloistتک خوانى soloتک رشته اى unifilarتک رو maverickتک روى individualistتک ساختن unifyتک سخنگوئى(monolog) monologueتک سوى unidirectional,unidirectionتک سویه unilateralتک گائى monogamyتک گو(soliloquizer) soliloquistتک گوئى soliloquyتک نواز soloistتک نوازى recital,soloتک وتوک sporadicتک یاخته protozoanتک یاخته(unicellularity)(ج .ش .) unicellular(ity)تکاپو search,prowl,roamتکاپوکردن scourتکاثف condensationتکافو adequacyتکافوکننده adequateتکالیف درسى paperworkتکامل تدریجى evolutionتکان stroke,shock,shake,jostle,jolt,jerk,jar,tremor,hustle,movement,move,motion,wag,rock,convulsionتکان اهسته jiggleتکان تکان خوردن jumble,joggleتکان تکان خوردن (اتومبیل ) shimmyتکان تند jerkتکان تنددادن yankee,yankتکان جزئى خوردن budgeتکان خوردن sniggle,scud,jounce,jolt,wag,vibrate,quakeتکان خورده jigglyتکان دادن budge,impulse,hustle,hitch,move,convulse,wiggle,wag,stir,startle,shake,jounce,jolt,jar,twiddleتکان دادن سلاح (ازروى تهدید) brandishتکان دهنده jolter,shaker,moverتکان سخت (درهواپیماوغیره ) bumpتکان سخت خوردن shock,shockتکان سخت دادن shakeupتکان سر nodتکان سریادست beckتکان سریع دادن jerkتکان شدیدوسخت yankee,yankتکان ناگهانى bumpتکان ناگهانى(=twitchgrass) twitchتکان نوسانى دادن rockتکاندادن agitateتکاندادن سربعلامت توافق nodتکاور commandoتکبر insolence,height,pride,arrogance,ruffeتکپایه unipodتکثیر propagation,reproductionتکثیرکردن muliply,mimeograph,reproduceتکثیرکردن (بوسیله تولیدمثل ) propagateتکدى کردن panhandleتکذیب disproof,denial,refutation,rebuttalتکذیب کردن impugn,refute,denyتکذیب ناپذیر unanswerable,irrefutableتکرار tautology,repetition,repeat,renewal,rehearsal,reduplication,recapitulation,frequency,practise,practice,useتکراربیمورد pleonasmتکراردوره سیرتکامل recapitulationتکراررئوس مطالب recapitulationتکراررشدونمو recapitulationتکرارشدن recurتکرارکردن repeat,renew,reiterate,rehearse,reduplicateتکرارکننده repeaterتکرارمکررات rehashتکرارمیشود ibidemتکرارنشدنى unfrequentedتکرارهماهنگ monotoneتکرارى repetitive,repetitiousتکریرى vibrantتکریم tribute,reverence,venerationتکریم کردن venerate,dignify,glorifyتکزا(گ .ش -.ج .ش .) uniparousتکسازپذیر unifiableتکسازگر unifierتکسازى unificationتکسین دهنده opiateتکش inroad,attackتکشاخ unicornتکفل sponsorshipتکفیر comminationتکفیرکردن excommunicateتکلم languageتکلم کردن speakتکلیس شدن calcificationتکلیف task,imposition,dutyتکلیف خانه homeworkتکلیف درسى ومشق شاگرد assignmentتکلیف شبانه دانشجو schoolworkتکمه button,bud,tuberتکمه زدن buttonتکمیل replete,compietionتکمیل کردن supplement,perfect,roundتکمیل کننده expletiveتکمیل کننده یکدیگر complementaryتکمیل یاپرداخت مات وبى جلا matteتکمیلى supplementaryتکنیک materiel,techniqueتکه smidgen,slice,slab,shred,shiver,scrap,patch,pane,lump,lot,bit,loaf,item,portion,morsel,dab,fragment,whit,nub,goblet,gob,glimmerتکه باریک label,sliverتکه بزرگ chump,hunkتکه بزرگ یاکلفت وکوتاه chunkتکه پارچه tatterتکه تکه patchy,piecemeal,scrappyتکه تکه بهم پیوستن mosaicتکه تکه شدن tatterتکه تکه کردن slabتکه دادن impتکه درازگوشت randتکه سفال شکسته potsherdتکه سه گوش (دردوزندگى) goreتکه فلز nuggetتکه فلزخام slugتکه کاغذ slipتکه گوشت دنده دار ribتکه وپاره oddmentتکوین genesisتکوینى geneticتکیه stay,loll,emphasis,relianceتکیه ء صدا accentتکیه دادن rest,bolster,accentتکیه دادن بطرف leanتکیه دار accentualتکیه زدن leanتکیه سخن catchwordتکیه صدا intonationتکیه کردن recline,leanتکیه کردن (باonوupon) relyتکیه کردن بر insistتکیه کلام sloganتکیه گاه base,backrest,backتکیه گاه اصلى mainstayتگرگ hailstoneتگرگ (n.&vt.) hailتگرگ باریدن hailتگرگ ریزباریدن sleetتل plume,hillتل سنگ cairnتل شنى duneتلاء لو twinkleتلاش quest,muss,endeavor,effort,prowl,scrambleتلاش کردن endeavorتلاطم shock,seethe,turbulence,toss,lop,ruffleتلاطم داشتن rollتلافى tit,incidence,amends,greet,retribution,retort,restitution,reprisal,repayتلافى کردن counter,retaliate,reprisal,recoup,reciprocate,avenge,payتلاقى شده quitsتلاقى کردن gantletتلالو sparkle,glitter,glintتلالوء داشتن sparkleتلبیس wile,guileتلبیس کردن dissembleتلپ plopتلپى plopتلپى افتادن plunk,plopتلخ bitter,virulentتلخ کردن employment,embitterتلخ وشیرین bittersweetتلخ(درموردشراب ) secتلخه crapتلخى poignancy,virulence,gallتلخیص precisتلخیص شده tabloidتلخیص نشده unabridgedتلذذ unctionتلسکوب کوچک spyglassتلسکوپ بکاربردن telescopeتلف شدن perishتلف کردن squander,lose,misspendتلفات casualty,victimتلفات زیادواردکردن decimateتلفظ pronunciation,accent,intonationتلفظامریکائى حرف Z zeeتلفظانگلیسى حرف Z zedتلفظبشکل حرف ' س ' sibilationتلفظکردن enunciate,vocalize,pronounceتلفن telephone,phoneتلفن بى سیم radiotelephoneتلفن چى operatorتلفن زدن telephone,phoneتلفن کردن telephoneتلفنى telephonicتلفیق compilation,reconciliation,incorporation,syncretismتلفیق دامنه ائى amplitudemodulationتلفیق کردن assimilateتلفیق کننده schematistتلق تلق joltتلق تلق کردن rattleتلقیح کردن inseminate,inoculateتلقین dictation,empathyتلقین عقایدومسلک تازه اى brainwashتلقین کردن suggest,inculcate,insinuate,indoctrinateتلکسوپ telescopeتلکه کردن moochتلگراف ticker,telegraphy,telegraph,telegram,dispenserتلگراف بى سیم wirelessتلگراف کردن telegram,cableتلگرافچى telegrapherتلگرام telegramتلمبه ram,pumpتلمبه دستى gunتلمبه زدن pumpتلمبه زنى pumpتلمبه سم پاش sprayتلمذ pupilageتله snarl,snare,trepanation,train,noose,grin,quicksand,hook,pitfallتله انداختن entrapتله تایپ teletype(writer)تله موش rattrapتله(مج .) decoyتلوا herewithتلوتلوخور tipsyتلوتلوخوردن dodder,reel,wobble,lurch,vacillate,stumble,stagger,totter,teeterتلوتلوخورنده groggyتلولوخوردن wangleتلون مزاج whimsy,whimتلویحااشاره کردن

نویسنده : وحید : ٦:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

سلام

 

بزودی دراین وبلاگ برنامه های کاربردی ومهم کامپیوتروموبایل برای دانلودبه شما بیننده محترم تقدیم میشود

نویسنده : وحید : ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم